Wzór umowy Załącznik nr 12 UMOWA NR …… zawarta w dniu

advertisement
Wzór umowy
Załącznik nr 12
UMOWA NR ……
zawarta w dniu……………………. roku w Chybiu pomiędzy
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im Ludwika Kobieli w Chybiu z siedzibą 43-520
Chybie ul. Szkolna 8, reprezentowaną przez:
mgr Marka Kickę – dyrektora szkoły
zwaną dalej „ Zamawiającym”, a
firmą:……………………………………………………………………………………………
adres…………………………………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”, działającą na podstawie…………………………..Nr…………..
z dnia…………………prowadzonej przez…………………..……………REGON…………
NIP ………………………………,
reprezentowanym przez ………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania Nr SP.2-343-2/12, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm. ) w trybie
przetargu nieograniczonego,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, ul. Szkolna 8,
43-520 Chybie) materiały dydaktyczne do zajęć plastycznych/ materiały dydaktyczne do
zajęć teatralnych i plastycznych - książki / materiały dydaktyczne do zajęć z przyrody /
sprzęt audiowizualny i komputerowy / materiały dydaktyczne do zajęć z muzyki / sprzęt
nagłaśniający do zajęć teatralnych / sprzęt do zajęć sportowo - rekreacyjnych /
materiały dydaktyczne do zajęć teatralnych
zgodnie z wykazem zawartym w załącznikach: Nr ………… do niniejszej umowy.
2. Wszystkie dostarczone produkty w ramach zamawianego asortymentu, powinny spełniać
wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami oraz posiadać
odpowiednie oznaczenia na opakowaniu.
3. Wykonawca dostarczył wymagane atesty i certyfikaty.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo
§2
SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotów niniejszej umowy określonych w § 1
pkt. 1 są:
1) .……………………………………
które pisemnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez
Zamawiającego w dniu odbioru, potwierdzą odbiór materiałów, pomocy dydaktycznych
wymienionych w § 1 pkt. 1.
2. Dostawa materiałów dokonywana będzie w godzinach pracy szkoły, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy materiały zgodnie z warunkami umowy i poniesie pełne ryzyko
związane z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili
odebrania ich przez Zamawiającego w jego siedzibie.
4. Materiały będą dostarczone w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu
przez producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt i producenta,
fabrycznie nowe, pełnowartościowe, bez wad technicznych.
5. Zamawiający nie odbiera materiałów, które nie odpowiadają opisowi zawartemu
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiadają widoczne wady,
usterki i braki. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odmowy odebrania
dostarczonych materiałów w całości lub części, w stosunku do której wnosi zastrzeżenia. Nie
wyklucza to późniejszego wniesienia reklamacji przez Zamawiającego. Odebranie
dostarczonych materiałów nie pozbawia Zamawiającego prawa zwrotu na koszt Wykonawcy
materiałów będących przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad, usterek
i braków.
§3
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały są wysokiej jakości, spełniają wymogi
bezkonfliktowej pracy i zapewniają należyte bezpieczeństwo, a także spełniają wszystkie
wymogi przewidziane przepisami.
2.Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu 2 letniej
gwarancji, licząc od daty odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca wymieni towar
uszkodzony na towar wolny od wad na swój koszt. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych z winy Zamawiającego, na skutek przypadków losowych, zużyciem
naturalnym, działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie itp.), nieprzestrzeganiem zasad
użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami chemicznymi lub
elektrycznymi. Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo
3. W przypadku, gdy dostarczone i odebrane materiały będą miały wady lub usterki lub braki,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt rzeczy wadliwych na wolne od wad,
usterek, braków w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.
3.Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze
wgodzinach roboczych za pomocą:
1) faksu:
2) e-maila:
3) poczty lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela
Zamawiającego.
4.Przyjęcie zgłoszenia zostanie przez Wykonawcę potwierdzone (faksem) w ciągu 16 godzin
roboczych ( dotyczy godzin pracy Zamawiającego ) od chwili otrzymania z podaniem daty
i godziny przystąpienia do wymiany artykułów na wolne od wad, usterek, braków.
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za dostarczone i odebrane …………………………………………………………………...,
wymienione w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną cenę
brutto w kwocie ………………………zł (słownie:…………..…………………….), w tym :
- cenę netto …………………..………. zł (słownie …………….………………….)
- podatek VAT - ………………………. zł( słownie ……………………………….)
z czego (w zależności od złożonej oferty):
CZĘŚĆ NR 1: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 2: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 3: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 4: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 5: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 6: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 7: ……………… (słownie) ……………………………………………………
CZĘŚĆ NR 8: ……………… (słownie) ……………………………………………………
2. W kwocie określonej w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty związane z wykonaniem
umowy.
§5
SPOSÓB ZAPŁATY WYNAGRODZENIA
1.Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół zdawczo –
odbiorczy, sporządzony w dniu dostawy przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela
Wykonawcy.
2.Faktura zostanie obciążona Szkoła Podstawowa nr 2 im Ludwika Kobieli w Chybiu,
ul. Szkolna 8, 43-520 Chybie NIP 548-21-97-439
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr ………………………………………. w ………………………………………………
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
§6
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy- do 14 dni od daty podpisania umowy.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów – karę umowną w wysokości 2% wartości
brutto zamówionych materiałów w danym zadaniu (części), w którym nie zostały dostarczone
i odebrane w terminie, wszystkie materiały dydaktyczne, określone w umowie,
2) za każdy dzień zwłoki w wymianie dostarczonych i odebranych materiałów dydaktycznych
posiadających wady lub usterki na materiały wolne od wad, usterek, braków – karę umowną
w wysokości 2% wartości brutto zamówionych materiałów dydaktycznych w danym zadaniu
(części) , w którym zakwestionowano wadliwy materiał.
3) W przypadku, kiedy zwłoka w dostawie materiałów będzie dłuższa niż 14 dni,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa
do naliczenia kary umownej w wysokości 20% łącznej ceny brutto określonej w § 4.
4) Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań objętych umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną,
bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5) Kary umowne mogą być wedle uznania Zamawiającego:
1) potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
2) płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za
które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wartości umowy, z zastrzeżeniem przepisu
art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§8
ZMIANY UMOWY
1. Działając zgodnie z art.144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności
w przypadkach:
1.1. zmian ogólnych:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo
- zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- zmiany terminów, warunków i sposobu płatności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
1.2. zmian wpływających na wynagrodzenie:
- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów
i usług (VAT)
2. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od daty
uzyskania informacji o podstawie do odstąpienia, w przypadkach wskazanych w umowie
i ustawie oraz gdy:
a) zostanie ogłoszona likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie,
c) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy,
d) Wykonawca przerwał realizację dowozu z przyczyn leżących po jego stronie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
2) Oferta Wykonawcy – zał. ………..
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, jeden Wykonawca.
Załączniki:
1) ………………………
2) ………………………
3) ………………………
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
KONTRASYGNATA:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo
Download