Gdy organizacja przypomina chmurę

advertisement
TEMAT NUMERU
Systemy IT wspomagające ZZL
Gdy organizacja
przypomina chmurę
W silnie rozproszonej organizacji wdrożenie projektu
informatycznego wsparcia procesów zarządzania kapitałem
ludzkim przy zastosowaniu technologii webowej to ogromne
wyzwanie. Wdrażając nowe oprogramowanie, chcieliśmy
usprawnić i ujednolicić kluczowe dla zarządzania kapitałem
ludzkim procesy. Zależało nam na skróceniu obiegu informacji
pomiędzy pracownikiem a centralą firmy oraz uproszczeniu
czynności administracyjnych.
Aneta Godzwon, Marcin Myszor
N
NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna jest firmą
wyspecjalizowaną w usługach dystrybucyjnych i logistycznych. Klientami firmy są duże
sieci handlowe działające w Polsce i kilkanaście tysięcy niezależnych punktów sprzedaży
w segmentach FMCG (kosmetyczny, chemiczny
oraz spożywczy), a także AGD. W działalności
handlowej kluczowym zasobem firmy są pracownicy zajmujący się sprzedażą, m.in. dlatego
że istotną rolę odgrywa tu budowanie osobistych relacji sprzedawcy z klientem. Przedstawiciele handlowi, w liczbie prawie 200, większą część czasu poświęcają na bezpośrednie
spotkania z klientami. Przy takiej organizacji pracy kierownicy nie mają sposobności na
częste spotkania ze swoim personelem, dlatego kluczowe staje się wdrożenie i wsparcie
systemowych procesów zarządzania kapitałem ludzkim.
Poszukując odpowiedniego narzędzia, doszliśmy do wniosku, że choć w wielu firmach narzędzia miękkiego HR funkcjonują z powodzeniem, to w praktyce rzadko są wspierane przez
zintegrowane systemy IT. Stanęliśmy przed
dylematem wyboru oprogramowania o zdefiniowanej funkcjonalności, gdzie nasze procesy
musielibyśmy dostosowywać do oprogramowania lub też realizacji projektu dedykowanego, niosącego ryzyko dłuższego i zdecydowanie bardziej skomplikowanego i kosztownego
Studium przypadku z wdrożenia projektu informatycznego wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w rozproszonej terytorialnie firmie NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna będzie tematem prezentacji podczas jesiennej edycji konferencji „Rozwiązania HR”, która odbędzie się 24 października 2012 r. Organizatorem jej jest Wolters Kluwer Polska. Wystąpienie znajdzie się w jednej
z trzech ścieżek tematycznych konferencji: „Narzędzia HR: szybciej, efektywniej, lepiej”, w ramach
której dokonany zostanie m.in. przegląd wyróżniających się na rynku narzędzi IT wspierających
ZZL. Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie: www.abc.com.pl/rozwiazaniahr.
32 Personelplus | październik2012
wdrożenia. Szukając kompromisu, zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania do
zarządzania miękkim HR XPRIMER, łączącego
zalety standardu z oprogramowaniem dedykowanym, czyli takim, w którym jest możliwość
definiowania nowych funkcjonalności. Istotną
zaletą oprogramowania była też łatwa integracja z użytkowanym już przez nas oprogramowaniem kadrowo-płacowym.
Duży nacisk położyliśmy na wdrożenie procesu
oceny pracowniczej. Zależało nam na tym, aby
wszystkie jej elementy były obsługiwane przez
system. Nasz model oceny pracowniczej to ocena 360 stopni. Biorą w niej udział pracownicy,
ich współpracownicy i przełożeni. Proces toczy
się cyklicznie, komórka po komórce, dzięki czemu na bieżąco aktualizujemy informacje.
Od czasu wdrożenia systemu pełen proces oceny jest realizowany za jego pomocą. Ankiety
wypełniane są przez przeglądarkę internetową, a oceniający menedżer wraz z pracownikami działu HR ma dostęp do różnorodnych
raportów ułatwiających wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji personalnych. Na
podstawie wyników oceny okresowej jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary wymagające poprawy, a w związku z tym także oszacować rzeczywiste potrzeby szkoleniowe. Z wykorzystaniem oprogramowania rejestrujemy
również wnioski szkoleniowe, szkolenia oraz
ankiety ewaluacyjne.
Istotnym elementem motywowania pracowników są wynagrodzenia zmienne. We wdrożonym oprogramowaniu obsługujemy wnioski
premiowe, które są zintegrowane z systemem
kadrowo-płacowym.
System pełni też rolę portalu pracowniczego. Wszyscy pracownicy posługujący się
REKLAMA
ZAREZERWUJ TERMIN!
NA NAJWAĊNIEJSZE
SPOTKANIE DYREKTORÓW
PERSONALNYCH
17 stycznia 2013
Hotel Marriott | Warszawa
IV
EDYCJA
NAJCIEKAWSZE PROJEKTY HR
REALIZOWANE W CZASIE
ZMIAN GOSPODARCZYCH
konferencja
dla branċy HR
DEBATY I PANELE Z UDZIAÓEM
DOāWIADCZONYCH
PRAKTYKÓW HR
ORGANIZATOR
KONFERENCJA ORGANIZOWANA
W RAMACH
PARTNER
PARTERZY MERYTORYCZNI
PARTNERZY MEDIALNI
październik2012 | Personelplus
www.konferencja.abc.com.pl/dyrektorhr
33
TEMAT NUMERU
Systemy IT wspomagające ZZL
Tomasz Jeleń
dyrektor Pionu Produkcji Systemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Simple Sp. z o.o., współpracował m.in. przy wdrożeniu w NAVO PGD
platformy informatycznej XPRIMER.
Jeśli popatrzymy na treść zapytań ofertowych dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie personelem, możemy zauważyć wiele podobieństw dotyczących ich zakresów. Jednak to tylko
pierwsze wrażenie. Dokładniejsze zapoznanie się z celami projektu przedstawionymi przez kierownictwo organizacji oraz szczegółowa analiza wymagań prowadzą do wniosku, że większość zapytań powinna być realizowana
jako projekt indywidualny. Niestety, bardzo często zdarza się, że organizacja zainteresowana wdrożeniem systemu zarządzania
personelem nie ma prosto sformułowanych celów i wymagań, co jest jednym z podstawowych błędów w tego typu projektach.
Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, jaki projekt ma szanse powodzenia, na pewno wskazałbym na taki, w którym obie strony, zarówno użytkownik, jak i dostawca systemu, są przygotowane do pracy. W omawianym wdrożeniu w firmie NAVO PGD użytkownicy jasno określili cele i precyzyjnie sformułowali wymagania, a konsultanci dostawcy przygotowali szczegółową analizę,
podczas której wielokrotnie omawiano zaprojektowane rozwiązania i ustalano ich ostateczny (na ten moment projektu) kształt.
Kolejnym źródłem problemów wdrożeniowych bywa presja na krótki czas wdrożenia i minimalizację budżetu projektu. W NAVO
PGD mieliśmy przyjemność współpracować z osobami świadomymi faktu, że poprawna realizacja złożonego projektu wymaga
odpowiedniego nakładu czasu. Ważnym elementem, który przyczynił się do pomyślnego zakończenia projektu, było stworzenie
i przyjęcie harmonogramu prac, który od początku zapewniał uzyskiwanie przez użytkowników wymiernych korzyści. Innymi słowy, staraliśmy się w pierwszej kolejności usprawnić te obszary, w których działanie użytkownicy angażowali niepotrzebnie nadmierne siły. Zauważenie osiągniętych efektów spowodowało wytworzenie pozytywnego wizerunku projektu i ułatwiło dalsze działania. Dodatkowo ramy czasowe i budżet projektu były nieustannie monitorowane, a częściowe odbiory pozwalały użytkownikowi obserwować postęp prac i osiąganie oczekiwanych rezultatów. Taki rytm pracy powodował, że łatwo można było wprowadzać
ewentualne działania korygujące dla małego fragmentu projektu, jeśli sytuacja tego wymagała.
Wdrożenie systemu zarządzania personelem w NAVO było projektem obejmującym wiele zagadnień. Od zatrudniania pracownika na określone stanowisko w strukturze organizacyjnej, co stanowi punkt wyjścia do budżetowania wynagrodzeń, poprzez planowanie i rozliczanie czasu pracy, wspomaganie systemów premiowych, do określenia profili kompetencyjnych i wdrożenia programu ocen pracowniczych. Tak szeroki zakres projektu powodował, że z jednej strony konsultanci używali standardowej wersji
systemu, zgodnej w wymaganiami kodeksu pracy, ale przechodząc do procesów „miękkich” (ocen pracowniczych, szkoleń), musieli zaimplementować oczekiwane ich przebiegi. Podczas prac projektowych i wdrożeniowych konsultanci zmodyfikowali wiele
funkcji systemu, tworząc w niektórych obszarach unikatowe rozwiązanie specjalnie dla NAVO, tak jakby był to projekt indywidualny. Jego powodzenie było możliwe dzięki elastyczności narzędzia XPRIMER oraz możliwościom jego rozbudowy.
Specyfika NAVO PGD jako przedsiębiorstwa o rozproszonej strukturze organizacyjnej wymagała zastosowania narzędzi działających przy użyciu przeglądarki internetowej. Używanie aplikacji internetowych jest w chwili obecnej powszechne, w związku
z czym użytkownicy łatwo przyswoili sobie zasady używania systemu. Stało się to jeszcze jednym bardzo ważnym elementem,
który przełożył się na sukces całego projektu.■
w pracy komputerami mają do niego bezpośredni dostęp. Portal pełni funkcję narzędzia
samoobsługowego, umożliwia np. samodzielne złożenie wniosku urlopowego lub sprawdzenie składników wynagrodzenia, co odciąża pracowników działu kadr od części czasochłonnych czynności administracyjnych.
Wybierając dostawcę usług informatycznych,
oprócz oceny oferowanej technologii, trzeba
dużą uwagę zwracać na doświadczenie i referencje, zarówno firmy, jak i reprezentujących
ją konsultantów. Z perspektywy projektu zakończonego sukcesem możemy stwierdzić, że
kluczowe jest opracowanie wymagań, jakie ma
spełniać przyszły system informatyczny. W naszym przypadku najpierw opracowaliśmy dokładne wymagania, a dopiero w kolejnym kroku
34 Personelplus | październik2012
dokonaliśmy przeglądu rynku i wyboru dostawcy, którego przed podpisaniem ostatecznej umowy zobowiązaliśmy do przeprowadzenia szczegółowej analizy przedwdrożeniowej.■
Aneta Godzwon
kierownik Działu Personalnego
NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna.
Marcin Myszor
starszy specjalista ds. personalnych
w NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna,
koordynator projektu.
Download