Przedmiot zamówienia: Cewnik Swan

advertisement
ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PAREMTRÓW TECHNICZNYCH
Zadanie 1
Ad.1 - Przedmiot zamówienia: Cewnik Swan - Ganza do ciągłego
pomiaru rzutu serca i parametrów hemodynamicznych
PARAMETRY GRANICZNE
Lp.
1
Parametr wymagany
Ciągły pomiar rzutu minutowego serca
CCO
Parametr
graniczny
TAK
5
Ciągły pomiar saturacji mieszanej krwi
żylnej SVO2
Pomiar objętości końcoworozkurczowej CEDV
Kompatybilny z dzierżawionym
aparatem
Cewnik w rozmiarze 7,5Fr
6
Długość 110 cm
TAK
7
8
Trwale wyprofilowany „J”
Strzykawka do napełniania balonika
TAK
TAK
9
Znaczniki głębokości co 10 cm
TAK
2
3
4
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowany parametr - opis
Zadanie 1
Ad. 2 - Przedmiot zamówienia: Monitor do pomiaru ciągłego
pomiaru rzutu serca metodą termodylucji prawego serca
PARAMETRY GRANICZNE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Parametr wymagany
Ciągłe monitorowanie z wykreśleniem
trendu Rzutu minutowego serca
metodą termodylucji : CCO
Ciągłe monitorowanie z wykreśleniem
trendu: Saturacji krwi żylnej
mieszanej
(Saturacji w tętnicy płucnej) : CSvO2
Ciągłe monitorowanie z wykreśleniem
trendu Objętości końcowo-wyrzutowej
; CEDV
Monitoring wymaganych parametrów
przy użyciu jednego cewnika
Brak konieczności podawania dawki
płynu dla dokonania pomiaru rzutu
minutowego
Kabel interfejsowy i oprogramowanie
do współpracy urządzenia z
komputerem klasy PC
Oprogramowanie w języku polskim
wymogi
graniczne
TAK / NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Instrukcja obsługi w języku polskim
(dostarczona przy dostawie)
9 Kolorowy monitor TFT o przekątnej
min. 10,2”
10 Waga monitora poniżej 4 kg
TAK
11 Świadectwo dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim
12 Kabel oksymetryczny
TAK
8
TAK
TAK
TAK
odpowiedź
oferenta
TAK / NIE
parametry oferowane
Zadanie 2
Ad. 1 - Przedmiot zamówienia: Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu
serca i pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji
przezpłucnej
PARAMETRY GRANICZNE
Lp.
Parametr wymagany
1
Zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca
metodą termodylucji przezpłucnej
2
3
4
5
6
7
8
Zestaw musi zawierać:
 - czujnik do ciągłego pomiaru
rzutu serca i ciągłego pomiaru
ciśnienia krwi;
 - kranik trójdrożny z dwoma
zastawkami zwrotnymi
zabezpieczającymi przed
cofaniem się płynów;
 - poliuretanowe wkłucie
centralne 5F, dl.20cm
Dwa niezależne gniazda sygnału
ciśnienia
Podłączenie gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe
Częstotliwość własna czujnika >200Hz
Zestaw musi posiadać wyjście na
monitor przyłóżkowy z sygnałem
inwazyjnego ciśnienia
Instrukcja obsługi w języku polskim
Zestaw musi być kompatybilny z
dzierżawionym aparatem
Parametr
graniczny
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Oferowany parametr - opis
Zadanie 2
Ad.2 -Przedmiot zamówienia: Zestaw do bezpośredniego pomiaru
ciśnienia z możliwością pomiaru rzutu serca z oceny konturu fali
tętna
PARAMETRY GRANICZNE
Lp.
Parametr wymagany
Parametr
graniczny
1
Czujnik do bezpośredniego pomiaru
ciśnienia
TAK
2
Możliwość ciągłego pomiaru rzutu serca
TAK
3
Przetwornik ciśnienia
TAK
4
Dwa niezależne gniazda sygnału :CO i
ciśnienia tętniczego
TAK
5
Bezpinowe gniazda sygnału ciśnienia i
CO
TAK
7
Dreny z liniami płuczącymi o całkowitej
długości 152 cm
Wypełnienie układu lub płukanie
poprzez wielokierunkowy wypustek
8
Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
9
Zestaw musi być kompatybilny z
dzierżawionym aparatem
TAK
6
TAK
TAk
Oferowany parametr - opis
Zadanie 2
Ad.3 -Przedmiot zamówienia: Monitor do ciągłych pomiarów
hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej
PARAMETRY GRANICZNE
l.p.
1
2
3
wymogi
odpowiedź
graniczne
oferenta
parametry oferowane
TAK / NIE
TAK / NIE
Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów
hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
oraz saturacji żylnej
opis przedmiotu
Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu
serca metodą termodylucji przezpłucnej oraz
analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
Ocena hemodynamiczna układu krążenia
metodą temodylucji przezpłucnej:
 - bez użycia cewnika Swan_Ganza
 - drogą kaniulacji obwodowego
naczynia tętniczego i żyły głównej
górnej
Ocena hemodynamiczna układu krążenia
metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego
krwi:
 - bez użycia cewnika Swan_Ganza
 - drogą kaniulizacji jednego dostępu
naczyniowego (dostęp tętniczy)
Ciągły pomiar saturacji żylnej:
 - pomiar saturacji żylnej przy pomocy
wkłucia centralnego trójświatłowego
z modułem optycznym
Wymagane parametry monitorowane lub
wyliczane:
 rzut serca (CO);
 objętość wyrzutowa (SV);
 systemowy (obwodowy) opór
naczyniowy (SVR);
 zmienność objętości wyrzutowej
(SVV);
 indeks pozanaczyniowej wody
wewnątrzpłucnej (ELWI)
 indeks przepuszczalności naczyń
płucnych (PVPI);
 indeks całkowitej objętości końcoworozkurczowej zawartej w jamach
serca (GEDI);
 całkowita frakcja wyrzutowa (GEF);
 wewnątrzklatkowa objętość krwi
(ITBV)
 indeks funkcji serca (CEI);
 wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV);
 saturacja krwi żylnej (ScvO2);
Częstotliwość odświeżania danych
pomiarowych:
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
4
 dla CCO co min 20 sek
 dla ScvO2 co min 2 sek
Wyświetlanie danych w postaci ekranów:
 kokpit;
 interwencyjny ;
 fizjologiczny;
 drzewa decyzyjnego;
 graficzny;
 tabelaryczny;
 wartości cyfrowych;
Ekran typu kokpit:;
 definiowany i wizualizowany kolorem
przez Użytkownika zakres celów
terapii i alarmów;
 dynamiczny wskaźnik stanu
mierzonej wielkości w postaci strzałki
 duże wartości cyfrowe mierzonych
parametrów ;
 procentowy wskaźnik zmian
mierzonego parametru w założonym
przedziale czasowym;
 możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4
wartości jednocześnie;
Ekran interwencyjny:
 możliwość wizualizacji trzech
wartości w postaci trendu
graficznego, wartości cyfrowych,
procentowej zmiany od chwili
podjęcia interwencji oraz stanu
mierzonego parametru określonego
kolorem
Ekran fizjologiczny:
 możliwość jednoczasowej
wizualizacji cyfrowej i w postaci
animacji indeksu całkowitej objętości
końcowo-rozkurczowej w jamach
serca (GEDI), pozanaczyniowej wody
wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu
systemowego oporu obwodowego
(SVRI) oraz zmienności objętości
wyrzutowej (SVV);
 możliwość jednoczasowego
wyświetlania wartości saturacji żylnej
(ScvO2)
 dodatkowe oznaczenie statusu
wyświetlanych parametrów przy
pomocy kolorowych wskaźników
(zielony, żółty, czerwony)powiązanych z zakresami alarmów
Ekran zależności danych:
 wyświetlanie powiązanych ze sobą
parametrów hemodynamicznych
związanych z obciążeniem
wstępnym, obciążeniem następczym
, kurczliwością oraz saturacją żylną ;
 parametry wyświetlane w postaci
cyfrowej
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

5
dodatkowe oznaczenie statusu
wyświetlanych parametrów przy
pomocy kolorowych wskaźników
(zielony, żółty, czerwony)powiązanych z zakresami alarmów
Ekran trendów graficznych:
 możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4
trendów graficznych monitorowanych
parametrów;
 jednoczesne wyświetlanie w postaci
cyfrowej bieżącej wartości;
 dodatkowe oznaczenie statusu
wyświetlanych parametrów przy
pomocy kolorowych wskaźników
(zielony, żółty, czerwony)powiązanych z zakresami alarmów
Ekran trendów tabelarycznych :
 możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4
trendów tabelarycznych (wartości
cyfrowe) monitorowanych
parametrów;
 jednoczesne wyświetlanie w postaci
cyfrowej bieżącej wartości;
 dodatkowe oznaczenie statusu
wyświetlanych parametrów przy
pomocy kolorowych wskaźników
(zielony, żółty, czerwony)powiązanych z zakresami alarmów
Ekran wartości cyfrowych:
 duże wartości cyfrowe mierzonych
parametrów ;
 procentowy wskaźnik zmian
mierzonego parametru w założonym
przedziale czasowym;
 możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4
wartości jednocześnie ;
 dodatkowe oznaczenie statusu
wyświetlanych parametrów przy
pomocy kolorowych wskaźników
(zielony, żółty, czerwony) –
powiązanych z zakresami alarmów
Możliwość wprowadzania poprawki związanej
z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń
termodylucji przezpłucnej
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
6
Pamięć trendów monitora min.72 godz.
TAK
7
Menu w języku polskim
TAK
8
Waga aparatu nie więcej niż 3 kg
TAK
9
Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim
TAK
10
Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
Download