Uroczystość jubileuszowa 40- lecia Wydziału Prawa i Administracji

advertisement
Uroczystość jubileuszowa 40lecia Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego
5 - 6 październik 2010
Zdzisław Brodecki
Kierunki rozwoju nauki prawa i administracji
1. Pytania badawcze
2. W kierunku syntezy
3. Proces
4. Treść
5. Kontekst
Pytania badawcze
Fundamentalne pytanie
Cel
DLACZEGO?
Pytania konkretyzujące
Proces
Treść
KTO, JAK, KIEDY?
CO?
Kontekst
GDZIE?
W kierunku syntezy
● Napięcia strategiczne
Dylemat (dwuelementowy zbiór zadań)
Źródło: Bob De Wit, Ron Meyer, “Synteza Strategii”, PWE, Warszawa 2007, s.36
Wybór “coś za coś” (zbiór optymalnych rozwiązań jest
odcinkiem)
Źródło: Bob De Wit, Ron Meyer, “Synteza Strategii”, PWE, Warszawa 2007, s.36
Paradoks (nieskończenie wiele innowacyjnych rozwiązań
pojednawczych)
Źródło: Bob De Wit, Ron Meyer, “Synteza Strategii”, PWE, Warszawa 2007, s.36
● Idea podejścia dialektycznego
(bieguny paradoksu: teza, antyteza, synteza)
→ Impuls do scalania
→ Impuls do myślenia
Proces
● Proces tworzenia prawa
Prawo zwyczajowe
Prawo stanowione
Prawo precedensowe
● Rozumowanie logiczne i kreatywne
Logika
Kreatywność
Styl
poznawczy
Analityczny
Intuicyjny
Istota
myślenia
Dedukcja i kalkulacja
Indukcja i wyobraźnia
Orientacja
myślenia
Wertykalna (specjalizacja)
Horyzontalna (integracja)
Metafora
Strategia jako nauka
(prawnik-rzemieślnik)
Strategia jako sztuka
(prawnik-artysta)
● Tempo zmian
Zmiany prawa stanowionego (rewolucja)
Źródło: Bob De Wit, Ron Meyer, “Synteza Strategii”, PWE, Warszawa 2007, s.118
Zmiany prawa zwyczajowego i precedensowego (ewolucja)
Źródło: Bob De Wit, Ron Meyer, “Synteza Strategii”, PWE, Warszawa 2007, s.118
Treść
● Krajowy i/lub zintegrowany porządek prawny
Ustrój
Perspektywa krajowa
Perspektywa zintegrowanego
porządku prawnego
Nacisk na państwo
Nacisk na jednostkę
Nacisk na przedmiot regulacji
Prawo
materialne
(prawo konstytucyjne, administracyjne, karne,
cywilne itd.)
Prawo
procesowe
Procedura w cieniu prawa
materialnego
Nacisk na idee/wspólne wartości
(wolność, solidarność itd.)
Procedura dominuje nad prawem
materialnym
● Wielkie idee i zasady konkretyzujące idee
Prawo
ustrojowe
Jednostka
Racjonalny
prawodawca i
sprawny sąd
Prawo
materialne
Godność
Solidarność
Odpowiedzialność
Prawo
procesowe
Godność
proceduralna
Racjonalność
proceduralna
Sprawiedliwość
proceduralna
Humanitaryzm
Efektywność
Sprawiedliwość
Sędzia
Kontekst
● Stosunki prawne
Punkt
nacisku
Sposób
myślenia
Kluczowe
czynniki
kształtujące
stosunki
prawne
Stosunki krajowe
Stosunki
transgraniczne
Stosunki
międzynarodowe
Różnorodność
Regionalizacja
Globalizacja
“Myśl regionalnie,
“Myśl o państwie” działaj lokalnie”
Tożsamość
kulturowa
państwa
Kulturowa
tożsamość
regionu
“Myśl globalnie,
działaj lokalnie”
Technika i
komunikacja
● Metodologia badań
Tradycja - Prawo porównawcze
Porównanie
historii prawa
Porównanie
ustawodawstw
Porównanie
systemów
prawnych
Nowoczesność – Komparatystyka prawnicza
Analiza struktur
systemów
prawnych
Download