Szko³a Psychoterapii DDA

advertisement
Szko³a
Psychoterapii
DDA
Wypracowana w trakcie naszego
dwudziestoletniego doświadczenia metody psychoterapii,
która realnie umożliwia uwolnienie się od krzywdy emocjonalnej
i wzięcie odpowiedzialności za własne życie i rozwój.
Do Szkoły Psychoterapii DDA zapraszamy osoby chcące
kompleksowo przygotować się do pracy psychoterapeutycznej
z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).
Szkoła zapewnia możliwość uzyskania następujących umiejętności:
• Rozpoznawania specyfiki klienta z rodziny alkoholowej,
• Diagnozowania syndromu DDA w jego indywidualnej,
(właściwej danemu klientowi) postaci,
• Posługiwania się specyficznymi metodami pracy,
psychoterapeutycznej z DDA,
• Budowania relacji z klientem DDA,
• Osadzania się w roli psychoterapeuty DDA.
Kim jesteśmy?
Szkoła terapii DDA powstała z potrzeby podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem,
a zarazem jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk pomocowych, zainteresowanych
wiedzą i umiejętnościami przydatnymi w pracy psychoterapeutycznej specyficznie
ukierunkowanej na pomoc DDA.
Jesteśmy prekursorami specyficznej metody pracy psychoterapeutycznej z DDA w Polsce.
Mamy za sobą ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, poddawanego na bieżąco
nadzorowi superwizorów i merytorycznej korekcie wynikającej z ewaluacji efektów naszej
pracy. Jesteśmy założycielami Stowarzyszenia Od-Do, którego znakiem rozpoznawczym jest
program terapeutyczny dla MDDA „Z dalekiej podróży do własnych kątów” – autorskie dzieło
Ani Seweryńskiej powstałe w 1993 roku we współpracy z Mirkiem Borkiem i Czarkiem
Biernackim. Rękojmią jakości naszej pracy jest sprawdzony zespół psychoterapeutów
i trenerów, a naszą największą dumą są niezmiennie od lat adepci „Z dalekiej podróży…”,
których grono z roku na rok się powiększa. Mamy ogromną satysfakcję, że jako pierwsi
w swych działaniach terapeutycznych objęliśmy szczególną troską Młodych DDA, będących
u progu dorosłego życia. Prowadząc wspomniany autorski program terapeutyczny, wciąż
czerpiemy radość z efektów naszej pracy, pomagając DDA na każdym etapie ich życia.
Powołanie Szkoły Terapii DDA było naturalną konsekwencją wieloletniego działania i rozwoju
Stowarzyszenia, a jednocześnie zapotrzebowania zgłaszanego przez środowisko
psychologów i społeczności lokalne. W naszym dorobku mamy już między innymi realizację
szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się pracą z dorosłymi dziećmi alkoholików
„W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA”. Każdy z uczestników szkolenia uczestniczył
w 120 godzinach pracy warsztatowej oraz w dodatkowych godzinach konsultacji
z superwizorem i e-learningu w postaci ćwiczeń i testu podsumowującego. Ilość chętnych,
która zgłosiła się na nasze szkolenie, pokazała jednoznacznie, jak ogromne
jest
zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności pracy psychoterapeutycznej specyficznie
ukierunkowanej na pomoc DDA i jak dużym zaufaniem obdarzyli nas uczestnicy, wybierając
naszą ofertę.
Wychodząc naprzeciw zaobserwowanym potrzebom i chcąc podzielić się tym wszystkim,
co wypracowaliśmy
przez lata, powołaliśmy Szkołę Psychoterapii DDA. Zapewniamy
profesjonalne i kompleksowe (merytoryczne i praktyczne) szkolenie, powadzone przez
naszych najlepszych specjalistów. Wieloletni dorobek i renoma, jaką pozyskaliśmy są naszą
najlepszą wizytówką, a dla kandydatów – zachętą i gwarancją profesjonalizmu i rzetelności.
Wypracowując w toku wieloletnich doświadczeń własny, sprawdzony model terapeutyczny,
czerpaliśmy sprawdzone wzorce z dorobku najlepszych szkół terapii, dodatkowo
wzbogacając je autorskimi rozwiązaniami. Na tym modelu zbudowaliśmy własny Program
Szkoły Psychoterapii DDA.
Zespół Szkoły Psychoterapii DDA
Szko³a Psychoterapii DDA - http://szkola.od-do.org - ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa - tel.: 22 632 09 09
Zapraszamy do Szkoły Psychoterapii DDA
Szko³a Psychoterapii DDA
Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5
tel.: 22 632 09 09
e-mail: [email protected]
http://szkola.od-do.org
Cel Szkoły Psychoterapii DDA
Celem szkoły jest kompleksowe przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej z DDA – Dorosłymi
Dziećmi Alkoholików. Wskazanie specyfiki klienta/pacjenta oparte jest na założeniu, że źródłem
problemów emocjonalnych jest wzrastanie w rodzinie dysfunkcjonalnej (alkoholowej). Skutkiem
wzrastania w takiej rodzinie jest krzywda emocjonalna doznana w relacji z ojcem i z matką. Polega
ona na:
• obarczeniu dzieci winą i odpowiedzialnością za wybory rodziców zagrażające
ich życiu i zdrowiu,
• opuszczeniu/odrzuceniu emocjonalnym dzieci przez rodziców,
• zablokowaniu/zaniedbaniu przez rodziców rozwoju psychospołecznego
swych dzieci.
Konsekwencje tych przeżyć są źródłem problemów, które ujawniają się w dorosłym życiu
i które stają się bodźcem do podjęcia terapii. Lata pracy i doświadczeń udowodniły nam,
że terapeuta profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy z DDA może poprowadzić
najbardziej efektywną terapię i tym samym najskuteczniej pomóc klientowi/pacjentowi.
Fundamenty metodyczne Szkoły Psychoterapii DDA
Nauka w Szkole Psychoterapii DDA opiera się na następujących metodach:
• własna terapia grupowa oparta na procesie grupowym,
relacjach interpersonalnych i kontakcie z emocjami,
• nabywanie umiejętności psychoterapeutycznych w pracy metodą
warsztatu psychospołecznego,
• doświadczanie siebie w roli psychoterapeuty DDA poprzez udział
w superwizji grupowej i indywidualnej.
Założenia programowe
• Szkoła przygotowuje do prowadzenia systemowej pomocy psychologicznej
w pracy psychoterapeutycznej z DDA.
• Składa się z modułów tematycznych.
• Trwa cztery lata.
• Każdy rok to jeden moduł.
Szko³a Psychoterapii DDA - http://szkola.od-do.org - ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa - tel.: 22 632 09 09
Moduły
Moduł I - własna terapia grupowa
Cele nauki w I module: 1) uświadomienie i urealnienie własnej gotowości emocjonalnej do pracy
z grupą, jako podstawy decyzji o szkoleniu i jego realizacji, 2) weryfikacja umiejętności
prowadzenia grupy z rozumieniem procesów w niej zachodzących, 3) urealnienie umiejętności
pracy indywidualnej na tle grupy/ z wykorzystaniem zasobów grupy.
Moduł II - specyfika klienta z syndromem DDA: diagnoza, motywacja, dysfunkcjonalne
mechanizmy funkcjonowania psychospołecznego
Cele nauki w II module: 1) nabycie/poszerzenie umiejętności pracy psychoterapeutycznej
z uwzględnieniem specyfiki pacjenta/klienta z syndromem DDA, 2) uświadomienie sobie istoty
znaczenia, jakie ma źródło problemów i destrukcyjnych mechanizmów obronnych
klienta/pacjenta w jego diagnozie i motywowaniu go do zmiany, 3) nabycie umiejętności
wyznaczania celów pracy terapeutycznej i kierunkowania jej zgodnie z tymi celami
oraz potrzebami/możliwościami pacjenta/klienta.
Moduł III - rola i kompetencje terapeuty, metoda pracy psychoterapeutycznej
Cele nauki w III module: 1) wzmocnienie/pogłębienie kompetencji w roli psychoterapeuty
ukierunkowanego specyficznie na pracę z DDA, 2) poznanie metody systemowej pracy
psychoterapeutycznej z DDA i nabycie umiejętności jej stosowania.
Moduł IV - program systemowej pomocy psychoterapeutycznej dla MDDA
Cel nauki w IV module to poznanie i nabycie umiejętności realizacji programu systemowej
pomocy psychoterapeutycznej dla MDDA.
Po każdym module następuje egzamin kwalifikujący na następny rok
Naukę można zakończyć po dowolnym module
Obowiązuje kolejność modułów
Certyfikacja
• Uczestnicy Szkoły Terapii DDA po każdym module uzyskują zaświadczenie
o kompetencjach nabytych w trakcie realizacji celów danego modułu.
• Po zakończeniu czwartego modułu/roku istnieje możliwość odbycia dwuletniego stażu
w Stowarzyszeniu OD-DO w programie terapeutycznym dla MDDA.
• Absolwenci szkoły, którzy spełnili wszystkie warunki formalne i merytoryczne, otrzymują
certyfikaty psychoterapeuty DDA.
Rekrutacja
Trwa nabór, który odbywa się poprzez zgłoszenie i wysłanie wypełnionego formularza
zamieszczonego na stronie szkola.od-do.org.
Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której
znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące Szkoły Psychoterapii DDA.
Szko³a Psychoterapii DDA - http://szkola.od-do.org - ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa - tel.: 22 632 09 09
Opłaty
• Szkoła Psychoterapii DDA trwa 4 lata, co odpowiada czterem Modułom Programowym
• Sesje zajęciowe odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godzinach 9:00-18:00,
w siedzibie Stowarzyszenia OD-DO. Szczegółowy harmonogram zjazdów na stronie:
szkola.od-do.org
• W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia, zajęcia odbywają się w małych grupach
(maksymalnie 16-osobowych) i prowadzone są jednocześnie przez dwóch
psychoterapeutów, co wyróżnia ofertę Szkoły Psychoterapii DDA spośród innych Szkół
i Studiów, szkolących w zawodzie psychoterapeuty.
ROK/MODUŁ
I ROK/I MODUŁ
II ROK/II MODUŁ
III ROK/III MODUŁ
IV ROK/IV MODUŁ
Opłata roczna (zł)
6500
7000
7500
7500
Ważne informacje:
• Wszystkie opłaty za Szkołę Psychoterapii DDA są jawne i podane w rocznych ratach
• Kandydat do Szkoły ma pełną informację o opłatach przed podjęciem decyzji
o wyborze Szkoły
• Podane opłaty obejmują wszystkie koszty związane z rekrutacją, realizacją Programu
Szkoły i procesem egzaminacyjnym
• Nie istnieją żadne inne koszty ukryte
• Podane ceny są gwarantowane i nie ulegną zmianie w trakcie czteroletniego
procesu kształcenia
• Opłatę za każdy rok nauki w Szkole Psychoterapii DDA należy uiścić w dwóch półrocznych
ratach bądź jednorazowo
• Ostatecznym potwierdzeniem woli nauki w Szkole Psychoterapii DDA, po akceptacji
zgłoszenia przez Szkołę, jest dokonanie przedpłaty w wysokości 1000 zł, która wliczona
jest w opłatę roczną I Modułu
• Harmonogram wpłat i numer konta znajduje się na stronie szkola.od-do.org
Zapraszamy
Szko³a Psychoterapii DDA - http://szkola.od-do.org - ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa - tel.: 22 632 09 09
Zapraszamy do kontaktu
oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej
Szko³a Psychoterapii DDA
Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5
tel.: 22 632 09 09
e-mail: [email protected]
http://szkola.od-do.org
Nasze główne założenia i inspiracje teoretyczne
Prowadząc pracę psychoterapeutyczną i nauczając jej, przyjmujemy pewien zestaw założeń
dotyczących podstaw kształtowania relacji terapeutycznej i metod uzyskiwania zmiany,
po którą przychodzi klient.
Kluczem do zmiany jest naszym zdaniem kontakt i relacja terapeutyczna. Terapeuta oferuje
klientowi otwartość i uczciwość, pozostając w kontakcie z własnymi emocjami i osobistą
postawą życiową. Tym samym modeluje podobne nastawienie u klienta.
Dla klienta DDA niezwykle ważna i lecząca jest możliwość przeżycia bezpiecznej relacji,
w której terapeuta nie waha się przyjąć roli quasi-rodzicielskiej, stwarzającej przestrzeń
na identyfikację potrzeb niezaspokojonych na różnych poziomach rozwoju klienta w rodzinie
alkoholowej czy szerzej – dysfunkcjonalnej.
W każdej sytuacji terapeuta kieruje się dobrem klienta, rozumianym jako wspieranie
go w dokonywaniu świadomych i autonomicznych wyborów. Pomaga klientowi rozeznać jego
możliwości, zachęcając przy tym do uświadamiania sobie i uwzględniania prawdziwych
uczuć i potrzeb.
Terapeuta towarzyszy klientowi w zmaganiach z dylematami moralnymi i egzystencjalnymi.
Zachowuje neutralność rozumianą jako przyzwolenie, by klient kierował się swoim własnym
systemem wartości, zarazem jednak pomaga mu uzgodnić ów system wartości z głębokimi
indywidualnymi potrzebami emocjonalnymi.
Terapeuta nie ukrywa swojego zaangażowania emocjonalnego w relację z klientem, reaguje
wobec niego empatycznie, jest otwarty na jego potrzeby. W trakcie pracy dąży do uzyskania
obustronnego zaangażowania w relację, służącego rozwojowi poczucia bliskości
i bezpieczeństwa. Zarazem jest świadom granic zapobiegających uzależnieniu klienta
od terapeuty i ułatwiających konstruktywne rozwiązanie kontraktu terapeutycznego.
Szko³a Psychoterapii DDA - http://szkola.od-do.org - ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa - tel.: 22 632 09 09
Źródłem inspiracji jest dla zespołu i programów OD-DO przede wszystkim dorobek psychologii
humanistycznej ze szczególnym uwzględnieniem wątków egzystencjalnych.
Carl Rogers – terapia skoncentrowana na kliencie
Terapia nastawiona na klienta – (...)jest takim sposobem bycia z drugą osobą, który sprzyja
zdrowym zmianom i ułatwia rozwój. Opiera się ona na założeniu, że w człowieku tkwią
ogromne zdolności do zrozumienia samego siebie i do konstruktywnych zmian w sposobie
bycia i zachowania, oraz że najlepsze warunki do ujawnienia i urzeczywistnienia tych
zdolności stwarza pewna specyficzna relacja z drugim człowiekiem. Jej specyfika polega
na tym, że terapeuta (lub inna osoba udzielająca pomocy) doświadcza siebie takim, jakim
rzeczywiście jest, że wykazuje głęboką wrażliwość i nieoceniające zrozumienie dla drugiej
osoby, że troszczy się o nią i komunikuje jej te wszystkie uczucia. Jakość tej relacji jest
decydującym elementem całego procesu terapeutycznego.
Carl Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus – Press, Wrocław
1991
Irving Yalom – terapia egzystencjalna
„Psychoterapia egzystencjalna” wymyka się ścisłej definicji, orientacja egzystencjalna
bowiem nie opiera się na doświadczeniach empirycznych, lecz na głębokiej intuicji.
(...)Psychoterapia egzystencjalna to dynamiczne podejście do terapii, skoncentrowane wokół
trosk zakorzenionych w istnieniu jednostkowym.
(...)Przedstawiciele stanowiska egzystencjalnego kładą nacisk na (...)konflikt wynikający
z konfrontacji jednostki z danymi istnienia. A przez „dane istnienia” rozumiem pewne troski
ostateczne, pewne immanentne cechy przynależne – nieuchronnie – naszej ludzkiej
egzystencji w świecie.
(...)Cztery troski ostateczne [to] śmierć, wolność, izolacja i brak sensu. (…)Psychodynamika
egzystencjalna odnosi się zatem do tych czterech danych, tych trosk ostatecznych
oraz do świadomych i nieświadomych lęków, które się z nich rodzą.
Irvin D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2008
Fritz Perls – terapia Gestalt
Kiedy tylko wydarza się coś rzeczywistego, jestem głęboko poruszony, a kiedy jestem głęboko
zaangażowany w spotkanie z moim pacjentem, całkowicie zapominam o widowni i wtedy
jestem prawdziwie skupiony.
Frederick S. Perls Wokół śmietnika, Zysk i S-ka, Poznań 2002
Leslie Greenberg – terapia skoncentrowana na procesie doświadczania
Ideą leżącą u podstaw terapii skoncentrowanej na procesie doświadczania jest przekonanie,
iż emocje z natury służą lepszej adaptacji, ale mogą także stać się źródłem problemów
na skutek traum przeżytych w przeszłości, tendencji do ich ignorowania lub umniejszania ich
znaczenia. Reakcje emocjonalne sygnalizują, które aspekty sytuacji są ważne, i tym samym
stają [się] przewodnikiem w zakresie naszych potrzeb. Wskazują nam, czego chcemy,
i pomagają określić, jakiego typu zachowania są adekwatne do danej sytuacji. Z czasem
świadomość własnych emocji oraz uczenie się, jak nimi zarządzać i z nich korzystać, daje
poczucie stałości i pełni. Jednakże sama nauka o emocjach jest niewystarczająca. Klient musi
doświadczyć owych emocji w momencie ich powstawania, w bezpiecznym środowisku sesji
terapeutycznej. W takiej sytuacji klient może samodzielnie odkryć wartość większej
samoświadomości i bardziej elastycznego zarządzania emocjami. Podejście zorientowane
na proces doświadczania można podsumować w następujący sposób: jest
to skoncentrowana na emocjach terapia, która w systematyczny, aczkolwiek elastyczny
sposób pomaga klientowi uświadomić sobie własne emocje i efektywnie z nich korzystać.
Robert Elliot, Jeanie C. Watson, Rhonda N. Goldman, Leslie S. Greenberg, Psychoterapia
skoncentrowana na emocjach. Wprowadzenie do praktyki i szkolenia psychoterapeutów,
Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2009
Szko³a Psychoterapii DDA - http://szkola.od-do.org - ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa - tel.: 22 632 09 09
Download