szczegółowy opis tematu zamówienia (sotz) - renowator

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA (SOTZ)
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego EA/ZP-15/1/2012
na:
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
nr Umowy UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00 pt.:
"Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
realizowanego w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) – Lidera Projektu
w partnerstwie z
Instytutem Badań Systemowych PAN (IBS PAN) i
Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN)
z podziałem na 5 części (zadań):
Zadanie 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach
kursu e-learningowego pt.: „Podstawy uczenia maszynowego i eksploracji danych”,
Zadanie 2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach
kursu e-learningowego pt.: „Podstawy matematyki dyskretnej i elementy teorii
algorytmów”,
Zadanie 3. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach
kursu e-learningowego pt.: „Teoria gier i decyzji”,
Zadanie 4. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach
kursu e-learningowego pt.: „Biologiczne inspiracje algorytmów inteligencji
obliczeniowej”,
Zadanie 5. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach
kursu e-learningowego pt.: „Automaty, języki formalne i obliczenia”.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na: Przygotowaniu i
przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) "Technologie informacyjne: badania i ich
interdyscyplinarne zastosowania", zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów
e-learningowych”, realizowanego w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) – Lidera
Projektu w partnerstwie z Instytutem Badań Systemowych PAN (IBS PAN) i Instytutem
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN) z podziałem na 5
części (zadania). Projekt PO KL jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00 zawarta
dnia 12 maja 2011r. pomiędzy Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk a
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Projekt PO KL
„Technologie Informacyjne: Badania i ich Interdyscyplinarne Zastosowania”
Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00
Projekt – kontakt: ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, Polska
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
Przedmiotem każdego z zadań, od zadania pierwszego postępowania do zadania piątego
postępowania, jest przygotowanie i przeprowadzenie, minimum 2 (słownie: dwóch), zajęć
dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania", zadanie 7
Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”.
Poniżej, przy każdym zadaniu postępowania, w nawiasie, podana jest równorzędna ilość godzin
dydaktycznych na dziennych studiach doktoranckich. Cztery pierwsze kursy e-learningowe
odpowiadają jednemu semestrowi nauki – jako podstawowej jednostce na studiach dziennych.
Piąty kurs odpowiada ½ semestru nauki.
ZADANIE 1 – „Podstawy uczenia maszynowego i eksploracji danych”
(usługa edukacyjna równorzędna 30 godzinom wykładów + 30 godzin ćwiczeń na
dziennych studiach doktoranckich).
ZADANIE 2 – „Podstawy matematyki dyskretnej i elementy teorii algorytmów”
(usługa edukacyjna równorzędna 30 godzinom wykładów + 30 godzin ćwiczeń na
dziennych studiach doktoranckich).
ZADANIE 3 – „Teoria gier i decyzji”
(usługa edukacyjna równorzędna 30 godzinom wykładów + 30 godzin ćwiczeń na
dziennych studiach doktoranckich).
ZADANIE 4 – „Biologiczne inspiracje algorytmów inteligencji obliczeniowej”
(usługa edukacyjna równorzędna 30 godzinom wykładów + 30 godzin ćwiczeń na
dziennych studiach doktoranckich).
ZADANIE 5 – „Automaty, języki formalne i obliczenia”
(usługa edukacyjna równorzędna 15 godzinom wykładów + 15 godzin ćwiczeń na
dziennych studiach doktoranckich).
Wykonawcy prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani będą do przygotowania
dokumentacji dydaktycznej w języku angielskim oraz przeprowadzenia zajęć w języku
angielskim w formie-e-learningu, w tym do:
 przygotowania syllabusa kursu e-learningowego zgodnie ze wzorem będącym
Załącznikiem nr 1 do SOTZ i dołączenia go do oferty,
 przygotowania w formie elektronicznej podręcznika multimedialnego zgodnie ze
wzorem będącym Załącznikiem nr 2 do SOTZ w terminie do dwóch miesięcy od daty
podpisania umowy,
 przygotowania wykładu i ćwiczeń (forma e-learning) w języku angielskim z zakresu
będącego przedmiotem kursu e-learningowego,
 przeprowadzenia zajęć wprowadzających do kursu w siedzibie Zamawiającego,
 przeprowadzenia całkowicie w języku angielskim zajęć dydaktycznych w zakresie
opisanym w pkt. III, w terminach określonych w pkt. II w niniejszym dokumencie,
 konsultacji online ze studentami,
 przeprowadzenia egzaminu po zakończeniu kursu e-learningowego i egzaminu
poprawkowego w siedzibie Zamawiającego. Zaliczenie kursu e-learningowego dla
uczestników projektu z zagranicy będzie możliwe za pomocą dostępnych
komunikatorów, np. platformy edukacyjnej Moodle lub Skype.
II. Termin wykonania zamówienia
Realizacja kursu będzie przypadać na okres: data podpisania umowy – 31 grudzień 2015r.
Rozpoczęcie zajęć nastąpi po skompletowaniu listy uczestników (minimum 4 osoby). Czas
prowadzenia zajęć powinien obejmować 4 miesiące. W ramach przedmiotu zamówienia
Strona 2 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
Wykonawca zobowiązuje się do dwukrotnego przeprowadzenia kursu e-learningowego w
ramach projektu PO KL pt.: „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne
zastosowania". Realizacja większej liczby kursów, powyżej dwóch, będzie uzależniona od liczby
zgłoszeń na dany kurs i będzie możliwa na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Materiały dydaktyczne powinny być dostarczone w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania
umowy.
III. Zakres przedmiotowy dla Wykonawców prowadzących zajęcia dydaktyczne:
ZADANIE 1 „Podstawy uczenia maszynowego i eksploracji danych”
Pierwsza część kursu dotyczy podstawowych technik uczenia maszynowego. Powinny być
przedstawione techniki klasyfikacji takie jak drzewa decyzyjne, klasyfikacja bayesowska,
regresja, metody oparte na podobieństwie, sieci neuronowe, zespoły klasyfikatorów i inne.
Również powinny być przedstawione metody oceny klasyfikatorów. Uczenie nienadzorowane
(klasteryzacja) z uwzględnieniem metod takich jak K-średnich i mieszanki rozkładów
normalnych.
Druga część kursu dotyczy metod eksploracji danych, przede wszystkim metod regułowych.
Powinny być przedstawione głównie reguły asocjacyjne ale również metody pokryciowe, logika
rozmyta i zbiory przybliżone.
Zakres zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
1. Przegląd uczenia maszynowego i eksploracji danych. Powtórka z rachunku
prawdopodobieństwa.
2. Problem klasyfikacji. Drzewa decyzyjne. Kryteria wyboru testu. Podstawy teorii
informacji.
3. Drzewa decyzyjne. Przeuczenie. Przycinanie. Brakujące wartości i atrybuty numeryczne.
Konkretne algorytmy: ID3, CART, C4.5.
4. Ocena dokładności klasyfikatorów. Kroswalidacja. Przedziały ufności na błąd klasyfikacji.
Krzywe ROC/Lift/cost.
5. Metody oparte o podobieństwo. Rezultaty Teoretyczne. Aspekty implementacyjne,
podstawy indeksacji wielowymiarowej.
6. Klasyfikacja i wnioskowanie bayesowskie. Naiwny klasyfikator bayesowski. Aspekty
implementacyjne. Metoda największej wiarygodności. Regresja logistyczna. Złożoność
próbkowa.
7. Sieci neuronowe. Zespoły klasyfikatorów: bagging, boosting. Rozkład na obciążenie i
wariancję. Rezultaty teoretyczne dotyczące metody boosting. Lasy losowe.
8. Wstęp do maszyn wektorów podpierających. Wprowadzenie do teorii PAC.
9. Wstępne przetwarzanie danych. Wyjątki, brakujące wartości, ciężkie ogony, PCA.
10. Klasteryzacja. Klasteryzacja hierarchiczna. K-średnich. Podstawy algorytmu EM.
11. Techniki regułowe. Podejścia historyczne: zamiana drzew decyzyjnych na reguły, metody
pokryciowe, CN2.
12. Reguły asocjacyjne. Znajdowanie reguł asocjacyjnych w dużych bazach danych.
Uogólnienia na sekwencje i grafy.
13. Reguły asocjacyjne. Wybór interesujących reguł asocjacyjnych. Podejścia oparte na
zbiorach przybliżonych.
14. Soft computing: logika rozmyta, sterownik Mamdaniego. Algorytmy genetyczne.
15. Przegląd nowych osiągnięć w uczeniu maszynowych.
Strona 3 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem zajęć, przygotować
do zatwierdzenia szczegółowy syllabus wykładu/ćwiczeń oraz podręcznik multimedialny.
Do obowiązków wybranego Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie nieodpłatnych
konsultacji dla uczestników kursu e-learningowego (Beneficjenta Ostatecznego Projektu PO KL).
Konsultacje realizowane będą metodą asynchroniczną (e-mail, forum dyskusyjne na platformie
Moodle) oraz metodą synchroniczną (konsultacje w trybie tekstowym (chat na platformie
Moodle) oraz w trybie audio/video (program typu Skype)).
Konsultacje powinny się odbywać minimum 2 x 1h (1h = 60 minut) w tygodniu w terminach
ustalonych przez Wykonawcę.
Prowadzący powinien uczestniczyć w zjeździe inauguracyjnym (rozpoczynającym zajęcia) – 2
godziny dydaktyczne oraz w zjazdach egzaminacyjnych (kończącym zajęcia i poprawkowym),
które będą przeprowadzone w IPI PAN (siedziba Zamawiającego).
Egzaminy mogą mieć formę testu online na platformie edukacyjnej lub formę pisemną lub
ustną.
Udział prowadzącego zajęcia w sesjach egzaminacyjnych oraz w zjeździe inauguracyjnym, a
także w konsultacjach online ze studentami odbywać się powinien w ramach realizacji umowy.
Kurs ma być równoważny 30 godzinom wykładów i 30 godzinom ćwiczeń na równoważnych
studiach dziennych doktoranckich. Czas trwania zajęć z prowadzonego przedmiotu powinien
odpowiadać 1 semestrowi. Rozpoczęcie zajęć nastąpi po skompletowaniu listy uczestników.
Wykonawcy prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani będą do przygotowania podręcznika
multimedialnego, który będzie upowszechniony na platformie e-learningowej przed
rozpoczęciem kursu. Specyfikacja wymagań na podręcznik multimedialny stanowi załącznik nr 2
do SOTZ.
ZADANIE 2
„Podstawy matematyki dyskretnej i elementy teorii algorytmów”
Podstawy matematyki dyskretnej
Pierwsza część kurs dotyczy liczb podziału, rekurencji oraz funkcji tworzących.
Druga cześć dotyczy teorii grafów: drzewa, drzewa rozpinające, przeszukiwanie grafu,
najkrótsza ścieżka, cykl Eulera, cykl Hamiltona, kolorowanie grafów.
1. Liczby podziału i ich własności:
a. liczby Stirlinga drugiego rodzaju – definicja, zależność rekurencyjna,
b. liczby Bella – definicja, zależność rekurencyjna, związek z liczbami Stirlinga,
c. wzór na liczbę suriekcji,
d. związek liczb Stirlinga z liczbą suriekcji.
2. Funkcje tworzące:
a. definicja, przykłady, zastosowania do zliczania,
b. rozwiązywanie równań rekurencyjnych,
c. ciąg Fibonacciego.
3. Wprowadzenie do teorii grafów:
a. podstawowe pojęcia grafowe: graf, spójność, drzewo,
b. podstawowe własności drzew: jednoznaczność drogi łączącej dwa wierzchołki,
zależność liczby krawędzi od liczby wierzchołków,
c. kod Prüfera, zliczanie drzew.
4. Algorytmy grafowe:
a. metody przeszukiwania grafu BFS, DFS,
b. znajdowanie najkrótszej ścieżki w grafie,
c. najtańsze drzewo rozpinające, algorytm Kruskala.
Strona 4 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
5. Cykl Eulera:
a. twierdzenie Eulera,
b. algorytm znajdujący cykl Eulera,
c. problem chińskiego listonosza.
6. Cykl Hamiltona:
a. warunek konieczny na istnienie cyklu Hamiltona,
b. twierdzenie Ore,
c. problem komiwojażera,
d. algorytm aproksymacyjny dla metrycznego problemu komiwojażera.
7. Zagadnienie kolorowania grafu:
a. twierdzenie Brooksa,
b. twierdzenie Mycielskiego,
c. twierdzenie Vizinga.
8. Algorytmy dla problemów kolorowania:
a. algorytmy heurystyczne: LargestFirst, SmallestLast, DSatur.
b. algorytm dokładny oparty o zasadę włączeń i wyłączeń.
Elementy teorii algorytmów
Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień algorytmiki: sortowanie, algorytmy grafowe, elementy
teorii złożoności. Oprócz elementarnych metod projektowania algorytmów zawiera metody
takie jak rekurencja, „dziel i zwyciężaj”, programowanie dynamiczne oraz podejście zachłanne.
1. Podstawowe pojęcia algorytmiki:
a. poprawność algorytmów, własność stopu,
b. złożoność obliczeniowa algorytmów, złożoność optymistyczna, pesymistyczna,
średnia,
c. notacja asymptotyczna.
2. Problem sortowania:
a. elementarne algorytmy sortowania,
b. sortowanie przez kopcowanie (HeapSort),
c. dolne ograniczenie złożoności algorytmów sortowania.
3. Algorytmy typu „dziel i zwyciężaj”:
a. twierdzenie o rekurencji uniwersalnej,
b. sortowanie szybkie (QuickSort),
c. wyszukiwanie binarne,
d. algorytm Strassena szybkiego mnożenie macierzy.
4. Algorytmy zachłanne:
a. matroidy,
b. twierdzenie Edmondsa,
c. kody Hufmana.
5. Programowanie dynamiczne:
a. odległość edycyjna Levenshteina,
b. mnożenie ciągu macierzy,
c. znajdowanie najdłuższego podciągu monotonicznego.
6. Elementy teorii złożoności:
a. maszyny Turinga,
b. klasy problemów P i NP,
c. problemy NP-zupełne,
d. twierdzenie Cooka, problem SAT.
e. redukowalność problemów.
7. Elementy algorytmów aproksymacyjnych:
Strona 5 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
a. współczynnik aproksymacji,
b. algorytm aproksymacyjny dla problemu pokrycia krawędziowego,
c. wielomianowy schemat aproksymacyjny,
d. problem sumy podzbioru.
8. Metody heurystyczne i algorytmy inspirowane biologicznie:
a. przeszukiwanie lokalne, algorytm wspinaczkowy,
b. algorytmy ewolucyjne,
c. symulowane wyżarzanie.
Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem zajęć, przygotować
do zatwierdzenia szczegółowy syllabus wykładu/ćwiczeń oraz podręcznik multimedialny.
Do obowiązków wybranego Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie nieodpłatnych
konsultacji dla uczestników kursu e-learningowego (Beneficjenta Ostatecznego Projektu PO KL).
Konsultacje realizowane będą metodą asynchroniczną (e-mail, forum dyskusyjne na platformie
Moodle) oraz metodą synchroniczną (konsultacje w trybie tekstowym (chat na platformie
Moodle) oraz w trybie audio/video (program typu Skype)).
Konsultacje powinny się odbywać minimum 2 x 1h (1h = 60 minut) w tygodniu w terminach
ustalonych przez Wykonawcę.
Prowadzący powinien uczestniczyć w zjeździe inauguracyjnym (rozpoczynającym zajęcia) – 2
godziny dydaktyczne oraz w zjazdach egzaminacyjnych (kończącym zajęcia i poprawkowym),
które będą przeprowadzone w IPI PAN (siedziba Zamawiającego).
Egzaminy mogą mieć formę testu online na platformie edukacyjnej lub formę pisemną lub
ustną.
Udział prowadzącego zajęcia w sesjach egzaminacyjnych oraz w zjeździe inauguracyjnym, a
także w konsultacjach online ze studentami odbywać się powinien w ramach realizacji umowy.
Kurs ma być równoważny 30 godzinom wykładów i 30 godzinom ćwiczeń na równoważnych
studiach dziennych doktoranckich. Czas trwania zajęć z prowadzonego przedmiotu powinien
odpowiadać 1 semestrowi. Rozpoczęcie zajęć nastąpi po skompletowaniu listy uczestników.
Wykonawcy prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani będą do przygotowania podręcznika
multimedialnego, który będzie upowszechniony na platformie e-learningowej przed
rozpoczęciem kursu. Specyfikacja wymagań na podręcznik multimedialny stanowi załącznik nr 2
do SOTZ.
ZADANIE 3
„Teoria gier i decyzji”
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z teorią gier i z niezbędnymi dla niej elementami teorii
decyzji. Przedstawione będą podstawy podejmowania decyzji w warunkach niepewności i
ryzyka, w szczególności klasyczne pojęcie racjonalności. Kurs obejmuje też wprowadzenie do
decyzji wieloaspektowych oraz do teorii wyboru społecznego. W ramach właściwej teorii gier
słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, narzędzia i twierdzenia teorii gier niekooperacyjnych,
zarówno w postaci normalnej jak ekstensywnej, w tym także gier z niekompletną informacją
oraz gier powtarzanych. Przedstawione będą również takie bardziej szczególne tematy jak gry
ewolucyjne i projektowanie gier (mechanism design), a także niektóre algorytmy rozwiązywania
gier, np. algorytm Browna – Robinson. Dwa końcowe wykłady są poświęcone teorii gier
kooperacyjnych, ich rozwiązaniom i zastosowaniom.
Szczegółowy opis wykładu:
Strona 6 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
1. Indywidualne podejmowanie decyzji w warunkach pewności, niepewności i ryzyka.
Preferencje i użyteczność. Dominacja i minimaks. Normatywne podstawy i postulaty
racjonalności, preferencje na loteriach, teoria von Neumanna-Morgensterna.
2. Postawy wobec ryzyka. Teorie alternatywne wobec teorii oczekiwanej użyteczności,
ograniczona racjonalność.
3. Decyzje wieloaspektowe, strategie wyboru.
4. Grupowe podejmowanie decyzji. Agregacja preferencji. Funkcje wyboru społecznego i
twierdzenia Arrowa „o niemożliwości”.
5. Optymalizacja interaktywna – gra w postaci normalnej jako układ indywidualnych
problemów podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Zakres i podstawowe
założenia teorii gier niekooperacyjnych. Informacja w grach i wspólna wiedza.
6. Gry w postaci normalnej – podstawowe pojęcia: poziom bezpieczeństwa, najlepsza
odpowiedź i równowaga Nasha. Racjonalizowalność. Gry z continuum strategii, twierdzenia
o istnieniu równowag w strategiach czystych.
7. Rozszerzenie mieszane gry. Twierdzenie Nasha. Gry ściśle konkurencyjne i macierzowe –
minimaks, wartość gry i strategie optymalne. Twierdzenie von Neumanna.
8. Gry w postaci ekstensywnej z pełną informacją. Informacja a pamięć. Pojęcie strategii,
racjonalność sekwencyjna i indukcja wsteczna. Gry „zerojedynkowe'', strategie
wygrywające, twierdzenie Zermelo.
9. Gry w postaci ekstensywnej z niepełną informacją. Zbiory informacyjne i podgry.
Równowagi doskonałe i sekwencyjne. Gry powtarzane, folk theorem.
10. Gry z niekompletną informacją. Przekonania graczy i ich zgodność. „Bayesowska"
równowaga Nasha. Równowagi grupujące i rozdzielające, sygnalizacja i prześwietlanie.
11. Gry „duże'' i gry w populacjach. Dynamika replikatora i pokrewne procesy, strategie i stany
ewolucyjnie stabilne. Procesy uczenia się w grach.
12. Obliczeniowe aspekty teorii gier: algorytmy iteracyjne znajdowania strategii optymalnych i
równowag, przycinanie drzewa gry, turnieje strategiczne.
13. Projektowanie gier. Zagadnienia zgodności z motywacją, implementacja w strategiach
dominujących i w strategiach równowagi. Revelation principle. Implementacja
„prawdomówna”. Manipulacja mechanizmami, twierdzenie Gibbarda-Satterthwaite’a.
14. Gry kooperacyjne – podstawy. Racjonalność koalicyjna, rdzenie i ich rozszerzenia, wartość
Shapleya.
15. Gry kooperacyjne – zastosowania i szczególne klasy gier. Zagadnienia podziału kosztów. Gry
operations research (permutacyjne, przypisania.). Gry proste i gry głosowania.
Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem zajęć, przygotować
do zatwierdzenia szczegółowy syllabus wykładu/ćwiczeń oraz podręcznik multimedialny.
Do obowiązków wybranego Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie nieodpłatnych
konsultacji dla uczestników kursu e-learningowego (Beneficjenta Ostatecznego Projektu PO KL).
Konsultacje realizowane będą metodą asynchroniczną (e-mail, forum dyskusyjne na platformie
Moodle) oraz metodą synchroniczną (konsultacje w trybie tekstowym (chat na platformie
Moodle) oraz w trybie audio/video (program typu Skype)).
Konsultacje powinny się odbywać minimum 2 x 1h (1h = 60 minut) w tygodniu w terminach
ustalonych przez Wykonawcę.
Prowadzący powinien uczestniczyć w zjeździe inauguracyjnym (rozpoczynającym zajęcia) – 2
godziny dydaktyczne oraz w zjazdach egzaminacyjnych (kończącym zajęcia i poprawkowym),
które będą przeprowadzone w IPI PAN (siedziba Zamawiającego).
Strona 7 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
Egzaminy mogą mieć formę testu online na platformie edukacyjnej lub formę pisemną lub
ustną.
Udział prowadzącego zajęcia w sesjach egzaminacyjnych oraz w zjeździe inauguracyjnym, a
także w konsultacjach online ze studentami odbywać się powinien w ramach realizacji umowy.
Kurs ma być równoważny 30 godzinom wykładów i 30 godzinom ćwiczeń na równoważnych
studiach dziennych doktoranckich. Czas trwania zajęć z prowadzonego przedmiotu powinien
odpowiadać 1 semestrowi. Rozpoczęcie zajęć nastąpi po skompletowaniu listy uczestników.
Wykonawcy prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani będą do przygotowania podręcznika
multimedialnego, który będzie upowszechniony na platformie e-learningowej przed
rozpoczęciem kursu. Specyfikacja wymagań na podręcznik multimedialny stanowi załącznik nr 2
do SOTZ.
ZADANIE 4
„Biologiczne inspiracje algorytmów inteligencji obliczeniowej”
Metaheurystyki biologicznie inspirowane są ważną częścią dziedziny zwanej Inteligencją
Obliczeniową, ang. Computational Intelligence. Stosowane są nie tylko do poprawy istniejących
algorytmów ale przede wszystkim stanowią zupełnie nowe podejście do rozwiązania
istniejących problemów. Wystarczy przywołać znakomity przykład “inteligencji roju”, ang.
“swarm intelligence”. Wśród tych metaheurystyk należy wymienić: algorytmy ewolucyjne,
algorytmy roju (np. algorytm optymalizacyjny zwany kolonią mrówek, algorytm optymalizacyjny
zwany kolonią pszczół, algorytm optymalizacyjny zwany rojem cząstek) lub algorytmy
immunologiczne.
Kurs powinien zawierać:
 prezentację podstawowych reguł dokumentujących metaheurystyki inspirowane
biologicznie,
 prezentację potencjalnych zastosowań tych metaheurystyk jak również prezentację
wybranych studiów przypadku, ang. case studies.
Główny cel kursu: przedstawienie najnowszej wiedzy na temat wydajnych odmian różnych
metaheurystyk w połączeniu z ich potencjalnymi zastosowaniami.
Szczegółowy opis wykładu:
1. Wprowadzenie: definiowanie podstawowych pojęć: heurystyki, metaheurystyki,
hiperheurystyki. Rozważania na temat: “Metaheurystyki – dlaczego działają?”
2. Rozwiązywanie problemu jako problem optymalizacyjny. Przegląd podstawowych notacji
wziętych z teorii optymalizacji (struktura zadania optymalizacji, istnienie optimum,
podstawowe metody poszukiwania optimum).
3. Analiza złożoności problemów: wielofraktalna natura trudnych problemów (ang. hard
problems). Ocena metaheurystyk.
4. Prosta metaheurystyka: optymalizacja ekstremalna (EO, ang. extremal optimization) i jej
stosowanie w problemach teoretycznych grafów. Przykładowe zastosowanie: znajdowanie
wspólnot w sieciach społecznych.
5. Algorytm genetyczny, GA, (1): podstawowe pomysły. Przegląd operatorów genetycznych.
6. Strategie ewolucyjne, ES: podstawowe pomysły i aktualne wersje, np. CSA (ang. cumulative
step-size adaptation) i CMA-ES (ang. Covariance matrix adaptation evolution strategy).
7. Rozkłady prawdopodobieństwa stosowane do projektowania generatorów mutacji: Gaussa,
Cauchy’ego, stabilny-alfa. Rozkład Tsallisa jako ogólny przypadek.
8. Analiza zbieżności algorytmów ewolucyjnych: twierdzenie o schematach (twierdzenie
Hollanda) i elementy łańcuchów Markowa.
Strona 8 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
9. Przegląd zastosowań algorytmów ewolucyjnych: uczenie nadzorowane (indukcja reguł i
wagi uczenia w sieciach neuronowych), uczenie nienadzorowane (analiza skupień) i
bioinformatyka (zwijanie (fałdowanie) białka).
10. Model probabilistyczny – budowanie algorytmów genetycznych (lub EDA, ang. Estimation
of Distribution Algorithms) – wyjaśnienie istoty modelu na przykładzie wydajnych odmian.
11. Algorytmy i systemy mrówkowe, ACO: podstawowe odmiany algorytmów i ich
zastosowania w optymalizacji dyskretnej.
12. Algorytm roju cząstek, PSO: wyjaśnienie istoty algorytmu na przykładzie wydajnych odmian.
Zastosowania w analizie skupień. Dalsze modyfikacje PSO.
13. Inne odmiany algorytmów roju cząstek.
14. Algorytmy immunologiczne: przegląd istoty i działania algorytmów, typy algorytmów
immunologicznych.
15. Szczegółowe przedstawienie algorytmów immunologicznych bazujących na zasadzie
wyboru klonów i algorytmy bazujące na zasadzie negatywnego wyboru.
16. Podsumowanie kursu i końcowe przemyślenia.
Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem zajęć, przygotować
do zatwierdzenia szczegółowy syllabus wykładu/ćwiczeń oraz podręcznik multimedialny.
Do obowiązków wybranego Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie nieodpłatnych
konsultacji dla uczestników kursu e-learningowego (Beneficjenta Ostatecznego Projektu PO KL).
Konsultacje realizowane będą metodą asynchroniczną (e-mail, forum dyskusyjne na platformie
Moodle) oraz metodą synchroniczną (konsultacje w trybie tekstowym (chat na platformie
Moodle) oraz w trybie audio/video (program typu Skype)).
Konsultacje powinny się odbywać minimum 2 x 1h (1h = 60 minut) w tygodniu w terminach
ustalonych przez Wykonawcę.
Prowadzący powinien uczestniczyć w zjeździe inauguracyjnym (rozpoczynającym zajęcia) – 2
godziny dydaktyczne oraz w zjazdach egzaminacyjnych (kończącym zajęcia i poprawkowym),
które będą przeprowadzone w IPI PAN (siedziba Zamawiającego).
Egzaminy mogą mieć formę testu online na platformie edukacyjnej lub formę pisemną lub
ustną.
Udział prowadzącego zajęcia w sesjach egzaminacyjnych oraz w zjeździe inauguracyjnym, a
także w konsultacjach online ze studentami odbywać się powinien w ramach realizacji umowy.
Kurs ma być równoważny 30 godzinom wykładów i 30 godzinom ćwiczeń na równoważnych
studiach dziennych doktoranckich. Czas trwania zajęć z prowadzonego przedmiotu powinien
odpowiadać 1 semestrowi. Rozpoczęcie zajęć nastąpi po skompletowaniu listy uczestników.
Wykonawcy prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani będą do przygotowania podręcznika
multimedialnego, który będzie upowszechniony na platformie e-learningowej przed
rozpoczęciem kursu. Specyfikacja wymagań na podręcznik multimedialny stanowi załącznik nr 2
do SOTZ.
ZADANIE 5 – „Automaty, języki formalne i obliczenia”
Celem kursu jest:
– przypomnienie ważniejszych pojęć i faktów o automatach i językach,
– przedstawienie ważniejszych pojęć i faktów o rozstrzygalności, kodach i sieciach Petriego.
Szczegółowy opis wykładu:
1. Pojęcia podstawowe:
 notacja teoriomnogościowa,
 monoidy, morfizmy i kongruencje, monoidy ilorazowe,
Strona 9 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”


rozpoznawalne i racjonalne podzbiory monoidów,
monoid kartezjański, operacje na zbiorach rozpoznawalnych.
2. Monoidy wolne i języki formalne:
 alfabet, słowa i języki; monoidy wolne,
 gramatyki generatywne i hierarchia Chomsky’ego.
3. Automaty i języki regularne:
 automaty skończone i wyrażenia regularne, języki regularne, twierdzenie Kleene’go,
lemat o pompowaniu dla języków regularnych,
 operacje na językach regularnych, konstrukcje automatów dla sumy, przecięcia i
dopełnienia języków regularnych.
4. Języki bezkontekstowe:
 gramatyki bezkontekstowe i automaty ze stosem,
 lemat o pompowaniu dla języków bezkontekstowych,
 operacje na językach bezkontekstowych.
5. Rozstrzygalność i nierozstrzygalność:
 problemy rozstrzygalne dla języków regularnych i bezkontekstowych,
 problem nierozstrzygalny – problem odpowiedniości Posta (PCP),
 dowodzenie nierozstrzygalności, przykłady problemów nierozstrzygalnych.
6. Podstawy teorii kodów:
 kody, kody jednorodne, kody prefiksowe, sufiksowe i bifiksowe,
 mierzenie kodów, kody maksymalne,
 testowanie kodów – algorytm Sardinasa-Pattersona.
7. Wprowadzenie do sieci Petriego i teorii śladów:
 sieci elementarne i sieci miejsc i przejść (p/t-sieci),
 niezależność akcji, ślady i języki śladów,
 ślady jako procesy sieci elementarnych.
Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem zajęć, przygotować
do zatwierdzenia szczegółowy syllabus wykładu/ćwiczeń oraz podręcznik multimedialny.
Do obowiązków wybranego Wykonawcy należeć będzie również prowadzenie nieodpłatnych
konsultacji dla uczestników kursu e-learningowego (Beneficjenta Ostatecznego Projektu PO KL).
Konsultacje realizowane będą metodą asynchroniczną (e-mail, forum dyskusyjne na platformie
Moodle) oraz metodą synchroniczną (konsultacje w trybie tekstowym (chat na platformie
Moodle) oraz w trybie audio/video (program typu Skype)).
Konsultacje powinny się odbywać minimum 2 x 1h (1h = 60 minut) w tygodniu w terminach
ustalonych przez Wykonawcę.
Prowadzący powinien uczestniczyć w zjeździe inauguracyjnym (rozpoczynającym zajęcia) – 2
godziny dydaktyczne oraz w zjazdach egzaminacyjnych (kończącym zajęcia i poprawkowym),
które będą przeprowadzone w IPI PAN (siedziba Zamawiającego).
Egzaminy mogą mieć formę testu online na platformie edukacyjnej lub formę pisemną lub
ustną.
Udział prowadzącego zajęcia w sesjach egzaminacyjnych oraz w zjeździe inauguracyjnym, a
także w konsultacjach online ze studentami odbywać się powinien w ramach realizacji umowy.
Kurs ma być równoważny 15 godzinom wykładów i 15 godzinom ćwiczeń na równoważnych
studiach dziennych doktoranckich. Czas trwania zajęć z prowadzonego przedmiotu powinien
odpowiadać 1/2 semestru. Rozpoczęcie zajęć nastąpi po skompletowaniu listy uczestników.
Wykonawcy prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani będą do przygotowania podręcznika
multimedialnego, który będzie upowszechniony na platformie e-learningowej przed
Strona 10 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
rozpoczęciem kursu. Specyfikacja wymagań na podręcznik multimedialny stanowi załącznik nr 2
do SOTZ.
Wykonawcy zobowiązani będą po podpisaniu umów a przed rozpoczęciem zajęć, przygotować
do zatwierdzenia szczegółowy sylabus zajęć e-learningowych oraz podręcznik multimedialny.
IV. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców na poszczególne zadania – przedmioty:
ZADANIE 1 – „Podstawy uczenia maszynowego i eksploracji danych”
A. Wykształcenie:
pracownik naukowy posiadający wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych lub
matematycznych w stopniu naukowym doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
B. Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie związanej z tematyką zajęć, w
tym uzyskane doświadczenia naukowo-dydaktyczne (wykłady w Polsce i zagranicą,
seminaria, udział w projektach naukowych itp.).
C. Dorobek naukowy:
wymagane prowadzenie pracy naukowej ściśle związanej z tematyką kursu lub nauk
pokrewnych, potwierdzone wydaniem minimum 5 publikacji naukowych z zakresu
objętego tematyką kursu lub nauk pokrewnych.
D. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć
dydaktycznych realizowanych w ramach kursu-elearningowego.
ZADANIE 2 – „Podstawy matematyki dyskretnej i elementy teorii algorytmów”
A. Wykształcenie:
pracownik naukowy posiadający wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych lub
matematycznych w stopniu naukowym co najmniej doktora.
B. Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie związanej z tematyką zajęć, w
tym uzyskane doświadczenia naukowo-dydaktyczne (wykłady w Polsce i zagranicą,
seminaria, udział w projektach naukowych itp.).
C. Dorobek naukowy:
wymagane prowadzenie pracy naukowej ściśle związanej z tematyką kursu lub nauk
pokrewnych, potwierdzone wydaniem minimum 5 publikacji naukowych z zakresu
objętego tematyką kursu lub nauk pokrewnych.
D. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć
dydaktycznych realizowanych w ramach kursu-elearningowego.
ZADANIE 3 – „Teoria gier i decyzji”
A. Wykształcenie:
pracownik naukowy posiadający wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych lub
matematycznych w stopniu naukowym co najmniej doktora.
B.
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie związanej z tematyką zajęć, w
tym uzyskane doświadczenia naukowo-dydaktyczne (wykłady w Polsce i zagranicą,
seminaria, udział w projektach naukowych itp.).
Strona 11 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
C. Dorobek naukowy:
wymagane prowadzenie pracy naukowej ściśle związanej z tematyką kursu lub nauk
pokrewnych, potwierdzone wydaniem minimum 5 publikacji naukowych z zakresu
objętego tematyką kursu lub nauk pokrewnych.
D. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć
dydaktycznych realizowanych w ramach kursu-elearningowego.
ZADANIE 4 – „Biologiczne inspiracje algorytmów inteligencji obliczeniowej”
A. Wykształcenie:
pracownik naukowy posiadający wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych lub
matematycznych w stopniu naukowym doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
B. Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie związanej z tematyką zajęć, w
tym uzyskane doświadczenia naukowo-dydaktyczne (wykłady w Polsce i zagranicą,
seminaria, udział w projektach naukowych itp.).
C. Dorobek naukowy:
wymagane prowadzenie pracy naukowej ściśle związanej z tematyką kursu lub nauk
pokrewnych, potwierdzone wydaniem minimum 1 publikacji naukowej z zakresu
objętego tematyką kursu lub nauk pokrewnych.
D. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć
dydaktycznych realizowanych w ramach kursu-elearningowego.
ZADANIE 5 – „Automaty, języki formalne i obliczenia”
A. Wykształcenie:
pracownik naukowy posiadający wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych lub
matematycznych w stopniu naukowym doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
B. Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej w dziedzinie związanej z tematyką zajęć, w
tym uzyskane doświadczenia naukowo-dydaktyczne (wykłady w Polsce i zagranicą,
seminaria, udział w projektach naukowych itp.).
C. Dorobek naukowy:
wymagane prowadzenie pracy naukowej ściśle związanej z tematyką kursu lub nauk
pokrewnych, potwierdzone wydaniem minimum 5 publikacji naukowych z zakresu
objętego tematyką kursu lub nauk pokrewnych.
D. Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć
dydaktycznych realizowanych w ramach kursu-elearningowego.
Ogólne postanowienia
Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia (m.in. dopuszczalne jest wykonywanie zadań przez grupę osób
tworzącą zespół dydaktyczny). W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – tzw. lidera.
Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia – usługa edukacyjna, oraz mając na
względzie zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, Zamawiający skorzysta z dyspozycji
Strona 12 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
zawartej w art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez ustalenie kryteriów oceny ofert na
podstawie właściwości wykonawcy. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę i ocenianie cechy
podmiotowe wykonawcy, jego doświadczenie, dorobek naukowy oraz wykształcenie osób, które
będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, gdyż te przymioty mają podstawowe znaczenie dla
prawidłowego wykonania tego zamówienia.
W związku z powyższym każda z osób przewidzianych do realizacji zamówienia musi spełniać
minimalne wymagania dla poszczególnych zadań odnośnie wykształcenia:
zadanie 1
wykłady – stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
ćwiczenia – minimum – tytuł zawodowy magistra,
zadanie 2
wykłady – minimum – stopień naukowy doktora
ćwiczenia – minimum – tytuł zawodowy magistra,
zadanie 3
wykłady – minimum – stopień naukowy doktora
ćwiczenia – minimum – tytuł zawodowy magistra,
zadanie 4
wykłady – stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
ćwiczenia – minimum – tytuł zawodowy magistra,
zadanie 5
wykłady – stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
ćwiczenia – minimum – tytuł zawodowy magistra,
a odnośnie doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego łącznie – na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
V. Ocena spełnienia wymagań:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Kryterium I: Cena – maksymalnie 40%
Kryterium II:
1. Wykształcenie – ocena: – maksymalnie 20%:
(dr – 6 pkt.; dr hab. – 14 pkt.; prof. – 20 pkt.).
2. Doświadczenie zawodowe – ocena: – maksymalnie 20%:
b1) długość pracy naukowej – liczba lat – max. 4%,
b2) wykłady w Polsce – liczba lat – max. 4%,
b3) wykłady zagraniczne – liczba wykładów – max. 4%,
b4) wykłady konferencyjne – liczba wykładów – max. 4%,
b5) działanie w projektach naukowych – liczba projektów – max. 4%.
3. Dorobek naukowy – ocena: – max. 20 %:
c1) autor / współautor książek i skryptów związanych z tematyką zajęć
– liczba pozycji – max. 7%,
c2) autor / współautor innych publikacji związanych z tematyką zajęć
– liczba pozycji – max. 6%,
c3) autor / współautor książek i skryptów niezwiązanych tematycznie z zajęciami –
liczba pozycji – max. 4%,
Strona 13 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
c4) autor / współautor innych publikacji niezwiązanych z tematyką zajęć
– liczba pozycji – max. 3%.
Ocena punktowa dokonywana będzie w oparciu o wzory przedstawione w poniższej Tabeli nr 1.
Ocenie podlegać będzie cena zadeklarowana w formularzu ofertowym oraz wykształcenie,
doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy wskazany w wykazie osób przewidzianym do
realizacji przedmiotu zamówienia.
Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowana liczba procentów (%) przyznana na
poszczególne kryteria.
W przypadku zespołu dydaktycznego, odrębnie dla każdego kryterium, ocenie podlegać będzie
podmiot / osoba wchodząca w jego skład, która w najwyższym stopniu spełnia kryteria oceny
wskazane w pkt. V.
Strona 14 z 18
Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia (SOTZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania"
Zadanie 7 Projektu PO KL: „Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych”
Tabela 1. Punkty przyznawane za podane w pkt V kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
I
II A
II B
II C
Wzór
Cena (koszt)
Najniższa cena oferty
C = ----------------------------------------- x 40%
Cena oferty badanej
Wykształcenie
deklaracja badanej oferty [a]
W = ------------------------------------------------- x 20%
deklaracja o max. wartości [a]
Doświadczenie zawodowe 1
deklaracja badanej oferty [b1]
Dz1 = ------------------------------------------------- x 4%
deklaracja o max. wartości [b1]
Doświadczenie zawodowe 2
deklaracja badanej oferty [b2]
Dz2 = ------------------------------------------------- x 4%
deklaracja o max. wartości [b2]
Doświadczenie zawodowe 3
deklaracja badanej oferty [b3]
Dz3 = ------------------------------------------------- x 4%
deklaracja o max. wartości [b3]
Doświadczenie zawodowe 4
deklaracja badanej oferty [b4]
Dz4 = ------------------------------------------------- x 4%
deklaracja o max. wartości [b4]
Doświadczenie zawodowe 5
deklaracja badanej oferty [b5]
Dz5 = ------------------------------------------------- x 4%
deklaracja o max. wartości [b5]
Dorobek naukowy 1
deklaracja badanej oferty [c1]
Dn1 = ------------------------------------------------- x 7%
deklaracja o max. wartości [c1]
Dorobek naukowy 2
deklaracja badanej oferty [c2]
Dn2 = ------------------------------------------------- x 6%
deklaracja o max. wartości [c2]
Dorobek naukowy 3
deklaracja badanej oferty [c3]
Dn3 = ------------------------------------------------- x 4%
deklaracja o max. wartości [c3]
Dorobek naukowy 4
deklaracja badanej oferty [c4]
Dn4 = ------------------------------------------------- x 3%
deklaracja o max. wartości [c4]
Strona 15 z 18
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 – Wzór syllabusa
Course title
ETCS
Year
Semester
Assesment
method
Hours per
semester
Hours/week
Lect.
Exercises
Lab.
Project
Prerequisites (Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji)
Course description (Skrócony opis przedmiotu)
Course objectives (Efekty kształcenia)
Grading (Regulamin zaliczania)
Obciążenie pracą studenta (godziny kontaktu z prowadzącym, czas przygotowania się studenta do zajęć)
Reference Texts and Software (Literatura podstawowa, uzupełniająca oraz oprogramowanie)
Lecture Schedule (Treści programowe z podziałem na wykład/ćwiczenia)
Strona 16 z 18
INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Projekt PO KL
„Technologie Informacyjne: Badania i ich Interdyscyplinarne Zastosowania”
Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00
Projekt – kontakt: ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, Polska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Strona 17 z 18
Załącznik nr 2 – Specyfikacja wymagań na podręcznik multimedialny (e-podręcznik).
Podręcznik multimedialny powinien zawierać następujące elementy:
1. Spis treści z modułami wykładu.
2. Prezentacja multimedialna (Power Point) do każdego modułu z komentarzami (notatki
tekstowe) do poszczególnych slajdów.
3. Ćwiczenia – zadania do wykonania przez użytkownika (po każdym module).
4. Wersja PDF wykładu (aby użytkownik mógł odtworzyć treść wykładu na innym urządzeniu
lub wydrukować na papierze) do każdego modułu.
5. Odnośniki (przekierowania) w tekście (np. do innych miejsc w podręczniku – np. ćwiczeń,
filmów).
6. Hiperłącza do stron w Internecie rozszerzających omawiane zagadnienia.
7. Filmy — kilkuminutowe nagrania demonstracyjne (mogą być z narracją wykładowcy)
ilustrujące i wyjaśniające treści omawiane w tekście podręcznika oraz ćwiczenia.
8. Materiały robocze przydatne w realizacji ćwiczeń (np. pliki do edycji).
9. Dodatkowe pliki (np. bezpłatne wersje instalacyjne programów wykorzystywanych do
realizacji ćwiczeń, odpowiednie wersje programów pobrane z Internetu lub przygotowane
przez wykładowcę).
10. Słownik, w postaci listy haseł z wyjaśnieniami. W treści podręcznika słowa, których
wyjaśnienie znajduje się w słowniku, powinny być wyróżnione.
11. Literatura.
Strona 18 z 18
Download