WZDZ_2016 - Doradca zawodowy

advertisement
Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jest
zarejestrowanym od 2005 r. ośrodkiem KSU w zakresie usług doradczych
ogólnych i proinnowacyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych. Prowadzi
Agencję Zatrudnienia (wpis do rejestru nr 986/1a) oraz Fundusz Pożyczkowy.
Od 16 marca 2016 r. WZDZ jest ośrodkiem innowacji, który posiada
akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia usług
doradczych proinnowacyjnych.
Usługi doradcze są świadczone na rzecz podmiotów, które potrzebują
specjalistycznej pomocy w dziedzinie: innowacji, marketingu, finansów, prawa,
planowania i zarządzania, eksportu, jakości, itp.
Krajowy System Usług – standardy
Standardy dla organizacji-członków systemu:

wymogi dot. posiadania odpowiedniego potencjału ekonomicznego
oraz technicznego w celu należytego świadczenia usług;
Standardy dla konsultantów KSU:

wymogi dot. posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia w
świadczeniu usług,

weryfikacja kompetencji konsultantów (np. dla usług informacyjnych testy
wstępne i cykliczne sprawdzające ich wiedzę),

system podnoszenia i rozwoju kompetencji konsultantów (szkolenia, doradztwo,
informacja itp.);
Standardy dla świadczonych usług:

wymogi dot. procesu oraz zakresu świadczenia usług,

wymagania dot. świadczenia usług zgodnie z systemem zarządzania jakością wg
normy ISO 9001.
Krajowy System Usług – oferta
•
Usługi doradcze: ogólne i proinnowacyjne
•
Usługi finansowe: pożyczkowe i poręczeniowe
•
Usługi informacyjne
•
Usługi szkoleniowe
Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
W ramach sieci KSI KSU:
Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym obejmujące:
Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja
możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze
innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i
organizacyjnych;
Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji –
kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia
w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących
odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.
Punkt Konsultacyjny KSU
Zakres usługi doradczej Asysta w prowadzeniu działalności
gospodarczej obejmuje zgodnie z obowiązującym standardem
świadczenia usługi doradczej:
- moduł I – spełnienie wymogów formalno – prawnych
dotyczących
prowadzenia
działalności
gospodarczej
wynikających z podstawowych dokumentów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej,
- moduł II – marketing przedsiębiorstwa,
- moduł III – organizacja przedsiębiorstwa,
- moduł IV – finanse przedsiębiorstwa,
- moduł V – rejestracja działalności gospodarczej.
Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Fundusz pożyczkowy dla MSP przy Wojewódzkim
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Fundusz otrzymał wsparcie ze środków Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania
2.5.
Fundusz Pożyczkowy dla MSP
Pożyczki na cele:
- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie,
budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo handlowych,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub
technicznych,
- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym
także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z
celem realizowanego przedsięwzięcia,
- oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju
MŚP.
Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży
produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży
przetwórstwa rolno – spożywczego (AGRO)
Usługa AGRO
Celem usługi jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem,
podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego
konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i
sprzedażowych.
Usługa składa się z czterech etapów:
I: Audyt marketingowy – szczegółowa analiza sytuacji rynkowej firmy, która
stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego
przedsiębiorstwa;
II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego,
zawierającego co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych, których
wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie
trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku;
III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – pomoc doradcy w
kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych
przygotowanych podczas etapu II.
IV: Szkolenie - dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu,
budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego,
wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego
realizacji.
Usługa AGRO
Wykonawcze programy marketingowe obejmują działania dotyczące m.in.:
•
redagowania opisów oferowanych produktów stosowanych w szczególności na
opakowaniach i w katalogach, a dotyczących ich cech charakterystycznych,
•
jakości – podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w przedsiębiorstwie Klienta
systemów jakościowych (np. HACCP), oraz certyfikatów produktów (np. żywność
ekologiczna, funkcjonalna, produkty regionalne),
•
marki – określenia i promowania marki produktu/produktów lub całego przedsiębiorstwa,
•
opakowania ww. wybranych produktów – określenia rodzaju i wielkości opakowań
dostosowanych do potrzeb klientów i kanałów dystrybucji, ew. zmiany w celu poprawy
jakości produktu,
•
proponowanych zmian w zakresie ww. wybranych produktów – zakresu i kierunków
zmian
(określenie
asortymentu
produktów/usług,
dochodowych, wprowadzenie nowych produktów).
wycofanie
produktów
mało
Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Usługa w zakresie szybkiej optymalizacji finansami
przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców
(OPTYMAL)
Usługa OPTYMAL
Celem usługi jest podniesienie konkurencyjności, zyskowności lub rentowności i
potencjału klientów.
Usługa składa się z dwóch Etapów:
Etap I – audyt optymalizacyjny w obszarach: sprzedaż
IT/telekomunikacja, finanse, księgowość, podatki, prawo.
i
marketing,
Etap II – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień
polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta
rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem
jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w
szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie
poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wielkopolski
czynne w godzinach: 07.00 – 15.00
tel.: 95 720 73 25
e-mail: [email protected]
www.ksu.parp.gov.pl
www.zdz.gorzow.pl
Download