Łódź, dnia 24 lipca 2014 roku ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

advertisement
INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. centr. 42 6380300, fax centr. 42 6376501
tel sekretariat 42 6376744, fax sekretariat 42 6376214, e-mail: [email protected] , http://www.ibwch.lodz.pl
Łódź, dnia 24 lipca 2014 roku
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
D.z.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
ceny na:
I.
AB 388
Lab. Metrologiczne
Lab. Mikrobiologiczne
Lab. Biodegradacji
AB 065
Lab. Jakości Papieru
AB 551
Lab. Ochrony Środowiska
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Inwentaryzację architektoniczno – budowlaną budynków Instytutu Biopolimerów i
Włókien Chemicznych
Opracowanie powinno zawierać:
- opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby
kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,- opis materiałów budowlanych, z jakich
wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
- rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem,
chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi
przyłączami i sąsiednią zabudową,
- zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z
zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,
AC 062
Zakład Certyfikacji
Członek Europejskiego
Stowarzyszenia
Naukowego EPNOE
- rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami
kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
- przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych
punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów,
gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
- rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,
- dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć (w formie elektronicznej lub drukowanej) oraz
rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć w tym zdjęcia całego budynku oraz
wszystkich ważnych fragmentów budowli wewnętrznych i zewnętrznych wykonane w dużej
rozdzielczości. Do zobrazowania wnętrz zdjęcia panoramiczne obejmujące 360 stopni.
Ponadto zdjęcia wykonane teleobiektywem przedstawiające wszystkie fragmenty budowli
które są uszkodzone lub ważne z punktu widzenia celu dokumentacji. Dokumentacja
zdjęciowa powinna rejestrować wszelkie przebarwienia murów i tynków spowodowane
wykwitami, zniszczeniem przez wodę i inne czynniki atmosferyczne lub chemiczne, a także
zmiany barwne na elementach metalowych (wykwity rdzy). Zdjęcia winny być wykonane z
pomocą specjalnych tablic barwnych korekcyjnych dla aparatów cyfrowych i poddane
profesjonalnej korekcji barwnej.
- audyt energetyczny obiektów Instytutu
Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej
podpisane i oprawione rysunki techniczne, oraz cyfrowe projekty w formatach DWG lub DXF
i cyfrowe szczegółowe zdjęcia obiektu.
II. Termin Wykonania Zamówienia
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 marca 2015 roku
2. Termin płatności za usługę: 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy powinien przekazać zamawiającemu dane niezbędne
do realizacji zamówienia.
III. Miejsce i Termin Złożenia Oferty Cenowej
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2014 roku do
godziny 10.00 w siedzibie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych przy ul. M.
Skłodowskiej – Curie 19/27 – w sekretariacie lub przesłać na adres e mail:
[email protected]
IV. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto za usługę – 100%
Załączniki: Nr 1 Formularz oferty
Niniejsze zaproszenie otrzymałem dnia:………………………….
Podpis……………………………………………………………………………..
Załącznik nr 1
………….……………………………………..
nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul.Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
90-570 Łódź
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 lipca 2014 roku dotyczące usługi:
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynków Instytutu Biopolimerów i
Włókien Chemicznych
Oferuję wykonanie całości zamówienia (przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie
usługi, które należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia) za:
Cena brutto:………………………...
(słownie cena brutto)………………………………………………………………
Dane wykonawcy:
Nazwa/Imię i Nazwisko………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadam wiedzę i doświadczenie
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
d) znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
e) wykonam zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w przedmiocie zamówienia
…………………………….dn. …………….2014 roku
……………………………………
podpis
Download