plik do pobrania

advertisement
Formularz oferty
…………………………………, ………………………….
OFERTA
w
odpowiedzi
na
ogłoszenie
o
zamówieniu
w
trybie
zapytania
ofertowego
nr 1/POIG-8.2-004/11/14 z dnia 2014-11-03, dotyczące realizacji zadań w projekcie B2B
o nazwie „Wdrożenie w firmie REVISION systemu B2B, realizującego wymianę elektronicznych
danych i dokumentów księgowo - podatkowych oraz procesu rewizji finansowej z partnerami”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
I.
Dane Oferenta
NAZWA FIRMY
ADRES
TEL. KONTAKTOWY
E-MAIL
Imię i nazwisko
osoby składającej ofertę
II.
Przedmiot zamówienia
Tabela nr 1 – „Wykaz zadań, formularz cenowy”
ETAP 1 od 2014-11-11 do 2015-01-31
Lp
Razem wartość
netto
Opis zadania
1
Zakup router-a VPN + VLAN - 1 szt.
2
Zakup komputera typu serwer dla instalacji aplikacji ERP - 1 szt.
3
Zakup komputera typu serwer Platformy B2B i zdalnego dostępu - 1 szt.
4
Instalacja i uruchomienie serwerów do obsługi aplikacji ERP i Platformy B2B
5
Zakup macierzy dyskowej dla serwerów ERP i Platformy B2B - 1 szt.
6
Instalacja i uruchomienie macierzy dyskowej dla 2 serwerów
7
Zakup zasilaczy bezprzerwowych UPS do serwerów - 2 szt.
8
Instalacja i uruchomienie 2 zasilaczy bezprzerwowych UPS do serwerów (1) oraz
macierzy i serwera NAS (1)
Oferta
Wartość netto
Strona 1
9
Zakup elementów do modernizacji serwera archiwizacji plików i backup-ów NAS:
(1) zakup pamięci - 2 szt. x 8GB, (2) zakup dysków 2 szt. x 500 GB
10
Zakup licencji oprogramowania do archiwizacji plików i backup-ów - 1 kpl.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Modernizacja techniczna serwera archiwizacji plików i backup-ów NAS oraz
instalacja i uruchomienie oprogramowania do archiwizacji plików i backup-ów
Zakup licencji oprogramowania narzędziowego: system operacyjny Microsoft®
Windows Svr Std 2008 / 2012 R2 64Bit - dla 35 użytkowników
Zakup licencji oprogramowania narzędziowego: Microsoft® SQL Server Standard
Edition RUNTIME 2008 / 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume - dla 35
użytkowników
Zakup licencji oprogramowania narzędziowego: Microsoft® Win Remote Desktop
Svcs CAL / 2012 2008 PL1 - dla 35 użytkowników
Zakup licencji oprogramowania narzędziowego: oprogramowanie antywirusowe dla
serwerów - 2 szt.
Instalacja i uruchomienie: systemu operacyjnego, systemu obsługi relacyjnej bazy
danych, systemu pracy zdalnej oraz oprogramowania antywirusowego,
konfiguracja autoryzowanego dostępu
Zakup licencji oprogramowania i rozszerzeń kastomizacyjnych modułów systemu
ERP - obszar biznesowy: ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ Z KLIENTEM
Zakup licencji oprogramowania i rozszerzeń kastomizacyjnych modułów ERP obszar biznesowy: EWIDENCJA I ROZLICZENIA PODATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ
Instalacja, parametryzacja i uruchomienie aplikacji ERP oraz rozszerzeń
kastomizacyjnych - obszar biznesowy: ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ Z KLIENTEM
Instalacja, parametryzacja i uruchomienie aplikacji ERP oraz rozszerzeń
kastomizacyjnych - obszar biznesowy: EWIDENCJA I ROZLICZENIA PODATKÓW I
ZOBOWIĄZAŃ
ETAP 2 od 2015-02-01 do 2014-04-30
Lp
1
2
3
4
5
6
Razem wartość
netto
Opis zadania
Wartość netto
Zakup stacjonarnych zestawów PC z systemem operacyjnym WIN 7/8,
oprogramowaniem MS Office dla aplikacji ERP - 8 szt.
Instalacja, uruchomienie 8 kompletów: stacjonarny zestaw PC, monitor, UPS,
konfiguracja dostępu do aplikacji ERP
Zakup laptopów 15,6" z systemem operacyjnym WIN 7/8, oprogramowaniem MS
Office dla aplikacji ERP i obsługi audytu - 7 szt.
Instalacja, uruchomienie 7 laptopów oraz skanerów mobilnych, konfiguracja
dostępu do aplikacji ERP i obsługi audytu
Zakup licencji aplikacji specjalistycznej - obszar biznesowy: BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Instalacja, parametryzacja i uruchomienie aplikacji specjalistycznej - obszar
biznesowy: BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO
Oferta
Strona 2
III.
Warunki odbioru i rozliczenia finansowego przedmiotu zamówienia
Warunkiem odbioru i rozliczenia finansowego przez Zamawiającego zrealizowanych zadań będą:
a.
Protokoły zdawczo – odbiorcze, potwierdzające rzeczowy i jakościowy odbiór realizacji
przedmiotu zamówienia,
b.
Dostarczona w postaci elektronicznej, dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji zadania,
c.
Licencje, certyfikaty
lub wytwórcę,
d.
Pozostała dokumentacja wymagana warunkami Umowy o dofinansowanie
oraz
IV.
Termin ważności oferty:
V.
Oświadczenie Oferenta
dokumentacja
techniczna,
dostarczona
przez
producenta
2015-07-31
1. Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a przeciwko
Oferentowi nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub układowe.
2. Oferta została przygotowana po zapoznaniu się Oferenta z planowanym do realizacji
zakresem i harmonogramem zadań będących przedmiotem zamówienia, przedstawionymi
w dokumencie „Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego
nr 1/POIG-8.2-004/11/14 oraz udostępnionych w siedzibie Zamawiającego, fragmentach
dokumentu projektu B2B - „Biznes Plan”.
3. Oferent zrealizuje przedmiot zamówienia, z zachowaniem terminów realizacji oraz
warunków cenowych, zdefiniowanych w Tabeli nr 1 – „Wykaz zadań, formularz cenowy”.
4. Wartość netto przyjętych do realizacji zadań, zdefiniowana w Tabeli nr 1 „Wykaz zadań,
formularz cenowy”, zostanie powiększona wyłącznie o obowiązującą stawkę podatku VAT.
5. Oferent zobowiązuje się do niewnoszenia żadnych roszczeń z tytułu wszelkich, poniesionych
kosztów własnych, związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania ofertowego.
6. Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.
Podpis osoby uprawnionej
w imieniu Oferenta do złożenia oferty
1. ……………………………………………………
Oferta
Strona 3
Download