Referencje - WUP Zielona Góra

advertisement
NZ.ZA.2203.09.KM.2011
Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
NA RZECZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
W GORZOWIE WLKP
KODY CPV: 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6, 85.31.25.10-7
Umowa zawarta w dniu ……….2011 r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Województwem Lubuskim – reprezentowanym przez Zarząd Województwa z upoważnienia którego
działa Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15,
65-036 Zielona Góra posiadający nr NIP 973-00-45-994 zwany dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
a
…………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………………..
zarejestrowanym w ……………………………………
NIP ……………………………………………………
reprezentowanym przez ………………………………
zwanym dalej Świadczącym usługi
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Świadczącego usługi w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oznakowanym nr NZ.ZA.2203.09.2011.KM przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Świadczący usługi przyjmuje do wykonania świadczenie usług
psychologicznych. Świadczący usługi zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy,
określony w §2.
2. Świadczący usługi zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z należytą starannością,
uwzględniając aktualną wiedzę i standardy usług psychologicznych. Ponadto Świadczący usługi
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w
związku z realizacją umowy oraz do zapewnienia zachowania tych informacji w tajemnicy także
przez osoby, działające na jego rzecz przy wykonywaniu niniejszej umowy.
3. Świadczący usługi zapewnia gotowość do realizacji przedmiotu umowy przez średnio 24 godziny
tygodniowo (stała liczba 96 godzin w jednym miesiącu) zgodnie z grafikiem opracowywanym z
miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Świadczący usługi za rezultaty swoich działań, ponosi odpowiedzialność zawodową i etyczną
wobec klientów Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp oraz
odpowiedzialność kontraktową wobec Zamawiającego.
§2
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie:
a) prowadzenia grupowych warsztatów dla klientów CIiPKZ w Gorzowie Wlkp. (w tym osób
bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatowych Urzędów Pracy) o tematyce: „Jak radzić
sobie ze stresem”, „Poczucie własnej wartości w sytuacji pozostawania bez pracy”,
„Asertywność”, „Komunikacja interpersonalna”, „Autoprezentacja”, „Predyspozycje
zawodowe”, „Aktywne techniki poszukiwania pracy”,
b) prowadzenia szkoleń z problematyki bezrobocia, pomocy psychologicznej i doradczej w pracy
z klientem, wypalenia zawodowego dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
oraz pracowników socjalnych, liderów Klubów Pracy, pracowników Gminnych Centrów
Informacji i Akademickich Biur Karier,
c) prowadzenia konsultacji indywidualnych dla klientów CIiPKZ w Gorzowie Wlkp. (w tym osób
bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatowych Urzędów Pracy),
d) przeprowadzania badań testami psychologicznymi klientów CIiPKZ w Gorzowie Wlkp. (w tym
osób bezrobotnych i poszukujących pracy z Powiatowych Urzędów Pracy),
e) pomocy pracodawcom w doborze kadr,
f) wykonywania zadań związanych z pracami na rzecz Forum Poradnictwa Zawodowego
woj. lubuskiego,
g) realizacji innych doraźnych zadań zleconych przez Kierownika CIiPKZ w Gorzowie Wlkp.
§3
1.
Usługi o których mowa w § 2 Świadczący usługi wykonywać będzie w miejscu i w czasie
ustalonym z Kierownikiem CIiPKZ w Gorzowie Wlkp. (w przedziale czasowym od 7.30
do 15.30, od poniedziałku do piątku), zgodnie z grafikiem sporządzanym z miesięcznym
wyprzedzeniem przez Kierownika CIiPKZ w Gorzowie Wlkp.
2.
Świadczący usługi zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przeprowadzonych zajęć
warsztatowych, szkoleń, porad indywidualnych, przeprowadzonych badań psychologicznych
zgodnie z zasadami obowiązującymi CIiPKZ w Gorzowie Wlkp. (listy obecności, karty usług
doradczych, ankiety, wpisy do rejestru porad grupowych i indywidualnych). Zamawiającemu
przysługuje prawo wglądu do prowadzonej w/w ewidencji.
3.
Usługi o których mowa w § 2
wskazanych w ofercie.
Świadczący usługi
wykonywać będzie za pomocą osób
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie usług psychologicznych Zamawiający zapłaci
Świadczącemu usługi nieprzekraczalną kwotę ……… za jeden miesiąc świadczenia usług w
wymiarze czasowym średnio 24 godziny tygodniowo (stała liczba 96 godzin w jednym miesiącu),
a za całość wykonanego zamówienia w okresie obowiązywania umowy tj. 36 miesięcy,
od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r kwotę …………… zł (słownie: ………………………..)
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku / faktury wystawionego przez
Świadczącego usługi, na podany przez niego rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia rachunku / faktury z załączonym wykazem wykonanych usług wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do tej umowy.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014r.
§6
1) W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia w trybie §7 ust. 2
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Świadczącego usługi, Świadczący usługi
zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 %
wartości umowy tj. wynagrodzenia brutto określonego w § 4.
2) W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do grafiku o którym mowa w §
1 ust. 3, terminu określonego w § 2 pkt 1, Świadczący usługi zobowiązany będzie do zapłacenia
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % wartości umowy tj. wynagrodzenia
brutto określonego w § 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni Świadczący usługi będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy
tj. wynagrodzenia brutto określonego w § 4.
4) Kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara
umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
5) Zamawiający zapłaci Świadczącemu usługi karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, tj.
wynagrodzenia brutto określonego w § 3, w przypadku odstąpienia od umowy przez Świadczącego
usługi z winy Zamawiającego.
§7
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 145
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku, gdy mimo pisemnego wezwania do prawidłowego świadczenia usług, w wyznaczonym
terminie Świadczący usługi nie świadczy ich w sposób prawidłowy.
§8
1) Dopuszczalne są zmiany tej umowy w formie pisemnej z zachowaniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny i ustaleń SIWZ.
2) Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany istotnych
postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie :
a) osób wykonujących świadczenie, w przypadkach niemożliwości długotrwałego wykonywania
zadań przez ww. osoby,
b) harmonogramu wykonywania świadczenia, w przypadku okoliczności losowych,
c) stawki podatku VAT, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów,
d) zmiany adresu i danych dotyczących stron niniejszej umowy.
§9
Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
mają
zastosowanie
przepisy
ustawy
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
…………………………………..
Zamawiający
………………………………….
Świadczący Usługi
Załącznik nr 1
do Umowy na świadczenie usług psychologicznych
na rzecz CIiPKZ w Gorzowie Wlkp.
Znak sprawy NZ.ZA.2203.09.2011.KM
Protokół odbioru wykonanych usług
Stwierdzam, że usługi psychologiczne na rzecz klientów Centrum Informacji i Planowania
Kariery zawodowej w Gorzowie Wlkp przy ul. Kombatantów 34, były świadczone w miesiącu
……………….. 20….. roku zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy z dnia ………………
Stwierdzono następujące uwagi:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..
Przedstawiciel Zamawiającego
*niepotrzebne skreślić
………………………………….
Świadczący Usługi
Download