Typy Kredytów Bankowych

advertisement
Typy Kredytów Bankowych
Kredyt
Rodzaje kredytów






Kredyt
Kredyt
Kredyt
Kredyt
Kredyt
Kredyt
obrotowy
inwestycyjny
dyskontowy
lombardowy
kart kredytowych
hipoteczny
Rodzaje kredytów
Procedura kredytowa
Wystąpienie
o kredyt
Uzyskanie
i wykorzystanie kredytu
Spłata kredytu
Umowa kredytowa musi
zawierać:










Strony umowy,
Kwotę i walutę kredytu,
Cel, na jaki został udzielony kredyt,
Zasady i termin spłaty kredytu,
Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego
zmiany,
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą
wykorzystania i spłaty kredytu,
Terminy i sposób przedstawienia do dyspozycji
kredytobiorcy środków pieniężnych,
Wysokość prowizji, jeśli umowa ją przewiduje,
Warunki dokonania zmian i rozwiązania umowy.
Spłaty kredytu mogą
następować:
 W formie regularnych, periodycznych
(miesięcznych, kwartalnych) spłat rat
kredytu wraz z należnymi odsetkami,
 W postaci jednorazowego uiszczenia
kwoty kredytu i odsetek w ostatnim
dniu obowiązywania umowy,
 Automatycznie, wraz z wpływami na
rachunek bankowy kredytobiorcy.
Jeśli bank stwierdzi, że kredytobiorca
nie dotrzymuje warunków umowy
kredytowej, może wypowiedzieć
umowę w całości lub w części i
zażądać natychmiastowego zwrotu
kredytu, dodatkowego zabezpieczenia
spłaty lub przedstawienia programu
naprawczego w określonym terminie.
Kredyt
obrotowy
Kredyt
na rachunku
bieżącym
Kredy
w rachunku
kredytowym
Kredyt obrotowy
 Na mocy umowy kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy stawiana jest określona kwota
środków pieniężnych w postaci
bezgotówkowego pieniądza bankowego.
 Wykorzystanie kredytu musi nastąpić na
warunkach i zasadach określonych w umowie
kredytowej.
 Kredyt obrotowy jest kredytem
krótkoterminowym.
 Bank ma prawo ustanowić zabezpieczenie
udzielonego kredytu.
 Umowa kredytowa musi być zawsze pisemna.
Kredyt jest celowy, przeznaczony na
konkretny cel ustalony w umowie
kredytowej – w przypadku kredytu
obrotowego celem jest finansowanie
bieżącej działalności firmy.
Przeznaczenie kredytu
obrotowego
 uregulowanie zobowiązań wobec ZUS
i Urzędu Skarbowego
 zaopatrzenie
 sprzedaż
 świadczenie usług
 wypłata wynagrodzeń
 rozliczenia z kontrahentem
Podział kredytów obrotowych według
sposobu postawienia kredytu do dyspozycji
klienta.
Kredyty
udzielane na
rachunku
bieżącym
Kredyty udzielane
w rachunku
kredytowym
Kredyt na rachunku bieżącym
(overdraft, kredyt płatniczy, kasowy,
przejściowy)
 Przyznawany jest przez bank do określonej
wysokości
 Kredytobiorca może go wykorzystywać w
zmiennej wielkości i czasie
 Wpływy na rachunek bieżący zmniejszają
zadłużenie kredytobiorcy
 Formalnie jest on krótkoterminowy, w
rzeczywistości ma charakter długoterminowy
 Zabezpieczenie jest często tylko tzw.
Deklaracja negatywna, czyli, że kredytobiorca
nie będzie korzystał z kredytów w innych
bankach.
Dopuszczalne saldo
debetowe
 Jego ustanowienie jest możliwe już przy
otwarciu rachunku bieżącego. Limit jest
ustalany indywidualnie.
 W miarę upływu czasu, można ubiegać o
podwyższenie dopuszczalnego salda.
 Wysokość zależy od zdolności kredytowej
klienta, obrotów na rachunku bieżącym.
Przeciętny okres spłaty wynosi 30 dni.
Warunki ustalane w umowie o
kredyt na rachunku bieżącym
 Wysokość procentu, np. WIBOR + marża
 Prowizja od przekroczenia limitu zadłużenia
 Prowizja od maksymalnego zadłużenia w
miesiącu
 Prowizja od przyznanego limitu
 Prowizja od niewykorzystanego limitu
 Prowizja od obrotu
Zwykle warunki kredytu na rachunku są
indywidualnie ustalane dla różnych
klientów.
Kredyt w rachunku obrotowym
 Bank uruchamia specjalny rachunek, zwany
rachunkiem kredytowym, w którym stawia do
dyspozycji kredytobiorcy środki finansowe
przewidziane umowa kredytową.
 Korzystanie z kredytu odbywa się poprzez
wydawanie bankowi dyspozycji wypłaty lub
przelewu części lub całej kwoty kredytu.
 Udzielany jest na podobne cele, jak kredyt na
rachunku bieżącym, ale jego przeznaczeniem
bywa zakup towarów, surowców, materiałów i
usług, niezbędnych w bieżącej działalności.
Rodzaje kredytów w rachunku
kredytowym
Kredyt
odnawialny
(rewolwingowy)
Kredyt
nieodnawialny
Zabezpieczenia zwrotu kredytu
Zabezpieczenia zwrotu kredytu
Zabezpieczenia
osobiste
Zabezpieczenia
rzeczowe
Formy zabezpieczeń osobistych







Cesja wierzytelności
Gwarancja bankowa
Poręczenie według prawa cywilnego
Poręczenie wekslowe
Przystąpienie do długu
Ubezpieczenie
Weksel własny in blanco
Formy zabezpieczeń
rzeczowych
 Blokada środków pieniężnych na
rachunku bankowym,
 Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 Zastaw według prawa cywilnego
 Zastaw rejestrowy,
 Kaucja,
 hipoteka.
Czynniki, od których banki uzależniają
wybór formy zabezpieczenia
 Historia współpracy przedsiębiorstwa
z bankiem
 Sytuacja ekonomiczna
przedsiębiorstwa
 Płynność zabezpieczeń, które klient
może zaoferować bankowi.
Dobrym klientom proponuje się zwykle
jedna formę zabezpieczenia, która nie
musi koniecznie pokrywać całości
kredytu.
Kredyt kupiecki (handlowy,
towarowy)
 Gdy przedsiębiorstwo otrzymuje
odroczony termin płatności przy zakupie
towarów (produktów lub usług)
 Z jednej strony firmy zaciągają kredyty
kupieckie u swoich dostawców, a drugiej
równocześnie udzielają kredytu
kupieckiego swoim odbiorcom.
 Zapłatą za kredyt kupiecki jest wyższa
cena, (brak upustu „za płatność”)
Kredyt kupiecki w formie weksla
handlowego własnego lub trasowanego
 Prosta procedura i niski koszt emisji
 Posiadacz weksla może wykorzystać
go do uregulowania swojego długu –
przenosząc wierzytelność wekslową
na inny podmiot (indosowanie weksla
lub cesja wierzytelności) – funkcja
płatnicza
Weksel można również
wykorzystać:
 Do uzyskania kredytu dyskontowego (funkcja
refinansowa),
 W operacjach forfaitingowych (funkcja
refinansowa),
 W akredytywie w formie listu kredytowego
(jako akcept bankowy pełni funkcje kredytową
lub gwarancyjną),
 Do zabezpieczenia różnych przyszłych
zobowiązać (jako weksel in blanco pełni funkcję
gwarancyjną)
Kredyt dyskontowy
 Związany z wekslem
 Kredyt dyskontowy to zakup weksli przed
upływem ich płatności z potrąceniem
procentu (dyskonta) przez bank.
 Sprzedawcą weksla i kredytobiorcą jest na
ogół dostawca, który prolonguję zapłatę
odbiorcy towaru lub usługi, ale są należność
każe sobie potwierdzić wekslem.
Rodzaje kredytów
wekslowych:
Akceptacyjny
Dyskontowy
 jest udzielany w formie wykupu
(dyskonta) weksli przez bank
przed terminem ich płatności.
Bank w chwili przyjęcia weksla
udziela kredytu kredytobiorcy,
jednak kredyt ten spłacany jest nie
przez kredytobiorcę ale przez
głównego dłużnika wekslowego.
 polega na tym, że bank zobowiązuje
się do akceptowania ciągnionych na
niego weksli przez osobę do tego
upoważnioną przy zachowaniu
wszelkich innych warunków umowy.
W przypadku tego kredytu bank nie
stawia do dyspozycji swego klienta
środków pieniężnych, lecz tylko
użycza swego podpisu. Bank w ten
sposób staje się głównym
dłużnikiem wekslowym
zobowiązanym do wykupu tego
weksla. Weksel wykupowany jest
przez bank w ciężar r-ku bankowego
wystawcy weksla.
Spłata weksla
 Po upływie terminu płatności bank
przedstawia weksel do zapłaty
dłużnikowi – w przypadku weksla
własnego, jest to jego wystawca, a w
przypadku weksla trasowanego
(ciągnionego jego akceptant.
 Jeżeli główny dłużnik odmówi zapłaty, to
obowiązek spłaty weksla spoczywa na
osobie, która złożyła weksel do banku.
 Wykupienie weksla przez dłuznika
oznacza spłatę kredytu dyskontowego.
Dyskonto weksla może
odbywać się w formie
 Doraźnej transakcji
 W wyniku zawartej wcześniej umowy
o linię kredytową na dyskonto weksli
Wady i zalety kredytu
Wady i zalety kredytu
kupieckiego
Wady i zalety dyskonta weksli
Przygotował:
 Adam Głębocki - ALMS
Download