22.12.2015 Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamowienia

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
ZNAK SPRAWY ZP/PN/98/15/LOITA
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych – użytkowych
Przedmiot zamówienia
dzierżawa monitora do ciągłych pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji przez płucnej – 2 sztuki
Nazwa własna:..........................................................................................................................................................
Oferowany model i numer katalogowy: …………………………………......……………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………….………………………………………………………....................................................
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa wyrobu medycznego : .....................................................................................................................…...
Lp.
1
2
3
4
5
Parametry i warunki graniczne
Parametry oferowane
STRONA OFERTY, NA
KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ
PARAMETR
OFEROWANY
Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca
metodą termodylucji przezpłucnej oraz analizy
krzywej ciśnienia tętniczego krwi
Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą
termodylucji przezpłucnej:

bez użycia cewnika Swan-Ganza,

drogą kaniulacji obwodowego naczynia
tętniczego i żyły głównej górnej,
Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą
analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi:
 bez użycia cewnika Swan-Ganza,
 drogą kaniulizacji jednego dostępu
naczyniowego (dostęp tętniczy)
Ciągły pomiar saturacji żylnej:
 pomiar saturacji żylnej przy pomocy
wkłucia centralnego trójświatłowego z
modulem optycznym
Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane:
- wartość minutowa rzutu serca (CO – z ang.
Cardiac Ouput);
- objętość wyrzutowa serca (SV- ang. Stroke
Volume);
1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
6
7
8
9
10
ZNAK SPRAWY ZP/PN/98/15/LOITA
- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);
- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);
- indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej
(ELWI);
- indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI);
- indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej
zawartej w jamach serca (GEDI);
- całkowita frakcja wyrzutowa (GEF);
- wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV);
- indeks funkcji serca (CFI);
- wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV);
- saturacja krwi żylnej (ScvO2);
Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych:
- dla CCO co min. 20 sek
- dla ScvO2 co min 2 sek.
Wyświetlanie danych w postaci ekranów:
- kokpit;
- interwencyjny;
- fizjologiczny z prezentacją krzywej Frana-Starlinga
- drzewa decyzyjnego;
- graficzny;
- tabelaryczny;
- wartości cyfrowych;
Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z
resekcją płuca lub jego płata do obliczeń w trakcie
wykonywania termodylucji przezpłucnej.
Ekran zintegrowany z monitorem, z aktywną
kolorową matrycą TFT o przekątnej nie mniejszej niż
8” o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli
Podstawa jezdna do zamocowania monitora
poz. 2
Przedmiot zamówienia
zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej – 180 szt
Nazwa własna:..........................................................................................................................................................
Oferowany model i numer katalogowy: …………………………………......……………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………….………………………………………………………....................................................
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp.
Parametry i warunki graniczne
Parametry oferowane
STRONA OFERTY,
NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ
PARAMETR
OFEROWANY
2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2
Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą
termodylucji musi zawierać:
czujniki do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz
ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca
o długości 150 cm ±5 cm, linia pacjenta o
długości min. 210 cm
częstotliwość własna czujnika ≥200 Hz
szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym
przy w worku i.v do 300 mmHg – 3 ml/godzinę
dwa niezależne gniazda sygnału cisnienia bezpinowe
zestaw musi posiadać wejście na monitor
przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia
rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane
wzrostem ciśnienia
wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i
ciśnienia OCZ na monitorze przyłóżkowym
kranik trójdrożny z dwiema zastawkami
zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofnięciem
się płynów w trakcie kalibracji, z portem do
pomiaru temperatury
poliuretanowe wkłucie: 5F, dł. 20 cm (lub 4 F,
dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru
temperatury
przetwornik do pomiaru ciśnienia OCZ,
o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200Hz, z
dodatkowym portem na linii płuczącej,
umożliwiający podłączenie czujnika do pomiaru
rzutu serca do jednego zestawu płuczącego,
linia pacjenta o długości min. 150 cm, z dwoma
kranikami trójdrożnymi w wbudowanym
portem do testowania działania przetwornika
ZNAK SPRAWY ZP/PN/98/15/LOITA
3
4
Przedmiot zamówienia
poz. 3
Poliuretanowe wkłucie do tętnicy udowej – 20 szt
Nazwa własna:..........................................................................................................................................................
Oferowany model i numer katalogowy: …………………………………......……………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………….………………………………………………………....................................................
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp.
Parametry i warunki graniczne
Parametry oferowane
STRONA OFERTY,
NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ
PARAMETR
OFEROWANY
3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
1
1
1.1
2
poliuretanowe wkłucie do tętnicy udowej
rozmiar 5F, dł. 20 cm lub 4 F, dł. 16 cm z
czujnikiem do pomiaru temperatury
ZNAK SPRAWY ZP/PN/98/15/LOITA
3
4
Przedmiot zamówienia
poz. 4
Czujnik iniektatu– 20 szt
Nazwa własna:..........................................................................................................................................................
Oferowany model i numer katalogowy: …………………………………......……………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………….………………………………………………………....................................................
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp.
1
1
1.1
Parametry i warunki graniczne
Parametry oferowane
2
Czujnik termistorowy
Posiadający dwie zastawki jednokierunkowe z
końcówką luer-lock oraz port do pomiaru
temperatury iniektatu
3
STRONA OFERTY,
NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ
PARAMETR
OFEROWANY
4
poz. 5
Przedmiot zamówienia
Kabel umożliwiający pomiar temperatury iniektatu oraz temperatury krwi – 2 szt
Nazwa własna:..........................................................................................................................................................
Oferowany model i numer katalogowy: …………………………………......……………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………….………………………………………………………....................................................
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Lp.
1
1
Parametry i warunki graniczne
ZNAK SPRAWY ZP/PN/98/15/LOITA
Parametry oferowane
2
Kabel umożliwiający pomiar temperatury krwi
oraz pomiar temperatury iniektatu w trakcie
pomiarów hemodynamicznych metodą
termodylucji przezpłucnej
3
STRONA OFERTY,
NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ
PARAMETR
OFEROWANY
4
poz. 6
Przedmiot zamówienia
Kabel trójdzielny umożliwiający do pomiarów hemodynamicznych – 2 szt
Nazwa własna:..........................................................................................................................................................
Oferowany model i numer katalogowy: …………………………………......……………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………….………………………………………………………....................................................
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp.
1
1
Parametry i warunki graniczne
2
Kabel umożliwiający pomiar parametrów
hemodynamicznych posiadający trzy
odprowadzenia: wejście sygnału CO, OCŻ oraz
wyjście sygnału OCŻ na monitor przyłóżkowy
Parametry oferowane
3
STRONA OFERTY,
NA KTÓREJ
ZNAJDUJE SIĘ
PARAMETR
OFEROWANY
4
Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce” parametry i
warunki graniczne”. Niespełnione tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
5
Download