2. SIWZ - d.p.s. grabie

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 15 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r.”
Nazwa Zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GRABIU
REGON:
00647212500054
NIP:
891-12-64-529
Adres:
Grabie 34, 87- 700 Aleksandrów Kujawski
Strona internetowa:
www.dpsgrabie.pl
Godziny urzędowania:
7:00- 15:00
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
adresować:
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu
Grabie 34
87- 700 Aleksandrów Kujawski
Strona 1
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. Postępowanie prowadzone jest w
procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 30.000,00
euro, lecz nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 tejże ustawy.
1. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych – 13568 - 2017
 strona internetowa Zamawiającego –www.dpsgrabie.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych
i chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od
15 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części:
Część 1: ZIEMNIAKI
Część 2: WARZYWA, OWOCE
Część 3: JABŁKA
Część 4: PIECZYWO, WYROBY CUKIERNICZE
Część 5: PRZETWORY MLECZNE
Część 6: RYBY I PRZETWORY RYBNE
Część 7: JAJA
Część 8: MIĘSO
Część 9: CHEMIA GOSPODARCZA
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca składając ofertę na daną część musi
wycenić wszystkie produkty wchodzą w skład
poszczególnych części.
W innym przypadku oferta zostanie odrzucona.
3. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec
zmniejszeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty
najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku
czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych
dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił
ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości
dostaw.
4. Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w
trakcie realizacji umowy.
5. Artykuły żywnościowe i chemiczne powinny być dostarczane sukcesywnie w miarę
zgłaszanych potrzeb.
6. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, poczty elektronicznej,
wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godz.
15:00) od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca dostarczy zamówiona partię dostaw każdorazowo zgodnie z dokonanym
uzgodnieniem uprawnionego pracownika Zamawiającego z Wykonawcą.
8. Przyjęcie dostawy jest każdorazowo kwitowane przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego przez podpis na fakturze dotyczącej konkretnej dostawy.
9. Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem
transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych i
chemicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strona 2
10. Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno- sanitarne w procesie produkcji i
obrocie żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r., poz. 594 z późn.zm.).
11. Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny spełniać
wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i
obrotu żywności, a w szczególności: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (z 2015r., poz. 594, z późn.zm.); ustawy z dnia
21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz.U. z 2016r.
poz. 1604 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r. poz.1577 z późn.zm.) wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw.
12. Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z
normami systemu HACCP, GMP/GHP.
13. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz
atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.
14. Każdy dostarczony produkt nie może odbiegać od Polskich Norm, na każde żądanie
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego
produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
15. Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie informacje jak: nazwę
produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek
spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w
opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki
przechowywania.
16. Przy każdej dostawie jaj konsumpcyjnych oraz mięsa i wędlin Zamawiający wymaga
przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą o
produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014r. poz. 1577 z późn.zm.) oraz
rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z dnia 30 kwietnia 2004r.). Jaja
konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu oraz
zdezynfekowane za pomocą promienia ultrafioletowego. Dostawca, na każde żądanie
Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego
lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczonego mięsa.
17. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej
dostawie towaru na okres do następnej dostawy.
18. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą
dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia
przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem:
a) Wyroby garmażeryjne wyprodukowane będą w dobie dostawy;
b) Ryby będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dnia
dostawy;
c) Jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania;
d) Warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla
danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń,
oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wysychania
czy gnicia i pleśni;
e) Mięso i wędliny będą produktami świeżymi z bieżącej produkcji, z terminem
przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy;
19. Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, a w
przypadku dostawy produktu równoważnego, Zamawiający wymaga, aby opakowanie
tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację spełnienia
wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu (gramatura,
zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność z opakowania, wartość
odżywcza itp.);
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów
(ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz
Strona 3
zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i
na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz. 14:00 w dniu dostawy.
21. Jakość żywności, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru, sprawdzana jest przy
produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec zostanie zwrócony
dostawcy, a fakt ten zostanie odnotowany w formularzu reklamacyjnym. W
przypadku nieodpowiedniego oznakowania towaru lub dostawy środków spożywczych
po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym terminie przydatności do spożycia,
nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu reklamacyjnym. Potrójna
odmowa przyjęcia towaru przez Zamawiającego skutkować będzie rozwiązaniem
umowy z winy Wykonawcy.
22. Niedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnionym terminie lub odmowa
dostawy zostanie udokumentowana w formularzu reklamacyjnym.
Powyższe
incydenty sumują się z opisanymi w pkt 20- trzykrotne powtórzenie opisanych
incydentów skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
22.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w
zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu
określonym w stosownych normach.
23.Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na
podstawie ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej
żywności.
24. Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego przedstawia ilość asortymentu, jako szacunkowe odniesienie do
planowanych zakupów w 2017r.
25. Zamawiający gwarantuje zakup 50 % asortymentu wykazanego w Opisie przedmiotu
zamówienia.
26. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu.
27. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu
każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy
prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot
zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w SIWZ
z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak
parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego.
W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na
żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez
Wykonawcę,
która
ma
zawierać
wyszczególnione
cechy
charakterystyczne,
potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez
Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.).
UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych
w opisie przedmiotu zamówienia publicznego , Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że
zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
kod CPV:
Główny kod CPV:
15800000-6 Różne produkty spożywcze
39830000-9 Środki czyszczące
Strona 4
Dodatkowe kody CPV:
15110000-2 Mięso
15131130-5 Wędliny
15112000-6 Drób i wyroby drobiarskie
15114000-0 Podroby
15500000-3 Produkty mleczarskie
15330000-0 Warzywa i owoce przetworzone
03142500-3 Jaja
03200000-3 Zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
15811000-6 Pieczywo
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb
15234000-7 Ryby wędzone
Rozdział 3. Informacje
dotyczące
ofert
częściowych
i
wariantowych,
o możliwości zawarcia umowy ramowej oraz informacja o przewidywanych
zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
1. Zamawiający podzielił zadanie na dziewięć części i dopuszcza składanie ofert
częściowych. W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do
jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Rozdział 4.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania całości zamówienia publicznego nastąpi do dnia 31.12.2017 roku.
Rozdział 5.
Informacja o podwykonawcach
W sprawach podwykonawstwa stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164), w szczególności art. 36a,36b, 36ba.
Rozdział 6.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale 9 w pkt 1.2.
1.2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 1.1.- winni złożyć wspólnie.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie dla
wszystkich podmiotów występujących wspólnie.
Rozdział 7.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w walucie polskiej.
Strona 5
Rozdział 8.
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust.5
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.
nie podlegają wykluczeniu,
1.2.
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, z których musi
wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy zgodnie z art. 24 ust
1pkt. 12-23 i ust. 5 pkt.1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw
wykluczenia
1.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
następujące oświadczenia:
1.1. „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp.”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do
SIWZ.
1.2. „Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu Wykonawcy, o którym
mowa w art. 25a ust.1” którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
2.
Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w ppkt. 1.2. (załącznik nr 3 do SIWZ).
3.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do
SIWZ.
4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1. i 1.2.,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 11. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Strona 6
Rozdział 12.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelką inną korespondencję wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Dom
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, Grabie 34, 87- 700 Aleksandrów
Kujawski.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zapytanie może zostać przesłane pisemnie, faxem lub elektronicznie. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 3 lub dotyczy treści udzielonych wyjaśnień
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 3.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej: www.dpsgrabie.pl.
7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia o zamówieniu.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert oraz poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści informację na stronie internetowej tj. www.dpsgrabie.pl
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępni na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer
kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu
Grabie 34, 87- 700 Aleksandrów Kujawski
OFERTA NA
„Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i chemicznych dla
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu w okresie od 15
lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 02 luty 2017 r. godz. 11:00.
2. Podpisy.
2.1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
Strona 7
- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma oświadczeń.
Oświadczenia dołączone do oferty winny być złożone w formie oryginałów.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
4.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153,
poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony
w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie
będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym
Wykonawcom razem z protokołem postępowania,
4.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
5.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,
5.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
5.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem
maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
5.4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
5. Zaleca się, aby:
6.1. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
6.2. Kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
6.3. Oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji
(wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego)
6. Zmiana / wycofanie oferty:
7.1. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7.2. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie
powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
7.3. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w nin. Rozdziale w pkt 1
niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
7.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zwrot oferty bez otwierania:
8.1. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez
jej otwierania.
Rozdział 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży w Grabiu, Grabie 34, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, w terminie
do dnia 02 lutego 2017 roku, godz. 11:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Strona 8
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej w dniu 02 lutego
2017 roku, godz. 11.15
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką
pocztową lub kurierską).
Rozdział 15. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca oblicza cenę zgodnie ze SIWZ na formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 1 do oferty Formularz
asortymentowo- cenowy.
2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
7. Wykonawca powinien skalkulować cenę mając na uwadze ewentualne zmiany stawki
podatku VAT. Wartość umowy brutto nie ulega zmianie.
8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
przedmiotu umowy .
9. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Rozdział 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania
usługi na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
2. Ocena ofert:
a) Wynik - oferta, która przedstawia maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
b) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp
Nazwa kryterium
1
2
Waga
Cena ( C )
Termin płatności (T)
60
40
Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
60
40
Przy czym najdłuższy
termin płatności może
wynosić 30dni
c) Łączną ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie stanowiła suma punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach. Ilość punktów w każdym kryterium liczona
będzie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna ilość punktów za
wszystkie kryteria łącznie wynosi 100.
d) Maksymalną ilość punktów przyznaje się dla oferty najkorzystniejszej spełniającej
dane kryterium.
e) Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów
odnoszący się do przedmiotu zamówienia.
f) Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Strona 9
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
C= ------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Punkty za kryterium „Termin płatności” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Termin oferty badanej
C= ------------------------------------- x 40 = ilość punktów
Najdłuższy termin płatności
g) Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną liczbę
punktów, która stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w kryterium cena i termin
płatności.
h) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą sumę
punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone
przez Zamawiającego w SIWZ.
Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
faxem lub drogą elektroniczną, a druga strona potwierdzi fakt jego otrzymania lub w
terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) została złożona tylko jedna oferta,
b)upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w
art. 180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. 2015 poz.2164 z późn. zm.), lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy.
Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy zostały one określone w Dziale VI ustawy, jak dla postanowień poniżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154a ustawy.
Strona 10
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b.
Określenia warunków udziału w postępowaniu;
c.
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d.
odrzucenia oferty odwołującego;
e.
opisu przedmiotu zamówienia;
f.
wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6.Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy
zostały przedstawione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2015.2164. z późn.zm.).
Rozdział 21. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1. Wzór oferty
Załącznik Nr 2.
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(dot. spełniania warunków działu w postępowaniu)
Załącznik Nr 3.
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(dot. przesłanek wykluczenia z postępowania)
Załącznik Nr 4.
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5. Wzór umowy na dostawę artykułów żywnościowych
Załącznik Nr 6. Wzór umowy na dostawę artykułów chemicznych
Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Grabie, dnia 24 stycznia 2017roku.
Strona 11
Download