Wernisaż Ton Tej Ziemi w Galerii Katowickiej

advertisement
www.galeriakatowicka.eu
Informacjaprasowa
23czerwca2016r.
WernisażTonTejZiemiwGaleriiKatowickiej
25czerwcaogodz.18:00wprzestrzeniachProjektuWyższyPoziomwGaleriiKatowickiejodbędzie
sięwernisażinterdyscyplinarnejwystawyzbiorowej„TonTejZiemi”.Tokolejnaodsłona„Symfonii
Sztuk”GaleriiNegatyw.
„Symfonia Sztuk” po raz kolejny zaprasza na wernisaż, tym razem zwieńczający cykl dedykowany
Miastu Muzyki. Idea wystawy „Ton Tej Ziemi” opiera się na twórczym przedstawieniu Katowic jako
kreatywnego miasta UNESCO. Całość została przygotowana przez Galerię Negatyw wraz z pomocą
śląskichuczelniartystycznych.Młodzireprezentanciszkółwyższychukażąpowiązaniamuzykizinnymi dziedzinami sztuki za pomocą różnorodnych środków wyrazów: malarstwa, scenografii, instrumentów,tańca,instalacji,multimediówiperformance.
- Zdecydowaliśmy się zaangażować się w ten projekt jako partner strategiczny z uwagi na jego
wartość artystyczną, eksperymentalny charakter oraz interdyscyplinarność. Poza tym współpraca z
GaleriąNegatywjestdlanaswyjątkowoinspirująca.Rozpoczęłasięjesienią2015itrwanieprzerwanie do dzisiaj. Od tego czasu w przestrzeniach Projektu Wyższy Poziom gościliśmy tak wyjątkowe
wydarzenia,żezciekawościąipełnymzaufaniempodchodzimydokolejnychprojektówartystycznych
-mówiDawidPrymas,DyrektorMarketinguiPRGaleriiKatowickiej.Dziękitakimprzedsięwzięciom
mieszkańcy naszego regionu mogą poznawać twórczość młodych artystów i odkrywać Katowice
widzianewtakwyjątkowysposób-dodaje.
Wydarzeniami towarzyszącymi, wpisanymi w program wernisażu, będą spektakl Agaty Jędrzejczak,
pt. „Ogród” oraz performance Aleksandry Grąckiej, pt. „Paloma” (odbędą się one w pomieszczeniu
obokkasybiletowejTeatruŚląskiego).ZwieńczeniecałościstanowićbędziekoncertJędrzejaSiwka–
DJ7w5.
Wstępwolny.
WystawawspółfinansowanajestzbudżetuMiastaKatowice.
###
Dodatkowychinformacjiudziela:
DawidPrymas
MarketingandPRManagerGaleriiKatowickiej
[email protected]
(+48)786840280
***
GaleriaKatowickamieścisięwścisłymcentrumKatowicijestunikalnymkompleksemkomunikacyjno-komercyjnym.
PowierzchniaGLAobiektuwynosi47tys.m2,naktórejznajdujesięponad250lokaliipunktówhandlowych.
GalerięKatowickąodwiedzamiesięcznieponadmilionKlientów.Doichdyspozycjizostałoddanydwupoziomowypodziemnyparkingdla1200samochodów.GaleriaKatowickajestpołączonabezpośredniozdworcem
kolejowymipodziemnymterminalemautobusowymkomunikacjimiejskiej.Posiadatakże10saloweMultikino
zsaląXtreme–najnowocześniejsząwPolsce,wyposażonąwsystemdźwiękowyDolbyAtmos.GaleriaKatowickazostałaotwarta18września2013r.
WłaścicielemGaleriiKatowickiejjestfirmaMeyerBergman,zazarządzanieGaleriąKatowicką,codzienne
funkcjonowanieobiektuorazkwestiezwiązanezwynajmempowierzchnihandlowejodpowiadaspółkaApsys
Polska.
Zapraszamynastronęwww.galeriakatowicka.eu
InformacjeoMeyerBergman
MEYERBERGMANjestprywatnąfirmązsiedzibąwLondynie,zajmującąsięzarządzanieminwestycjami
wbranżynieruchomości.
Firmazostałazałożonaw2004r.poprzezwyodrębnieniegłównegoobszaruinwestycyjnegospółkiMABGroup,
któraposiadałaponad3mlnmkw.powierzchniołącznejwartościprzekraczającej7,5mldeuro.Wimieniu
globalnychinwestorów(m.in.wiodącegofunduszuemerytalnegoipaństwowychfunduszymajątkowych),
MeyerBergmanzarządzatrzemazamkniętymifunduszaminieruchomości,którychaktywawartesąłącznieok.
4mldEUR.
Obecniefirmaskupiaswojedziałaniananabywaniunieruchomościhandlowychoniskimryzykuinwestycyjnym,
znajdującychsięwatrakcyjnycheuropejskichlokalizacjach–wWielkiejBrytanii,Niemczech,Francji,
Skandynawii,PolsceiCzechach.Wartośćtransakcjiwahasięod25do200mlnEUR.MeyerBergmannabywa
równieżniewykorzystanelubnieodpowiedniozarządzaneobiektyhandloweiusprawniaichfunkcjonowanie
wsposóbzapewniającyznaczącezyskiinwestorom.
Więcejinformacji:www.meyerbergman.com
Download