Regulamin - LGD - Region Włoszczowski

advertisement
REGULAMIN
I Konkurs na Potrawę Tradycyjną
Kobiele Wielkie 2017
1.
Organizatorzy:




2.
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” we Włoszczowie
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi włoszczowskiej
Lokalna Organizacja Turystyczna Miedzy Wartą i Pilicą Radomsko
ZHP Komenda Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego
Miejsce:
Kobiele Wielkie w dniu 06.05.2017 od godziny 15.00
3.
Cel konkursu:
 Promocja obszaru i produktu lokalnego na terenie obszaru LGD „Region Włoszczowski”.
 Poszukiwanie potraw specyficznych, charakterystycznych dla obszaru LGD „Region
Włoszczowski”, które mogą stać się jego wizytówką.
 Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych regionalnych
produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki) oraz
gastronomii przetwórstwa.
 Nominacja konkursowych potraw wraz z przepisami do prezentacji w kwartalniku „Lokalny
Świat”.
4.
Przedmiot konkursu:
Przez potrawę regionalną rozumiemy każdą potrawę wykonywaną przy użyciu rodzimych
(właściwych dla danego regionu) produktów, przeznaczoną do bezpośredniego spożycia.
Potrawy powinny być wytwarzane lokalnie, tradycyjnymi domowymi metodami, wywodzić się z
tradycji kulinarnej danego terenu i zwyczajów związanych z oprawą kulinarną imprez (wesela,
chrzciny, dożynki)
5.
Sposób i kryteria oceny:
Potrawy będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów. Komisja dokona
oceny potraw bezpośrednio po wykonaniu przez fotografa sesji zdjęciowej. Następnie potrawę będzie
mogła skosztować zgromadzona publiczność.
Każda potrawa będzie oceniana wg następujących kryteriów:
 sposób podania potrawy, czyli ogólne odczucie estetyczne (1-5 pkt.);
 składniki potrawy, wykorzystanie surowców lokalnych i półproduktów lokalnych (1-10 pkt.);
 walory smakowe (1-10 pkt.);
 miejsce w tradycji lokalnej wsi, sołectwa, gminy (0-10 pkt.).
 aranżacja stoiska (1-5).
6.
Zasady udziału w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział zarówno stowarzyszenia, organizacje środowiskowe, jak i osoby
indywidualne. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w LGD „Region Włoszczowski” karty
zgłoszeniowej oraz przepisu w wersji papierowej. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną
potrawę .
7.
Termin nadsyłania zgłoszeń:
24.04.2017r. do godz. 15:00
Uwaga: W przypadku dużej ilości zgłoszonych potraw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
wstępnej selekcji zgłoszonych potraw. O ewentualnym wyłączeniu z konkursu potrawy
zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą internetową do dnia 25.04.2017.
8.
Refundacja kosztów
Refundacja produktów wykorzystanych do przygotowania zgłoszonej potrawy wynosi 300 zł, na
podstawie faktury przelewowej wystawionej na:
Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
NIP 609 004 58 24
faktury będą rozliczane na podstawie zakwalifikowanych zgłoszeń uczestników.
Uczestnicy konkursu kulinarnego są zobowiązani do przygotowania 100 porcji do bezpłatnej
degustacji.
9.
Program imprezy finałowej:
Impreza finałowa odbędzie się dnia 06.05.2017 Kobiele Wielkie
1500 – 1600
Otwarcie konkursu, prezentacja potraw i sesja zdjęciowa.
00
30
16 - 16
Ocena potraw przez Komisję Konkursową.
1600 - 1730
Występy artystyczne, możliwość degustacji potraw.
30
00
17 - 18
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie imprezy.
10. Nagrody:
Uczestnicy konkursu (zgłaszający) otrzymają nagrody i wyróżnienia.
11. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ewentualnych zmian w regulaminie, o których poinformują zainteresowanych do dnia 25.04.2017
Organizatorzy zapewniają przyłącze do prądu, stół, dwa krzesła lub ławkę.
Download