Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-09

advertisement
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/277/2016 Rzeszów, 2016-09-15
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr inż. Aneta Jurasz - tel. (017) 8653838 e-mail [email protected]
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opis
Temat: Aktualizacje baz nawigacyjnych OKL PRz.
Wspólny Słownik Zamówień: 48130000-8 - Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla
lotnictwa i do testów lotniczych
Opis:
Revision Service.28-Days.Annual NavData.Coverage.Garmin.GNS 400/500 Series WAAS.Central
Europe 20-OCT-15 through 19-OCT-16 Tail szt. 16
Revision Service.28-Days.Annual NavData.Coverage.Garmin.G500 & G600.International 20-OCT15 through 19-OCT-16, szt. 1
OBS Coverage Garmin G500 & G600 GDU SW v6 XX or older United States & Europe Revision
Service.28-Days.Annual - 1 Obstacles.Coverage.Garmin.G500 & G600.GDU SW. v6.XX or
older.United States & Europe 28-OCT-15 through 21-NOV-16, szt. 1
Revision
Service.28-Days.Annual
NavData.Coverage.Avidyne.EX5000,
EX500.International 22-NOV-15 through 21-NOV-16, szt. 2
EX600,
DGR33553 GNS 400/500 Series - Central Europe NavData - Internet Svc. - roczny serwis poprawek
od 22NOV15 do 21NOV16, szt. 2
MFEAS143 - roczny serwis poprawek do programu od 22NOV15 do 21NOV16 szt. 4
MFGER143 - roczny serwis poprawek do programu od 22NOV15 do 21NOV16 szt. 4
JV MFD VFR Europa - roczny serwis poprawek do programu od 22NOV15 do 21NOV16 szt. 1
System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/5
JV MFD VFR Polska - roczny serwis poprawek do programu od 22NOV15 do 21NOV16 szt. 3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu
zostaną odrzucone.
III. TERMIN REALIZACJI – 14 dni od daty udzielenia zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za
poszczególne pozycje składających sie na całość zadania częściowego.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
cena.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail [email protected] Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone
niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie
oznaczonej: „Oferta na: Aktualizacje baz nawigacyjnych OKL PRz. NIE OTWIERAĆ
przed 2016-09-21 godz. 10:00 - NA/O/277/2016”
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr
424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2016-09-21 do
godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-09-21 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
System ProPublico © Datacomp
Strona: 2/5
VIII. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
2. Szczegółowa wycena zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje
składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz
numerami katalogowymi oferowanych produktów. Forma dokumentu: oryginał
System ProPublico © Datacomp
Strona: 3/5
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Sprawę prowadzi: . mgr inż. Aneta Jurasz
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Aktualizacje baz nawigacyjnych OKL PRz.
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
...........................................................
............................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Aktualizacje baz nawigacyjnych OKL PRz.
cenę netto:....................................zł.
słownie netto:
............................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto:
.............................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:....................................................................................zł.
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: 14 dni,
System ProPublico © Datacomp
Strona: 4/5
b) warunki płatności :14 dni przelew,
c) okres gwarancji.............................................................,
d) ...................................................................,
3. Oświadczam, że:

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

związani jesteśmy ofertą do 2016-10-20

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
*) niepotrzebne skreślić
................................dn. ............................
..............................................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona: 5/5
Download