U S T A L E N I A

advertisement
ZASADY
naliczania i przyznawania nagrody z funduszu motywacyjnego.
1. Kwotę nagrody do podziału nalicza Dział Zarządzania Personelem jako iloczyn
ustalonej wysokości procentowej i płac zasadniczych danej komórki
organizacyjnej, na ostatni dzień miesiąca którego nagroda dotyczy.
Kwota ta uwzględnia korekty:
a) „in minus” – za okres nieprzepracowany z powodu zatrudnienia
pracownika w trakcie miesiąca, bądź przebywania na urlopie bezpłatnym,
b) „in plus” – w przypadku zwolnienia pracownika w innym dniu niż ostatni
dzień miesiąca, za okres zatrudnienia w danym miesiącu.
Dla pracowników przebywających na rehabilitacji środki na nagrodę
przyznawane są:
- komórce macierzystej, jeżeli pracownik tam wykonuje pracę (przeniesienie
do lżejszej pracy),
- komórce macierzystej i dodatkowo komórce, gdzie pracownik został
przeniesiony na okres rehabilitacji.
2. Do kwoty wyliczonej zgodnie z zapisem pkt 1 doliczana jest kwota na wakaty
występujące na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wydziałów
pionu DP (P1 – P5). Do wyliczenia kwoty przyjmuje się różnicę pomiędzy stanem
zatrudnienia, a obsadą etatową na ostatni dzień miesiąca, rozpatrywaną jako
ogółem wydział. Zmiana tej zasady tzn. naliczenie nagrody na wszystkie wakaty
występujące we wszystkich oddziałach może nastąpić tylko za zgodą Dyrektora
Oddziału.
Środki do dyspozycji z tytułu wakatów naliczane są jako iloczyn średniej płacy
zasadniczej wydziału, oddzielnie dla stanowisk robotniczych i nierobotniczych.
W przypadku, gdy w danej komórce organizacyjnej występują zarówno oddziały,
gdzie stan zatrudnienia przekracza obsadę etatową jak i oddziały, gdzie stan
zatrudnienia jest poniżej obsady etatowej (przy czym Dyrektor Oddziału nie
wyrazi zgody na zmianę zasady naliczania), wyliczone zgodnie z opisaną wyżej
zasadą środki – nie pozwolą na pokrycie wszystkich wakatów w oddziałach.
W takim przypadku pracownik Działu Zarządzania Personelem przydzieli środki
z tego tytułu oddziałom, gdzie występują największe braki w zatrudnieniu.
Nie przyznaje się środków na wakat powstały z tytułu przebywania pracownika
na urlopie bezpłatnym.
3. Kwota do podziału, wyliczona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1 i 2,
podawana jest przez Dział Zarządzania Personelem dla komórki organizacyjnej
w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
i nierobotniczych. Dodatkowo dla stanowisk robotniczych wydziałów
produkcyjnych (P1 – P5) oraz Służby Głównego Energetyka kwota nagrody
do rozdysponowania podawana jest w rozbiciu na oddziały.
4. Dalszego podziału kwoty nagrody (jako bazy) na zespoły, brygady
z uwzględnieniem kwoty przyznanej na wakaty dokonuje kierownik komórki
organizacyjnej na piśmie stosując następujące zasady:
a) w każdym zespole, brygadzie kwota do podziału (baza) musi odpowiadać
iloczynowi ustalonej wysokości procentowej i sumy płac zasadniczych
wszystkich pracowników danego zespołu, brygady, powiększonemu
o kwotę z tytułu wakatów przyznaną przez kierownika komórki
organizacyjnej.
b) indywidualnemu pracownikowi kwota przyznawana jest uznaniowo przez
przełożonego przy uwzględnieniu pkt. 5 i 6. Bazą do przyznania nagrody
indywidualnemu pracownikowi jest iloczyn ustalonej wysokości
procentowej nagrody i jego płacy zasadniczej.
5. Nagroda indywidualna przyznawana jest przy uwzględnieniu między innymi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
jakości i wydajności wykonanej przez pracownika pracy,
zaangażowania w pracy,
terminowości wykonywanej pracy,
oszczędności zużywanych surowców i materiałów, energii, narzędzi itp.,
pozyskiwania nowych rynków zaopatrzenia i zbytu,
stosowania właściwej polityki kadrowej, płacowej,
podnoszeniu kwalifikacji.
6. Baza nagrody dla indywidualnego pracownika winna być obniżona przez
przyznającego w przypadku pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego,
opiekuńczego, macierzyńskiego i ojcowskiego proporcjonalnie do ilości dni
pobierania zasiłku. Przy wyliczaniu nagrody na jeden dzień, dzieli się bazę przez
30 dni zgodnie z wytycznymi ZUS. Kwota nagrody przyznawana jest uznaniowo.
7. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest poinformować pracownika o wynikach
oceny jego pracy w aspekcie wysokości przyznanej nagrody, gdy pracownik
zwraca się do niego. W przypadku zaistnienia sytuacji stanowiącej uzasadnienie
do przyznania nagrody w niższej wysokości niż uruchamiana wysokość
– przełożony ma obowiązek poinformować o tym fakcie podwładnego,
niezwłocznie tj. w momencie zaistnienia zdarzenia.
Pozbawienie pracownika nagrody, podwyższenie lub obniżenie powyżej 50 %
bazy obliguje przełożonego do złożenia pism uzasadniających do Działu
Zarządzania Personelem, oddzielnie dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. Pisma te stanowią załącznik nr 1 i 2
do niniejszych Zasad.
2
8. Listy nagród sporządzane są na druku „dopłat i potrąceń”, wg numerów
ewidencyjnych, odrębnie dla stanowisk robotniczych i nierobotniczych.
9. Nagrodę dla stanowisk robotniczych akceptuje kierownik komórki organizacyjnej,
a dla stanowisk nierobotniczych dyrektor pionu.
10. Poszczególne komórki organizacyjne składają w Dziale Zarządzania Personelem
w terminie odrębnie ustalonym:
a) zaakceptowane zgodnie z pkt 8 listy nagród,
b) wykazy pracowników wraz z uzasadnieniami, o których mowa w pkt. 7
11. Dział Zarządzania Personelem sprawdza zgodność wysokości rozdysponowanej
kwoty i przekazuje do naliczenia do Działu Księgowości Zarobkowej.
12. Powyższe Zasady obowiązują od dnia 01 lutego 2011 roku tj. od naliczania
nagrody za miesiąc styczeń 2011 r.
Uzgodnienia:
NSZZ Pracowników ZK
...............................
MOZ NSZZ „Solidarność”
...............................
MK NSZZ „Solidarność’80”
...............................
MZZ PRC
...............................
ZZ „KADRA”
................................
MZZ PPPP ZŚ
................................
3
Download