Za**cznik nr 4 do siwz

advertisement
ZP/1346/U/1/11
Załącznik nr 5 do siwz.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
Zawarta dnia ....................... 2011 r. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1,61-712 Poznań
reprezentowanym przez:
.......................................zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
firmą .................................................................reprezentowaną przez:
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.
§1
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Pzp.
§2
1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę przewozu osób na jednostkowe zlecenie
Zamawiającego wyrażone na piśmie w okresie obowiązywania umowy. Wzór zlecenia
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.Zamawiający zgłosi Wykonawcy każdy wyjazd z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.
3.W przypadku gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę później niż na 30 dni przed
wyjazdem, Wykonawca ma prawo odmówić realizacji zlecenia na warunkach określonych
w umowie. Odmowa musi nastąpić w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty otrzymania
zlecenia.
4.Wartość umownie przekroczy kwoty …………………......... zł. brutto.
(słownie:.....................................................................................................)
5.Za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wg. następujących stawek:
a)autokar Lux do 49 osób wyjazd jednodniowy, pokonany dystans poniżej 160 km.
...........zł. brutto/godz.
(słownie:......................................................................)
b)autokar standardowy do 49 osób wyjazd jednodniowy pokonany dystans poniżej 160 km
............. zł. brutto/godzina
(słownie:......................................................................)
c)autokar Lux do 49 osób z licencją międzynarodową, na trasie zagranicznej trwającej od
jednego do kilkunastu dni przy średnim przebiegu dziennym 150 km. .............. zł. brutto/km
(słownie:......................................................................)
d)autokar Lux do 49 osób na trasie krajowej trwający od jednego do kilkunastu dni przy
średnim
przebiegu
dziennym
150
km
..................zł.
brutto/km.
(słownie:......................................................................)
e)autokar standard do 49 osób na trasie krajowej trwający od jednego do kilkunastu dni przy
średnim
przebiegu
dziennym
150
km.
.................
zł.
brutto/km
(słownie:......................................................................)
f)autokar standardowy do 20 osób z licencją międzynarodowy, na trasie zagranicznej
trwającej od jednego do kilkunastu dni przy średnim przebiegu dziennym 150 km................
.................. zł. brutto/km (słownie:......................................................................)
ZP/1346/U/1/11
g)autokar standardowy do 20 osób wyjazd jednodniowy pokonany dystans poniżej 160 km.
.................. zł. brutto/godz (słownie:......................................................................)
h)autokar standardowy do 20 osób na trasie krajowej trwający od jednego do kilkunastu dni
przy średnim przebiegu dziennym 150 km. ................ zł. brutto/km
(słownie:......................................................................)
6.W przypadku wyjazdów jednodniowych na dystansie poniżej 160 km. minimum
rozliczeniowe stanowi równowartość stawki za 4 godziny.
7.Klasa autokaru „standard” oznacza autokar turystyczny, z datą produkcji nie wcześniej niż
10 lat temu. Klasa autokaru „Lux” oznacza autokar wyposażony w klimatyzację, siedzenia
tzw. lotnicze, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 8 lat temu.
8.Powyższe stawki zawierają wszystkie koszty Wykonawcy, w szczególności koszty
osobowe, zarządu, nakłady finansowe na realizacje przedsięwzięcia, koszty dojazdu do
miejsca rozpoczęcia usługi, diety kierowcy, koszty noclegów, opłaty parkingowe, drogowe
itp.
9.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowane przewozy na podstawie faktury
zbiorczej za okres jednego miesiąca w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej do siedziby
Zamawiającego na konto Wykonawcy:.........................................................
Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie należytego wykonania usługi
podpisane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
§3
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Przewoźnika, w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 2 pkt.4 umowy,
2)za nienależyte wykonanie usługi ( tj. niezgodne z treścią zlecenia ) w wysokości 10 %
wartości brutto zleconego przewozu,
3)za odstąpienie od wykonania przewozu określonego zleceniem w wysokości 20 %
wartości brutto tego przewozu.
2.Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia.
§5
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przewozu osób na jego koszt w zakresie OC
i NNW.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego
jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej oraz Prawa przewozowego.
ZP/1346/U/1/11
§9
Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia przez
właściwy Sąd Powszechny w Poznaniu.
§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.
ZP/1346/U/1/11
Załącznik nr 1 do umowy ..................
Zlecenie nr ......
Na podstawie umowy z dnia .............. r. nr ................ zlecam wykonanie następującej usługi
przewozowej:
-termin wyjazdu....................................................................
-planowana trasa...................................................................
-długość trasy.......................................................................
-rodzaj pojazdu....................................................................
-rodzaj usługi.......................................................................
-stawka rozliczeniowa........................................................
-cena przewozu....................................................................
-osoba uprawniona do koordynacji przewozu....................
............................................................
data i podpis osoby upoważnionej
Download