Departament Ochrony Zdrowia UMWL w Zielonej

advertisement
Informacje w zakresie możliwości poprawy
sytuacji finansowej Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
DANE FINANSOWE
[dane w tys. zł]
Lp.
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
1.
Przychody ogółem
151 605
190 707
186 315 196 826
2.
Koszty ogółem
168 960
184 341
185 008 201 940
3.
Wynik finansowy
-17 355
+6 366
+1 307
4.
Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania
249 665
246 483
243 401 257 676
5.
Należności krótkoterminowe
28 363
27 021
32 198
-5 114
23 070
Źródło: dane na podstawie sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego
Podstawowe wielkości finansowe
SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01.2012 - 30.04.2012 [zł]
1.
2.
Przychody (w tym zyski
nadzwyczajne)
Koszty (w tym straty
nadzwyczajne)
61 080 191,50
66 963 142,39
Zobowiązania ogółem
256 594 183,61
Zobowiązania
długoterminowe
122 605 890,91
Wynik finansowy
- 5 882 950,89
Zobowiązania
krótkoterminowe
107 705 245,05
Strata do pokrycia przez WL
3 038 876,76
Zobowiązania wymagalne
38 076 131,66
Źródło: dane na podstawie sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Planowane przychody z NFZ na 2012 r.
Plan finansowy na 2012 r.
Rzeczywista wartość zakontraktowanych świadczeń na
dzień 27.06.2012
Ogółem
Średnio za miesiąc
Ogółem
Średnio za miesiąc
190 708 284,00
15 892 357,00
180 764 742,70
15 063 729,00
I kwartał
47 677 071,00
15 892 357,00
44 669 635,35
14 889 878,45
II kwartał
47 677 071,00
15 892 357,00
45 684 157,55
15 228 052,52
III kwartał
47 677 071,00
15 892 357,00
45 204 391,60
15 068 130,53
IV kwartał
47 677 071,00
15 892 357,00
45 206 558,20
15 068 852,73
Ogółem przychody z NFZ
Źródło: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Stan zatrudnienia [w osobach]
Wielkość zatrudnienia w osobach bez względu na formę zatrudnienia
Grupa zawodowa
31.12.2011
Udział %
w strukturze
zatrudnienia
31.05.2012
Udział %
w strukturze
zatrudnienia
19
370
20
373
20
969
53
974
52
960
52
Niższy personel medyczny
242
13
251
13
250
13
Administracja
277
15
271
15
271
15
1 832
100
1 866
100
1 854
100
31.12.2010
Udział %
w strukturze
zatrudnienia
Wyższy personel medyczny
344
Średni personel medyczny
Łącznie
Źródło: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Ścieżka przekształcenia Szpitala w Gorzowie Wlkp. w Spółkę Prawa Handlowego
1. Przyjęcie stanowiska w sprawie przekształcenia.
2. Podjęcie działań w zakresie:
2 a: przygotowania Uchwały o przekształceniu,
2 b: przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przekształcenia,
2 c: opracowanie przez dyrektora jednostki kwestionariusza przekształcenia Szpitala w spółkę kapitałową oraz
przygotowanie17 załączników niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia,
2 d: opracowanie przez dyrektora jednostki programu naprawczego.
3. Wyrażenie zgody przez Sejmik Województwa (sesja jesienna) na przekształcenie Szpitala w Gorzowie Wlkp w Spółkę
Prawa Handlowego.
4. Opracowanie przez organ założycielski aktu przekształcenia w społkę kapitałową Szpitala
5. Przygotowanie przez dyrektora jednostki wszystkich dokumentów niezbędnych do wpisania spółki do KRRS-u.
Zagrożenia
 krótkie ustawowe terminy od czasu podjęcia uchwały przez Sejmik poprzez wpis do Rejestru Wojewody, KRSS – u i
uzyskania dotacji,
 opór społeczny przed planowanymi zmianami,
 ryzyko nieskorzystania z dotacji ze względu na zbyt ograniczone środki w stosunku do problemu w skali kraju zabezpieczenie w budżecie Ministerstwa Zdrowia (1,4 mld złotych przy zadłużeniu jednostek w kraju na ponad 10
mld złotych);
 ograniczone środki z NFZ na realizację świadczeń w stosunku do potrzeb zdrowotnych i potencjału szpitali;
Departament Ochrony Zdrowia
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Przewidywane korzyści przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - korzyści dla Województwa Lubuskiego
Uzyskanie przez Województwo Lubuskie wsparcia finansowego w postaci dotacji i umorzenia części przejętych
po przekształconym spzoz-ie zobowiązań;
Przejrzysty nadzór właścicielski;
Poprawa jakości i dostępności udzielanych przez Szpital świadczeń medycznych;
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Możliwa do uzyskania przez Województwo Lubuskie pomoc finansowa z budżetu państwa
W postaci umorzenia zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie po przekształconym SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.,
zgodnie z art. 191 uodl – łącznie 17,2 mln zł, w tym:
a)
z tytułu podatków wobec państwa oraz należności celnych
1,3 mln zł
b)
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz FP
11,6 mln zł
c)
z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej […]
4,3 mln zł
W postaci dotacji na zobowiązania przejęte po przekształconym SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., zgodnie
z art. 197 uodl ponad 131,5 mln zł, w tym:
a)
z tytułu dostaw i usług (przyjęto całkowite umorzenie odsetek oraz 20% umorzenie należności głównych)
12,7 mln zł
b)
z tytułu zaciągniętych kredytów [...] – Raiffeisen Bank
38,1 mln zł
c)
z tytułu pożyczki udzielonej przez Województwo Lubuskie
80,7 mln zł
SUMA
148,7 mln zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przekazanej przez SP Szpital Wojewódzki w
Gorzowie Wlkp.
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Przewidywane korzyści przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - korzyści dla Jednostki
zmniejszenie kosztów finansowych wynikających z obsługi zobowiązań (na dzień dzisiejszy jest to koszt ok. 500 tys. zł
miesięcznie);
 poprawa płynności finansowej poprzez m.in. zredukowanie kwoty zobowiązań wynikającej z zawartych porozumień,
które na dzień dzisiejszy stanowią dodatkowe obciążenie Jednostki w wysokości 5 mln zł miesięcznie;
zwiększenie wiarygodności wśród dostawców przekładające się w sposób bezpośredni na negocjowane ceny dostaw;
efektywniejszy sposób zarządzania;
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
cd. Przewidywane korzyści przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – korzyści dla Jednostki
większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych;
poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych;
możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem
z NFZ;
przejrzysta
gospodarka
i jej funkcjonowania w otoczeniu;
finansowa
w
zakresie
zarządzania
wewnątrz
Spółki
Departament Ochrony Zdrowia UMWL
w Zielonej Górze
Działania podejmowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego w zakresie poprawy
dramatycznej sytuacji Szpitala w Gorzowie Wlkp.
12.01.2012 r. Marszałek Elżbieta Polak spotkała się w Warszawie z wiceministrem zdrowia Markiem Haberem.
Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości nowych rozwiązań finansowych dla zadłużonych szpitali w kontekście ustawy o
działalności leczniczej;
5.04.2012 r. Marszałek Elżbieta Polak spotkała się w Ministerstwie Zdrowia z Aleksandrem Soplińskim,
wiceministrem. Rozmowy dotyczyły możliwości oddłużenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;
 Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości pozyskania dotacji;
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia potwierdzająca możliwość pozyskania dotacji w kwotach wskazanych w
wystąpieniu.
Dziękuję za uwagę
Download