Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie wyzwań XXI w.

advertisement
Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie wyzwań XXI w.
Wiek XXI to przede wszystkim dalszy postęp procesów globalizacyjnych, które
mają ogromny wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego, społecznego
i politycznego – kształtują je i warunkują. Wyzwania globalizacyjne mają istotny
wpływ również na politykę regionalną. Realizowane w ich ramach działania tworzą bowiem korzystne warunki dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego także
na poziomie regionalnym. Efektem tego są coraz silniejsze powiązania pomiędzy
tym poziomem a poziomem globalnym.
Zaznaczyć należy, że to właśnie w Europie znacznie wyraźniej i wcześniej
niż w innych regionach świata uwidoczniły się powiązania i współzależności między poziomem regionalnym a globalnym. Obejmują one przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także współzależności ekonomiczne i ekologiczne. Korzystne warunki dla rozwoju współpracy transgranicznej i euroregionalnej w Europie pojawiły się po zakończenie zimnej wojny. W rezultacie realizowane w jej ramach zadania i cele pozwalają na przezwyciężenie strukturalnych ograniczeń dotychczasowego systemu międzynarodowego.
Powyższe kwestie odnoszą się również do regionów pogranicza. Nowe uwarunkowania polityczno-ekonomiczne kształtujące się okresie globalizacji sprzyjają
większej aktywności społeczności lokalnych, ale także kształtują nowe postawy
i w rezultacie determinują rozwój tych regionów.
Monografia liczy 20 artykułów. Są one wynikiem wymiany myśli, poglądów
i doświadczeń, jakie miały miejsce na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Gospodarka, społeczeństwo i kultura pogranicza wobec wyzwań cywilizacyjnych”. Zebrane artykuły podzielono na dwie części: pierwsza dotyczy aspektów
gospodarczych, druga – społecznych i politycznych. Na część pierwszą „Przemiany gospodarcze” składają się artykuły, w których podjęto próbę określenia możliwości i kierunków rozwoju, przede wszystkim regionów pogranicza, w XXI wieku – epoce dalszego postępu procesów globalizacji. Szczególną uwagę poświęcono
pograniczu wschodniemu. Z kolei część druga – „Przemiany społeczne” zawiera
analizę istotnych problemów mieszkańców regionu pogranicza na początku
XXI wieku. Poruszono tu kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa
kształtowaniem się systemu wartości społecznych.
Download