pobierz

advertisement
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Lubycza Królewska 03.02.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie platformy wymiany danych typu B2B w ANTEX Sp.
Jawna, obsługującej procesy biznesowe z dostawcami” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 8.2, „ANTEX” Sp. Jawna
zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa do składania ofert na wykonanie zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY
"ANTEX" SPÓŁKA JAWNA JANINA HUDASZEK, ANTONI HUDASZEK
ul. Dolna 1/2
22-680 Lubycza Królewska
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 4 etapów w okresie od 1.03.2014 r. do
30.06.2015 roku.
Numer
zadania
Opis zadania
1
Opracowanie
analizy projektu
systemu
informatycznego w
zakresie
elektronicznej
wymiany danych
Od podpisania umowy do
31.05.2014
Termin
realizacji
01.06.2014 – 31.08.2014
1
2
Specyfikacja
ETAP I
Analiza ma zawierać:
- opis konfiguracji systemu do
zarządzania przedsiębiorstwem
CDN XL
- koncepcję systemu w zakresie
docelowych funkcjonalności, doboru
narzędzi informatycznych,
sposobów komunikacji pomiędzy
integrowanymi systemami,
rodzajów generowanych raportów,
realizacji procedur zapewnienia
bezpieczeństwa danych.
ETAP II
Zakup serwera
Minimalne parametry techniczne:
bazodanowego –
• parametry techniczne minimum w
wraz z
oparciu o przykładowy model):
oprogramowaniem
• zegar procesora 2 GHz
serwerowym
• dysk o pojemności 146 GB
Windows Server
• pamięć RAM 8GB
2012
• oprogramowanie Windows Serwer
2012 Standard Ed. R2 (DVD media,
5-CAL) x 64 PL
• zasilacz awaryjny APC Smart-UPS
SC 1500VA 2U RM
Zakup systemu ERP - Administracja – 3 szt.
CDN XL w zakresie: - Zamówienia – 3 szt.
- Sprzedaż – 3 szt.
Jednostka
miary
140 godz.*
1 szt.
1 kpl.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 1 z 7
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
3
4
01.09.2014 – 28.02.2015
1
Instalacja i
konfiguracja
oprogramowania
ERP CDN XL
Administracja, Zamówienia,
Sprzedaż – szczegółowa
konfiguracja modułów nastąpi na
podstawie zdiagnozowanych
potrzeb które zostaną zawarte w
analizie projektu systemu
informatycznego
Zakup licencji
Architektura systemu ma się
serwerowej
składać z rozbudowanych
platformy
struktur/warstw platformy
internetowej
służących do wymiany danych
zarządzającej
pomiędzy partnerami biznesowymi.
wymianą danych z
Konstrukcja architektury platformy
dostawcami
funkcjonującej w systemie typu
B2B tego systemu ma być
zaprojektowana, aby była
integralną częścią systemu ERP
CDN XL.
Zakres prac, jakie należy wykonać:
- budowa szkieletu (struktur)
platformy www
- personalizacja jej ustawień oraz
parametrów z uwzględnieniem
oczekiwań Wnioskodawcy i
partnerów zidentyfikowanych w
ramach analizy przedwdrożeniowej
- budowa dedykowanego modułu
B2B do obsługi procesu
zamówień/zakupów
- opracowanie struktury wymiany
danych oraz niezbędnych
interfejsów komunikacyjnych z
partnerami.
ETAP III
Opracowanie
Interfejs dla kupującego
struktury wymiany
(Wnioskodawcy) – umożliwiający
danych oraz
pracownikom firmy Antex
niezbędnych
logowanie się do panelu, w którym
interfejsów
będą mogli zgłosić swoje
komunikacyjnych z
zapotrzebowanie – złożyć
partnerem 1
zamówienie. Oprogramowanie
umożliwiać będzie, co najmniej
definiowanie koszyka towarów,
przypisywanie dostawców do
towarów i grup towarowych,
przegląd historii, tworzenie
raportów i zestawień dot. zamówień
i transakcji z dostawcą.
Interfejs dla dostawców (partnerów
biznesowych) – Umożliwiającej
partnerowi wgląd do koszyka
towarów, składanie ofert,
awizowanie dostaw, przegląd
historii, tworzenie raportów i
200 godz.*
1 szt.
305 godz.*
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 2 z 7
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
zestawień dotyczących
zrealizowanych zamówień.
Komunikacja, jaka będzie się
dokonywać w ramach systemu
elektronicznej wymiany składać się
będzie z kilku zasadniczych etapów.
W pierwszej kolejności nastąpi
przygotowanie danych dla
dokumentu (wiadomości). Może
odbywać się w sposób:
- ręcznego wprowadzenia danych
(poprzez interfejs)
lub
- eksportu z bazy danych czy innej
aplikacji (w tym przypadku
systemu zarządzania
przedsiębiorstwem) lub
automatycznie tworzonego
dokumentu przez samą aplikację)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 3 z 7
01.03.2015 – 30.06.2015
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
2
Opracowanie
struktury wymiany
danych oraz
niezbędnych
interfejsów
komunikacyjnych z
partnerem 2
Interfejs dla kupującego
(Wnioskodawcy) – umożliwiający
pracownikom firmy Antex
logowanie się do panelu, w którym
będą mogli zgłosić swoje
zapotrzebowanie – złożyć
zamówienie. Oprogramowanie
umożliwiać będzie, co najmniej
definiowanie koszyka towarów,
przypisywanie dostawców do
towarów i grup towarowych,
przegląd historii, tworzenie
raportów i zestawień dot. zamówień
i transakcji z dostawcą.
Interfejs dla dostawców (partnerów
biznesowych) – Umożliwiającej
partnerowi wgląd do koszyka
towarów, składanie ofert,
awizowanie dostaw, przegląd
historii, tworzenie raportów i
zestawień dotyczących
zrealizowanych zamówień.
Komunikacja, jaka będzie się
dokonywać w ramach systemu
elektronicznej wymiany składać się
będzie z kilku zasadniczych etapów.
W pierwszej kolejności nastąpi
przygotowanie danych dla
dokumentu (wiadomości). Może
odbywać się w sposób:
- ręcznego wprowadzenia danych
(poprzez interfejs)
lub
- eksportu z bazy danych czy innej
aplikacji (w tym przypadku
systemu zarządzania
przedsiębiorstwem) lub
automatycznie tworzonego
dokumentu przez samą aplikację)
ETAP IV
305 godz.*
1
Wykonanie testów
działania systemu,
wprowadzenie
ewentualnych
korekt w
funkcjonalności
poszczególnych
interfejsów i
aplikacji
Zadanie obejmie prace testujące
działanie poszczególnych funkcji
systemu oraz niezbędne prace
programistyczne usuwające
zidentyfikowane na tym etapie
błędy w działaniu systemu.
W szczególności testowanie
funkcjonalności, wydajności oraz
bezpieczeństwa zastosowanych
rozwiązań, ich niezawodność i
stabilność w szczególności na styku
poszczególnych modułów
oprogramowania i integrowanych
systemów.
110 godz.*
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 4 z 7
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
2
Przeprowadzenie
szkolenia
specjalistyczne z
obsługi platformy
B2B
3
Przeprowadzenie
nadzoru nad
uruchomieniem
platformy B2B
Szkolenie dla 4 osób w firmie
Wnioskodawcy (administratora oraz
3 użytkowników/pracowników na
stanowiskach uczestniczących w
realizacji procesu zamówień),
zawierające poniższe tematy:
-ogólna prezentacja systemów,
zasad ich działania, zasad
bezpieczeństwa – 20 godz.
-prezentacja i omówienie
szczegółowe systemu do
zarządzania przedsiębiorstwem ERP
XL (Comarch ERP XL HandelSprzedaż, Comarch ERP XL
Zamówienia, Comarch ERP XL
Administracja) – 20 godz.
-prezentacja i omówienie
szczegółowe systemu B2B i procesu
zamówień realizowanego przez ten
system – 20 godz.
W trakcie uruchomienia i w
początkowym etapie
funkcjonowania systemu należy
nadzorować działanie systemu w
celu sprawdzenia zgodności danych
pomiędzy systemami partnerów
biznesowych i sprawdzenia
zgodności działania wdrożonej
platformy B2B – stworzonych
interfejsów oraz ich funkcjonalnego
wykorzystania.
80 godz.*
90 godz. *
* Liczby godzin stanowią informację poglądową.
Dostawa ww. towarów i usług nastąpi do siedziby firmy: ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza
Królewska (jeżeli wynika to z ich specyfiki).
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – 100 %
"ANTEX" SPÓŁKA JAWNA JANINA HUDASZEK, ANTONI HUDASZEK zastrzega sobie prawo do
ewentualnych spotkań i negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty spełniające kryteria
formalne.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta ma być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej lub
dostarczona osobiście (ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska, [email protected]).
Jeden oferent w ramach przedmiotowego zapytania może złożyć tylko jedną odpowiedź
(ofertę).
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
Termin składania ofert upływa w dniu: 17.02.2014r., godz. 15:00 – decyduje data wpływu
do siedziby firmy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 5 z 7
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – ofertę należy podpisać i opieczętować na
oryginale dokumentu, następnie skan tego dokumentu dołączyć do przesyłanego e-maila.
W przypadku, gdy dana oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, oferent zobowiązuje się
do niezwłocznego dostarczenia oryginału oferty do Zamawiającego, na podany wyżej adres.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego
Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta,
- adres Oferenta,
- datę sporządzenia,
- termin ważności Oferty,
- wycenę towarów i usług.
UNIEWAŻNIENIE
Zastrzega się unieważnienie zapytania w każdym czasie bez podania przyczyn.
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
………………………………………
(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 6 z 7
DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy
.................., dn. ...........................
Miejscowość i data
......................
..................
...........................................
Nazwa firmy i dane teleadresowe
Oferta dla
"ANTEX" SPÓŁKA JAWNA JANINA HUDASZEK, ANTONI HUDASZEK
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn. „Wdrożenie platformy wymiany
danych typu B2B w ANTEX Sp. Jawna, obsługującej procesy biznesowe z dostawcami” w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, przedkładam ofertę
cenową na zakup następujących elementów projektu:
LP
1
2
Opis
Opracowanie analizy projektu systemu informatycznego w
zakresie elektronicznej wymiany danych
Zakup serwera bazodanowego – wraz z oprogramowaniem
serwerowym Windows Server 2012 (1 szt.)
Specyfikacja:
3
Zakup systemu ERP w zakresie:
- administracja – 3 szt.
- zamówienia – 3 szt.
- sprzedaż – 3 szt.
4
5
Instalacja i konfiguracja oprogramowania ERP
Zakup licencji serwerowej platformy internetowej zarządzającej
wymianą danych z dostawcami (1 szt.)
Opracowanie struktury wymiany danych oraz niezbędnych
interfejsów komunikacyjnych z partnerem 1
Opracowanie struktury wymiany danych oraz niezbędnych
interfejsów komunikacyjnych z partnerem 2
Wykonanie testów działania systemu, wprowadzenie
ewentualnych korekt w funkcjonalności poszczególnych
interfejsów i aplikacji
Przeprowadzenie szkolenia specjalistyczne z obsługi platformy
B2B
Przeprowadzenie nadzoru nad uruchomieniem platformy B2B
RAZEM
6
7
8
9
10
Cena netto w PLN
Oferta jest ważna do ........................................
Oświadczamy, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie
zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązujemy się do
zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oferent potwierdza gotowość realizacji projektu w terminach podanych w zapytaniu ofertowym
z dnia 03.02.2014 r.
…………………………………………
Podpis i pieczątka firmowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 7 z 7
Download