dr Adrian Horzyk paw. D-13/325 tel.: 617 tel.: 617-43-19

advertisement
k
o
m
o
m
i
a
AKADEMIA GÓR*ICZOGÓR*ICZO-HUT*ICZA
30
30--059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
dr Adrian Horzyk
paw. D-13
13/325
/325
tel.: 617617-43
43--19
[email protected]
Literatura uzupełnieniowa
1.
2.
3.
4.
Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia.
Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998.
Kameschen D.R., McKenzie R.B., *ardinelli C.,
Ekonomia, tłumacz. *SZZ „Solidarność”, Gdańsk,
1991.
Pod red. Milewski R., Podstawy ekonomii, PW*,
Warszawa, 1998.
Smith P., Begg D., Ekonomia. Zbiór zadań., PWE,
Warszawa, 1999.
EKONOMIA
Wprowadzenie
Mikroekonomia
Makroekonomia
*egocjacje i asertywność
Systemy informatyczne w ekonomii
Systemy ekspertowe w ekonomii
Ekonomia i przedsiębiorca
Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością
- brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy
problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia
konkurencyjnych chęci, aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej
sytuacji możliwe.
Przedsiębiorca – osoba zajmująca się działalnością gospodarczą,
która odkrywa potencjalne zyskowne możliwości, organizuje
i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter.
Gospodarka i pieniądz
Gospodarka barterowa – polega na bezpośredniej wymianie jednych
towarów i usług na drugie.
Gospodarka pieniężna – pozwala ominąć niewygody związane
z bezpośrednią wymianą dzięki użyciu pieniądza.
Pieniądz – to środek umożliwiający wymianę dóbr i usług,
a jego funkcje może pełnić cokolwiek, co tylko jest akceptowane
przez ludzi przy tej wymianie (kamienie szlachetne, złoto, diamenty,
perły, banknoty, monety, zapisy na rachunkach bankowych).
Własności pieniądza: trwały, przenośny, podzielny, jego podaż musi
być ograniczona.
Podstawowe funkcje pieniądza
Pieniądz jako miernik wartości - umożliwia oszczędność czasu i energii przy
przeliczaniu, co ile jest warte, oraz upraszcza sposób dodawania wartości dóbr i
usług. Służy do sumowania wszystkich nakładów obliczając koszty, mogą obliczyć
przychody sumując wartości wszystkich sprzedanych produktów i usług i w końcu
obliczyć zyski odejmując nakłady od przychodów.
Pieniądz jako środek wymiany - najważniejsza spośród funkcji pieniądza. We
współczesnych gospodarstwach pieniądz wchodzi niemal do wszystkich transakcji
rynkowych. Jego istnienie umożliwia ominięcie podwójnej zgodności potrzeb
niezbędnej w gospodarce barterowej.
Pieniądz jako środek płatniczy (miernik odroczonych płatności) – umożliwia
dokonywanie zapłaty w przyszłości z uwzględnieniem inflacji (inflacja związana jest
z istnieniem pieniądza, którego wartość realna nie odpowiada jego wartości
nominalnej).
Pieniądz jako środek tezauryzacji – umożliwia oszczędzanie, czyli gromadzenie
majątku, za które można kupić dobra i usługi w przyszłości, mogą przyjmować
postać pieniądza. To na ile pieniądze są dobrym środkiem gromadzenia majątku
(tezauryzacji) zależy od stopy inflacji. Im jest ona większa tym pieniądze bardziej
tracą swoją wartość.
Motywy posiadania pieniądza
transakcyjny – robienie rutynowych zakupów i płatności,
ostrożnościowy - na przypadek poniesienia niespodziewanych
kosztów, np. nieszczęśliwego wypadku,
spekulacyjny – sfinalizowanie niespodziewanej bardzo korzystnej
transakcji.
Popyt i podaż pieniądza
Popyt na pieniądz (MD – demand for money) – określany jako
posiadanie określonego zasobu pieniądza w określonym czasie,
miejscu i warunkach, jest to zależność między wielkością zasobu
pieniądza, jaki ludzie chcą posiadać, a stopą procentową.
Podaż pieniądza (MS – supply of money) – jest to ilość pieniądza
dostępna w gospodarce, która zależy od tego, co zostanie uznane
za pieniądz.
Depozyty
Depozyty bieżące – są płatne na żądanie, więc właściciel depozytu
ma zawsze dostęp do pieniędzy, lecz płaci za to niższym
oprocentowaniem depozytu.
Depozyty oszczędnościowe – przynoszą większy dochód (są wyżej
oprocentowane), ale za to właściciel depozytu zobowiązuje się nie
podejmować pieniędzy przed uwzględnionym terminem.
Jeśli podejmie pieniądze wcześniej, to przepadają odsetki, których
bank nie wypłaci.
Pojęcie rynku
RYNEK - jest to proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający
określają, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach.
W przeszłości głównym miejscem handlu były place, które do dzisiaj
zachowały nazwę rynków.
Rynek pozwala określić ceny i ilość dóbr i usług, które mają być
kupione lub sprzedane na określonych warunkach.
Ekonomia
EKONOMIA - jest nauką o procesach gospodarczych badającą, w jaki
sposób ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli brakiem nieograniczonej
dostępności dóbr, i jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji
ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci,
celem zaspokojenia maksymalnej ich ilości, jaka w danej sytuacji
możliwa.
Zazwyczaj ludzie chcą więcej niż jest w danej chwili dla nich osiągalne
(marzenia), wytwarzają dobra i usługi na handel – przez wymianę
rzeczy, które mniej lubią lub potrzebują, na te, które lubią bardziej lub
bardziej im są potrzebne, dokonując w ten sposób realokacji dóbr i
zarazem poprawiając swój indywidualny byt i status społeczny.
Pojęcie przedsiębiorcy
PRZEDSIĘBIORCA - jest to osoba zajmująca się działalnością
gospodarczą, gdyż odkrywa potencjalne możliwości prowadzące
do zysku. W tym celu organizuje i kieruje różnymi przedsięwzięciami,
mającymi produktywny charakter, w celu osiągnięcia zakładanego
zysku.
Korzeń ekonomii - rzadkość
RZADKOŚĆ – związana z brakiem możliwości posiadania
wszystkiego, co chcielibyśmy posiadać przez cały czas.
Rodzą się pytania:
• Jakie dobra lub usługi będą wytwarzane?
• W jaki sposób te dobra lub usługi będą wytwarzane?
• Kto otrzyma wytworzone dobra i usługi? Na jakich zasadach będą
one dzielone?
• W jaki sposób podejmowane będą decyzje o ich wykorzystaniu lub
podziale (indywidualnie lub grupowo)?
Pojęcie rzadkości, ograniczoności
RZADKOŚĆ - O rzadkości mówimy w odniesieniu do pojedynczej
gospodarki, ale ponieważ potrzeby na całym świecie są praktycznie
nieograniczone, więc cały świat boryka się z ograniczeniem, jakim
jest rzadkość produktów i czynników wytwórczych, w tym surowców
naturalnych. Dlatego konkurencja o ich zdobycie i kontrola nad nimi
są tak ważne dla wszystkich krajów.
OGRANICZONOŚĆ – Zasoby na świecie są mniej lub bardziej
ograniczone, więc również ograniczona jest możliwość nabycia,
wykorzystania i konsumpcji dóbr produkowanych z tych zasobów
(ropa naftowa, drzewa, powierzchnia ziemi, surowce mineralne itp.)
Pojęcie współzależności
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ - spowodowana jest tym, że żaden kraj nie
może (np. nie posiada pewnych surowców naturalnych bądź nie
dysponuje odpowiednią technologią produkcji) i nie powinien (np.
produkcja jest zbyt droga w porównaniu z wytworzeniem tych
produktów w innym kraju) produkować absolutnie wszystkiego i to w
ilościach, jakich potrzebuje. Handel międzynarodowy umożliwia
wykorzystanie większej ilości czynników wytwórczych oraz większą
produkcję i konsumpcję dóbr i usług.
Podstawowe kategorie zasobów
Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to, co w naturze jest
użyteczne w procesie produkcji - minerały, chemikalia, rośliny itd.
Praca (siła robocza) - każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna
lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.
Kapitał (dobra inwestycyjne) - wszelki wynik procesu
produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego
wykorzystania w procesie produkcyjnym (np. budynki, wyposażenie).
Technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny
sposób.
Zakres badań ekonomistów
- opisywanie procesów rynkowych
- opisywanie metod prowadzenia handlu
- opisywanie wzorców działania przedsiębiorstw
- badanie kwestii ubóstwa i bogactwa
- badanie wpływu ruchów rewolucyjnych
- inflacja, bezrobocie, międzynarodowe problemy monetarne
- przejawy dyskryminacji rasowej i religijnej
- polityka i biurokracja
- badanie interakcji grupowej
Gałęzie badań w ekonomii
EKO*OMIA POZYTYW*A – gałąź badań ekonomicznych, która
zajmuje się światem takim, jakim on jest, a nie takim jakim powinien
być.
EKO*OMIA *ORMATYW*A – gałąź badań ekonomicznych,
która zajmuje się sądami wartościującymi, jakie powinny być ceny,
poziomy produkcji, dochody i kierunki polityki gospodarczej rządu.
Mikroekonomia
MIKROEKO*OMIA – zajmuje się badaniem pojedynczych rynków
(np. zboża, rowerów, samochodów), które istnieją i funkcjonują w
ramach gospodarki narodowej.
Mikroekonomia ma na celu odpowiedzieć na pytania:
- Jakie czynniki wpływają na cenę poszczególnych dóbr i usług?
- Jakie czynniki wpływają na wielkość produkcji poszczególnych firm i gałęzi
przemysłu?
- Co określa wysokość stawek płac, stóp procentowych, wysokość uzyskiwanych
zysków?
- W jaki sposób poszczególne narzędzia polityki fiskalnej rządu oraz polityki
monetarnej banku centralnego wpływają na poziom minimalnych płac, reglamentacja
cen, poziom produkcji na poszczególnych rynkach?
Makroekonomia
MAKROEKO*OMIA – zajmuje się badaniem gospodarki narodowej
jako całości lub jej znaczących części.
Makroekonomia ma na celu udzielić odpowiedzi na pytania:
- Co wpływa na ogólny poziom cen i stopę inflacji?
- Jakie czynniki regulują poziom produkcji narodowej i dochodu
narodowego?
- Jakie skutki wywiera polityka monetarna i polityka fiskalna na ogólny
poziom cen, dochodów, produkcji zatrudnienia i bezrobocia?
- Jakie kroki może podjąć rząd lub bank centralny dla zwalczania
inflacji, bezrobocia i recesji?
Koszt alternatywny
W związku z występowaniem zjawiska rzadkości:
1. Zawsze istnieje więcej niż jeden sposób wykorzystania danego zasobu, np. wolny
czas można wykorzystać na studiowanie lub na pracę zarobkową.
2. Istnieje konieczność dokonywania wyboru spośród alternatywnych sposobów
wykorzystania różnych dostępnych nam zasobów (robiąc coś tracimy możliwość
zrobienia czegoś innego, np. idąc do kina nie zdążymy się przygotować na ćwiczenia
z ekonomii).
3. Każdy wybór pociąga za sobą pewien koszt.
Koszt alternatywny - najkorzystniejsza możliwość, z której
rezygnujemy dokonując konkretnego wyboru.
Środkiem mierzenia kosztu alternatywnego może być pieniądz.
Pojęcie popytu i podaży
POPYT - jest to odwrotna relacja między ceną dobra lub usługi
a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć
w danym odcinku czasu, przy założeniu że inne elementy
charakteryzujące sytuację rynkową pozostają bez zmian.
PODAŻ – to założona relacja między ilością dobra, którą producenci
są skłonni oferować w danym odcinku czasu, a ceną przy założeniu,
że inne zjawiska na rynku nie ulegną zmianie.
Krzywa możliwości produkcyjnych
KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJ*YCH
- jest to granica możliwości produkcyjnych, krzywa transformacji
produktu
- jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które
mogą być wytwarzane, gdy wszystkie zasoby są w pełni efektywnie
wykorzystane.
Gdy zasoby są w pełni wykorzystane, większa ilość jednego dobra
może być wytwarzana pod warunkiem zmniejszenia ilości
wytwarzania drugiego dobra.
Kształt KMP
LI*IOWA KMP (występuje, gdy wszystkie zasoby mają jednakową
wartość) - wskazuje, że w miarę wzrostu produkcji jednego dobra
ilość drugiego dobra, z którego wytwarzania rezygnujemy, jest za
każdym razem taka sama - stała. (czyli dla pierwszych 40 ton masła
rezygnujemy z 25 armat i dla kolejnych 40 ton masła znowu
rezygnujemy z 25 armat).
WYPUKŁA KMP (występuje przy niejednakowo wartych zasobach)
– wskazuje, że gdy wzrasta produkcja trzeba rezygnować z coraz to
większej ilości drugiego dobra. (dla wytworzenia 20 ton masła
rezygnujemy z 5 armat, dla kolejnych 20 ton masła rezygnujemy już z
7 armat – czyli dwóch więcej). W tym przypadku na początku do
produkcji dobra przydzielany jest bardziej odpowiedni zasób.
Zwiększając produkcję odwołujemy się do słabszych zasobów w danej
dziedzinie i są one mniej efektywne.
Charakterystyka produkcji
Punkty na KMP zawierają warianty
ekonomicznie efektywne (zasoby są
efektywnie wykorzystane, ale przesunięte są
między dwoma produkcjami).
armaty
Punkty *m leżące na zewnątrz KMP
znajduje się poza możliwościami
produkcyjnymi gospodarki w danym
momencie, są niemożliwe do osiągnięcia.
Punkty *e leżące wewnątrz KMP
symbolizują niepełne lub nieefektywne
wykorzystanie co najmniej jednego rodzaju
zasobów, wytwarzanych jest mniej dóbr niż
to możliwe.
Nm
Ne
masło
armaty
Wzrost gospodarczy
masło
Położenie KMP może być różne, zależy od ilość zasobów i
efektywności ich wykorzystania. Im większe są wiedza i
umiejętności ludzi, poziom techniki i organizacji produkcji KMP
oddala się od początku układu współrzędnych.
Przyszłe możliwości produkcyjne kraju zależą od tego , w jakich
proporcjach będą wykorzystane dobra konsumpcyjne lub
inwestycyjne.
Im więcej dany kraj wytwarza dóbr inwestycyjnych tym KMP
przesunie się bardziej w prawo i nastąpi wzrost gospodarczy).
Jednocześnie w przyszłości zwiększają się możliwości
wykorzystania dóbr konsumpcyjnych.
Przesuwanie KMP
Zwiększyć możliwości produkcyjne można m.in. poprzez:
- Substytucja zasobów –zastępowanie zasobów rzadkich
nowoodkrytymi zasobami, np. zastosowanie baterii słonecznych.
- Rozkładanie kosztów – stworzenie struktur społecznych w celu
rozłożenia kosztów np. spółki, towarzystwa ubezpieczeniowe.
- Specjalizacja pracy – proces dzielenia i przydzielania zadań
różnym osobom w zależności od ich umiejętności i talentów.
- Korzyści skali - obniżka kosztu jednostkowego wywołana
zwiększeniem wielkości produkcji.
- Handel – wymiana zwiększa możliwości działania poszczególnych
jednostek, dostają one to co najbardziej cenią.
- Pieniądz – powoduje brak występowania kłopotów ze znalezieniem
producenta tego co chcemy wymienić na to co sami produkujemy.
Mechanizm rynkowy
Istotą mechanizmu rynkowego jest gra popytu i podaży.
POPYT - jest to odwrotna relacja między ceną dobra lub
usługi a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w
stanie nabyć w danym odcinku czasu, przy założeniu że inne
elementy charakteryzujące sytuację rynkową pozostają bez
zmian.
Jest to tzw. popyt efektywny.
Popyt w zależności od motywacji:
- Popyt funkcjonalny - wynika z cech funkcjonalnych danego dobra
- Popyt niefunkcjonalny – wynika z oddziaływania tzw. efektów
zewnętrznych na użyteczność (użyteczność może się zmienić w zależności od
zachowań innych konsumentów).
Rodzaje zachowań nabywców:
I – efekt owczego pędu – popyt dobra wzrasta bo inni konsumują to dobro,
oznacza to utożsamianie się z innymi konsumentami
II – efekt snobizmu – popyt maleje wskutek tego, że inni kupują to dobro,
oznacza potrzebę wyróżnienia się, bycia innym.
III – efekt Veblenowski –dotyczy popytu na dobra prestiżowe. Popyt
dobra wzrasta ze wzrostem jego ceny. Konsumpcja świadczy o statucie
konsumenta.
- Popyt spekulacyjny – wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen
w przyszłości.
Popyt
Popyt nie jest wielkością, ale relacją. Do określenia konkretnej
wielkość popytu”.
popytu
ilości towaru używa się pojęcia „wielkość
Zależność między popytem a ceną jest na ogół zależnością
odwrotną.
Do przedstawienia popytu można użyć tabel i wykresów.
Poruszanie się po krzywej popytu
odzwierciedla reakcje wielkości
popytu na cenę.
cena
Wzrost ceny z C1 do C2 powoduje
spadek wielkości popytu z Q1 do Q2.
C2
C1
Q2
Spadek ceny z C2 do C1 powoduje
Q1 wielkość popytu wzrost wielkości popytu z Q2 do Q1.
DETERMINANTY POPYTU
(czynniki określające, ile danego dobra ludzie będą chcieli kupić):
- dochody nabywców,
- ceny dóbr komplementarnych (dobra uzupełniające się w
zaspokajaniu określonej potrzeby, np. samochody i benzyna) i
substytucyjnych (dobra zastępujące się w zaspokajaniu określonej
potrzeby np. masło i margaryna),
- oczekiwane zmiany sytuacji rynkowej,
- gusty i preferencje nabywców, (odzież, obuwie) dokonując wyboru
takiego a nie innego towaru konsument daje wyraz swoim
upodobaniom.
- zmiana liczby i struktury nabywców (np. według płci lub wieku)
- inne np. pogoda
Mechanizm rynkowy
PODAŻ – to założona relacja między ilością dobra,
którą producenci są skłonni oferować w danym odcinku
czasu, a ceną przy założeniu że inne zjawiska na rynku
nie ulegną zmianie.
Zależność między podażą a ceną ma charakter dodatni. Zależność
między popytem a ceną jest na ogół zależnością odwrotną.
Podaż nie jest określona wielkością ale relacją, ilość
dobra określa się mianem „wielkości podaży”.
Podaż
cena
Poruszanie się po krzywej podaży
odzwierciedla reakcje podaży na cenę.
C2
Wzrost ceny z C1 do C2 powoduje
wzrost wielkości podaży z Q1 do Q2.
Spadek ceny z C2 do C1 powoduje
spadek wielkości podaży z Q2 do Q1.
C1
Q1 Q2
wielkość podaży
Ilość towarów, które producenci chcą oferować na rynku zależy od
ponoszonych kosztów produkcji.
Cokolwiek wpływa na koszty produkcji to oddziałuje na podaż i
położenie krzywej podaży.
DETERMINANTY PODAŻY:
- zmiana produktywności wywołana zmiana
technologii produkcji,
- rentowność dóbr substytucyjnych,
- dostępność czynników naturalnych,
- dostępność różnych zasobów produkcyjnych,
- inne, np. pogoda.
Zmiana któregokolwiek z czynników może
zwiększyć lub zmniejszyć podaż.
Podaż i cena, a czas
Reakcja podaży na zmianę czynników ją określających wymaga
czasu:
- okres ultrakrótki Pd1 – podaż stała
- okres krótki Pd2 – procesy dostosowawcze podaży
- okres długi Pd3 – zdolności produkcyjne zwiększają się
cena
Pd1
Pd2
Pd3
wielkość popytu
OBLICZANIE ZYSKÓ
ZYSKÓW
I STRAT PRZEDSIĘBIORSTWA
Celem przedsiębiorstwa jest wypracowanie
jak największych zysków.
Zysk- wielkość o jaką przychody ze sprzedaży przewyższają
koszty.
Strata - ujemny zysk, wielkość o jaką koszty przewyższają
przychody ze sprzedaży.
Koszty są zróżnicowane i zależą od rodzaju przedsiębiorstwa.
Rachunek wynikó
wyników
Przedsiębiorstwo ustala wysokość zysku bądź straty przy pomocy
rachunku wyników:
PRZYCHÓD - KOSZTY = WY*IK OPERACYJ*Y (zysk oper.
lub strata operacyjna)
Przychód ze sprzedaży towarów i usług. Koszty wytworzenia
towarów.
WY*IK OPERACYJ*Y + ZYSKI *ADZWYCZAJ*E STRATY *ADZWYCZAJ*E = ZYSK lub STRATA BRUTTO
ZYSK BRUTTO - PODATEK DOCHODOWY = ZYSK *ETTO
Definicje
ZYSK KSĘGOWY - zysk brutto wykazany w księgach rachunkowych.
ZYSK EKO*OMICZ*Y - kwota jaka zostaje po odjęciu od przychodów
wszystkich kosztów łącznie z kosztem alternatywnym kapitału i kosztu ryzyka
prowadzenia biznesu. (koszty te nie mają charakteru wydatku z kieszeni)
KOSZT ALTER*ATYW*Y KAPITAŁU - przychód jaki mógłby być
zrealizowany z najlepszej nie podjętej alternatywnej inwestycji.
KOSZT RYZYKA PROWADZE*IA BIZ*ESU (utraty pieniędzy możliwa
do przewidzenia strata związana z niepowodzeniem pewnych części
przedsięwzięć firmy.
STRATA EKO*OMICZ*A - kwota o jaką wydatki zaksięgowane, koszt
alternatywny kapitału oraz koszt ryzyka prowadzenia przedsiębiorstwa
przekraczają przychody firmy.
KOSZTY W LUDZKIM ZACHOWANIU
KOSZT JAW*Y - wydatek pieniężny niezbędny w celu
pozyskania zasobu, produktu lub usługi. Np. cena książki
do j. ang. jest kosztem uczestniczenia w kursie.
KOSZT UKRYTY - niewykorzystana możliwość
wykonania lub pozyskania czegoś innego lub
zastosowania posiadanych zasobów do innego celu. np.
czas spędzony na kursie.
Koszt ukryty może być dużo większy od kosztów
jawnych.
Przykład: koszt edukacji
Koszty jawne
1). Opłata za kurs 200
2). książka 50
razem 250
koszty ukryte
3). Czas 810
np. praca zarobkowa (135x6)
4). niepokój 10
razem 820
całkowity koszt edukacji 1 070
Koszty ukryte zależą od osoby, nie jednakowo wszyscy cenią czas.
RACJONALNE ZACHOWANIE I
KOSZT KRAŃCOWY
KOSZT KRAŃCOWY - dodatkowy koszt ponoszony w
związku z produkcją dodatkowej jednostki określonego
dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem
usługi. Np. przeczytanie dodatkowej strony w książce.
Koszt krańcowy zależy od rodzaju dobra i może być stały lub może
się zmieniać.
PRAWO MALEJĄCYCH PRZYCHODÓ
PRZYCHODÓW
PRAWO MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW - jeżeli kolejne
jednostki jednego zasobu są zużywane wraz ze stałą ilością
innego zasobu, to w pewnym momencie procesu
produkcyjnego dodatkowa produkcja otrzymana z kolejnej
jednostki zasobu zmiennego zacznie maleć.
Czyli wzrost produkcji wraz ze wzrostem np. zatrudnienia wiąże
się początkowo z malejącym kosztem krańcowym, co wynika ze
specjalizacji. W pewnym momencie koszty krańcowe zaczynają
rosnąć, a przychody krańcowe zaczną maleć.
Przykład sadzenie pomidoró
pomidorów
Zasób stały - ziemia, narzędzia
Zasób zmienny - siła robocza
I osoba pracuje - sadzi 100 sadzonek/godz. Traci czas np. na
zmianę narzędzi między czynnościami.
2 osoby pracują - sadzą 250 sadzonek/godz. Specjalizacja pracy,
mniejsze straty. Krańcowy koszt dodatkowych 150 sadzonek jest
niższy niż 100 pierwszych.
Do pewnego momentu im więcej pracowników tym większa
wydajność i mniejszy koszt krańcowy. W pewnym momencie za
dużo robotników na obszarze ziemi, za mało narzędzi, koszt
krańcowy wzrasta!
KOSZTY W KR
KRÓ
ÓTKIM I DŁUGIM
OKRESIE
Struktura kosztów przedsiębiorstwa określa zyskowność
decyzji produkcyjnych, w krótkim i długim okresie.
Koszty zmieniają się w czasie.
Krótki okres - okres w którym wielkość zużycia jednego
lub kilku rodzajów zasobów nie może ulec zmianie - ani
zwiększeniu ani zmniejszeniu.
Długi okres - okres w czasie którego można zmieniać
wielkość zużycia wszystkich rodzajów zasobów. W
długim okresie nie ma kosztów stałych, wszystkie
długookresowe koszty są zmienne.
Wielkość produkcji a zyski
Korzyści skali - obniżki kosztów wynikające z rozszerzonego zużycia
zasobów.
Powody występowania korzyści skali:
- specjalizacja wykorzystania zasobów
- bardziej zaawansowane technologicznie wyposażenie
- pracownicy o wyższych kwalifikacjach
- poprawa organizacji pracy
*iekorzyści skali (dyzekonomia skali )- wzrost kosztów przy dużej
produkcji.
Powody występowania dyzekonomii skali:
- skomplikowane i mało klarowne współzależności pomiędzy pracownikami
- większe koszty utrzymania drożności kanałów informacyjnych
- mniejszy wkład każdego zatrudnionego w całość produkcji (lekceważenie
obowiązków)
Długookresowy koszt przeciętny
Koszty stałe i zmienne
Krótkookresowe koszty mogą być stałe lub zmienne.
Koszt stały - koszt, który nie ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości
produkcji, np. amortyzacja, koszty administracyjne.
Koszt zmienny - koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości
produkcji, np. płaca pracowników.
Koszt całkowity - suma kosztów stałych i zmiennych.
Kc=Ks+Kz
Koszty c.d.
Koszt krańcowy Kk=∆Kc/∆Q
Przeciętny koszt stały -PKs -całkowity koszt stały podzielony przez
liczbę produkowanych jednostek wyrobu Q.
PKs=Ks/Q
Przeciętny koszt zmienny - PKz - całkowite koszty zmienne
podzielone przez liczbę wyprodukowanych jednostek wyrobu Q.
PKz=Kz/Q
Przeciętny koszt całkowity - PKc - suma wszystkich kosztów stałych
i zmiennych podzielona przez liczbę wyprodukowanych jednostek
wyrobu Q.
PKc=Kc/Q
Wykres kosztó
kosztów
ROWNOWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA
W RÓŻNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH
W zależności od struktury rynku danego produktu różne są kryteria
ustalania wielkości produkcji
Struktury rynku:
rynku:
- rynek doskonały (konkurencja doskonała)
- konkurencja monopolistyczna
- oligopol
- monopol
*iezbędne pojęcia:
Utarg całkowity – Uc –przychód ze sprzedaży
Utarg przeciętny - Up=Uc/Q
Utarg krańcowy - Uk=∆Uc/∆Q
Równowaga przedsiębiorstwa w
warunkach konkurencji doskonałej
Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne maksymalizuje zysk przy
rozmiarach produkcji wyznaczonych przez punkt zrównania się kosztu
krańcowego z utargiem krańcowym (który w warunkach konkurencji
doskonałej jest równy cenie produktu).
Qr - punkt równowagi
przedsiębiorstwa (optimum
ekonomiczne, maksimum zysku).
Przedsiębiorstwo przynosi zyski w
przedziale produkcji Q1 do Q2.
Obszar zakreskowany na wykresie
to wielkość zysku.
Równowaga przedsiębiorstwa w
warunkach konkurencji doskonałej.
Cenobiorca – konsument lub producent na tyle mały w
stosunku do całego rynku iż jego sprzedaż i zakupy nie
mogą wpływać na ceny rynkowe.
W warunkach konkurencji doskonałej producenci są
cenobiorcami.
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego.
Siła monopolowa – zdolność firm do podnoszenia cen
rynkowych wytwarzanych przez nią dóbr lub usług poprzez
zmniejszanie wielkości produkcji.
Krzywa popytu monopolisty = Krzywa popytu całego rynku
dla danego produktu
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego.
Przedsiębiorstwo monopolowe jest cenodawcą ponieważ :
- brak konkurentów
- istnieją bariery wejścia na rynek
- brak bliskich substytutów produktu
Pochodzenie barier wejścia na rynek:
- monopolista jest jedynym posiadaczem zasobów
- monopolista jest właścicielem patentu
- monopolista posiada prawo wyłączności na sprzedaż danego
produktu na danym terenie
- monopolista posiada prawo do znaku towarowego i ma wiernych
klientów
- bardzo duże koszty stworzenia linii produkcyjnej
Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego.
Przedsiębiorstwo
monopolistyczne jest w
stanie równowagi dla
produkcji Qr, gdzie
krzywa utargu krańcowego
przecina się z krzywą
kosztów krańcowych.
Qr optimum ekonomiczne
(maksimum zysku)
Cena która odpowiada tej
wielkości produkcji (F) to
cena monopolowa
Praktyki monopolistyczne
Różnicowanie cen – praktyka polegająca na stosowaniu różnych cen na
to samo dobro czy usługę w zależności od tego kto i ile kupuje, przy
założeniu, że koszty krańcowe nie różnią się ze względu na osobę
nabywcy.
Doskonałe różnicowanie cen – polega na sprzedaży każdej jednostki
danego dobra czy usługi po możliwej do osiągnięcia cenie maksymalnej.
*iedoskonałe różnicowanie cen – polega na nakładaniu kilku różnych
cen w zależności od zróżnicowania poziomu konsumpcji lub różnych
segmentów rynku ( wyróżnionych na podstawie lokalizacji, wieku,
dochodu, lub innego kryterium nie mającego związku z różnicami
kosztów).
Konkurencja monopolistyczna
Cechy konkurencji monopolistycznej:
- pewna liczba odmiennych produktów które mogą
w stosunku do pozostałych być substytutami
- wielu producentów
- łatwość wejścia na rynek
- krzywa popytu wysoce elastyczna
Firma może się nieco odchylać od ceny ustalonej w
warunkach konkurencji doskonałej.
Oligopol
Określanie ceny przez oligopol
- decyzje cenowe oligopolistów są wzajemnie
zależne
- oligopolista jako monopolista, może produkować
na poziomie produkcji gdy utarg krańcowy = koszt
krańcowy i uzyskiwać cenę wyższą od ceny
konkurencyjnej ale niższą niż cena monopolowa
Czynniki produkcji
Czynniki produkcji - praca, ziemia, kapitał.
Każdy z czynników wnosi do procesu produkcyjnego
swój wkład i jest wynagradzany w postaci płacy, renty,
procentu..
procentu
W stosunku do czynników produkcji działa prawo
malejących przychodów: popyt na dany czynnik
produkcji zorientowanego na zysk przedsiębiorstwa
zależy przede wszystkim od wielkości krańcowego
przychodu z produktu tego czynnika.
PRAWO MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW - jeżeli kolejne jednostki jednego zasobu są
zużywane wraz ze stałą ilością innego zasobu, to w pewnym momencie procesu
produkcyjnego dodatkowa produkcja otrzymana z kolejnej jednostki zasobu zmiennego
zacznie maleć.
Krańcowy przychó
przychód
Krańcowy przychód z produktu danego czynnika - krańcowy
przychód przedsiębiorstwa, przyrost całkowitego przychodu
przedsiębiorstwa uzyskany dzięki wykorzystaniu dodatkowej
jednostki tego czynnika produkcji.
Przedsiębiorstwo maksymalizując zyski zwiększa wykorzystanie
danego czynnika dopóki krańcowy koszt zastosowania tego
czynnika nie przekroczy krańcowego przychodu z dodatkowej
jednostki produkcji uzyskanej dzięki temu czynnikowi.
Krańcowy przychód z produktu danego czynnika = krańcowy
produkt czynnika * utarg krańcowy z dodatkowej jednostki
produktu uzyskanego dzięki temu czynnikowi
Rynek pracy
Rynek pracy to jeden z czynników procesu produkcji.
Na rynku pracy siły popytu i podaży określają poziom
płac pracowników.
Praca jest towarem. Pracodawca kupuje ten towar za
pewną cenę. W warunkach konkurencji płaca określana
jest tak jak inne ceny poprzez grę popytu i podaży.
Popyt na pracę
Popyt na pracę - zakładana odwrotna zależność między płacą realną, a
wielkością zatrudnienia w danym okresie czasu, przy założeniu że inne
czynniki nie ulegną zmianie.
Krzywa popytu jest nachylona w dół - przy wyższym poziomie płac
pracodawca będzie zatrudniał mniejszą ilość pracowników.
Determinanty popytu na pracę:
• Popyt na pracę wynika z popytu na wytwarzany produkt.
•Wydajność pracy - ilość którą pracownik wytwarza w danej jednostce
czasu.
Popyt na pracę będzie rósł i malał wraz ze wzrostem i spadkiem wydajności
oraz ceny produktu.
Zmiana technologiczna zwiększa wydajność pracy, więc popyt na pracowników może wzrosnąć. Ale jeżeli wzrost wydajności następuje w całej
branży to pojawia się duża ilość produktu na rynku, cena spada, wartość
produktu krańcowego spada, popyt na pracę spada, zmniejszają się zarobki.
Podaż pracy
Podaż pracy - założona dodatnia zależność między poziomem płac
realnych, a liczbą pracowników (lub roboczogodzin) oferowanych na rynku
pracy w danym okresie, przy założeniu iż pozostałe czynniki nie ulegną
zmianie.
Krzywa podaży jest rosnąca. Przy wyższych stawkach płac więcej
pracowników będzie skłonnych dłużej pracować niż przy niższych.
Podaż pracy zależy od kosztów alternatywnych czasu pracy.
Pracodawcy chcąc zwiększyć produkcję mają dwie możliwości: zwiększyć
zatrudnienie lub wypłacać nadgodziny.
Przesunięcie krzywej podaży następuje jeśli wartość alternatyw czasu na
pracę ulegnie zmianie. Jeżeli pracownik będzie bardziej cenił wolny czas niż
pracę (np. w wakacje) to podaż pracy spadnie. Jeżeli z jakiegokolwiek
powodu wartość alternatyw dla pracownika zmniejszy się krzywa podaży
pracy przesunie się w lewo, podaż pracy wzrasta.
Równowaga na rynku pracy.
Konkurencyjny rynek pracy to taki gdzie indywidualny pracodawca,
ani indywidualny pracownik nie ma wpływu na stawkę
Stawka płac
Płaca równowagi jest określana podobnie jak
ceny dóbr i usług. Przy stawce W2 występuje
nadwyżka
podaż
W2
nadwyżka: ilość osób zatrudnionych wynosi
Ql, a ilość osób które chcą podjąć pracę
W1
wynosi Q3. Pracownicy którzy nie mają
pracy będą chcieli podjąć ją za mniej niż W2.
Pracodawcy po niższej stawce mogą
popyt
zatrudnić większą ilość osób. W ten sposób
stawka spadnie do stawki równowagi W, a
ilość zatrudnionych wzrośnie z Q 1 do Q2.
Q1 Q2
Q3 Ilość pracy
Jeżeli stawka spada poniżej W 1 wielkość popytu na siłę roboczą przewyższa wielkość
podaży powodując niedobór. Pracodawcy chcąc zatrudnić większą ilość osób muszą
podnieść stawkę. Wielkość podaży zwiększy się, a zwiększone stawki ograniczą popyt
na pracę Ustali się równowaga na poziomie stawki W 1 i liczbie osób Q2.
Przyczyny zróżnicowania płac.
Różnice w zarobkach na różnych rynkach są ogromne.
Różne czynniki ograniczają konkurencyjność rynków pracy.
1. Zróżnicowanie niepieniężnych korzyści z pracy.
•Satysfakcja z wykonywanej pracy,
Stawka płac
<-korzyści niepieniężne
•Stosunki panujące w miejscu pracy
popyt
Ilość pracy
Im większe znaczenie korzyści niepieniężnych związanych z danym
zatrudnieniem tym większa podaż pracy
Całkowita stawka płac - suma pieniężnej stawki płac oraz pieniężnego
ekwiwalentu niepieniężnych korzyści z pracy.
Przyczyny zró
zróżnicowania płac.
2. Zróżnicowanie rynków
Pracownicy różnych gałęzi otrzymuj ą różne stawki płac bo
konsumenci przywiązują różną wagę do produkowanych
przez nich dóbr.
Pracownicy mogą przechodzić między rynkami do tych
gdzie płace są wyższe . Ale związane jest to z dodatkowymi
kosztami, np. zdobycie nowych kwalifikacji, zmiana miejsca
zamieszkania.
Przyczyny zróżnicowania płac
3. Zróżnicowanie pracowników
Zróżnicowanie płac na tym samym rynku pracy wynika z
różnic między pracownikami. Niektórzy pracownicy są
bardziej wydajni i im pracodawcy płaca więcej.
Kapitał ludzki - nabyte kwalifikacje oraz możliwości
produkcyjne pracowników.
Zróżnicowanie może być wynikiem społecznej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię,
przynależność do grupy etnicznej lub partii politycznej.
Regulacja prawna stawek
Płaca minimalna - dla zapewnienia pracownikom
odpowiedniego poziomu życia.
Skutki płacy minimalnej:
- ograniczenie zatrudnienia - bezrobocie,
- większa ilość zasiłków, pomoc społeczna, - podniesienie
poziomu przestępczości,
- zwiększenie dyskryminacji,
- ograniczenie świadczeń niepieniężnych dla pracowników
Monopson
Czysty monopson - istnieje jeden pracodawca dla pewnej kategorii
pracowników, np. duży zakład tekstylny w małym mieście, gdzie nie ma innego
przemysłu.
Siła monopsonowa - zdolność producenta do zmiany ceny zasobu poprzez
zmianę wielkości zatrudnienia.
Krańcowy koszt pracy - dodatkowy koszt ponoszony przez firmę
powiększającą liczbę zatrudnionych przy przyjęciu jednego dodatkowego
pracownika.
Krańcowy przychód z pracy - przyrost utargu przedsiębiorstwa uzyskany przy
sprzedaży produkcji wytworzonej dzięki zatrudnieniu dodatkowej jednostki
pracy.
Zatrudnianie przez monopson - zwiększa zatrudnienie tak długo jak efekt
dochodowy jest większy od dodatkowego kosztu krańcowego pracy.
Monopsonista zatrudnia mniej osób i płaci niższe stawki niż w warunkach
konkurencji.
Siła rynkowa pracobiorcó
pracobiorców
1. Podwyższanie swoich kwalifikacji - pracownik o wyższych
kwalifikacjach napotyka na niższą konkurencję.
2. Związki zawodowe - na dużym rynku pojedynczy pracownik nie
liczy się. Duża grupa pracowników może natomiast spowodować
duże koszty obciążające pracodawcę.
Związki zawodowe wykorzystują swoją siłę do ograniczenia
podaży pracy i podniesienia płac. Np.osoby nie będące członkami
związków nie mogą pracować - podaż pracy spada.
Związki zawodowe mogą dążyć do zwiększenia popytu na
produkty wytwarzane przez swoją firmę, np. przez polityczne
wspieranie restrykcji na te same towary z zagranicy lub przez
promocje swoich towarów. W tym przypadku popyt na pracę
rośnie i ilość zatrudnionych rośnie, stawka płacy również rośnie.
RENTA
Ludzie uzyskują dochody nie tylko w wyniku pracy. Mogą uzyskiwać dochody
poprzez wynajmowanie posiadanych przez siebie zasobów: ziemi i kapitału.
Renta ekonomiczna - każda płatność uzyskana za użyczenie zasobu lub czynnika
produkcyjnego, która przekracza jego koszt alternatywny.
Czysta renta ekonomiczna - płatność za wykorzystanie zasobu produkcyjnego, który
ma zerowy koszt alternatywny. Dla takich czynników podaż jest stałe (pionowa).
Powszechna renta ekonomiczna - różnica między ceną zasobu a jego kosztem
alternatywnym gdy koszt alternatywny nie jest równy zeru.
Cena za hektar ziemi
Podaż
Czysta
renta
ekono-ekono
miczna
Ilość hektarów
Kosztem alternatywnym
danego dobra jest ilość
innego dobra, z której trzeba
zrezygnować, aby możliwe
stało się wytworzenie
dodatkowej jednostki tego
pierwszego
PROCE*T
Procent - płatność za odroczoną konsumpcję, wyrażony jako odsetki od
wypożyczonej kwoty.
Stopa procentowa - roczna płatność za odłożoną konsumpcję, wyrażana jako
procent od wypożyczonej kwoty.
Rynkowa (nominalna, pieniężna) stopa procentowaprocentowa całkowita płatność
którą można otrzymać od udzielonej pożyczki, wyrażona w postaci procentu
od udzielonej pożyczki.
Składa się z trzech elementów:
- Czysta stopa procentowa
- Koszt ryzyka
- Oczekiwana stopa przyszłej inflacji.
Czysta stopa procentowa - przychód którego można oczekiwać z inwestycji
w warunkach braku ryzyka i inflacji.
Realna stopa procentowa -rynkowa stopa procentowa minus stopa inflacji.
Download