Pytania problemowe do wykładów 1-4

advertisement
INSTYTUCJE GOSPODARKI
RYNKOWEJ
Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek
PYTANIA PROBLEMOWE
DO WYKŁADÓW 5-14
Pytania problemowe
do wykładu 5 i 6
1. Wyjaśnij tezę F.von Hayeka dotyczącą
adaptacji rynkowych: „Rynek jest cudem”.
2. Porównaj adaptację kooperacyjną
(administracyjną) z adaptacją rynkową.
3. Podaj kilka przykładów (3-5)
wyspecjalizowanych nakładów i opisz je.
4. Dlaczego przy zasobach wyspecjalizowanych
adaptacja rynkowa jest utrudniona?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 5 i 6
5. Porównaj kontrakt doskonały i kontrakt
niepełny?
6. Podaj przykłady (3-5) kontraktów
niepełnych i opisz je.
7. Jakie są najważniejsze założenia w teorii
kontraktu niepełnego?
8. Wymień i opisz sposoby wzmacniania
egzekwowania kontraktu w sytuacji
niepełnego (niedoskonałego) kontraktu.
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 5 i 6
9. Podaj przykłady różnych prywatnych
mechanizmów w przypadku słabego lub
braku prawnego egzekwowania umów.
10. Opisz rodzaje kontraktów przedstawione w
przykładzie dotyczącym gorączki złota w
Kalifornii w XIX w.?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 7 i 8
1. Podaj definicję praw własności stosowaną w
Nowej Ekonomii Instytucjonalnej.
2. Wyjaśnij tezę:„Prawa własności dotyczą nie
stosunku człowieka do rzeczy lecz stosunku
między ludźmi”.
3. Przedstaw elementy tworzące wiązkę
uprawnień własnościowych.
4. Na jakie korzyści z ustanowienia praw
własności wskazuje przetargowa teoria
własności?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 7 i 8
5. Jak jest zależność pomiędzy prawami
własności a efektami zewnętrznymi?
6. Które dobra powinny być przedmiotem
własności prywatnej, a które publicznej?
Wyjaśnij używając argumentów z teorii praw
własności.
7. Wyjaśnij tezę, iż właściwie i precyzyjnie
zdefiniowanie praw własności jest podstawą
mechanizmu efektywnej alokacji i
wykorzystania rzadkich zasobów.
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 7 i 8
8. Podaj przykłady (3-5) wpływu ograniczeń
praw własności na wartość dobra i
efektywność gospodarowania.
9. Jaka jest zależność pomiędzy kosztami
transakcji a prawami własności?
10. Wyjaśnij teoremat Hobbse’a.
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 9 i 10
1. Podaj przykłady (minimum 5) relacji agencji
i opisz je.
2. Z czego wynika problem agencji?
3. Jakie są najważniejsze koszty wynikające z
kwestii agencji ponoszone przez „agenta” i
„zwierzchnika” (podaj przykłady)?
4. Wymień rodzaje i podaj przykłady instytucji
służących ograniczaniu problemu agencji.
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 9 i 10
5. Co to jest i jakie elementy zawiera
optymalny kontrakt w teorii agencji?
6. Przedstaw formy kontraktu analizowane w
teorii agencji w zależności od rodzaju
ryzyka.
7. Podaj definicję corporate governance.
Dlaczego w języku polskim brakuje
odpowiednika nazwy angielskiej?
8. Jakie są główne składniki pozytywnej teorii
agencji?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 11 i 12
1. Jakie są cele działania organizacji
(korporacji) przedstawione przez Galbraitha
a jakie – firmy neoklasycznej?
2. Na jaki problem związany z analizowaniem
przedsiębiorstwa w ujęciu teorii agencji
zwraca uwagę K. Schmidt?
3. Jaka jest różnica pomiędzy transakcją
realizowaną w ramach firmy a transakcją
pomiędzy oddzielnymi firmami w świetle
teorii kosztów transakcyjnych?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 11 i 12
4.
5.
6.
7.
Kiedy dochodzi do integracji pionowej? Przedstaw
problem granic przedsiębiorstwa w modelu
Grossmana i Harta.
Wyjaśnij na czym polega instytucjonalne znaczenie
etyki biznesu.
W jaki sposób etyka protestancka wpływała na
rozwój kapitalizmu (ujęcie M. Webera)?
Przedstaw zasady przedsiębiorczości wg P. Druckera
(na podstawie pracy Skuteczne zarządzanie).
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Czym zajmuje się teoria wyboru publicznego i jakie
są jej główne składniki?
Dlaczego i w jaki sposób można wykorzystać
metody i kategorie ekonomiczne do analizy polityki?
Ład konstytucyjny jako problem instytucjonalny.
Jakie są główne założenia ekonomicznej teorii
demokracji A. Downsa?
Przedstaw przyczyny i skutki działalności tzw. grup
interesu.
Jakie są główne instytucjonalne uwarunkowania
zjawiska „pogoni za rentą”?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 14
1. Co jest podstawowym źródłem prawa
europejskiego (prawa UE)?
2. Jakie były główne etapy integracji
europejskiej?
3. Na czym polega zasada subsydiarności w
funkcjonowaniu UE?
4. Dlaczego integracja europejska może być
uznana za przykład ważnej zmiany
instytucjonalnej?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Pytania problemowe
do wykładu 14
5. Czy integracja europejska jest formą umowy
społecznej i ewentualnie czego ta umowa
dotyczy?
6. Specyfika „trójpodziału władzy” w
strukturze instytucjonalnej UE
7. Dlaczego wejście Polski do UE można
potraktować jako umowną datę zakończenia
transformacji postsocjalistycznej?
Wilkin, Milczarek - Instytucje gospodarki rynkowej
Download