Analiza finansowa (17 stron) - Internet Świadłowodowy dla Firm

advertisement
Analiza finansowa
I Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
Analiza efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być prowadzona
przez pryzmat finansów. W formie pieniężnej, a więc finansowej, wyrażane sa bowiem
przychody osiągane przez firmę, koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat (zysk lub
strata). W pieniądzu ujmowane są takie wielkości, jak majątek, kapitały i zobowiązania a także
wartość bieżąca firmy. W rezultacie efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
znajduje pełne odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej, której analiza stanowić powinna
jedno z podstawowych narzędzi optymalizowania zysków i nadwyżki finansowej.
Narzędziem tym powinno się posługiwać kierownictwo przedsiębiorstwa oraz jego
władze (rada nadzorcza, zarząd itp.) w celu:
–
uzyskania podsatw wyjściowych do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji
gospodarczych, dotyczących na przykład opłacalności sprzedaży, kształtowania struktury
kapitałów, nowych inwestycji,
–
kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami, jakie
przyjmowano przy podejmowaniu decyzji.
Analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podsatwy wyjściowe do wyboru najkorzystniejszych
alternatyw przy podejmowaniu decyzji, a także do interwencji w przypadku odmiennego,
aniżeli przyjmowanego przey decydownaiu, kształtowania się rzeczywistości.
Jednocześnie analiza taka ma istotne znaczenie przy udzielanym corocznie absolutorium
kierownictwu firmy (w spółkach prawa handlowego tzw. "kwitowaniu władz spółki z wykonania
przez nie obowiązków").
Zainteresowanie analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie ogranicza się
jednak jedynie do jego kierownictwa władz oraz udziałowców. Oceną tej sytuacji interesują się
także różni partnerzy firmy, uzależniając od jej wyników współpracę produkcyjną, handlową
czy finansową. Wielkość majątku a także kapitałów własnych oraz zdolność firmy do
terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych stanowi dla partnerów podstawę do
oceny ryzyka finansowego współpracy (stopnia bezpieczeństwa współpracy).
Szczególne
zainteresowanie
sytuacją
finansową
firmy
wykazują
banki
przy
udzielaniu jej kredytów. Dokonują one szczegółowej oceny tej sytuacji również w czasie
wykorzystywania kredytów przez przedsiębiorstwo, dążąc do określenia tzw. zdolności
kredytowej, która oznacza potencjalną możliwość termionowego regulowania zobowiązań przez
dłużnika.
W ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wnikają również inne jednostki. Na
przykład
podejmują
ją
firmy
ubezpieczeniowe
w
przypadku
przyjmowania
ryzyka
niewypłacalności odbiorców firmy. Dokonują jej władze skarbowe przy rozpatrywaniu wniosków
o odroczenie płatności podatków.
Istotne znaczenie ma również – w przypadku spółek akcyjnych, zwłaszcza takich,
których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu (giełdowego lub pozagiełdowego) –
ocena sytuacji finansowej firmy dokonywana przez rynek papierów wartościowych, stanowiący
segment rynku kapitałowego. W zależności boweim od takiej oceny kształtują się m.in. ceny
(kursy) rynkowe akcji emitowanych przez przedsiębiorstwo, a co za tym idzie – również
kosztyści i zaufanie akcjonariuszy.
Ocena sytuacji firmy dokonywana jest w różnej skali oraz z różnych punktów
widzenia
przez
jej
otoczenie
i
stanowi
podstawowy
element
tzw.
standingu
przedsiębiorstwa, tj. jego pozycji konkurencyjnej, wiarygodności i siły ekonomicznej na
rynku, kóra wpływa na zaufanie kontrahentów do solidarności partnera i na poziom
kształtującej się o nim opinii.
Dokonywanie
analizy
finansowej
i
jej
wyniki
nie
mogą
stanowić
jedynie
wewnętrznej sprawy firmy. Analiza powinna być przeprowadzana również z punktu widzenia
oraz przy wykorzytaniu kryteriów i metod, jakie przy ocenie sytuacji finansowej firmy będą
przyjmowali
poprzedzone
jej
partnerzy.
samooceną
Na
przykład
zdolności
wnioski
płatniczej
o
udzielenie
(kredytowej),
kredytów
powinny
przed
negocjcjami
aby
być
z
kredytodawcami można było określić szanse uzyskania kredytu oraz przewidywany jego koszt.
W razie zamiaru uzupełnienia kapitałów nową emisją akcji niezbędna jest ocena czy
wystąpienie
takie
spotka
się
na
rynku
papierów
wartościowych
z
odpowiednim
zainteresowaniem potencjalnych subskrybentów.
Przy
dokonywaniu
analizy
finansowej
przedsiębiorstwa
trzeba
uwzględniać
zmianiającą się wartość pieniądza wskutek procesów inflacyjnych. Inflacja wpływa bowiem na
zaciemnienie
i
zniekształcenie
obrazu
rzeczywistego
przebiegu
realnych
procesów
gospodarczych, ujmowanych w pieniężnej postaci.
Znaczenie łagodniejszy wpływ wywiera inflacja na kształtowanie się wskaźników
obrazujących relacje między współzależnymi wielkościami ekonomicznymi. Na przykład
dotyczy to udziału zysku lub kosztu w wartości sprzedaży za dany okres. Wzrost cen znajduje
bowiem swoje odbicie w zwiększeniu zysku i sprzedaży w miarę upływu czasu. Jednak i
wówczas niejednokrotnie określone relacje wymagają konfrontacji ze stopą inflacji. Tak dzieje
się m.in. jeżeli ocenia się stopę zyskowności własnych kapitałów. Jej nawet wysoki poziom nie
może być uznany za zadawalający, jeśli nie przekracza poziomu inflacji, gdyż oznacza to, że
zysk nie pokrywa deprecjacji kapitału wywołanej spadkiem jego wartości wskutek wzrostu
cen.1
Działalność każdego podmiotu gospodarującego wymaga okresowej analizy. Analiza ta
powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie, czy dotychczasowa działalność dała zamierzone
efekty (analiza ex post), z drugiej zaś określenie kierunków i sposobów doskonalenia dalszej
działalności (analiza ex ante).
Analiza sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej ma na celu ocenę jej sytuacji
majątkowej i finansowej, jak również wypołacalności oraz zyskowności zainwestowanego
1Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa s. 79-83
kapitału.
Wyniki analiz sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych, pozwalają na
porównywanie
rezultatów
ich
działalności
i
stwarzają
podstawę
wyboru
kierunków
inwestowania kapitałów2.
Wstępnym warunkiem oceny sytuacji majątkowej i finansowej jest poznanie sprawozdań
finansowych jednostki gospodarczej i treści ekonomicznej zawartych w nich danych.
Bilans jest sporządzonym na określony momemt, w ujęciu wartościowym, zestawieniem stanu
składników majątkowych oraz źródeł ich sfinansowania. Bilans ma formę dwustronnej tabeli, w
której zamieszczone są:
–
po lewej stronie – składniki majątkowe zwane aktywami,
–
po prawej stronie – źródła sfinansowania majątku zwane pasywami.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest za określony czas (np. za rok obrotowy).Wykazuje
się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski oraz straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe
obciążenia wyniku finansowego, za bieżący i poprzedni rok obrotowy3.
Sprawozdania finansowe i inne informacje opracowane i dostarczane przez działy księgowości i
finansowy stanowią podstawę analiz i wniosków dla wszystkich zainteresowanych stron:
–
menedżerów różnych szczebli i komórek
–
właścicieli
–
akcjonariuszy
–
inwestorów
–
pożyczkodawców
–
organów administracji rządowej
–
urzędów skarbowych
–
urzędów statystycznych4
Pomiar działalności gospodarczej, w tym zarówno stanu, jak i wyników finansowych
przedsiębiorstwa, polega na rejestracji i uogólnianu poszczególnych zdarzeń (operacji)
gospodarczych, których wyrazem stają się wskaźniki ekonomiczne. Wskaźniki te –
określając
ogólnie
–
to
wielkości
liczbowe
odzwierciedlające
działalność
stanowiącą podstawę konkretnych prac analitycznych. Stosowane
gospodarczą,
często zamiennie pojęcie
"miernik" rozumieć należy jako odpowiednią, logiczną konstrukcję ekonomiczną, umożliwiającą
obliczenie określonego wskaźnika ekonomicznego.
Dokonując klasyfikacji wskaźników (mierników) ekonomicznych wyróżnić można kilka ich
rodzajów.
Możliwość
rozpatrywania
przedmiotu
2Sprawozdawczość finansowa s. 153
3Sprawozdawczość finansowa s. 153
4Zarządzanie finansami s. 86
analizy
ekonomicznej
w
ujęciu
statycznym
i
dynamicznym prowadzi do wyróżnienia"
–
wskaźników statycznych, charakteryzujących stan ekonomiczny (finansowy) jednostki
gospodarczej na pewien moment,
–
wskaźników dynamicznych, charakteryzujących wyniki ekonomiczne (finansowe) osiągnięte
przez daną jednostkę gospodarczą w ciągu penwego okresu.
Przedmiotem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest jego działalność gospodarcza oparta
na angażowanych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych. W warunkach gospodarki
rynkowej
celem
tej
działalności
jest
przede
wszystkim
przysporzenie
właścicielom
(udziałowcom, akcjonariuszom) przyrostu kapitałów własnych przez osiąganie zysków 5.
Wachlarz wskaźników, które mogą być konstruowane dla oceny efektywności ekonomicznej
funkcjonowania firmy na podstawie danych sprawozdań finansowych, jest szeroki. Przy ich
pomocy można charakteryzować różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W
praktyce
występuje
najczęściej
zestaw
kilkunastu
standardowych
wskaźników,
jakimi
posługują się najczęściej zarówno firmy jak ich partnerzy.
Tabela nr. 1
Zestawienie wskaźników analitycznych
Nazwa wskaźnika
Metoda kalkulacji
Treść wskaźnika
Zyskowność sprzedaży
Zysk netto/sprzedaż netto
Marża zysku na sprzedaży
Zyskowność ogółem majątku
Zysk netto/majątek ogółem
Efektywaność
majątku
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
Zyskowność
własnych
kapitałów Zysk netto/kapitały własne
Dźwignia finansowa
wykorzystania
Stopa
zyskowności
zainwestowanych
w
firmie
kapitałów własnych
Zyskowność
własnych Efektywaność wykorzystanych
kapitałów
–
skorygowana obcych kapitałów
zyskowność majątku
WSKAŹNIKI
BIEŻĄCEJ
PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
Bieżąca płynność
Środki
obrotowe Możliwość
spłacenia
ogółem/zobowiązania bieżące zobowiązań
krótkotermionowych środkami
obrotowymi
Szybkość spłaty zobowiązań
Płynne
środki Zdolność
do
szybkiego
obrotowe/zobowiązania
uregulowania
bieżące
krótkotermionowych
zobowiązań
5Analiza finansowa s. 9
Nazwa wskaźnika
Metoda kalkulacji
Obrót należnościami
Sprzedaż
netto/przeciętny Ilość
cykli
obrotu
stan należności
należnościami w ciągu okresu
Cykl inkasa
dniach
należności
w Liczba dni w
należnościami
Treść wskaźnika
okresie/obrót Kredytowanie
odbiorców
mierzone liczbą dni przeciętnie
niezbędnych
na
inkaso
należności
Obrót zapasami
Sprzedaż
netto/przeciętny Ilość cykli obrotu zapasami w
stan zapasów
ciągu okresu
Stan zapasów w dniach
Liczba dni
zapasami
w
okresie/obrót Ilość cykli obrotu zapasami w
ciągu okresu
WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO
OBSŁUGI ZADŁUŻENIA
Pokrycie odsetek zyskiem
Obciążenie
zobowiązaniami
Pokryci majątku
własnymi
(Zysk
brutto+płacone Zdolność
do
obsługi
odsetki)/ odsetki
długoterminowych pozyczek
majątku Zobowiązania ogółem/majątek Stopień
pokrycia
ogółem
obcymi kapitałami
majątku
kapitałami (Kapitały
własne+rezerwy)/ Stopień
pokrycia
majątek ogółem
własnymi kapitałami
majątku
Relacja
zobowiązań
kapitałów własnych
do Zobowiązania/(kapitały
własne + rezerty)
Stopień ryzyka
kredytodawców
Pokrycie
zobowiązań Nadwyżka
nadwyżką finansową
finansowa/zobowiązania
WSKAŹNIKI
KAPITAŁOWEGO
Zdolność do
zobowiązań
finansowej
finansowego
pełnej spłaty
z
nadwyżki
RYNKU
Zysk na 1 akcję
Zysk
netto/ogólna
emitowanych akcji
Relacja ceny do zysku na 1 Cena rynkowa 1
akcję
netto na 1 akcję
liczba Marża zysku przypadająca na
1 akcję
akcji/zysk Cena, jaką trzeba zapłacić za
jednostkę zysku przy kupnie
akcji
Stopa dywidendy
Dywidenda na 1 akcję/cena Skala korzyści udziałowców w
rynkowa 1 akcji
stosunku do ceny rynkowej
akcji
Stopa wypłat dywidendy
Dywidenda na 1 akcję/zysk Skłonność
netto na 1 akcję
przeznaczenia
dywidendy
spółki
zysku
Podstawowe znaczenie mają wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze.
Do wskaźników tych zalicza się:
1. Udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem =
(majątek trwały/aktywa ogółem) * 100%
do
na
2. Udział rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem =
(rzeczowe składniki majątku/aktywa ogółem) * 100%
3. Udział niematerialnych skłandików majątku w aktywach ogółem =
(niematerialne składniki majątku/aktywa ogółem) * 100%
4. Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem =
(majątek obrotowy/aktywa ogółem) * 100%
5. Udział zapasów w aktywach ogółem =
(zapasy ogółem/aktywa ogółem) * 100%
6. Udział należności w aktywach ogółem =
(należności/aktywa ogółem) * 100%
7. Udział środków pieniężnych w aktywach ogółem =
(środki pieniężne/aktywa ogółem) * 100%
8. Udział krótkoterminowych papierów wartościowych w aktywach ogółem =
(krótkoterminowe papiery wartościowe/aktywa ogółem) * 100% 6
Do ocenty struktury pasywów służa następujące wskaźniki:
1. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny =
(kapitał własny/aktywa ogółem) * 100%
2. Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi =
(zobowiązania długoterminowe/aktywa ogółem) * 100%
3. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał stały =
(kapitał stały/aktywa ogółem) * 100%
4. Obciążenie przedsiębiorstwa kredytem krótkoterminowym =
(kredyt krótkoterminowy/aktywa ogółem) * 100%
5. Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi =
(zobowiązania bieżące/aktywa ogółem) * 100%7
Analiza sytuacji finansowej fimry umożliwia ocenę jej zyskowności, wielkości posiadanego
majątku, źródeł jego pokrycia, stopnia płynności finansowej i zdolności do obsługi zadłużenia.
Stanowi ona także punkt wyjściowy do przewidywania przyszłościowego rozwoju sytuacji
finansowej firmy.
Zasadniczym źródłem danych służących do oceny sytuacji finansowej firmy jest bilans oraz
rachunek zysków i strat. Bilans zawiera dane o wielkości majątku firmy i jego strukturze a
także o źródłach finansowaniaaktywów. Umożliwia to m.in. ocenę zdolności przedsiębiorstwa
do termionowego regulowania zobowiązań i stopnia suwerenności finansowej. Natomiast
rachunek zysków i strat pozwala na analizę podsatwowych źródeł powstania zysku lub straty
netto.
Oba te sprawozdania finansowe zawierają wartościowe informacjie nie tylko dla kierownictwa i
właścicieli firmy, ale również dla jej kredytodawców.
6Zarządzanie finansami s. 89-90
7Zarządzanie finansami s. 91-92
Na podstawie analizy tych sprawozdań menedżer finansowy powinien dążyć do ujawnienia
mocnych i słabych odcinków działalności, aby odpowiednio reagować przy podejmowaniu
decyzji. Niezbędne djst równeiż wykorzystywanie przez menedżera finansowego danych
sprawozdań finansowych innych współpracujących firm w celu oceny ich wiarygodności
płatniczej a także konfrontacji osiąganych wyników z wynikami konkurencyjnych firm.
Przy analizie sprawozdań finansowych można wykorzystywać różne techniki. Jedną z
najbardziej popularnych jest metoda analizy wskaźnikowej. Uzyskane w toku analizy wskaźniki
ilustruja przede wszystkim określone trendy (tendencje). Dlatego trzeba je formułować i
analizować dla ilku kolejnych okresów. Doceniając ich istotną rolę, trzeba posługiwać się nimi z
ostrożnością, a zwłaszcza konieczne jest ich kompleksowe rozpatrywanie przy formułowaniu
wniosków.
Przy kształtowaniu polityki finansowej i przy ocenieu wyników działalności decyduje znaczenie
trzeba przypisywać analizie stopy zyskowności kapitałów własnych, wyraźnie wyodrębniając jej
realną wysokość. Jedynie realna stopa zyskowności stwarza podstawy do wzrostu wartości
kapitałów i do wzrostu wartości kapitałów oraz do wypłaty dywidendy.
II Rodzaje sporządzanych analiz finansowych
Każdy
z
odbiorców
analizy
finansowej
zainteresowany
jest
innym
rodzajem
analizy,
zaprezentowanej w innej formie, ale zawsze bazę stanowią informacje uzyskane z księgowości.
Analizy finansowe dotyczą relacji między wielkościami wewnątrz firmy, a także jej
powiązania z otoczeniem8.
Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę
rachunku wyników. Dostarcza informacji o strukturze majątku, zadłużenia, kapitału oraz
sytuacji wynikowej9. Bilans jest obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ocena tej
sytuacji polega na wyodrębnieniu relacji zachodzących między poszczególnymi składnikami
majątku przedsiębiorstwa a źródłami jego finansowania. Wstępna analiza bilansu poprzedza
analizę wskaźnikową10.
We wstępnej analizie bilansu bada się:
–
strukturę majątkoweą na podstawie wskaźników struktury aktywów,
–
strukturę kapitałową na podstawie wskaźników struktury pasywów,
–
strukturę kapitałowo-majątkową11.
W zależności od tego, czy analizowany jest jeden dokument, czy ich kolejne emisje z
następujących po sobie okresów sprawozdawczych, analiza ta przedstawia sytuacje w ujęciu
statycznym lub dynamicznym12.
Analiza statyczna pokazuje źródła finansowania majątku i jego strukturę w danym
8Zarządzanie finansami s. 86
9Zarządzanie finansami s. 86
10Zarządzanie finansami s. 86
11Zarządzanie finansami s. 86
12Zarządzanie finansami s. 87
momencie.
Analiza dynamiczna pozwala na określenie kierunku zmian tej struktury i ich dynamikę w
poszczególnych okresach13.
We wstępnej analizie bilansu w ujęciu dynamicznym za pomocą wskaźników dynamiki określa
się kierunek i stopień zmian poszczególnych składników bilnasu, w porównaniu do ich wartości
we
wcześniejszych
bilansach
oraz
wskaźników
struktury,
przedstawiających
udział
poszczególnych pozycji majątku i źródeł ich finansowania. Analiza struktury majątku i
kapitałów w przedsiębiorstwie jest odzwierciedleniem zaangażowania kapitału firmy 14.
Analiza odnosząca się do działalności gospodarczej nosi ogólną nazwę analizy ekonomicznej.
Z punktu widzenia przedmiotowego należy wyróżnić w niej przede wszystkim:
–
analizę makro- i mikroekonomiczną
–
analizę finansową i techniczno-ekonomiczną
Analiza
makroekonomiczna
obejmuje
badania
i
ocenę
wielkości
ekonomicznych
zagregowanych, a więc ujmowanych głównie dla całej gospodarki narodowej.
Analiza
mikroekonomiczna
natomiast
dotyczy
badania
i
oceny
działalności
takich
podmiotów gospodarczych, jak przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe czy pojedyncze
osoby.
Analiza finansowa to wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan
majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.
Analiza techniczno-ekonomiczna natomiast oparta jest przede wszystkim na wielkościach
ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym i jedynie uzupełniająco wzbogacana
ujęciami finansowymi15.
Zależnie od zakresu przedmiotowego i czasowego na uwagę zasługuje wyróżnienie analiz:
a) bieżących
b) problemowych
c)rocznych.
Ad. a)
Analizy bieżące służą potrzebom operatywnego zarządzania. Chodzi w nich w szczególności o
to, aby informacje o negatywnych skutkach pewnych zdarzeń gospodarczych zainteresowane
komórki
przedsiębiorstwa
i
jego
kierownictwo
uzyskiwali
i
wykorzystywali
w
czsie
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt, zapewniających prawidłowy tok dalszej
działalności. Analizy oparte są na bieżących danych ewidencyjnych lub sprawozdaniach
krótkoterminowych (przejściowych – interim reports).
Ad. b)
Analizy
problemowe
dotyczą
wybranych
zagadnień
uznanych
za
najważniejsze
lub
najtrudniejsze dla dalszej działalności przedsiębiorstwa. Wszechstronne poznanie danego
13Zarządzanie finansami s.88
14Zarządzanie finansami s. 88
15Analiza finansowa w przedsiębiorstwie s. 7
problemu
powinno
pomóc
w
usprawnieniu
procesu
zarządzania
oraz
podejmowaniu
uzasadnionych ekonomicznie decyzji. Analizy problemowe przeprowadzane są zazwyczaj w
dowolnym
czasie,
na
podsatwie
doraźnie
grupowanych
materiałów
źródłowych,
przez
specjlanie powołane zespoły pracowników lub specjalistów spoza przedsiębiorstwa.
Ad. c)
Analizy roczne mają najważniejsze znaczenie. Służą ocenie działalności przedsiębiorstwa i
jego
kierownictwa
w
podsatwowym
okresie
rozliczeniowym.
Oparte
sa
na
rocznych
sprawozdaniach finansowych (annual financial reports). Analizy roczne z jednej strony
umożliwiać powinny ocenę stanu i wyników finansowych na koniec roku, z drugiej zaś tworzyć
przesłanki do ukierunkowania dalszej działalności przedsiębiorstwa. Są one także podstawą
merytoryczną do zatwierdzania sprawozdania z rocznej działalności przedsiębiorstwa oraz
podziału osiągniętych nadwyżek (w tym dywidend)16.
Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej
Podziału metod analizy ekonomicznej (w tym finanosowej) można dokonać uwzgledniając
różne kryteria.
1. Biorąc pod uwagę zakres lub stopień rozwinięcia metod analizy w przeprowadzanym
badaniu przedmiotu, wyróżnić można:
- analizę elementarną, obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na elementy bez
ustalania wzajemnych związków,
- analizę funkcyjną, obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na odpowiednie
składniki z uwzględnieniem związków między tymi składnikami,
-
analizę
logiczną,
obejmującą
rozłożenie
badanego
przedmiotu
na
składniki
z
uwzglednieniem ich stosunków logicznych17
2. Przyjmując za podstawę podziału tok analizy, wyróżnić można:
- analizę dedukcyjną, w której przechodzi się od zjawisk ogólnych do zjawisk
szczegółowych, od skutków do przyczyn,
- analizę indukcyjną, zakładającą odwrotny tok badania, tj. rozpatrywanie najpierw
zjawisk szczegółowych, a następnie przechodzenie do zjawisk bardziej złożonych, o
większym stopniu syntezy, pozostających w przyczynowym związku z tymi zjawiskami
szczegółowymi.
3. Z punktu widzenia badanych zjawisk ekonomicznych wyróżnić można:
- metody analizy jakościowej oparte na opisie w formie werbalnej związków i zależności
między wskaźnikami ekonomicznymi,
- metody analizy ilościowej, które pozwalają na kwantyfikację związków i zależności
między badanymi zjawiskami.
4. Wśród zjawisk ekonomicznych objętych rozliczeniami przy zastosowaniu metod ilościowych
wyodrębnia się :
- zależność funkcyjną (deterministyczną)
16Analiza finansowa s. 13-14
17Pytkowski Z., "Organizacja badań i ocena prac naukowych" Warszawa 1981, s. 112-113
- zależność stochastyczną (probabilistyczną).
5. Przyjmując różny stopień pogłębienia badania wskaźników, wyodrębnia się:
- analizę porównawczą, polegającą na określeniu bezpośrednich związków kształtującyh
się między wskaźnikami ekonomicznymi; pozwala to na ustalenie odchyleń oraz dokonanie
na ich podstawie ogólnej oceny;
- analizę przyczynową, polegającą na ustalaniu odpowiednio wyizolowanych czynników,
które pociągnęły za sobą określone uprzednio ochylenia, oraz stopnia intensywności ich
oddziaływania18.
III Źródło informacji wykorzystywanych w analizie
Dla prawidłowego kierowania przedsiębiorstwem nie jest wystarczające ograniczenie się do
analizy rocznych sprawozdań finansowych. Zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach jego
kierownictwo i władze powinny dokonywać oceny sytuacji majątkowej w krótszych odcinkach
czasu. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach sporządza się w ciągu roku kwartalne, a nawet
miesięczne sprawozdania finansowe.
Najważniejszymi sprawozdaniami fiansowymi przedsiębiorstwa są: bilans oraz rachunek strat i
zysków.
Bilans
jest
dokumentem
zawierającym
zestawienie
na
określony
dzień
–
w
ujęciu
wartościowym – stanu majątku firmy oraz źródeł jego sfinansowania19.
Dzięki logicznej kolejności pozycji bilnasu, wskazującej na sposób zaangażowania majątku w
zależności od spełnianych funkcji w działalności gospodarczej firmy, można łatwo ustalić
stopień
jego
płynności.
Jednocześnie
klasyfikacja
źródeł
finansowego,
towarzyszącego
działalności firmy oraz efektywności wykorzystywania obcych i własnych kapitałów20.
Taki układ bilansu występuje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.
Natomiast w USA układ bilnasu jest odwrotny, tj. na początku aktywów zamieszcza się
składniki majątkowe o najwyższej płynności (gotówkę), a dalej pozycje o malejącej płynności,
kończąc na składniku trwałym. W pasywach z kolei najpierw wykazuje się zobowiązania
bieżące, następnie długoterminowe, a w końcu kapitały własne.
Bilans wykazuje także osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym okresie zysk lub stratę, ale
w jednej łącznej pozycji. Jest to niewystarczające dla pełniejszej oceny efektywności
finansowej
działalności
firmy. Dlatego istotnym
uzupełnieniem
bilansu jest
rachunek
wyników przedsiębiorstwa, zawierający elementy składające się na łączny zysk lub
stratę. Sprawozdanie to zawiera pozycje przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo
według źródeł ich powstania, a także elementy składające się na koszty uzyskania przychodów
oraz obciążające przedsiębiorstwo podatki uiszczane od obrotów i od zysków. W rezultacie
rachunek wyników zamyka się zyskiem netto (lub stratą netto), którego wysokość powinna być
18Analiza finansowa s. 15-16
19Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa s. 86
20Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa s. 87
w pełni zgodna z danymi bilansu.
Właściciele posiadając określone zasoby materialne, mogą podejmować decyzje dotyczące:
–
produkcyjnego użytkowania majątku (założenie lub likwidacja przedsiębiorstwa)
–
podziału nadwyżki na część konsumowaną i akumulowaną,
–
zmiany kapitałowej formy majątku (z rzeczowej na bardziej płynną lub odwrotnie),
–
zmiany podmiotu uprawnień do decydowania i majątku (sprzedaż, dorawizna, dziedziczenie,
zastaw, dzierżawa)21.
W działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa powinna być stosowana zasada
racjonalnego gospodarowania. Istotą tej zasady jest zapewnienie takiego gospodarowania,
aby "przy danymnakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu, albo przy
danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków 22". Zużycie dostępnych
środków – zgodnie z zasaą racjonalnego gospodarowania – jest określane jako optymalne ich
wykorzystanie, natomiast zużycie niezgodne z tą zasadą, a więc wykorzystanie w sposób
nieoptymalny, jest określane jako marnotrawstwo 23.
W całokształcie prac analitycznych wyróżnić można24:
1. etap przygotowania materiałów źródłowych,
2. etap właściwych prac analitycznych (analiza porównawcza i przyczynowa)
3. etap opracowania i prezentacji wyników przeprowadzonej analizy.
Ad. 1)
Podstawowym zadaniem prac przygotowawczych do analizy ekonomicznej jest dobór i
weryfikacja materiałów źródłowych. Decyduje to w dużej mierze o jakości przeprowadzonej
analizy. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane stać się mogą przyczyną
błędnych ustaleń i stąd uniemożliwiać wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie
skutecznego działania.
Materiały źródłowe wykorzystywane zarówno na potrzeby analizy finansowej, jak i całej analizy
ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na:
a) ewidencyjne,
b) pozaewidencyjne,
Ad. a) materiały dotyczące ewidencji ekonomicznej (gospodarczej), tj. Statystyki
ekonomicznej
systematycznie,
i
rachunkowości.
w
odpowiednich
Właściwie
zbudowana
urządzeniach
ewidencja,
ewidencyjnych,
oparta
prowadzona
na
ściśle
ustalonych zasadach, zapewnić może uzyskiwanie danych liczbowych wszechstronnnie
ilustrujących przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wyróżniamy takie
materiały ewidencyjne jak:
21Analiza finansowa s. 9
22Lange O, "Dzieła", t. III, Warszawa 1975, s. 384
23Lange O., "Optymalne decyzje", Warszawa 1964, s.15
24Analiza finansowa s. 17- 29
–
dokumentację pierwotną lub wtórną, stanowiącą podstawę zapisów w urządzeniach
ewidencyjnych,
–
zapisy dokonane w analitycznych i syntetycznych urządzeniach ewidencyjnych (konta,
rejestry, taśmy perforowane lub magnetyczne, tabulogramy)
–
sprawozdawczość opartą na tych zapisach, będącą uogólnieniem ich treści.
Ad. b) mają charakter uzupełniający, pomocniczy; niekiedy ich brak lub niekompletność
utrudnic może lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie analizy w wybranym zakresie. Do
materiałów pozaewidencyjnych zaliczyć można:
–
opracowane dane postulowane, a zwłaszcza plan finansowy i inne plany gospodarcze
krótko- i długoterminowe, kalkulacje wstępne i kosztorysy, normy kosztów itp.,
–
wyniki poprzednio przeprowadzanych analiz, w tym szczególnie analizy roku ubiegłego,
–
materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji, zarówno przez organy wewnętrzne,
jak i zewnętrzne,
–
uzyskane materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Ad. 2)
Ogólna metoda porównań stosowana w analizie porównawczej może występować w kilku
odmianach wynikających ze zróżnicowania bazy porównawczej oraz z odmiennych kierunków
porównawczego podstawienia wskaźników ekonomicznych.
Wyróżnić należy trzy kierunki badania wskaźników (danych liczbowych):
a) porównania ze wskaźnikami postulowanymi (tzw. porównania z planem)
b) porównania ze wskaźnikami okresów ubiegłych lub przyszłych (tzw. porównania w
czasie)c) porównania ze wskaźnikami innych jednostek gospodarczych (tzw. porównania
w przestrzeni)
Ad. a) polega najczęściej na odniesienu osiągniętych wskaźników do danych planu.
Opróćz porównań z planem wysąpić mogą porównania danych rzeczywistych z danymi
kalkulacji wstępnej, kosztorysów, kosztu normatywnego lub szczegółowych limitów czy
też norm. Porównania te pozwalają przede wszystkim ustalić odczylenia od założonych
wielkości przewidywanych.
W obrębie porównań z planem wyróżnić można w dalszych ich podziale:
–
porównania z planem pierwotnym – polega na bezpośrednim odniesieniu danych
sprawozdawczych
do
danych
planu
traktowanego
jako
wytyczna
działania
w
wybranym obszarze.
–
Porównania
z
sprawozdawczych
planem
do
skorygowanym
danychplanu
–
polega
pierwotnego,
na
odniesieniu
odpowiednio
danych
skorygowanego
(podwyższonego lub obniżonego) w zależności od kształtowania się innego wskaźnika
limitującego wielkość wskaźnika objętego badaniem.
Ad. b) Porównania w czasie powinny pozwolić na ocenę dynamiki zjawisk gospodarczych,
ocenę rozmiarów i tempa zmian wskaźników ekonomicznych badanego okresu w
porównaniu z okresami ubiegłymi lub okresem przyszłym (planem na okres następny).
Podkreślić należy celowość uwzględniania w tego rodzaju porównaniach trzech odcinków
czasowych (np. danych sprawozdawczych i danych dwóch okresów ubiegłych), co
umożliwia ustalenie tendencji rozwojowej.
Przy porównaniach w czasie wyróżnić można:
–
porównanie w czasie zwykłe (przy podstawie stałej) – polega na odniesieniu
wskaźników z różnych okresów do wskaźnika z jednego, wybranego okresu (tego
samego przy wszystkich kolejnych porównaniach), nazywanego podstawowym (tzw.
wskaźnik
jednopodstawowy).
Pozwala
to
na
ustalenie
stopnia
wzrostu
lub
zmniejszenia wskaźników ekonomicznych objętych badaniem w stosunku do okresu
podstawowego.
–
Porównanie w czasie łańcuchowe (przy podstawie zmiennej) – polega na odniesieniu
wskaźników okresów objętych badaniem do wskaźników okresu poprzedzającego.
Porównanie takie stosowane przy badaniu w ciągu kilku okresów pozwala w
szczególności na określenie tempa ich wzrostu lub zmniejszenia. Możliwe jest więc
ustalenie
nie
tylko
kształtujących
się
tendencji,
lecz
także
jej
nasilenia
w
poszczególnych okresach.
Ad. c) Porównania w przestrzeni sprowadzają się do odniesienia wybranych wskaźników
badanej
jednoski
gospodarczej
do
podobnych,
porównywalnych
wskaźników
występujących w innej jednostce. Pozwala to na stwierdzenie, w jakim stopniu stan lub
wyniki ekonomiczne badanej jednostki gospodarczej odchylają się od danych jednoski
będącej podstawą porównania.
Przy porównaniach w przestrzeni wyróżnić można:
–
porównania w przestrzeni wewnętrzne – polegają na różnorodnych porównaniach
wskaźników ekonomicznych między jednostkami gospodarczymi wchodzącymi w skład
przedsiębiorstwa, np. między wydziałami produkcyjnymi, brygadami roboczymi,
stanowiskami pracy. Uwzględnia się w nich wybrane wskaźniki charakteryzujące
stopień realizacji odcinkowych zadań produkcyjnych lub finansowych.
–
Porównania w przestrzeni zewnętrzne – polegaja na odniesieniu wskaźników badanego
przedsiębiorstwa
do
wybranych
danych
innych
przedsiębiorstw.
Zależnie
od
założonego celu i możliwości doboru materiałów źródłowych porównania te mogą mieć
różny zakres merytoryczny i stopień szczegółowości.
Ad. 3)
Prezentacja wyników analizy ekonomicznej przeprowadzana przy zastosowaniu odpowiednich
metod wymaga w końcowym etapie prac dokonania syntezy całokształtu. Może ona także
sugerować wykorzystanie jej wyników do dalszej działalności przedsiębiorstwa oraz przewidzieć
kontrolę realizacji wniosków z niej wynikających.
Wyniki analizy ekonomicznej mogą być przedstawione w formie:
a) liczbowej
b) graficznej
c) opisowej
Ad. a) polega na przedstawieniu wyników za pomocą szeregów lub tablic statystycznych,
w których dane wyrażane mogą być w wielkościach absolutnych, względnych, średnich
lub współczynnikach.
Ad. b) polega na przedstawieniu wyników analizy ekonomicznej na wykresach, które
prezentują przekształcone dane liczbowe w celu bardziej przejrzystego uwypuklenia
zjawisk gospodarczych, ułatwienia porównań i wykrycia współzależności. Charakteryzują
oner relacje, zalezności, tendencje i inne prawidłowości. Między innymi wyróżnić można:
wykresy liniowe (krzywe, diagramy) oraz powierzchniowe (słupki, koła, histogramy i
inne).
Ad. c) do tego zakresu wynków analizy ekonomicznej zaliczyć należy ilustrajcę słowną
oraz wnioski. W ilustracji słownej celowe jest wyodrębnienie części ogólnej (syntetycznej)
i części szczegółowej. Ujęcie tej ilustracji powinno być dostosowane do odbiorców i
uwzględniać przede wszystkim przyczynowe wyjaśnienie stwierdzonych na podstawie
danych liczbowych odchyleń i tendencji bez powtarzania opisowego łatwo uchwytnych
wskaźników.
IV Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych
Rzetelność informacji księgowej odgrywa najważniejszą rolę. Nierzetelna informacja mogłaby
powodować wyciąganie różnych, a nawet sprzecznych wniosków przez różne zainteresowane
strony25.
Ocena udziału poszczególnych składników majątku w całości aktywów zależy od rodzaju
reprezentowanej przez przedsiębiorstwo branży. Każda branża ma swoją specyfikę, na
przykład firmy typowo handlowe nie mają zaplecza produkcyjnego i w zwiąku z tym ich
majątek trwały jest mniejszy niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Stąd wniosek, że
otrzymane wartości wskaźników można odnosić jedynie do wskaźników otrzymanych ze
sprawozdań podmiotów o zbliżonym charakterze działalności, a więc działających w jednej
branży. Należy również zwrócić uwagę na bezpośredni związek występujący pomiędzy
udziałem
trwałych
składników
majątku
w
pasywach,
a
wielkością
osiąganych
przez
przedsiębiorstwo przychodów26.
Korzystając z szerokiej gamy wskaźników inflacji, w toku analizy finansowej należałoby przyjąć
następujące założenia:
–
najbardziej przydatny jest wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, gdyż
umoąliwia on ocenę dynamiki określonych wielkości ekonomicznych w realnym ujęciu na tle
otaczającej firmę rzeczywistości; dlatego powinien on mieć wiodące znaczenie – bez
względu na rodzaj działalności firmy – przy ocenie dynamiki takich wielkości jak wynik
25Zarządzanie finansami s.86
26Zarządzanie finansami s. 90
finansowy, kapitał, ogólna wielkość majątku obrotowego, suma bilansowa itp.;
–
przy
bardziej
pogłębionych
ocenach
można
przyjmować
uzupełniająco
odpowiednie
szczegółowe wskaźniki (np. przy ocenie dynamiki eksportu – wskaźniki cen eksportowych,
dynamiki sprzedaży wyrobów przemysłowych – wskaźniki cen realizacji w przemyśle);
–
przy eliminowaniu wpływu inflacji z danych, które stopniowo narastały w ciągu roku
(dotyczy np. sprzedaży, zysku), wykorzystuje się wskaźniki ilustrujące przeciętny wzrost
cen w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku;
–
jeżeli eliminuje się skutki inflacji z danych mających statyczny charakter (np. stan
należności, zapasów), to trzeba przyjmować wskaźniki dotyczące zmian cen na koniec
danego okresu w stosunku do grudnia poprzedniego roku 27.
Przy
przeliczaniuu
danych
z
różnych
okresów
na
wielkości
wyrażone
w
ocenach
porównywalnych stosować można jedną z następujących metod:
–
dane z poprzednich okresów, z którymi dokonuje się porównań, przeliczane są przy pomocy
indeksów zmian cen na wartość według cen ostatniego okresu; ta metoda stosowana jest
najczęściej, gdyż w praktyce czyni porównania danych bardziej komunikatywnymi;
–
dane z różnych okresów sprowadza się do wartości według cen okresu wyjściowego (np.
najwcześniejszego); wówczas odrywają się one od aktualnych wielkości i są trudniej
przyswajane przez odbiorców informacji.
27Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa s. 83-84
Bibliografia:
1. Koc. St, Borkowska M. "Sprawozdawczość finansowa", Finans-Servis, Warszawa, 1995r.
2. Wilmowska Z, Wilmowski M. "Zarządzanie finansami", TNOiK, Bydgoszcz, 1996 r.
3. Bednarski L. "Analiza finansowa w przedsiębiorstwie", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 1997
4. Bień W. "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" , Difin, Warszawa, 2001
Download