Informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

advertisement
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE W 2013 ROKU
Rok intensywnej pracy na rzecz ochrony środowiska,
zbudowania solidnych podstaw działania WIOŚ
oraz tworzenia perspektyw rozwoju instytucji w przyszłości
 zrealizowano plan kontroli w działalności
inspekcyjnej WIOŚ
 2013 - rok wielu skarg i wniosków
zgłaszanych do inspekcji
 ustawa
„śmieciowa”
zdominowała
działania inspekcji WIOŚ w II półroczu
2013
 publikacja raportu o stanie środowiska
w województwie lubuskim
 3 audity laboratorium, rozszerzenie
zakresu akredytacji
 procesy restrukturyzacyjne w WIOŚ
(zmiana
struktury
organizacyjnej,
połącznie laboratoriów)
 pozyskanie
działki
pod
budowę
laboratorium w parku NaukowoTechnologicznym w Nowym Kisielinie
(współpraca UZ, wojewoda lubuski,
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W ewidencji WIOŚ w2013 roku znajdowało
się 3041 podmiotów gospodarczych (wzrost o
7,9 % w stosunku do 2012 r.). W 2013 r.
przeprowadzono ogółem 1087 kontroli:




kontrole planowe z wyjazdem w teren –
551,
kontrole pozaplanowe z wyjazdem w
teren z ustalonym podmiotem – 191
o w tym: 140 interwencyjnych, 49
na wniosek i 2 inwestycyjne,
kontrole bez ustalonego podmiotu – 34
o w
tym:
23
rozpoznania
zanieczyszczenia w terenie oraz
11 kontroli transportu lub
odpadów, w ramach których
sprawdzono
111
środków
transportu, w tym 12 pojazdów z
odpadami,
kontrole w oparciu o dokumentację - 311
o w tym 93 kontrole planowe oraz
218 kontroli pozaplanowych.





starosta zielonogórski, WIOŚ) (0.7 ha o
wartości 330 tys. zł)
działania zmierzające do pozyskania
środków finansowych na ten cel
(GIOŚ, NFOŚ, wojewoda lubuski) - na liście
inwestycji GIOŚ projekt wartości 16 mln zł
podpisanie umowy na remont dachu
delegatury w Gorzowie w 2014 r. (200 tys.
zł)
realizowano współpracę z jednostkami
administracji rządowej i samorządowej
województwa w zakresie podpisanych
porozumień.
dodatkowe porozumienia z inspekcją
nadzoru budowlanego, sanitarną oraz
strażą pożarną
pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony
Środowiska w Lubuskiem.
Efekty kontroli:








281 zarządzeń pokontrolnych,
56 mandatów na łączną kwotę 15 400
zł,
218 pouczeń,
8 spraw do organów ścigania
(prokuratura i policja),
3 wnioski o ukaranie do sądu
powszechnych,
26
wystąpień
do
organów
samorządowych i rządowych,
64 decyzje ustalające administracyjne
kary łączne na ogólną kwotę
1 075 636,75 zł,
1 decyzja o wstrzymaniu użytkowania
instalacji.
1
Zrealizowano dwa nadzorowane przez
GIOŚ ogólnokrajowe cykle kontrolne:
 „Ocena
wypełniania
wymogów
ochrony środowiska wynikających z
ustawy
o
zużytym
sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym oraz
ustawy o odpadach przez wybrane
podmioty wprowadzające na rynek
sprzęt chłodniczy i przetwarzające
zużyty sprzęt chłodniczy”,
 „Ocena przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach”.
SKARGI I WNIOSKI
W 2013 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska wpłynęło 288 wniosków
o podjęcie interwencji. 105 wniosków (36,97%
ogółu przyjętych) przekazano do rozpatrzenia
innym organom i instytucjom. 183 wnioski
rozpatrzono we własnym zakresie (63,54%
ogółu przyjętych), z czego 12 spraw jest nadal
w fazie procedowania.
Tematyka zgłaszanych spraw dotyczyła:
•
•
gospodarki odpadami (46,53%),
ochrony czystości wód i gospodarki
ściekowej (20,14%)
• uciążliwości hałasowych (14,93% ),
• ochrony powietrza (7,64% ),
• spraw różnych (7,64% ),
• ochrony przyrody (4,1%).
Marginalny procent (0,34%) stanowiły
sprawy dotyczące zmian stosunków wodnych
i podtopień oraz działalności inwestycyjnej i
eksploatacji urządzeń wodnych.
Działania
podjęte
przez
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony:







przeprowadzone kontrole – 226,
nałożone mandaty karne – 15
(na kwotę 3500 zł),
zarządzenia pokontrolne – 49,
wnioski do organów ścigania – 3,
wnioski do sądów grodzkich – 1,
wnioski do organów administracji
rządowej – 5,
wnioski skierowane do organów
administracji samorządowej – 28,

wszczęte
postępowania
administracyjne – 10.
karno-
KONTROLE
ZWIĄZANE
Z
USTAWĄ
O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH
W związku z wprowadzeniem w życie
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i nałożeniem
na inspekcję ochrony środowiska nowych
obowiązków kontrolnych, w 2013 roku
zaplanowano przeprowadzenie kontroli 10%
gmin
objętych
nowym
systemem
gospodarowania odpadami.
W praktyce skontrolowano 34 gminy
województwa lubuskiego co stanowi 41%
ogółu gmin województwa. Kontrolami objęto
6 gmin: Łagów, Gozdnica, Lubniewice,
Cybinka, Krzeszyce oraz Słubice jak również 4
związki międzygminne, tj. Zielonogórski
Związek Gmin (obejmujący gminy Zielona
Góra, Zielona Góra Miasto, Czerwieńsk,
Świdnica), Związek Międzygminny EKOPRZYSZŁOŚĆ (obejmujący gminy Nowa Sól,
Nowa Sól Miasto, Siedlisko, Bytom Odrz,
Kolsko, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Otyń,
Kargowa, Bojadła, Sława, Wschowa) Związek
Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. (obejmujący gminy: Gorzów Wlkp.,
Deszczno, Kłodawa, Santok, Lubiszyn,
Bogdaniec) i Celowy Związek Gmin SGO5 z
siedzibą w Starym Kurowie (obejmujący
gminy: Strzelce Krajeńskie, Drezdenko,
Dobiegniew, Stare Kurowo, Zwierzyn).
W trakcie kontroli sprawdzano stopień
wdrożenia nowego systemu gospodarowania
odpadami
komunalnymi
w
gminach.
Wymagało to szczegółowej weryfikacji
przyjętych uchwał, sprawdzenia obowiązku
przeprowadzenia przetargów na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz obowiązku utworzenia
punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych i innych. Po kontrolach wydano
zarządzenia pokontrolne przypominające
gminom oraz związkom międzygminnym o
obowiązkach wynikających ze znowelizowanej
ustawy porządkowej.
2
W stosunku do Zielonogórskiego Związku
Gmin z siedzibą w Zielonej Górze, który nie
zorganizował przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości podjęto karne postępowanie
administracyjne w wyniku którego Lubuski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w
Zielonej
Górze
wymierzył
Związkowi
administracyjną karę pieniężną w kwocie
50000 zł.
Przeprowadzono
również
kontrole
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) regionu północnego, tj.
Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.
Kontrola wymagała szczegółowej analizy
ewidencji i dokumentów prowadzonych przy
przyjmowaniu
zmieszanych
odpadów
komunalnych,
odpadów
zielonych
i pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych. Materiały z kontroli przekazano
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
W części południowej województwa
przeprowadzono
kontrolę
Regionalnej
Instalacji
Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych TEW w Kiełczu obsługującą
region
wschodni.
Stwierdzono,
że
kontrolowany RIPOK przekroczył warunki
ilościowe wytwarzanych odpadów za rok 2012
ustalone
w
pozwoleniu
Starosty
Nowosolskiego i w związku z powyższym
wymierzono administracyjną kare pieniężną w
wysokości 10 000 zł.
W 2013 r. przeprowadzono również
weryfikację przesłanych przez gminy rocznych
sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za
2012 r. Analizie poddano 83 sprawozdania.
Weryfikacja polegała na sprawdzeniu
terminowości
nadesłania
sprawozdań,
prawidłowości
wyliczenia
poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła. W kilkunastu przypadkach
gminy wzywane były do poprawienia
sprawozdań.
W
celu
ujednolicenia
prowadzonej
weryfikacji
sprawozdań
konieczna była współpraca ze służbami
Marszałka Województwa Lubuskiego. W
stosunku do 8 gmin, które nie wywiązały się z
obowiązku terminowego złożenia sprawozdań
przygotowywano oraz zebrano materiały
umożliwiające
wszczęcie
postępowań
administracyjnych
zmierzających
do
wymierzenia kar przewidzianych w ustawie.
W omawianym okresie sprawozdawczym
na bieżąco zbierano i przygotowywano
informacje o zaawansowaniu wdrażania
nowych
systemów
gospodarowania
odpadami komunalnymi w poszczególnych
gminach. Materiały te przekazywano służbom
Wojewody Lubuskiego oraz Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Problemy ze zorganizowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
wystąpiły w sektorach II i III Celowego Związku
Gmin MG-6, obejmujących terytorium miasta
Gorzowa Wlkp. W związku z tym wystąpiła
potrzeba przeprowadzenia wizji terenowej
miasta Gorzowa Wlkp. Wykonano również
dodatkową kontrolę w trybie interwencyjnym
w Celowym Związku Gmin MG-6 w Gorzowie
Wlkp. Na podstawie uzyskiwanych podczas
kontroli informacji, sporządzano codzienne
raporty o ilości odpadów dowożonych do
RIPOK i przesyłano je służbom Wojewody
Lubuskiego.
W
związku z
licznymi skargami
mieszkańców powiatu nowosolskiego na
nierzetelne wywiązywanie się z obowiązku
terminowego odbioru odpadów komunalnych
z terenu objętego działaniem Związku
Międzygminnego Eko-Przyszłość w Nowej Soli
podjęto stosowne działania interwencyjne i
zawnioskowano
do
związku
o
przeprowadzenie
kontroli
podmiotu
prowadzącego odbiór i utylizację odpadów
komunalnych z terenu działania związku.
KONTROLE
INSTALACJI
OBJĘTYCH
POZWOLENIAMI ZINTEGROWANYMI
Na terenie województwa lubuskiego na
koniec 2013 r. znajdowało się 89 instalacji
podlegających
obowiązkowi
posiadania
pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanych
w 80 zakładach. Na dzień 31.12.2013 r.
pozwolenie zintegrowane posiadało 88
instalacji. Pozwolenia zintegrowanego nie
3
posiadała jedna instalacja. W związku z
powyższym WIOŚ wszczął postępowanie
egzekucyjne w administracji.
Przeprowadzono 77 kontroli podmiotów
podlegających dyrektywie IPPC, w tym 13
kontroli wielkoprzemysłowych ferm trzody
chlewnej zgodnie z zaleceniami NIK. Wydano
13 zarządzeń pokontrolnych, 4 mandaty
karne, 7 pouczeń oraz jedną decyzję
wstrzymującą działanie instalacji.
3 czerwca 2013 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w celu
wstrzymania
użytkowania
instalacji
eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia
zintegrowanego w fermie trzody chlewnej w
Panowicach. 2 sierpnia 2013 r. wydano
decyzję wstrzymującą użytkowanie fermy. W
decyzji ustalono termin wstrzymania
użytkowania instalacji – uwzględniając
potrzebę bezpiecznego dla środowiska
zakończenia użytkowania – do 30.11.2013 r.
Kontrole wyrobów
Łącznie przeprowadzono 16 kontroli w
zakresie wyrobów – 2 kontroli opakowań i 14
kontroli urządzeń. Ogółem skontrolowano 38
wyrobów – 5 opakowań i 33 urządzenia. W
wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń
przepisów ochrony środowiska.
Kontrole przestrzegania przepisów o
recyklingu
pojazdów
wycofanych
z eksploatacji
Kontrolą
objęto
wszystkich
43
przedsiębiorców prowadzących na terenie
województwa Lubuskiego stacje demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji. W 9
przypadkach stwierdzono uchybienia. W 7
przypadkach dotyczyło to I kategorii naruszeń,
w 21 przypadku naruszenie kwalifikowało się
do II kategorii. Dodatkowo skontrolowano 4
punkty zbierania pojazdów. Kontrole nie
wykazały naruszeń przepisów. WIOŚ w
Zielonej Górze przeprowadził 6 kontroli
podmiotów podejrzanych o prowadzenie
nielegalnego demontażu pojazdów. W 2
przypadkach
stwierdzono
prowadzenie
demontażu
pojazdów
wycofanych
z
eksploatacji – bez posiadania uprawniającego
zezwolenia w tym zakresie.
Kontrole przestrzegania przepisów o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
W 2013 roku zostało skontrolowanych 16
zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Wydano 5
zarządzeń
pokontrolnych,
3
decyzje
wymierzające administracyjną karę pieniężną
na łączną kwotę 1 500 zł. Ponadto
skontrolowano
12
podmiotów
wprowadzających sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz 6 przedsiębiorców
zbierających zużyty sprzęt. W wyniku kontroli
wydano
6
zarządzeń
pokontrolnych,
udzielono 4 pouczeń, nałożono 2 mandaty
karne.
Kontrole transgranicznego przemieszczania
odpadów
W 2013 roku przeprowadzono kontrole 3
podmiotów
biorących
udział
w transgranicznym transporcie odpadów. W
roku 2013 nie stwierdzono naruszeń
przepisów prawa dot. gospodarowania
odpadami oraz warunków posiadanych
decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
5 kontroli podmiotów podejrzanych o
prowadzenie
nielegalnego
demontażu
pojazdów pochodzących z zagranicy. Tylko w
jednym przypadku potwierdzony został
nielegalny
demontaż
pojazdów,
ale
pochodzących z terenu kraju.
2 kontrole podmiotów podejrzanych o
nielegalne transgraniczne przemieszczanie
odpadów. W 1 z przypadków działania
kontrolne wspólnie z przedstawicielami Policji
na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żarach
celem stwierdzenia i udokumentowania
przemieszczania odpadów zużytego sprzętu
RTV i AGD oraz rzeczy z tzw. „wystawek”
pochodzących z Niemiec.
Kontrole w ramach akcji IMPEL TFS
wykazały w 1 przypadku nielegalny wwóz na
teren Polski odpadu w postaci mieszaniny
odpadów - kod A1020 – odpady zawierające
jako składniki lub zanieczyszczenia substancje:
ołów, związki ołowiu.
4
PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Celem Państwowego Monitoringu Środowiska
jest: prowadzenie pomiarów, ocen, analiz i
prognoz stanu środowiska; gromadzenie,
przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji
o środowisku oraz wspomaganie działań na
rzecz
ochrony
środowiska
poprzez
systematyczne
informowanie
organów
administracji i społeczeństwa o jakości
elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu
standardów jakości środowiska określonych
przepisami oraz obszarach występowania
przekroczeń
tych
standardów
oraz
występujących zmianach jakości elementów
przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w
tym powiązaniach przyczynowo skutkowych
występujących pomiędzy emisjami i stanem
elementów przyrodniczych

Oceny:





Roczna ocena jakości powietrza w woj.
lubuskim na podstawie badań imisji
wykonanych w 2012 r.,
Ocena jakości wód podziemnych woj.
lubuskiego w 2012 r.,
Ocena stanu jednolitych części wód
jeziornych na obszarze woj. lubuskiego
w latach 2010-2012,
Ocena stanu jednolitych części wód
rzecznych na obszarze woj. lubuskiego
w latach 2010-2012,
Ocena jakości wód rzek granicznych w
ramach współpracy międzynarodowej
w latach 2010-2012.
Opracowania:


Natężenia pól elektromagnetycznych
w 2012 r.
Pomiary hałasu komunikacyjnego
wykonane w 2012 r.
Materiały na sesje rad:

Stan
środowiska
w
świebodzińskim w 2012 r.
powiecie



Stan środowiska w powiecie słubickim
w 2012 r.
Stan
środowiska
w
powiecie
wschowskim w 2012 r.
Stan
środowiska
w
powiecie
sulęcińskim w 2012 r.
Stan
środowiska
w
powiecie
nowosolskim w 2012 r.
Stan środowiska w mieście Żary
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
opublikował
najnowszy
raport
„Stan
środowiska w województwie lubuskim w
latach 2010-2012”. Opracowanie ma na celu
przedstawienie
najbardziej
istotnych
informacji o stanie środowiska regionu.
Podstawę do prezentacji stanu środowiska
stanowią najnowsze dane i informacje
uzyskane w ramach realizacji zadań
monitoringu środowiska wykonywanych przez
WIOŚ w Zielonej Górze. W raporcie
zaprezentowano
stan
wybranych
komponentów środowiska w regionie: jakości
powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy
badania pól elektromagnetycznych.
Informacje zawarte w dokumencie, stanowią
również podsumowanie działań kontrolnych
prowadzonych przez WIOŚ jako jednostki
administracji
zespolonej
wojewody,
umożliwiając
precyzyjną
analizę
i
interpretację zjawisk z zakresu ochrony
środowiska zachodzących w regionie.
W 2013 roku wykonano ocenę wód
powierzchniowych w oparciu o badania
przeprowadzone w latach 2010-2012.
Przebadanych
zostało
wówczas
104
jednolitych części wód rzecznych, w tym 55
naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5
sztucznych. Jednolite części wód rzeczne
nieobjęte
monitoringiem zostały
sklasyfikowane poprzez ekstrapolację, na
podstawie wyników uzyskanych dla części
wód monitorowanych.
5
Stan/potencjał ekologiczny określono dla
99 jcw. Na ciekach naturalnych dobry stan
ekologiczny odnotowano na 44% jcw, stan
umiarkowany stwierdzono na 47% jcw, a słaby
na 4% jcw. Na ciekach sztucznych i silnie
zmienionych potencjał dobry i powyżej
dobrego
charakteryzował
45%
jcw,
umiarkowany odnotowano dla 37% jcw, zaś
słaby dla 14% jcw. Na żadnej przebadanej i
ocenionej jcw nie stwierdzono zarówno
bardzo dobrego jak i złego stanu/potencjału
ekologicznego.
Stan chemiczny oceniono dla 18 jcw, z
czego 9 jcw charakteryzował dobry stan
chemiczny. Zły stan chemiczny w większości
był spowodowany przekroczeniami stężeń
średniorocznych substancji z grupy WWA
(suma benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3cd)pirenu)
oraz
przekroczeniami
średniorocznych stężeń kadmu.
Dodatkowo wykonana została ocena
spełnienia wymogów dodatkowych dla
obszarów chronionych. Po jej uwzględnieniu
została wykonana ocena stanu jednolitych
części wód, którą wykonano dla 69 jcw, z
czego 2 charakteryzowały się stanem dobrym,
natomiast 67 oceniono jako zły stan jcw. W 35
jcw ze względu na brak badań substancji
chemicznych, bądź brak badań biologicznych
nie można było określić ogólnego stanu wód.
Ocena stanu jednolitych części wód
jezior na obszarze województwa lubuskiego,
wykonana została za lata 2010-2012.
Przebadanych zostało wówczas 56 jednolitych
części wód jeziornych. Stwierdzono, że stan
ekologiczny bardzo dobry posiadało 23%
jezior, stan dobry – 27% jezior, stan
umiarkowany stwierdzono w 21% jezior, stan
słaby – w 13% jezior, natomiast stan zły – w
16% jezior. Ocena stanu chemicznego
dokonana łącznie dla 10 jezior wykazała w
przypadku 1 jeziora stan chemiczny dobry,
natomiast pozostałe 9 jezior osiągnęło stan
chemiczny poniżej dobrego. Ogólna ocena
stanu jednolitych części wód jezior wykazała,
że 1 jezioro osiągnęło stan dobry, a 33 jeziora
stan zły.
W latach 2011-2012 badania wód
podziemnych w woj. lubuskim wykonał
Państwowy Instytut Geologiczny. W 2011 r.
sieć pomiarowa obejmowała 27 punktów
pomiarowych, natomiast w 2012 r. 54 punkty
pomiarowe.
Zarówno w roku 2011, jak i w 2012, na
obszarze województwa lubuskiego nie
stwierdzono wód bardzo dobrej jakości (klasa
I). W roku 2011 wody dobrej jakości (klasa II)
występowały w 2 punktach, 17 punktach
stwierdzono zadowalającą jakość wód (klasa
III), a w 5 punktach niezadowalającą jakość
wód (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V)
występowały
w
3
punktach
w
miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień,
Rybojedzko. W roku 2012 wody o dobrej
jakości (klasa II) stwierdzono w 5 punktach, w
35
punktach
stwierdzono
wody o
zadowalającej jakości (klasa III), a w 9
punktach wody o niezadowalającej jakości
(klasa IV). Wody złej jakości (klasa V)
występowały
w
5
punktach
w
miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień,
Przewóz (2 punkty), Rybojedzko.
Oceny jakości powietrza dokonano dla
obszaru 3 stref województwa lubuskiego: m.
Gorzów Wielkopolski, m. Zielona Góra oraz
strefy lubuskiej. Badania wykonywano w 4
stałych automatycznych stacjach monitoringu
powietrza, w 1 automatycznej stacji
przewoźnej (semimobilnej) oraz w 1 stacji
badań manualnych.
W efekcie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że głównym problemem w woj.
lubuskim są wysokie stężenia pyłu
zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim
benzo(a)pirenu. Przekroczenia pyłu PM10
stwierdzono w latach 2011-2012 na stacjach w
Gorzowie Wlkp. i we Wschowie oraz w 2011 r.
w Sulęcinie, natomiast przekroczenia dla
benzo(a)pirenu odnotowano w latach 20112012 na stacjach w Gorzowie Wlkp., Sulęcinie,
6
Wschowie oraz w Zielonej Górze. Dodatkowo,
w 2011 r. we Wschowie wystąpiło po raz
pierwszy przekroczenie wartości docelowej
arsenu zawartego w pyle PM10. Wysokie
stężenia tego zanieczyszczenia potwierdziły
również wyniki badań przeprowadzonych w
2012 r.
Wykonane oceny jakości powietrza oraz
wynikająca z nich klasyfikacja stref (wszystkie
zaliczone do klasy C) potwierdzają
konieczność wdrożenia nowych i kontynuacji
już opracowanych programów ochrony
powietrza.
dopuszczalnego natężenia promieniowania
elektromagnetycznego. W latach 2011-2012
zbadano 91 punktów, a zmierzone wartości
zawierały się w przedziale od <0,28 V/m do
2,00V/m. W 2011 r. najwyższą wartość
promieniowania 1,59 V/m odnotowano w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Zubrzyckiego, wartość
ta stanowi 22,7% obowiązującej normy.
Natomiast w roku 2012, najwyższą zmierzoną
wartością było 2,00 V/m (28,6% normy),
odnotowane przy ul. Dunikowskiego, także w
Gorzowie Wlkp.
Pomiary hałasu komunikacyjnego w latach
2011-2012 wykonano łącznie w 19 punktach
pomiarowych (w 2011 r. – 9 punktów, w 2012
r. – 10 punktów) na obszarze 11 miejscowości.
W 2011 r. przekroczenia obowiązujących
norm odnotowano dla wszystkich badanych
punktów, zarówno w odniesieniu do pory
dziennej, jak i pory nocnej, a ww.
przekroczenia stwierdzono na obszarze
miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Przytoczna,
Żary, Żagań, Marszów. W 2012 r. uległy
zmianie wartości dopuszczalne poziomów
hałasu w środowisku. Przekroczenia norm dla
pory dziennej odnotowano w 6 punktach na
obszarze miejscowości: Słubice, Międzyrzecz,
Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród
Bobrzański. W przypadku pory nocnej
przekroczenia wystąpiły w 8 punktach na
obszarze miejscowości: Słubice, Sulęcin,
Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól,
Nowogród Bobrzański.
Przedmiotem prowadzenia pomiarów
monitoringowych pól elektromagnetycznych,
w świetle obowiązujących przepisów, jest
sprawdzenie
dotrzymania
poziomu
dopuszczalnego pola elektromagnetycznego
(składowej
elektrycznej
w przedziale
częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz) w
środowisku,
z
wyłączeniem
miejsc
niedostępnych dla ludności.
Zarówno w 2011 jak i 2012 roku nie
stwierdzono
przekroczeń
poziomu
7
DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA
Laboratorium
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze w 2013r. wykonało w sumie 79459
oznaczeń analitycznych i pomiarów: 68512 w
ramach monitoringu środowiska, 2012 w ramach
kontroli i 8935 w ramach prac własnych i zleceń
zewnętrznych.
W kwietniu i sierpniu 2013r. laboratorium
WIOŚ w Zielonej Górze i Laboratorium WIOŚ
Delegatury w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny
poddane zostały ocenie w nadzorze przez Polskie
Centrum Akredytacji. W wyniku oceny
potwierdzone zostało spełnienie wymagań
akredytacyjnych przez oba laboratoria oraz
rozszerzono zakresy posiadanych akredytacji.
Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze rozszerzyło
zakres posiadanej akredytacji o :
 pobieranie próbek gleby,
 oznaczanie w metali w glebie techniką ET
AAS i ICP-OES
 oznaczanie
wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w glebie
techniką HPLC-FLD
 oznaczanie ropopochodnych w glebie
techniką GC-FID
 oznaczanie indeksu oleju mineralnego w
ściekach techniką GC-FID
 oznaczanie arsenu w pyle zawieszonym
techniką ET AAS
 pomiary pól elektromagnetycznych w
środowisku
 oznaczanie
makrofitowego
indeksu
rzecznego
Laboratorium WIOŚ w Delegaturze w Gorzowie
Wlkp. rozszerzyło zakres akredytowanych metod
o:
 oznaczanie CHZT metodą miareczkową w
oparciu o PN-ISO 6060:2006
 oznaczanie wapnia metodą miareczkową
w oparciu o PN-ISO 6058:1999.
Auditorzy PCA wysoko ocenili kompetencje,
wiedzę merytoryczną i biegłość personelu
laboratoriów oraz zaangażowanie kierownictwa i
personelu w doskonalenie skuteczności systemu
zarządzania.
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze z Pracownią w Zielonej Górze i
Pracownią w Gorzowie Wlkp.
Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji z
dniem 24 10.2013 r. nastąpiło przeniesienie
akredytacji Nr AB 127 w uaktualnionym zakresie
na jeden podmiot-Laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze.
W 2013 r. w ramach realizacji projektu
inwestycyjnego doposażenia i modernizacji sieci
monitoringu powietrza ze środków mechanizmu
finansowego MF EOG 2009-2014 Laboratorium
WIOŚ doposażone zostało w: mierniki pyłu
PM10/PM2,5 (3 szt.); analizatory gazowe: NOx (1
szt.) SO2 (1 szt.), CO (1 szt.), O3 (1 szt.); analizator
BTX (1szt.); generator powietrza zerowego z
kalibratorem zanieczyszczeń gazowych (1 szt.);
poborniki LVS pyłu PM10/PM2,5 (2 szt.);
mineralizator mikrofalowy (1 szt.). Łączna wartość
doposażenia wyniosła 663776 zł.
W ramach zakupów ze środków własnych i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Zielonej
Górze,
zakupiono
mikroskop
stereoskopowy i zestaw do destylacji parą wodną.
W zakresie wykonywanych badań Laboratorium
systematycznie
uczestniczy
w
badaniach
biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, w
2013r. brało udział w programach organizowanych
przez: LGC Standards w zakresie oznaczania WWA
w glebie; GIOŚ w zakresie: oznaczania
zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, O3) w
powietrzu, oznaczania pestycydów i WWA w
wodzie, pomiarów poziomu hałasu w środowisku i
poziomu
pola
elektromagnetycznego;
Stowarzyszenie RefMat PAN w zakresie oznaczania
przewodności elektrycznej właściwej; Resource
Technology w zakresie oznaczania barwy i
formaldehydu w wodzie oraz Politechnikę
Krakowską w zakresie oznaczania metali w wodzie.
Badania laboratoryjne wykonywane są przez
kompetentny personel, którego kwalifikacje
podlegają stałemu doskonaleniu. W 2013 r.
pracownicy Laboratorium uczestniczyli w 12
szkoleniach zewnętrznych zorganizowanych przez
specjalistyczne ośrodki szkoleniowe oraz szeregu
szkoleń zorganizowanych w ramach własnych.
Z dniem 08.10.2013 r. w wyniku
reorganizacji w miejsce dwóch niezależnych
jednostek: Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze
(akredytacja Nr AB 235) i Laboratorium Delegatury
WIOŚ w Gorzowie Wlkp.(akredytacja NR AB 127)
powstał jeden podmiot – Laboratorium
8
Download