Antonina Kłoskowska

advertisement
Pod kierunkiem
prof. dr hab. Stanisława Literskiego
Opracowali:
Izabella Wydrych
Dorota Okręglicka
Redagował:
Tomasz Dembowski
ANTONINA KŁOSKOWSKA
,,Naród jest historycznie zmienny , jak każde zjawisko kultury. Jeśli więc poszukuje się genezy tej
formy społecznego współżycia trzeba akceptować różnorodność odmian , mieszczących się jednak w
jego ogólnym typie''
1
1
. Antonina Kłoskowska : ,, Kultura masowa. Krytyka i obrona „ Warszawa 1964
Antonina Kłoskowska to wybitna polska socjolog , uczona , członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk. Jako pierwsza w Polsce zajęła się socjologią kultury.
Antonina Kłoskowska urodziła się w 7 listopada 1919 roku w Piotrkowie Trybunalskim , zmarła
12 lipca 2001 roku. Jej odejście jest wielka stratą dla środowiska socjologicznego i nauki polskiej.
W 1945 roku Profesor podjęła studia na Uniwersytecie Łódzkim , które były kontynuacją nauki
zapoczątkowanej na konspiracyjnych kompletach w okresie okupacji.
Jeszcze w okresie studiów w 1946r podjęła pracę naukową i dydaktyczną jako asystent
Uniwersytetu Łódzkiego.
Uniwersytet Łódzki na którym w studiowała Antonina Kłoskowska .
Kłoskowska była uczennicą najwybitniejszych polskich socjologów tamtego okresu Józefa
Chałasińskiego , Jana Szczepańskiego i Stanisława Ossowskiego.
Atmosfera intelektualna , która towarzyszyła początkom pracy naukowej Antoniny Kłoskowskiej
w kształtującym się Instytucie Socjologii charakteryzowała się silnymi powiązaniami zarówno z
dorobkiem polskich nauk społecznych okresu międzywojennego , jak i z osiągnięciami światowej
socjologii i antropologii kultury. Zainteresowania Kłoskowskiej
skierowane były na stronę
socjologicznych badań zagadnień kultury.
Poszukiwania
problemów społeczno -kulturowych dotyczyły formowania jednostki i
internalizacji kultury. Tym kwestią poświęciła pracę doktorską pt.,, Zagadnienie osobowości
człowieka pierwotnego we współczesnej etnosocjologii amerykańskiej ''.
W 1950 roku za tą pracę otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie
Łódzkim.
Antonina Kłoskowska w późniejszym okresie podjęła pracę z międzynarodową grupą uczonych
pracujących w UNESCO pod kierunkiem O . Klinberga nad problemem źródeł napięć
,międzynarodowych , a następnie z jej udziałem w Groupie de Psychologie Sociale Appliue'e .
W czasach PRL brała w obronę zjawisko kultury masowej. Napisała m .in. "Kulturę masową"
(1964) oraz "Socjologię kultury" (1981) - książki, na których wychowały się całe pokolenia, do dziś
2
umieszczane w programach studiów humanistycznych. Współpraca z badaczami zagranicznymi
przyczyniła się do tego , że Kłoskowskiej powierzono funkcje eksperta w zespole powołanym
przez UNESCO do przygotowania ważnego dla tej instytucji i dla ONZ jako całości raportu pt. ,,
Koncepcje rasy tożsamości i godności .''
Antonina Kłoskowska oraz jej koledzy z zespołu profesora Chałasińskiego w latach 1950-1956
ze względu na zawieszenie socjologii jako dyscypliny akademickiej , musieli przejść od badań
socjologicznych studiów do studiów z historii kultury i myśli społecznej.
Profesor Józef Chałasiński wybitny socjolog który uczył Antoninę Kłoskowską.
W 1952 roku zostaje członkiem
Polskiej Akademii Nauk. W okresie
prowadzenia badań
historycznych i intensywnych kontaktów intelektualnych ze środowiskiem historyków powstaje
rozprawa habilitacyjna Kołakowskiej , Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia '' ,
na podstawie której w 1954 roku CKK nadała jej stopień docenta.
W 1956 roku profesor uzyskała stypendium forda , które pozwoliło jej odbyć specjalistyczne
studia w Paryżu z zakresu socjologii.
Pobyt we Francji pozwolił jej na kontakty z profesorem P.H Chombartem de Luwe i innymi
socjologami francuskimi , dzięki czemu mogła współpracować m.in. z profesorem Reubenem
Hillem i Pierrem Bourdieu.
Pierre Bourdieu. Francuski socjolog z którym współpracowała Antonina Kłoskowska podczas pobytu we Francji.
3
Od 1966 r., jako profesor nadzwyczajny, kierowała Zakładem Socjologii Kultury UW. Od 1973 r.
była profesorem zwyczajnym, od 1983 r. członkiem rzeczywistym PAN. Była laureatką wielu
nagród resortowych i naukowych.
Kłoskowska brała udział w pracach wielu naukowych stowarzyszeń w kraju i na świecie,m. in.
International Sociology Association i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, któremu
przewodniczyła w latach 1989-1994.
Kopernika
w
Toruniu
VII Zjazd , który zebrał się na Uniwersytecie Mikołaja
w 1990 roku był pierwszym zjazdem w Trzeciej Rzeczpospolitej .
Otworzyła go Antonina Kłoskowska . Zjazd odbył się po przełomie 1989 roku i politycznym
upadku socjalizmu realnego, musiał się więc zająć teoretyczną interpretacją tych historycznych
wydarzeń . Zmiana ustroju jest bardziej złożonym procesem , niż się sądzi , zmiana ustroju jest
zaledwie początkiem zmian ustrojowych, a kierunek tych ostatnich bynajmniej nie jest przesądny
mówiono i argumentowano w Toruniu. Czynili to także socjologowie z emigracji pomarcowej. W
Toruniu mówiono znowu pełnym głosem, ale takim głosem w Polsce już od roku mówiono
wszędzie.
Profesor Kłoskowska była wieloletnią redaktor naczelną kwartalnika "Kultura i społeczeństwo",
autorką ponad 200 prac naukowych z dziedziny socjologii kultury; Wśród nich najważniejsze to
traktowana do dziś jako praca klasyczna "Kultura masowa. Krytyka i obrona" (1964, liczne
tłumaczenia) . Książka która w Polsce stała się pozycją klasyczną w kraju , a także przetłumaczona
na cztery języki , odzwierciedlał postawę badawczą autorki. Kłoskowska dostrzegała w kulturze
masowej – dające się nam dziś dotkliwie we znaki – negatywne cechy podkreślała też jej cechy
pozytywne np. Wspomaganie procesów demokratyzacji.
Jest faktem, że elementy narodowej
kultury częściowo rozmywają się w ogromnym napływie popularnej kultury masowej.'' Po latach
powiedziała w wywiadzie dla ,,Nowych Książek'' . ,, ... Kiedyś jej broniłam, ponieważ odcięcie od
kultury masowej było wtedy odcięciem od zachodu i instrumentem narzucenia niewoli. Ale już w
trzecim wydaniu mojej książki o kulturze masowej zaczęłam przed nią ostrzegać. Jest atrakcyjna ,
4
łatwa , sensacyjna , i seksowna i zagraża nawet naszej popularnej produkcji kulturowej i jej
odbiorowi wśród szerszych kręgów.''2
" Społeczne ramy kultury. " (1973), " Socjologia kultury." (1981) .
Ostatnim dziełem niejako testament Kłoskowskiej była książka ,, Kultury narodowe u korzeni. ''
wydana w 1996 roku . Autorka wróciła do problematyki , którą badała na początku swej naukowej
kariery. Nawiązała do swych mistrzów Józefa Chałasińskiego i Stanisława Ossowskiego. Ossowski
2
. w „Gazeta wyborcza”
mówiła w cytowanym już wywiadzie ,, ... był dla mnie przykładem człowieka, którego można
nazwać wirtuozem narodowości''.
Ostatnie dzieło Antoniny Kłoskowskiej
W 1992 roku została członkinią Radą Kultury przy Prezydencie RP.
Antonina Kłoskowska zmarła po długiej chorobie 12 lipca 2002 roku.
5
Odejście Profesor Antoniny Kłoskowskiej jest wielką stratą dla polskiej nauki i polskiej socjologii.
Jest bowiem utratą wybitnej uczonej o wielkim autorytetecie, stwarzającej swiom dziełem i
ocenami wartości kryteria tak istotne dla trawienia i rozwoju nauk społecznych. Ci którzy mieli
zaszczyt i przywilej wspólnej z Nią pracy żegnają Ją z wielkim szacunkiem.
Wspomnienie o Antoninie Kłoskowskiej:
,, Antonina Kłoskowska traktowała naukę jako posłannictwo, któremu do końca
była wierna - wspomina socjolog Antoni Sułek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowała się problemami w socjologii najważniejszymi: narodem, kulturą, osobowością
społeczną. W swych badaniach osiągnęła wyniki mające charakter podstawowy dla wielu
dyscyplin humanistycznych. ''3
Publikacje Antoniny Kłoskowskiej:









1954 - Machievelli jako humanista na tle włoskiego odrodzenia
1964- Kultura masowa . Krytyka i obrona
1969 - Z historii i socjologii kultury
1972 - Społeczne ramy kultury
1981- Socjologia kultury
1983- Naród , kultura , osobowość ; księga poświęcona profesorowi Józefowi
Chełmińskiemu
1990- Oblicza polskości
1991- Encyklopedia kultury polskiej XX wieku pojęcia i problemy wiedzy o kulturze
1996- Kultury narodowe u korzeni
Bibliografia:






Encyklopedia PWN
Antonina Kłoskowska,, Kultury Narodowe u korzeni''
Antonina Kłoskowska, ,, Kultura masowa''
Gazeta wyborcza
Rzeczpospolita dodatki wspomnienia
źródła internetu
6
3
. „Rzeczpospolita.” Dodatki – wspomnienia.
Download