Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 280380-2012 z dnia 2012-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 01.12.2012 r. do 31.05.2014 r. usług sprzątania
w obiektach oraz na zewnątrz obiektów użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w
Gorzowie Wlkp. w podziale na części: ...
Termin składania ofert: 2012-08-10
Numer ogłoszenia: 294464 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 280380 - 2012 data 01.08.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Lubuski Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95
7115210, fax. 95 7115380.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
zakresie stawki podatku od towarów i usług w przypadku jej ustawowej zmiany. Wszelkie zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 10.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp..

W ogłoszeniu powinno być: 20.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Lubuski Urząd Wojewódzki w
Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 01.12.2012 r. do
31.05.2014 r. usług sprzątania w obiektach oraz na zewnątrz obiektów użytkowanych przez
Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w podziale na części: Część I
Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z
siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, ciągów
komunikacyjnych i łazienek w budynkach przy ul. Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13 w
Gorzowie Wlkp. z zastosowaniem niezbędnych urządzeń, materiałów oraz środków czystości, 10 186,17 m2. Część II Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej
Górze z zastosowaniem niezbędnych urządzeń, materiałów oraz środków czystości 550,83 m2.
Część III utrzymanie czystości i konserwacji terenów zielonych na posesjach przynależnych do
budynków przy ul. Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. 17 577,51 m2.
Szczegółowy opis każdej części zawiera dokument o nazwie Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, który stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od
01.12.2012 r. do 31.05.2014 r. usług sprzątania w obiektach oraz na zewnątrz obiektów
użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w podziale na
części: Część I Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach użytkowanych przez Lubuski
Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. świadczenie usług sprzątania pomieszczeń,
ciągów komunikacyjnych i łazienek w budynkach przy ul. Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13 w
Gorzowie Wlkp. z zastosowaniem niezbędnych urządzeń, materiałów oraz środków czystości, 10 183,88 m2. Część II Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej
Górze z zastosowaniem niezbędnych urządzeń, materiałów oraz środków czystości 550,83 m2.
Część III utrzymanie czystości i konserwacji terenów zielonych na posesjach przynależnych do
budynków przy ul. Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. 17 577,51 m2.
Szczegółowy opis każdej części zawiera dokument o nazwie Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, który stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część nr 1.

W ogłoszeniu jest: Część I Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach użytkowanych przez
Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. świadczenie usług sprzątania
pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i łazienek w budynkach przy ul. Jagiellończyka 8 i
Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. z zastosowaniem niezbędnych urządzeń, materiałów oraz
środków czystości, - 10 186,17 m2.

W ogłoszeniu powinno być: Część I Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach
użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. tj. świadczenie
usług sprzątania pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i łazienek w budynkach przy ul.
Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp. z zastosowaniem niezbędnych urządzeń,
materiałów oraz środków czystości, - 10 183,88 m2.
Download