69-zagadnien-z-marketingu

advertisement
Poruszane zagadnienia to: istota marketingu, Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji
produkcyjnej, Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji sprzedażowej, Co to jest
marketing mix, Na czym polega specyfika marketingu usług, zakres działań zarządu
przedsiębiorstwa w obszarze marketingu, główne uwarunkowania percepcji haseł reklamowych,
rodzaje badań warunkujących działanie przedsiębiorstwa i wiele, wiele innych. Sami zobaczcie....
1. Proszę zdefiniować istotę marketingu
System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest
jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Oto kilka definicji tego
procesu:
I. MARKETING - autor J. CARMAN, K. UHE
Proces społeczno - gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty i
usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom,
dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie oraz dokonywanie sprzedaży.
II. MARKETING - autor E. J. KELLERY
Proces społeczno - gospodarczy, w ramach którego struktura popytu na dobra i usługi jest
antycypowana i zaspokajana przez innowacje, akwizycje sprzedaży oraz wymianę dóbr i usług.
III. MARKETING - autor N. HILL
To twórczy proces polegający na identyfikacji i zyskownym zaspokajaniu potrzeb nabywcy dzięki
dostosowaniu się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych.
IV. MARKETING - autor D. V. WEYER
Jest identyfikowaniem najbardziej zyskownych rynków obecnie i w przyszłości, określeniem
obecnych i przyszłych potrzeb nabywców. Obejmuje ustalenie celów przedsiębiorstwa, opracowanie
związanych z nim planów i wykonywanie usług w taki sposób, aby plany te były realizowane.
Wymaga również dostosowania się do zmian środowiska na obsługiwanym rynku.
V. MARKETING - autor P. F. UCKER
To menedżerskie zadanie rozpoznania, uprzedzenia i zaspokajania wymagań klienta w sposób
zapewniający jego satysfakcję i przynoszący zysk, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest
zdobywanie i utrzymywanie klientów na wytwarzane towary i wykonywane usługi.
VI. MARKETING - autor Ph. KOTLER, G. AMSTRONG
Jest funkcją przedsiębiorstwa polegającą na określeniu potrzeb i wymagań nabywców,
kształtowania celów i działań dla najlepszego ich zaspokajania oraz wytwarzaniu u wszystkich
pracowników orientacji na to co, czego potrzebuje, co myśli i czego wymaga nabywca. Oświecony
marketing jest zespołem wartości zapewniających w długim okresie największe korzyści
przedsiębiorstwu. Oświecony marketing tworzą:
1) marketing zorientowany na nabywców
2) marketing innowacyjny
3) marketing wartości
4) marketing misji
VII. MARKETING - autor Ph. KOTLER
Jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to,
czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość
produktów.
2. Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?
ORIENTACJA MARKETINGOWA - koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia
nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i
marketingu mix.
ORIENTACJA PRODUKCYJNA - koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach
produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce kosztów; wzrost podaży.
(…)
… dla jednego tylko produktu), a więc często prowadzi się strategię marek kombinowanych. Zaletą
takiej strategii są niskie koszty i mniejsze ryzyko rynkowe, związane z wykorzystaniem już
istniejącej marki.
Marka zmusza do gwarantowania wysokiego poziomu jakości (trwałości, niezawodności, smaku,
aspektów zowotnych itp.). Marka gwarantuje określony standard produktów lub usług. Z marką
łączy się ustalenie…
… korzysta się z pomocy wartości sprzedaży np. znajomości firmy, logo, marek na rynku (testów
tworzeniowych, badanie panelowe sklepów lub konsumentów.
48.Wymień główne uwarunkowania percepcji haseł reklamowych?
Wyróżnia się 6 głównych elementów skuteczności kampanii reklamowej
1) uzyskanie pewności (przez badanie rynku), że istnieje zapotrzebowanie na to co pragniesz
reklamować
2) jasne zdefiniowanie celów…
…; szczególnego znaczenia nabierają relacje między cenami a kosztami promocji
stosuje się intensywniejszą dystrybucję i buduje lojalność klienta wobec marki produktu
3) Faza dojrzałości (na rynku znajduje się największa ilość dóbr) jeszcze wzrost sprzedaży (choć
pod koniec tego okresu obrót zbliża się do punktu zwrotu)
obroty osiągają maksimum
zyski krańcowe spadają
strategie cen przestają być elementem…
… produktu
25. Jakie zadania spełnia analiza marketingowa?
Analiza marketingowa dostarcza informacji:
1. bada potrzeby popytu na towary i usługi, prognozuje sprzedaż skuteczności instrumentów
marketingowych, warunków organizacyjnych, stanu i struktury zasobów
2. poprzez instrumenty marketingowe:
Pierwsza grupa dotyczy czynności związanych z cechami produktów, jakością, opakowaniem i
oznakowaniem produktu…
Podstawy teoretyczne marketingu - wykład
Miejsce promocji w marketingu - Instrumenty marketingu
Wykład - zagadnienia do zaliczenia
elementy marketingu mix - praca zaliczeniowa
Wykład - Koncepcja marketingu
Istota marketingu przedsiębiorstwa
Reklama

Administracja publiczna





Anatomia człowieka
Działalność gospodarcza
Ewolucjonizm
Gospodarka przestrzenna
Kodeks postępowania administracyjnego
Download