tutaj - Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich

advertisement
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Traditionelle deutsche und schlesiche
Gerichte” („Tradycyjne śląskie i niemieckie potrawy”)
Projekt edukacyjny „Traditionelle deutsche und schlesiche Gerichte” („Tradycyjne śląskie i
niemieckie potrawy”) realizowali w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klasy 2b.
Celami ogólnymi projektu było:

Zaciekawienie uczniów tematem zdrowego, jedzenia oraz picia

Poszerzenie słownictwa z języka niemieckiego na temat jedzenia i picia, praktyczne
wykorzystanie wiedzy

Rozwijanie wiedzy oraz postawy szacunku dla śląskiej i niemieckiej tradycji
natomiast celami szczegółowymi było:

Poznawanie tradycji kulinarnych, przepisów charakterystycznych dla Śląska

Poznawanie tradycji kulinarnych Niemiec

Umiejętność napisania prostego przepisu w języku niemieckim oraz po śląsku

Określenia, które potrawy są zdrowe, a które nie i dlaczego

Dostrzeganie podobieństw i różnic między językiem niemieckim ii śląską gwarą

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

rozwijanie kreatywności, prezentacji wyników własnej pracy na forum

Rozwijanie umiejętności analizowania, szukania informacji na dany temat
W harmonogramie działań znalazły się:

zdefiniowanie
pojęcia
„gesundes/ungesundes
Essen”
(zdrowe/niezdrowe
jedzenie)-
skojarzenia, definicje

zebranie informacji, słownictwa w języku niemieckim

zebranie informacji na temat tradycji kulinarnych w Niemczech- najsłynniejsze potrawy,
napoje (informacje z internetu, gazet, podręcznika)

Zebranie informacji na temat śląskich tradycji kulinarnych- najsłynniejsze potrawy i napoje
oraz, w miarę możliwości, zebranie potrzebnego słownictwa w gwarze

prezentacja i analiza przepisów kulinarnych w języku niemieckim

pisanie prostych przepisów w języku niemieckim na wybraną śląską potrawę

pisanie prostych przepisów kulinarnych w gwarze śląskiej na wybraną potrawę niemiecką

wykonywanie na bieżąco plakatów, plansz i albumów dotyczących omawianego zagadnienia

wykonanie wystawy prac wykonanych w trakcie trwania projektu
Uczniowie biorący udział w projekcie poszukiwali odpowiedzi na pytanie: „Czy kuchnię śląską i
niemiecką można uznać za zdrową?”
Dnia 24.01.2013 siedmioro uczniów klasy 2b zawarło kontrakt z opiekunem projektu, lic. Martą
Pelka, która uczy w tej klasie języka niemieckiego. Opiekun zapoznał uczniów z metodą projektu
edukacyjnego, przedstawił temat, zaproponował harmonogram działań oraz zasady oceniania.
Niektórzy uczniowie wysunęli własne pomysły dotyczące harmonogramu działań, które zostały
wzięte pod uwagę w trakcie realizacji projektu. Przydzielone zadania , które były wykonywane w
ramach projektu, uczniowie wykonywali indywidualnie lub w parach, w zależności od chęci.
Konsultacje odbywały się w miarę potrzeb uczniów. Ich celem była kontrolo wykonywanych prac,
pomoc nauczyciela przy rozwiązywaniu problemów powstających w trakcie wykonywania zadań,
omawianie bieżących prac oraz kolejnych zadań do wykonania.
Niektóre z prac zostały wykonane przez uczniów w trakcie konsultacji, z pomocą nauczyciela,
natomiast większość zadań została zrealizowana przez poszczególne osoby lub pary w domach przy
użyciu różnych źródeł (np. Internet).
Wszyscy członkowie grupy projektowej byli zaangażowani w projekt. Niektórzy w mniejszym
stopniu niż pozostali, jednak wszystkie założone zadania zostały zrealizowane.
Praca metodą projektu trwała od 24. stycznia do 16. maja 2013 roku. Na zakończenie każdego z
kolejnych etapów projektów uczniowie prezentowali swoje prace zarówno nauczycielowi, jak i
innym uczniom, uzupełniając na bieżąco pracami specjalnie do tego przeznaczoną gazetkę ścienną.
Produktami finalnymi projektu były: plansze ze zgromadzonym słownictwem dotyczącym tematu
projektu zarówno w języku niemieckim jak i w śląskiej gwarze. plansze z asocjogramami w języku
niemieckim i polskim dotyczącymi zdrowego i niezdrowego jedzenia, plakaty prezentujące typowe
śląskie i niemieckie potrawy oraz albumy zawierające przepisy na tradycyjne niemieckie i śląskie
potrawy w języku niemieckim, polskim oraz nieliczne przepisy zapisane gwarą.
Po zakończeniu zadań ujętych w harmonogramie projektu uczniowie wypełnili:

Kartę samooceny ucznia,

Kartę obserwacji zachowań w grupie,

Kartę ewaluacji projektu,
Z analizy wymienionych kart wynika, że uczniów zainteresował temat projektu, różnorodność
wyznaczonych zadań. Uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę z zakresu języka niemieckiego
oraz tradycji i kultury Niemiec oraz Górnego Śląska. Większość z nich nie miała problemu z
realizacją wyznaczonych zadań, jednak należałoby popracować nad terminowością oddawania prac.
Praca oraz atmosfera w grupie była wymieniana jako jedyna z rzeczy, którą „należałoby usprawnić
w pracy grupy”. Większość uczniów uznała, że „tego rodzaju zajęcia” powinny być częściej
realizowane przez szkołę” i wyraziła chęci wzięcia ponownego udziału w podobnym
przedsięwzięciu.
Opiekun projektu razem z uczniami dokonali ogólnej oceny projektu według „Kryteriów oceniania,
tj. Załącznika nr 4 Szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3 im.
Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich”. Podsumowując pracę uczniów w ramach
projektów można stwierdzić, iż:

uczniowie byli zainteresowani tematyką projektu

cele zostały zrealizowane

wszyscy uczniowie czynnie uczestniczyli w pracach projektowych

uczniowie wykazywali się kreatywnością i samodzielną inicjatywą w niektórych
elementach prac projektowych.
Mimo to projekt edukacyjny z języka niemieckiego „Traditionelle deutsche und schlesische
Gerichte” („Tradycyjne śląskie i niemieckie potrawy”) został oceniony przez wszystkich
uczestników projektu na ocenę dostateczną, ponieważ:

ustalono zagadnienia istotne dla wykonania pracy projektowej przy znacznej pomocy
nauczyciela

uczniowie przyjęli temat projektu zaproponowany przez nauczyciela

pracę w grupie podzielono przy pomocy nauczyciela

prace były wykonywane z drobnymi odstępstwami od założeń zawartych w harmonogramie
pracy

źródła informacji były trafne, ale mało różnorodne

wszyscy uczniowie czynnie uczestniczyli w pracach projektowych

uczniowie wykazywali inicjatywę w niektórych elementach prac projektowych
Download