Proponowane wstępnie tematy prac magisterskich do realizacji w

advertisement
Wstępne tematy prac magisterskich do realizacji w Katedrze i Zakładzie Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej w roku akademickim 2012-2013:
1. Synteza oraz badania strukturalne biopolimerów otrzymywanych w procesie
polimeryzacji wybranych monomerów heterocyklicznych.
2. Badania wpływu struktury katalizatora glinoorganicznego na rodzaj i własności
otrzymywanych biopolimerów.
3. Spektroskopowe badania struktury biopolimerów otrzymanych w procesie homo- i
kopolimeryzacji laktydu i tlenku propylenu z wykorzystaniem katalizatorów
metaloorganicznych.
4. Badania apatytu kostnego metodami spektroskopii NMR i IR.
5. Opracowanie metody syntezy oraz badanie właściwości fizykochemiczych apatytów
zawierających bor.
6. Otrzymywanie oraz analiza fizykochemiczna apatytów domieszkowanych srebrem.
7. Porównanie różnych metod przygotowania próbek moczu w celu oznaczania niemetali
metodą WD-XRF.
8. Wyznaczenie metodą ICP-OES składu pierwiastkowego próbek moczu pochodzących
od pacjentów cierpiących na nowotwory układu pokarmowego i grupy kontrolnej.
9. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych poliestrowych nośników leków
przeciwnadciśnienowych.
10. Rozgałęzione polimery biomedyczne jako nośniki metoprololu. Spektroskopia UVVis w badaniach kinetyki uwalniania substancji leczniczej z proleków poliestrowych.
11. Badanie
hydroksyapatytów
domieszkowanych
krzemem
metodami
spektroskopowymi.
12. Kokryształy metyloksantyn w świetle badań IR i NMR ciała stałego.
13. Polimorfizm chlorowodorku wenlafaksyny w świetle badań IR i NMR ciała stałego.
14. Jakościowe i ilościowe badania kwasów fenolowych zawartych w ekstraktach z
Desmodium adscendens.
15. Badania
nad
wykorzystaniem
enzymów
w
procesach
otrzymywania
biodegradowalnych i bioresorbowalnych koniugatów leków przeciwnowotworowych.
16. Badania
nad
otrzymywaniem
kompozytowych
nośników
leków
przeciwnowotworowych.
17. Synteza i charakterystyka strukturalna poliestrowych rusztowań dla inżynierii
tkankowej.
18. Analiza chromatograficzna (HPLC) procesu uwalniania wybranych substancji
leczniczych z proleków wielkocząsteczkowych.
19. Synteza i charakterystyka spektroskopowa apatytu węglanowego znakowanego
węglem-13 przeznaczonego do modelowych badań minerału tkanek twardych.
20. Synteza i charakterystyka spektroskopowa perdeuterowanego apatytu węglanowego
przeznaczonego do modelowych badań minerału tkanek twardych.
Download