Damian Kania

advertisement
Damian Kania
 Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody
jako środek wymiany gospodarczej, w którym są
wyrażone ceny i wartości wszystkich innych
towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby
do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę
handlową. Innymi słowy jest to materialny lub
niematerialny środek, który można wymienić na
towar lub usługę. Prawnie określony środek
płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i
przekazywać wartość ściśle związaną z realnym
produktem społecznym
Podstawowe rodzaje pieniądza:
 pieniądz zdawkowy (gotówkowy)
 pieniądz kruszcowy
 pieniądz metalowy (monety)
 pieniądz papierowy (banknoty)
 pieniądz rozrachunkowy (bezgotówkowy)







czeki
weksle
obligacje
bony
karty płatnicze i kredytowe
pieniądz bankowy
pieniądz elektroniczny
 pieniądz międzynarodowy
 Pieniądz kruszcowy
 Pieniądz metalowy (monety)
 Pieniądz papierowy (banknoty)
Pieniądz bezgotówkowy (rozrachunkowy),
dzieli się na:
 czeki
 weksle
 obligacje
 bony
 karty płatnicze i kredytowe
 pieniądz bankowy
 pieniądz elektroniczny
 Czeki
 Weksle
 Obligacje
 Bony
 Karty płatnicze i kredytowe
Ekonomiczne funkcje pieniądza:
 Funkcja cyrkulacyjna - Pieniądz jest powszechnym „środkiem
wymiany” w transakcjach kupna-sprzedaży;
 Funkcja obrachunkowa (miernik wartości towarów);
 Funkcja płatnicza;
 Funkcja środka przechowywania wartości.
Społeczne funkcje pieniądza
 Funkcja behawioralna (zachowawcza) - Pieniądz jest środkiem
determinującym ludzkie zachowania, kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl
życia i konsumpcji.
 Funkcja motywacyjna - Chęć posiadania pieniądza motywuje ludzi do
podejmowania działań w celu jego pozyskania. Działania te mogą mieć dwojaki
charakter:
 społecznie uznane – uczciwa praca za odpowiednim wynagrodzeniem;
 nieuczciwe – wynikające z chęci szybkiego wzbogacenia się, np. płatne
zabójstwa, handel ludźmi, korupcja itp.
 Funkcja dezintegracyjna - Pieniądz powoduje rozpad struktur społecznych
i powstawanie nowych
 Funkcja informacyjna (komunikacyjna) - Pieniądze stanowią źródło
informacji o sytuacji ekonomicznej państwa, które je emituje.
 Funkcja integrująco-instytucjonalna - Pieniądz wpływa na powstanie i
kształtowanie się stosunków między ludźmi
Download