Zarzadzanie personelem sprzedazy

advertisement
Zarządzanie Personelem SprzedaŜy
Nazwisko wykładowcy: Anna Sarowska - Gierasimowicz
Ekspert zarządzania, ze specjalizacją w obszarze HR, Interim Manager (IM), kształtujący z sukcesem politykę personalną w
wielu polskich przedsiębiorstwach. Doradca strategiczny. Absolwent studiów MBA HR na Akademii L. Koźmińskiego w
Warszawie, Trener biznesu, wieloletni wykładowca na kierunkach zarządzania,, w tym programach MBA. Autor i realizator
wielu profesjonalnych programów studiów podyplomowych dla kadr zarządzających. Audytor procesów HR. Promotor
dziesiątek projektów dyplomowych. Aktywnie współpracujący z kilkoma szkołami biznesu w Polsce; Akademia L.
Koźmińskiego w Warszawie, WyŜsza Szkoła Bankowa – (oddziały; Poznań, Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Łódź). Mentor
Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywny przedsiębiorca. Badacz obszaru ZZL
1. Adresaci
Warsztaty kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych planowaniem sprzedaŜy, zarządzaniem personelem
sprzedaŜy, sprzedaŜą osobistą, a takŜe będących przedstawicielami handlowymi czy reprezentantami handlowymi róŜnych
firm.
2. Cel:
Głównym celem warsztatu jest rozwój kluczowych kompetencji menedŜerskich w profesjonalnym procesie rozwoju zespołu
sprzedaŜowego, w oparciu o załoŜenia nowoczesnej wiedzy i doświadczeń, w zakresie zarządzania personelem w
nowoczesnej organizacji.
Korzyści:
Po zakończeniu uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:
Wiedza:
•
identyfikować i definiować kluczowe elementy profesjonalnego procesu zarządzania personelem sprzedaŜy
•
definiować cele, kierunki oraz zakładane rezultaty rozwoju personelu sprzedaŜy
•
określać specyficzne warunki profesjonalnego zarządzania personelem sprzedaŜy
Umiejętności:
•
dokonywać autodiagnozy posiadanych kompetencji w zakresie zarzadzania personelem sprzedaŜy
•
wyznaczać optymalne kierunki rozwoju profesjonalnie zarządzanego zespołu sprzedaŜy
•
tworzyć katalog narzędzi i metod pracy profesjonalnego menedŜera zespołu sprzedaŜy
•
kształtować warunki do optymalnego rozwoju personelu sprzedaŜy
3. Czas trwania 1 dzień, 10 godz.
4. Termin
07.12.2013 r. godz. 09:00-17:30
5. Cena
•
dla absolwentów WSB
280 zł
•
dla kandydatów spoza WSB
320 zł
6. Program warsztatu:
1.
Istota i modele polityki personalnej.
2.
Kultura organizacyjna a zarządzanie personelem .
3.
Pozyskiwanie pracowników.
4.
Odejścia pracowników.
5.
Istota i znaczenie oceniania pracowników.
6.
Motywowanie pracowników.
7.
Czynniki wpływające na rozwój pracowników.
8.
Organizacja szkoleń pracowników.
9.
Kształtowanie karier pracowników.
Literatura:
1.Andzrej Niemczyk – Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać – wyd. ONE PRESS 2010
2. Samuel B. Bacharach – Przeciągnij ich na swoją stronę – wyd. MT Biznes 2008
3. David Clutterbuck – Coaching zespołowy – Dom wydawniczy REBIS- 2009
4. Rafał Szczepanik – Komandosi w białych kołnierzykach - wyd. ONE PRESS 2009
5. Zbigniew Pawlak. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext
Download