W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość

advertisement
OPINIA EKSPERTA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W jaki sposób
dział HR może
wykazać swoją
strategiczną
wartość dla
firmy?
HR.PAYROLL.BENEFITS.
2 | W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy?
W jaki sposób dział HR może
wykazać swoją strategiczną
wartość dla firmy?
LEON VERGNES
SVP/GM EMEA,
ADP ES
INTERNATIONAL
Dział HR odgrywa kluczową rolę w realizowaniu
celów strategicznych organizacji
międzynarodowych. Pomaga zrozumieć,
co cenią sobie pracownicy oraz co czyni ich
produktywnymi. Wraz z zastosowaniem
odpowiednich systemów dział HR może w pełni
wykorzystać potencjał pracowników, jednak jak
pracownicy działu HR mogą wykazać wartość
strategiczną, którą nadają firmie?
W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy?
|3
CZEGO OCZEKUJĄ
UDZIAŁOWCY OD DZIAŁU HR?
W
dzisiejszym
świecie
praca
zatrudnionych w dziale HR jest
coraz bardziej złożona i wymaga
opanowania wszyst kich aspektów biznesowych
i tych związanych z zarządzaniem. Udziałowcy
oczekują, że dział HR będzie zarządzał
talentami, zwiększy wydajność i zbuduje
wizerunek pracodawcy. Jednocześnie praca
ta będzie efektywna pod względem kosztów
i będzie wspomagać działalność biznesową
poprzez
zastosowanie
odpowiednich
strategii zarządzania ludźmi. Ponadto,
podczas tworzenia środowiska atrakcyjnego
dla potencjalnych pracowników działu HR
i dział płac muszą odnosić się do wymogów
stawianych przez pracowników szczebla
kierowniczego, bezpośrednich przełożonych
i personelu. Biorąc pod uwagę jak wiele
jest zainteresowanych stron spełnienie
przeróżnych potrzeb i wymogów może okazać
się trudne.
JAK DZIAŁ HR MOŻE STAĆ
SIĘ STRATEGICZNYM
PARTNEREM BIZNESOWYM?
L
udzie – czy kapitał ludzki – to największy
atut organizacji, dlatego też dział HR jest
odpowiedzialny za wyznaczenie kierunku
strategicznego firmy. Jednak aby tak się stało,
pracownicy działu HR muszą dopasować swoje
podejście do szerszego modelu biznesowego
i sprawić by organizacja uzyskała lepsze
wyniki. Uwzględnienie kapitału ludzkiego może
rzeczywiście zmienić myślenie pracowników
HR, przez co dział ten może stać się partnerem
strategicznym. Poprzez staranne zarządzanie
i inwestowanie w pracowników firma jest
w stanie zwiększyć zysk.
Strategia organizacji opierająca się na
Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim (HCM: Human
Capital Management) dotyka każdego aspektu
biznesu i powinna być odzwierciedleniem
założonych celów i wizji przedsiębiorstwa
oraz powinna przygotować je na to, co może
przynieść jutro. Jednakże, zarządzanie
kapitałem ludzkim wymaga precyzyjnego
planowania i odpowiednich środków. Dlatego
też działom personalnym na całym świecie
pomocna może okazać się współpraca ze
specjalistą w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
Dzięki temu dział HR stanie się dobrze
naoliwioną machiną i zostanie ukazana jego
wartość organizacyjna jako strategicznego
partnera biznesowego.
W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy?
|5
W JAKI SPOSÓB DZIAŁ
HR MOŻE USPRAWNIĆ
REALIZOWANIE PLANU
STRATEGICZNEGO?
P
odstawowe obowiązki pracowników
działu personalnego i działu płac są
bardzo zróżnicowane – zajmują się
oni zarówno zatrudnianiem odpowiednich
kandydatów i rozwijaniem ich umiejętności, jak
i coachingiem. Biorąc pod uwagę jak dużo jest
tych obowiązków pracownicy działu HR muszą
w odpowiedni sposób podejść do zarządzania
kapitałem ludzkim. Często zdarza się, że
w
firmach
zadania
administracyjne
i rozliczeniowe – czyli takie, na których
pracownicy działu HR nie muszą poświęcać
całej swojej uwagi – mogą być zlecone
specjaliście spoza firmy. Usprawnienie
wykonywania podstawowych zadań związanych
z zarządzaniem talentami i kapitałem
ludzkim zwolni dział HR z wypełniania zadań
administracyjnych a przez to sprawi, że
czas, który zyskają będą mogli poświęcić
na imperatywy strategiczne, spełniając tym
samym standardy organizacji.
JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ
ZE STANDARYZACJI
I AUTOMATYZACJI DZIAŁU HR?
W
prowadzenie standaryzacji i automatyzacji umożliwia ujednolicenie
procesów HR i płac. Standaryzacja obniża koszty i redukuje czas niezbędny
do wykonania codziennych obowiązków oraz
dostarcza wiarygodnych informacji decydentom z innych działów. Technologia odgrywa
kluczową rolę, gdyż pozwala na wykonywanie
ruchów strategicznych. Zastosowanie kompletnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim powoduje, że procesy w organizacji stają
się bardziej strategiczne dla pracowników
wyższego szczebla kierowniczego, bardziej inspirujące dla menedżerów liniowych, bardziej
zajmujące dla pracowników oraz bardziej wydajne dla działu HR.
Rozwiązanie w zakresie zarządzania kapitałem
ludzkim (HCM solution) upraszcza wszystko –
począwszy od zorganizowania akt osobowych
pracownika poprzez zarządzanie talentami
aż po procesy administracyjne firmy. Dzięki
takiemu rozwiązaniu można zminimalizować
ryzyko braku zgodności z prawem jak
również łatwiej jest zlokalizować potrzebne
podczas kontroli informacje. Rozwiązanie to
naprawdę potrafi zmienić sposób, w jaki firma
zarządza kapitałem ludzkim, gdyż pozwala na
zarządzanie całym cyklem życia pracownika
w organizacji poprzez zastosowanie jednego
kompletnego systemu, a nie kilku odrębnych.
Dzięki standaryzacji wszyscy w organizacji będą
mogli porozumiewać się tym samym językiem
– od działu HR po pracowników szczebla
kierowniczego. Systemy zarządzania kapitałem
ludzkim pozwalają na zdobycie spójnych
danych, przez co można stworzyć łatwe do
skonsolidowania sprawozdania i zwiększyć
ich wiarygodność. Wraz z wdrożeniem
odpowiednich
systemów
organizacje
mogą wykorzystać maksymalny potencjał
pracowników oraz sprostać wyzwaniom, jakie
stawia przed nimi prowadzenie biznesu na
skalę globalną.
6 | W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy?
JAKIE TRENDY BĘDZIE
MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ
W DZIEDZINIE HR
W PRZYSZŁYM ROKU?
Z
mieniająca się demograficzna struktura
zatrudnienia doprowadzi do zmian
w
kwestii
potrzeb
i
pragnień
pracowników. Na rynek pracy wkroczy tzw.
pokolenie Y, którego przedstawiciele cenią
sobie równowagę między życiem prywatnym
a zawodowym, możliwości pracy na bardziej
elastycznych warunkach oraz „poważne”
zawody. O tym czy zdecydują się oni na podjęcie
pracy w danej organizacji czy też nie może
zaważyć strategia zarządzania kapitałem
ludzkim, która łączy w sobie wszystkie
wcześniej wymienione aspekty.
Ponieważ pracownicy biur na całym świecie
porozumiewają się ze sobą, narzędzia
technologiczne będą odgrywać kluczową
rolę we współpracy z międzykulturowymi
zespołami. Narzędzia komunikacji takie
jak wideokonferencje, internetowe kanały
komunikacji i transfery plików będą nabierać
coraz większego znaczenia i umożliwią
pracę zespołową niezależnie od kraju i strefy
czasowej.
Tymczasem walka o talenty będzie się
zaostrzać i okaże się decydująca w kwestii
zarządzania rezerwami kadrowymi. Biorąc
pod uwagę przyszłe potrzeby biznesowe
pracodawcy chcą wyprzedzić trendy dotyczące
rekrutacji i zatrudnić kandydatów z określonymi
umiejętnościami i kompetencjami. Wielu
korzysta z mediów społecznościowych, dzięki
czemu są w stanie dotrzeć do specyficznej
grupy kandydatów, którzy najbardziej nadają
się na dane stanowisko.
W JAKI SPOSÓB DZIAŁ
HR PRZYSTOSOWUJE SIĘ
DO ZMIANY POKOLENIOWEJ
NA RYNKU PRACY?
A
by pracownicy działu HR mogli
odpowiednio dopasować pracowników
do miejsca pracy muszą rozumieć
jak zmieniają się oczekiwania kandydatów
z pokolenia na pokolenie. To powoduje,
że kandydaci są zadowoleni i bardziej
produktywni, a ich oczekiwania są spełniane.
Ponadto, firma taka będzie postrzegana jako
atrakcyjne środowisko pracy – będzie można
wybierać pracowników spośród większej
grupy kandydatów.
Przedstawiciele
nowego
pokolenia
pracowników również w inny sposób zdobywają
i wykorzystują informacje, zarządzają swoimi
karierami oraz nawiązują kontakty z innymi
ludźmi. W tych kwestiach coraz to większe
zastosowanie zaczyna mieć technologia HCM.
Firmy zapewniając odpowiednie narzędzia
komunikacyjne są w stanie zachować swoich
najlepszych pracowników bez względu na
to gdzie się oni znajdują. Globalna strategia
zarządzania kapitałem ludzkim umocni
pozycję pracowników i zwiększy ich wydajność
– niezależnie od miejsca i godziny.
W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy?
W JAKI SPOSÓB STRATEGIA HCM
WPŁYWA NA ZAANGAŻOWANIE
I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW?
S
trategia zarządzania kapitałem ludzkim
zaspokajająca potrzeby pracownika
jest niezbędna do uzyskania jego
zaangażowania i wydajności. Inspirujące
i kompetentne kierownictwo jest niezbędne
by zmotywować pracowników, a budowanie
wzajemnych relacji pozwala organizacji
zrozumieć czemu zawdzięcza swój rozwój i jak
można poprawić środowisko pracy. Możliwości
rozwoju w pracy są absolutnie konieczne,
jeżeli firma chce zachować na stanowiskach
zaangażowanych pracowników. Zatrudnieni,
którzy ciągle się rozwijają i wspinają się po
szczeblach wybranej przez siebie kariery
czują się bardziej spełnieni na swoich
stanowiskach. Co więcej, mierzenie postępu
rozwoju pracownika i jego wkładu pozwala
wykazać ważne dane dotyczące poziomu jego
wydajności i zaangażowania. Następnie, dane
te mogą być użyte w celu rozwiązywania
problemów, jak i sprawdzenia czy zakres
obowiązków pracownika jest odpowiedni by był
on zaangażowany w pracę.
|7
W JAKI SPOSÓB DZIAŁ
HR MOŻE WYKAZAĆ
WARTOŚĆ, JAKĄ WNOSI
DO PRZEDSIĘBIORSTWA?
D
ział HR ma dostęp do najbardziej cennych
danych firmy – do informacji dotyczących
kapitału ludzkiego, dzięki czemu
organizacje mają wgląd w akta personelu,
trendy panujące w miejscu pracy i ogólne
wyniki firmy. Działy HR już od dawna korzystają
z oprogramowania i systemów przeznaczonych
wyłącznie do zdobywania, bezpiecznego
przechowywania i wykorzystywania danych
dotyczących pracowników. Sposób, w jaki
zintegrowane systemy dotyczące zarządzania
kapitałem ludzkim wykorzystują informacje
pozwala działom HR wykazać wartość,
którą wnoszą do firmy, jak również pokazać
określone wzorce w zarządzaniu ludźmi.
Dzięki temu pracownicy działu HR mogą
przełożyć swoją globalną strategię dotyczącą
zarządzania kapitałem ludzkim w taki sposób,
że będzie ona zrozumiała dla kierownictwa
wyższego
szczebla
oraz
dyrektorów
innych działów.
Pracodawcy na całym świecie korzystają z ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie rozwiązań i
usług w chmurze umożliwiających zarządzanie najważniejszymi zasobami czyli
pracownikami. Od zasobów ludzkich poprzez płace, administrację świadczeniami, aż do
zarządzania talentami - ADP przynosi niezrównane doświadczenie i wiedze ekspercką,
które pomagają klientom budować lepsze kadry. Jako pionier w dziedzinie zarządzania
kapitałem ludzkim (HCM — Human Capital Management) i outsourcingu procesów
biznesowych, ADP służy ponad 610 000 klientom w 100 krajach.
www.adp.com
Logo ADP oraz nazwa ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC.
Wszelkie inne znaki towarowe oraz usługowe stanowią własność odpowiednich
podmiotów.
© 2015 ADP, LLC.
Download