Propozycja projektu US Zielona Góra

advertisement
CENTRUM
WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
Propozycja projektu
US Zielona Góra
GRUPA ROBOCZA LUBUSKIE-BRANDENBURGIA – Kostrzyn nad Odrą 17-18.06.2014 r.
Urząd Statystyczny
w Zielonej Górze
PYTANIA
Pytania, które stały u podstaw proponowanego projektu
Czy efekty prac Grupy
Roboczej Lubuskie Brandenburgia mają
praktyczny wpływ na
sytuację na rynku pracy
po obu stronach granicy?
Czy stać nas na spojrzenie
zintegrowane, spojrzenie na
transgraniczny rynek pracy jako
na funkcjonalną całość?
Czy jesteśmy gotowi na
postawienie kolejnego
kroku przyczyniającego
się do zdynamizowania
prac Grupy Roboczej
Lubuskie Brandenburgia ?
Czy chcemy stać się
liderem przemian
zachodzących na
wspólnym transgranicznym
rynku pracy?
CEL TEMATYCZNY
BUDOWA CENTRUM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
Projekt: Utworzenie scentralizowanej bazy informacji – Platformy
Internetowej CWT.
Cele główny
Celem głównym projektu jest wspieranie
rozwoju gospodarczego oraz wzmacnianie
wykorzystania
potencjału
społecznozawodowego regionu transgranicznego
Polski i Niemiec, poprzez utworzenie
innowacyjnej i w pełni zinformatyzowanej
partnerskiej sieci współpracy instytucji
działających na rzecz transgranicznego
rynku pracy.
CEL TEMATYCZNY
Cele szczegółowe:
•
Wykorzystanie potencjałów gospodarczych oraz mobilności zasobów pracy
poprzez zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań na rzecz
transgranicznego rynku pracy;
•
Budowa rzetelnych, wiarygodnych oraz
systematycznie rozszerzanych
i aktualizowanych zasobów informacyjnych nt. potencjału ekonomicznego
i transgranicznego rynku pracy;
•
Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania
i świadomości podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców terenów
pogranicza polsko-niemieckiego
w zakresie korzyści płynących
ze wspólnego rynku pracy.
DZIAŁANIA
Stały monitoring sytuacji społecznej i rozwoju
gospodarczego w obszarze wsparcia, tj. Województwa
Lubuskiego i Brandenburgii;
Wsparcie informacyjne w zakresie danych statystycznych, zapewnienie bieżącej
wymiany informacji na temat rynku pracy w Brandenburgii i w województwie lubuskim.
Opracowanie systemu wskaźników umożliwiających stałe monitorowanie zmian
zachodzących w regionie wraz z systemem ich prezentacji w przystępny, atrakcyjny i
dostosowany do potrzeb odbiorcy sposób, z wykorzystaniem dostępnych technologii IT.
Aktualizacja danych w oparciu o ustalone wskaźniki, opracowanie poszerzonych
zestawów wskaźników oraz wspólna analiza sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem
skutków swobody przepływu pracowników;
Współpraca z administracją publiczną w regionach, w tym
z urzędami pracy, zmierzająca do tworzenia atrakcyjnych
warunków na lokalnym, transgranicznym rynku pracy.
Wzrost zainteresowania
i świadomości podmiotów
gospodarczych oraz mieszkańców terenów pogranicza
polsko-niemieckiego
na temat korzyści płynących ze
wspólnego rynku pracy.
DZIAŁANIA
Przygotowywanie
rekomendacji działań we
współpracy z administracją
i urzędami statystycznymi.
Stała, bilateralna wymiana
doświadczeń i promowanie
„dobrych praktyk” w obszarze
wsparcia.
Prowadzenie banku ofert gospodarczych oraz
ofert pracy przedsiębiorców w obszarze
wsparcia w ramach działań na rzecz
informowania pracodawców i pracowników
o możliwościach transgranicznego zatrudniania,
poprawy wymiany informacji o rynku pracy, ale
także lepsze identyfikowanie potrzeb zarówno
po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.
Prowadzenie badań, w tym badań
pierwotnych w zakresie zagadnień nie
objętych badaniami statystyki publicznej
Polski i Niemiec, zmierzających do
określenia zmian sytuacji na regionalnym
rynku pracy, możliwości zatrudnienia
w
strefie
przygranicznej,
specyfiki
regionalnego rynku pracy.
EFEKTY PROJEKTU
•
Wzrost efektywności działań podejmowanych przez
wspierające lokalne rynki pracy w obszarze wsparcia;
instytucje
•
Stworzenie Centrum
Współpracy
Transgranicznej, będącego
platformą
wspólnych,
skoordynowanych,
spójnych
działań
prowadzących do optymalnego wykorzystania potencjału społecznoekonomicznego pogranicza polsko-niemieckiego;
•
Udoskonalanie przepływu informacji,
co ułatwi nawiązywanie kontaktów
pomiędzy podmiotami rynku pracy i
docelowo mieszkańcami regionów
oraz
uzyskiwanie
informacji
związanych z transgranicznym rynkiem
pracy;
•
Zaspokojenie
zapotrzebowania
mieszkańców i przedsiębiorców na
informacje dot. m.in. warunków pracy
i jakości życia w sąsiednim regionie;
•
Wzrost
zatrudnienia,
aktywności
zawodowej
oraz
uelastycznienie
rynków pracy w obszarze wsparcia.
WPŁYW PROJEKTU
NA TEREN POGRANICZA
Realizacja projektu przyczyni się
do szeregu pozytywnych zmian
w obszarze przygranicznym.
Utworzenie CWT wzmocni wykorzystanie potencjału ekonomicznego oraz
potencjału wynikającego z wprowadzenia pełnej swobody przepływu
pracowników na rynku pracy pogranicza polsko - niemieckiego. Działania
podejmowane w ramach sieci współpracy przyczynią się do
powstawanie regionalnych centrów wzrostu, a tym samy wzmocnią
spójność zewnętrzną obszaru pogranicza polsko – niemieckiego.
Priorytetowe będzie również wzmocnienie wewnętrznej spójności obszaru
przyczyniające się do budowy spójnego regionu transgranicznego i
przełamania opóźnień cywilizacyjnych tych obszarów.
Wymienione
powyżej
aspekty
istotnego wpływu, jak również cele
i zamierzone efekty mogą być z
powodzeniem transponowane na
tereny przygraniczne pozostałych
województw, biorących udział w
projekcie.
BENEFICJENCI
Proponowana lista współpartnerów (beneficjentów) na terenie
Polski i za granicą,
Na terenie Polski:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
2. Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
4. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Na terenie Niemiec:
1. Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Brandenburgii
(MASF)
2. Urząd Statystyczny Landów Berlina i Brandenburgii
3. Zrzeszenie Organizacji Przedsiębiorców w Berlinie i Brandenburgii (UVB)
4. Dyrekcja Regionalna Berlin-Brandenburgia Agencji Pracy
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE
Urząd Statystyczny
w Zielonej Górze
Download