Strategia marketingowa a marketing wartości

advertisement
Strategia marketingowa a marketing
wartości
Strategia marketingowa a marketing wartości
Konspekt wykładu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Marketing a wartość dla udziałowców.
Wartość dla udziałowców jako podstawa strategii marketingowej.
Marketingowy czynnik tworzenia wartości.
Rozwój jako warunek powstawania wartości dla udziałowców.
Ocena pozycji strategicznej.
Strategie marketingowe oparte na wartości.
Case study – Fine Wines Sp. z o.o.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Marketing a wartość dla udziałowców
(1)
1.
Przedsiębiorstwa wzrastają i dobrze prosperują, kiedy skutecznie
zaspokajają potrzeby klientów. Potrzeby się zmieniają. Pojawiają się
nowi konkurenci i technologie. W celu utrzymania pozycji na rynku
niezbędna jest ciągła zmiana.
2.
Otoczenie gospodarcze zmienia się w wyniku działania czterech
czynników:
a)
b)
c)
d)
3.
globalizacji rynków;
zmieniających się struktur przemysłowych;
rewolucji informacyjnej;
wzrastających oczekiwań klientów.
Najlepszą miarą efektywności firmy jest zwiększenie wartości dla
udziałowców. Wartość rynkowa spółki jest odzwierciedleniem opinii
inwestorów nt. zdolności menedŜerów do tworzenia długofalowych
zysków przekraczających koszt kapitału.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Marketing a wartość dla udziałowców
(2)
4. Strategie marketingowe nie przekładają się jednoznacznie na
tworzenie wartości dla udziałowców, jeŜeli zostały zbudowane
dla realizacji takich celów jak wzrost wartości sprzedaŜy czy
wzrost udziału w rynku
rynku.. Powinny one być podporządkowane
generowaniu przyszłych strumieni gotówki o dodatkowej
zaktualizowanej wartości netto
netto..
5. Bez skutecznego marketingu nie jest moŜliwe tworzenie wartości
dla udziałowców
udziałowców..
Strategia marketingowa a marketing wartości
Wartość dla udziałowców jako podstawa strategii
marketingowej
(1)
1. Rolą strategii marketingowej jest
przedsiębiorstwa dla udziałowców
udziałowców..
podnoszenie
wartości
2. Istnieją dwa powszechnie stosowane podejścia do szacowania
wartości strategii marketingowej
marketingowej::
a) metoda przepływów gotówkowych
gotówkowych;;
b) metoda ekonomicznej wartości dodanej
dodanej..
Przy zbliŜonych załoŜeniach obie metody dadzą podobne wyniki
wyniki..
Tworzenie wartości jest procesem długotrwałym
długotrwałym.. Strategie
marketingowe moŜna właściwie ocenić jedynie po wykonaniu
poprawnej
projekcji
długookresowych
przepływów
gotówkowych..
gotówkowych
Strategia marketingowa a marketing wartości
Wartość dla udziałowców jako podstawa strategii
marketingowej
(2)
3. Wartość dodana dla udziałowców jest uzaleŜniona od czterech
podstawowych czynników finansowych
finansowych::
a)
b)
c)
d)
poziomu oczekiwanych przepływów gotówkowych;
gotówkowych;
momentu osiągnięcia zakładanej wartości przepływów;
przepływów;
trwałości przepływów
przepływów;;
ryzyka związanego z prognozą przepływów
przepływów..
4. Poziom przepływów gotówkowych jest uzaleŜniony od:
od:
a) moŜliwości osiągania wzrostu w wyniku realizacji załoŜeń
strategicznych;;
strategicznych
b) odpowiednich marŜy na działalności operacyjnej;
operacyjnej;
c) wymaganych inwestycji
inwestycji..
Strategia marketingowa a marketing wartości
Wartość dla udziałowców jako podstawa strategii
marketingowej
(3)
5. Szybkość osiągania zakładanej wartości dla udziałowców,
trwałość oraz przewidywalność przepływów gotówkowych
zaleŜą od:
od:
•
•
moŜliwości zaspokojenia przez przedsiębiorstwo potrzeb
swoich klientów
klientów;;
zdolności utrzymywania przez przedsiębiorstwo klientów w
dłuŜszym okresie czasu
czasu..
6. Analiza wartości dla udziałowców stanowi najefektywniejszą
technikę dowodzenia skuteczności strategii marketingowej.
marketingowej.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Wartość dla udziałowców jako podstawa strategii
marketingowej
(4)
7. Wyniki analizy wartości dla udziałowców zaleŜą od precyzji
wykorzystywanych informacji
informacji.. Analiza ta wymaga precyzyjnego
szacowania przyszłych poziomów
poziomów::
a) sprzedaŜy;
sprzedaŜy;
b) marŜy na działalności operacyjnej
operacyjnej;;
c) wymogów w zakresie inwestycji
inwestycji..
Strategia marketingowa a marketing wartości
Marketingowy czynnik tworzenia wartości
(1)
1. Marketing jest podstawą tworzenia wartości dla udziałowców.
udziałowców.
Jedynie spełniając oczekiwania klientów, kreując ich potrzeby i
preferencje oraz budując relacje z klientami organizacja moŜe
wzrastać i osiągać zyski
zyski..
2. Koncepcja marketingu opartego na wartości przedefiniowuje
marketing, nadając mu centralną rolę w przyczynianiu się do
tworzenia wartości dla udziałowców oraz ustanawiając
przejrzyste
kryteria
oceny
skuteczności
strategii
marketingowych..
marketingowych
3. Pierwszym krokiem na drodze do skutecznego marketingu jest
dogłębne zrozumienie
zrozumienie::
a) potrzeb klientów;
klientów;
b) procesów podejmowania decyzji
decyzji..
Strategia marketingowa a marketing wartości
Marketingowy czynnik tworzenia wartości
4.
(2)
Organizacja musi równieŜ tworzyć przewagę konkurencyjną, która moŜe
polegać na
na::
a)
oferowaniu wartości dodanych;
dodanych;
b)
niŜszych kosztach
kosztach;;
c)
połączeniu obu tych cech
cech..
5.
Ostatecznym celem jest budowanie z wartościowym klientem relacji
partnerskich opartych na lojalności i zaufaniu.
zaufaniu.
6.
Budowanie skutecznych relacji partnerskich z klientami zaleŜy od
posiadania przez przedsiębiorstwo zasobów i zdolności do tworzenia
wyjątkowo skutecznych procedur, szczególnie w zakresie
zakresie::
a)
działań nowatorskich
nowatorskich;;
b)
działań operacyjnych
operacyjnych;;
c)
pozyskiwania i obsługi klientów.
klientów.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Rozwój jako
udziałowców
warunek
powstawania
wartości
dla
(1)
1.
Firmy, które zapewniają swoim udziałowcom najwyŜsze stopy zwrotu są
przedsiębiorstwami o duŜej dynamice wzrostu.
2.
Racjonalizacja i restrukturyzacja procesów (tzw. reinŜyniering) mogą
przynieść skutek w postaci krótkotrwałego wzrostu wartości
przepływów gotówkowych, niemniej inwestorzy są świadomi tego, Ŝe
taka polityka nie moŜe przynieść trwałych korzyści, jeŜeli nie są one
efektem korzystnych zmian na rynku.
3.
Wzrost wartości przepływów gotówkowych skutkuje powstawaniem
wartości dla udziałowców w efekcie:
a)
zwiększenia wartości przyszłych przepływów gotówkowych;
b)
przyspieszenia momentu osiągnięcia ich dodatkowej wartości;
c)
wydłuŜenia okresu utrzymywania się dodatniej wartości przepływów;
d)
ograniczenia ryzyka.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Rozwój jako
udziałowców
warunek
powstawania
wartości
dla
(2)
4. MoŜliwości wzrostu wartości dla udziałowców pokazuje tzw.
drabina wzrostu obejmująca 9 szczebli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
zwiększenie stopnia utrzymania posiadanych klientów;
zwiększenie wartości transakcji klientów;
pozyskanie nowych klientów;
opracowywanie nowych produktów i usług;
wchodzenie na nowe rynki;
wykorzystywanie nowych kanałów dystrybucji;
rozwijanie się poprzez wchodzenie na nowe rynki
międzynarodowe;
h) przejęcia przedsiębiorstw i alianse strategiczne;
i) wzrost poza dotychczasowym obszarem działania.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Rozwój jako
udziałowców
warunek
powstawania
wartości
dla
(3)
5. KaŜde myślące o przetrwaniu przedsiębiorstwo powinno
prowadzić trzy rodzaje działalności:
a) działalność odpowiadającą aktualnym tendencjom rynku
(dotyczącą zasadniczych obszarów działalności
przedsiębiorstwa i mającą największy udział w sprzedaŜy,
zyskach i przepływach gotówkowych);
b) projekty rozwojowe (nowe obszary działalności
przedsiębiorstwa, o których juŜ wiadomo, Ŝe znajdują się w
kręgu zainteresowania atrakcyjnych segmentów klientów i
rokują szybki wzrost);
c) opcje wzrostu (inwestycje w badania, eksperymenty i testy
mające przybliŜyć przedsiębiorstwo do rodzajów
działalności, które warto będzie podjąć w przyszłości).
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
(1)
1.
Celem oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest identyfikacja
tych elementów składowych, które tworzą wartość oraz czynników
zwiększających wartość na róŜnych rynkach.
2.
Pierwszym etapem oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest
ustalenie, czy firma osiąga dobre wyniki ekonomiczne w danym
momencie, stanowiące podstawę do tworzenia długoterminowej
wartości. Konwencjonalne narzędzia księgowe takie jak stopa zwrotu
na kapitale, zysk lub ekonomiczna wartość dodana nie dają
wiarygodnych danych dotyczących wartości tworzonej przez
menedŜerów w dłuŜszym okresie. W rezultacie naleŜy stosować
mierniki pośrednie zwane strategicznymi czynnikami wartości
przedsiębiorstwa, takie jak:
•
moŜliwości rozwoju nowych produktów (przykład korporacji Intel);
•
zarządzanie marką (przykład Procter & Gamble);
•
skuteczność operacyjna (przykład Toyoty).
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
(2)
3.
Po identyfikacji czynników wartości naleŜy określić realistyczne
poziomy zakładanych wyników ekonomicznych.
4.
W dobrych przedsiębiorstwach naleŜy wykorzystywać cały
zestaw wskaźników odzwierciedlających wyniki ekonomiczne.
Najczęściej stosowanym i najbardziej usystematyzowanym
sposobem wypracowania takich wskaźników jest zrównowaŜona
karta wyników, która uwzględnia następujące aspekty
działalności przedsiębiorstwa:
a)
finanse;
b) klientów;
c)
organizację wewnętrzną;
d) działalność innowacyjną.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
(3)
5. Aspekt finansowy w zrównowaŜonej karcie wyników obejmuje z
reguły następujące wskaźniki:
a)
b)
c)
d)
e)
zwrot na kapitale zainwestowanym;
zysk operacyjny;
ekonomiczną wartość dodaną;
przepływ gotówki;
wzrost sprzedaŜy.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
6. Aspekt klientów w zrównowaŜonej karcie wyników obejmuje
następujące mierniki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
udział w rynku;
wizerunek i świadomość marki;
satysfakcja klientów;
utrzymanie klientów;
zdobycie nowych klientów;
ranking kluczowych produktów.
(4)
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
7. Aspekt organizacji wewnętrznej w zrównowaŜonej karcie
wyników obejmuje przewaŜnie następujące mierniki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
procentowy udział sprzedaŜy nowych produktów;
koszty produkcji
cykl produkcyjny;
zarządzanie magazynem;
jakość;
zdolności technologiczne.
(5)
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
8. Aspekt działalności innowacyjnej w zrównowaŜonej karcie
wyników dotyczy przewaŜnie następujących procesów:
a)
b)
c)
d)
e)
rozwój nowych produktów;
zakupy;
produkcja;
technologia
marketing i sprzedaŜ.
(6)
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
(7)
9. Na przyczynę sukcesu lub poraŜki przedsiębiorstwa składają się
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. NajwaŜniejszym czynnikiem
zewnętrznym jest atrakcyjność rynku, natomiast czynnikiem
wewnętrznym – przewaga konkurencyjna.
10. Zasadniczym celem strategicznym firmy jest zapewnienie jej
obecności na atrakcyjnych rynkach i zbudowanie silnej i trwałej
przewagi konkurencyjnej.
11. Ocena przewagi strategicznej firmy dostarcza informacji
potrzebnych do planowania uwzględniającego tworzenie
wartości. Ocena ta wyznacza ramy restrukturyzacji
przedsiębiorstwa.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Ocena pozycji strategicznej
(8)
12. Ostatecznym wynikiem planu działania opartego na wartości jest
wyznaczenie celów strategicznych. Podstawowymi celami są:
a) wycofanie się;
b) Ŝniwa (maksymalizacja przepływów gotówki z istniejących
składników majątkowych firmy);
c) utrzymanie się na rynku;
d) wzrost;
e) wejście na rynek (w tym nowatorskie rozwiązania).
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(1)
1. Celem opracowania strategii marketingowej nie jest
zaplanowanie przyszłości, poniewaŜ nikt nie moŜe tego dokonać.
Nie da się bowiem przewidzieć tego co będzie ze względu na
niewiadome w społeczeństwie, technice, ekonomii i konkurencji.
W związku z tym celem opracowania strategii marketingowej jest:
a)
ułatwione wprowadzanie zmian (proces tworzenia strategii
marketingowej zmusza kierownictwo firmy do obiektywnego
spojrzenia na aktualne wyniki ekonomiczne i na to jak
prawdopodobnie będą się kształtować w przyszłości, a sama
strategia stanowi narzędzie wprowadzania zmian);
b)
zmuszenie menedŜerów do stawiania odpowiednich pytań w
zakresie potrzeb klientów, strategii działań firm konkurencyjnych
oraz własnej przewagi konkurencyjnej (znajdując odpowiedzi na te
pytania menedŜerowie uzyskują odpowiednią podbudowę do
skutecznego reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach);
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
2.
(2)
a)
motywowanie do realizacji takich strategii rozwoju, które słuŜą
powiększeniu wartości dla udziałowców i kontrolowanie czy nie mają
miejsca cięcia w budŜecie na cele marketingowe w celu zwiększenia
rentowności i wartości przepływów gotówkowych na krótką metę;
b)
równowaŜenie tyranii księgowych, którzy wynikami swoich analiz
skłaniają menedŜerów do patrzenia wstecz.
Planowanie strategii marketingowej odbywa się na poziomie jednostek
operacyjnych przedsiębiorstwa, poniewaŜ one mają szczegółowe
informacje na temat klientów i konkurentów, umoŜliwiające wypracowanie
praktycznych opcji działania. Zadaniem centrali jest inicjowanie i
wspomaganie procesu w ramach swoich funkcji, którymi są:
a)
inicjowanie zmian w organizacji;
b)
zarządzanie wspólnymi czynnikami wartości (wspólnymi usługami i
zasobami);
c)
zarządzanie portfelem działalności gospodarczej poprzez rozdział
zasobów oraz tworzenie i wyzbywanie się jednostek.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(3)
3. Strategia marketingowa oparta na wartości powinna składać się z
sześciu elementów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
celu strategicznego;
nastawienia strategicznego;
klientów docelowych;
celów nastawionych na konkurencję;
strategii podstawowej;
miksu marketingowego.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(4)
4. Dokonując wyboru celu strategicznego jednostka organizacyjna
ma do wyboru:
a)
b)
c)
d)
e)
wycofanie się;
Ŝniwa lub eksploatację;
utrzymanie się na rynku;
wzrost udziału w rynku;
wejście na rynek.
Wybór celu zaleŜy od tego, czy inwestycje w daną jednostkę rokują
pozytywną wartość zaktualizowaną netto, czy teŜ nie.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(5)
Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na wartość
zaktualizowaną netto są:
•
atrakcyjność rynku;
•
posiadanie przez daną jednostkę przewagi konkurencyjnej.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(6)
5. MoŜliwe cele strategiczne w zaleŜności od atrakcyjności rynku
i pozycji konkurencyjnej przedstawiają się następująco:
Atrakcyjność
rynku
Wysoka
Wycofanie się/
Rozwój
Rozwój
Rozwój/
Wejście na
rynek
Średnia
śniwa
Utrzymanie
się
Rozwój
Wycofanie się
śniwa
Utrzymanie
się
Brak przewagi
konkurencyjnej
Pozycja
przeciętna
Przewaga
konkurencyjna
Niska
Pozycja konkurencyjna
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(7)
6. Dokonując wyboru nastawienia strategicznego, rozumianego
jako wytycznie kierunków działań marketingowych,
zmierzających do realizacji celu strategicznego, jednostka
organizacyjna ma do wyboru:
a) wzrost wielkości sprzedaŜy (jeśli celem jest wejście na rynek
lub rozwój działalności);
b) wzrost produktywności czyli uzyskanie większej wartości
przy takim samym, a nawet niŜszym poziomie sprzedaŜy
(jeśli celem jest utrzymanie udziału w rynku, Ŝniwa lub
wyzbycie się nierentownych jednostek).
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(8)
Wraz z rozwojem rynku kierunek strategicznej jednostki
organizacyjnej ulega z reguły zmianie ze wzrostu wielkości
sprzedaŜy na wzrost produktywności, poniewaŜ:
a) walka konkurencyjna ulega konsolidacji i prowadzona jest
pomiędzy niewielką liczbą dominujących podmiotów;
b) klienci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na cenę
przy podobnej jakości.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(9)
7. Opcje strategiczne wynikające z wyboru określonego
nastawienia strategicznego przedstawiają się następująco:
Wartość dla
udziałowców
Wzrost
produktywności
Wzrost sprzedaŜy
Rozszerzenie
rynku
Przyciągnięcie
nowych
uŜytkowników
Zdobycie
nowych
segmentów
rynku
Penetracja
rynku
Zwiększenie
stopnia
zainteresowania
produktem
Przejęcie klientów
firm
konkurencyjnych
Poszerzenie
oferty
sprzedaŜy
PodwyŜka
cen
Koszty
zmienne
Redukcja
kosztów
Koszty stałe
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(10
10))
8. Dokonując wyboru klientów docelowych naleŜy wziąć pod
uwagę dwa aspekty określania klientów docelowych:
a) segmentację rynku;
b) dynamikę rynkową.
Oferowanie pojedynczego i niezróŜnicowanego produktu stawia
dostawcę w niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurentów
oferujących zróŜnicowane produkty. Celowe jest więc
stosowanie zindywidualizowanego marketingu (one-to-one
marketing, zakładającego dopasowanie oferty do
indywidualnych upodobań klienta).
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(11
11))
Segmenty rynkowe mają charakter dynamiczny (powstają nowe,
stare ulegają zatarciu) pod wpływem:
a)zmian w środowisku (zmian w strukturze demograficznej,
potrzebach klientów, technologii);
b)ewolucji rynku (zmian faz cyklu Ŝycia determinowanych
zmianami w czasie, jakie zachodzą u konsumentów kupujących
dany produkt).
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(12
12))
9. Zadania kierownictwa firmy w zakresie segmentacji rynku
przedstawiają się następująco:
Segmentacja rynkowa
Pozycjonowanie na
rynku
1. Identyfikacja potrzeb
odbiorcy i segmentacja
rynkowa
2. Opracowanie profili
poszczególnych segmentów
1. Identyfikacja kluczowej
strategii na poszczególne
segmenty docelowe
2. Opracowanie miksu
marketingowego
1. Ocena atrakcyjności
poszczególnych
segmentów rynkowych
2. Wybór segmentów
docelowych
Marketing docelowy
1. Opracowanie planu
marketingowego dla
poszczególnych segmentów
rynku
2. Organizacja marketingu
Planowanie rynku
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(13
13))
10. Dokonując wyboru sposobu walki konkurencyjnej, jednostka
organizacyjna powinna dokonać analizy konkurencji,
odpowiadając na pięć pytań:
a) kim są konkurenci (czy mają charakter konkurentów
bezpośrednich, pośrednich, potencjalnych czy rodzących
się);
b) jakie są prawdopodobne strategie konkurentów ( stopień
agresywności w poszerzaniu udziału w rynku, segmenty
objęte zainteresowaniem, wybrane instrumenty);
c) jakie są słabe punkty konkurencji;
d) jakie są nasze słabe strony;
e) co powinnyśmy robić, przewidując i reagując na zagroŜenie
ze strony konkurencji (jak ograniczać własne słabości i
przypuścić atak na słabe strony konkurentów)?
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(14
14))
11. RóŜne typy firm konkurencyjnych identyfikowane w analizie
konkurencji charakteryzują się następująco:
Rynek
Podobny
Podobny
Inny
Konkurenci
bezpośredni
Potencjalni
konkurenci
Konkurenci
pośredni
Rodzący się
konkurenci
Produkt
Inny
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(15
15))
12. Dokonując wyboru strategii podstawowej jednostka organizacyjna musi
określić działania niezbędne do utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Poziomami walki konkurencyjnej zapewniającej przewagę konkurencyjną są:
a)
nowatorska koncepcja produktu tworząca naturalną przewagę;
b)
jakość oferowanego produktu;
c)
zapewnienie dodatkowych usług powiększających wartość
podstawowego produktu;
d)
odejście od samego produktu na rzecz rozwiązywania problemów
klienta (zapewnienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb
poszczególnych klientów, w których kluczową rolę odgrywa
informacja).
Przejście do czwartego poziomu walki konkurencyjnej wymaga
przekształcenia się przedsiębiorstwa w organizację uczącą się, w której
informacje o klientach mają takie same znaczenie jak informacje o
specyfice własnej działalności gospodarczej.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(16
16))
13. Dokonując wyboru miksu marketingowego jednostka
organizacyjna podejmuje decyzje określane mianem czterech
„P”: produktu (product), ceny (price), promocji (promotion) i
miejsca (place).
14. Po opracowaniu strategii marketingowej, zadaniem
kierownictwa firmy jest wykazanie, Ŝe jest to optymalna
strategia tworzenia wartości dla udziałowców.
Z reguły przedsiębiorstwa prognozują poziom sprzedaŜy, zysk
operacyjny oraz zwrot na kapitale. Tego typu dane nie
przedstawiają wartości jaka będzie stworzona dla udziałowców.
W tym celu potrzebne jest planowanie oparte na wartości.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(17
17))
15. Proces wyceny strategii marketingowej powinien dać
menedŜerom jednostek organizacyjnych odpowiedź na
następujące pytania:
•
•
•
czy proponowana strategia marketingowa tworzy wartość
dla udziałowców (czy zapewni zwrot przekraczający nakłady
kapitałowe poniesione przez inwestorów);
jak kształtuje się wartość tworzona przez zastosowanie
innych strategii marketingowych;
jaki jest stopień wraŜliwości proponowanej strategii na
załoŜenia marketingowe i niespodziewane zmiany w branŜy?
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(18
18))
16. Kierownictwo firmy, chcąc wprowadzić planowanie działań
marketingowych opartych na wartości moŜe uczynić to w
następujący sposób:
a) przeprowadzenie szkolenia pozwalającego zrozumieć zasady
planowania opartego na wartości, cele tego procesu oraz
znaczenie orientacji marketingowej;
b) upewnienie się czy menedŜerowie znają zasadę tworzenia
wartości dla udziałowców oraz wiedzą jak ją realizować;
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(19
19))
c) doprowadzenie do przyjęcia poniŜszych celów procesu
planowania:
• napędzanie rozwoju przedsiębiorstwa;
• znalezienie sposobu na sukces zarówno samego
przedsiębiorstwa, jak i ludzi w nim zatrudnionych;
• rozwijanie kluczowych umiejętności firmy w zakresie
skutecznego zaspokajania potrzeb klientów;
d) ugruntowanie świadomości, Ŝe podstawą wzrostu i
rentowności przedsiębiorstwa jest skuteczniejsze
zaspokajanie potrzeb klientów niŜ to robią konkurencyjne
firmy;
e) powierzenie opracowania strategii marketingowej nie tylko
działowi marketingu, ale wszystkim działom;
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
f)
(20
20))
zastosowanie burzy mózgów, jako sposobu formułowania
pomysłów przy udziale wszystkich pracowników i
przedstawienie najbardziej racjonalnych pomysłów w formie
hipotez dotyczących róŜnych aspektów planu działania;
g) zebranie danych do oceny zaproponowanych hipotez;
h) analiza danych słuŜąca weryfikacji hipotez oraz
przeprowadzenie oceny pozycji strategicznej obejmującej
wyniki ekonomiczne oraz podstawowe produkty firmy;
i) zidentyfikowanie najlepszych opcji strategicznych
powiększających wartość dla udziałowców;
j) opracowanie strategii marketingowej.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(21
21))
17. Realizując strategię marketingową przywódcy muszą:
a) wytworzyć poczucie misji organizacji, z którą pracownicy
mogą się identyfikować i mieć poczucie przynaleŜności i
samorealizacji;
b) wytwarzać poczucie celu i zaangaŜowania w realizację
strategii na wszystkich szczeblach organizacji;
c) nadać znaczenie pracy ludzi przez:
• uznawanie i chwalenie osiągnięć jednostek;
• zapewnienie rozwoju pracowników przez kształcenie i
pomoc w wykorzystaniu ich pełnego potencjału;
• zachęcanie jednostek do wykazywania inicjatywy.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(22
22))
Przykładowa strategia marketingowa oparta na wartości
opracowana przez Fine Wines Sp. z o.o. w postaci propozycji
uruchomienia internetowej spółki GourmetFoods.com.
Cel strategiczny:
Tworzenie wartości dla udziałowców poprzez zdobycie czołowej
pozycji na nowym rynku handlu elektronicznego. Na początku
spółka uruchomiłaby działalność w Brytanii, a następnie w
pozostałych krajach europejskich. W pierwszym roku
działalności linia produktowa ograniczona byłaby wyłącznie do
win. Z czasem spółka rozszerzyłaby ofertę o wysokiej klasy
produkty Ŝywnościowe oraz w dalszej kolejności o szeroki
wachlarz luksusowych produktów markowych.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(23
23))
Nastawienie strategiczne
Spółka nastawiona byłaby na wzrost wielkości sprzedaŜy
poprzez zachęcanie klientów dokonujących zakupów za
pośrednictwem tradycyjnych kanałów detalicznych do
korzystania z moŜliwości oferowanych w sieci internetowej. Dla
większości klientów byłaby to pierwsza próba zakupu win i
wysokiej jakości produktów Ŝywnościowych poprzez Internet.
Docelowy segment rynku
Docelowym odbiorcą w początkowej fazie rozwoju firmy byłyby
dobrze usytuowane rodziny w wieku 30-45 lat. W dalszej
kolejności, w miarę popularyzacji zakupów w trybie online,
przewiduje się rozszerzenie rynku.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(24
24))
Konkurencja
Konkurencję dla firmy stanowią tradycyjni detaliści, sklepy
specjalizujące się w handlu winami oraz firmy wysyłkowe. W
późniejszym okresie walka konkurencyjna obejmie takŜe inne
organizacje działające w Sieci.
Strategia podstawowa
NajwaŜniejszym celem jest wypromowanie głównej marki w
sektorze rynkowym. Podstawowymi cechami określającymi
markę będzie doskonałość usług, konkurencyjne ceny oraz
szeroka oferta wysokiej jakości produktów.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(25
25))
Miks marketingowy
Produkt
O wiele szerszy asortyment win i wysokiej klasy produktów
Ŝywnościowych niŜ w supermarketach i innych konkurencyjnych
punktach sprzedaŜy. Profesjonalne doradztwo w trybie online w
doborze właściwych produktów. Dostawa w ciągu pięciu dni
roboczych.
Cena
Ceny przynajmniej 5 procent poniŜej cen oferowanych w
głównych centrach handlowych. Kreatywne podejście do działań
promocyjnych, zachęcające do dokonywania sezonowych
zakupów i rozbudzanie zainteresowania wśród klientów.
Strategia marketingowa a marketing wartości
Strategia marketingowa oparta na wartości
(23
23))
Promocja
Szeroko zakrojona ciągła akcja reklamowa w gazetach i
czasopismach ogólnokrajowych. Promocja firmy w głównych
portalach internetowych włącznie z Yahoo!, Freeserve i Amazon.
Dystrybucja
Supernowoczesny magazyn zlokalizowany w Dover. Europejskie
magazyny zlokalizowane będą na obrzeŜach Brukseli.
Dystrybucja za pośrednictwem najlepszej firmy kurierskiej.
Download