Podsumowanie Konkluzji Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii

advertisement
Podsumowanie Konkluzji Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej
„Efektywność ekonomiczna i przedsiębiorczość społeczna”
Kraków 28-29 października 2004 r.
Ekonomia Społeczna jest kluczowym elementem europejskiego modelu społecznoekonomicznego, zgodnie z postanowieniami deklaracji niedawnych szczytów europejskich
(Gävle, Gent, Praga, Sewilla, Salamanka) i kilku dokumentów Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i innych.
Rozwijając osiągnięcia pierwszej europejskiej konferencji Ekonomii Społecznej, która odbyła
się w Pradze w 2002 r., uczestnicy Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej,
zebrani w Krakowie w 2004 r., będą oraz dążyć do wzmocnienia europejskiego modelu
społeczno-gospodarczego poprzez:
 promocję idei ekonomii społecznej w dialogu z wszystkimi potencjalnie
zainteresowanymi podmiotami na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim dla
osiągnięcia zrozumienia idei oraz korzyści płynących z ekonomii społecznej;
 promocję wartości Ekonomii Społecznej – stanowiących specyficzne podejście do
przedsiębiorczości – wśród obywateli państw sąsiednich (Białorusi, Ukrainy i innych);
 działanie na rzecz powstania platform ekonomii społecznej w każdym z państw
członkowskich, w szczególności w Polsce, zgodnie z postanowieniami Inicjatywy
Krakowskiej z 28 października 2004;
 wzięcie pod uwagę ciągłego rozwoju ekonomii społecznej pod względem
przedmiotowym i podmiotowym;
 rozpowszechnianie przykładów najlepszych praktyk przedsiębiorstw ekonomii
społecznej, w szczególności w przedsiębiorczości socjalnej;
 zwalczanie wykluczenia społecznego przez oferowanie wysokiej jakości pracy i
działania na rzecz wzmocnienia poczucia przynależności do społeczeństwa i
posiadanych praw (empowerment);
 ustanowienie Funduszu COOP-EST jako instrumentu finansowego wspomagania
rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w nowych państwach członkowskich;
 wspieranie odbudowy Grupy Międzysektorowej ds. Ekonomii Społecznej Parlamentu
Europejskiego.
Uczestnicy Konferencji, dostrzegając potrzebę współpracy władz publicznych wszystkich
szczebli, a także instytucji Unii Europejskiej, wnioskują o podjęcie działań mających na celu:
 uznanie roli, którą ekonomia społeczna może odegrać w lokalnym zrównoważonym
rozwoju, w celu realizacji priorytetów lizbońskich;
 całkowite uznanie Ekonomii Społecznej jako innej formy przedsiębiorczości w
polityce europejskiej, poprzez wspieranie współpracy sieciowej, szkoleń i
zapewnianie dostępu do funduszy, w szczególności dla przedsiębiorstw ekonomii
społecznej;
 uznanie ekonomii społecznej za pełnoprawny podmiot dialogu społecznego i
obywatelskiego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
 stworzenia w najszybszym możliwym czasie ram prawnych dla ekonomii społecznej
(w szczególności statutów: Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Stowarzyszenia
Europejskiego oraz Fundacji);
 budowanie standardów (lub powołania ich gdy nie istnieją) dla krajowych ram
prawnych dotyczących ekonomii społecznej;
 stworzenie przyjaznego środowiska prawnego opartego o zasady ekonomii społecznej;




uznanie roli banków spółdzielczych jako istotnej instytucji finansowej Unii
Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie Wspólnej Polityki Rolnej;
ustanowienie krajowych kont rachunkowości społecznej dla całego sektora ekonomii
społecznej, (biorąc pod uwagę specyfikę organizacji non-profit, towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni i fundacji) powstałych na wspólnej podstawie,
stanowiących element Międzynarodowego Systemu Kont Krajowych;
aktywne uczestnictwo w dotowaniu finansowych instrumentów wspierania rozwoju
ekonomii społecznej;
upowszechnienie i popularyzację fundamentów ekonomii społecznej w programach
Equal; włączenie (mainstreaming) ich w system Funduszy Strukturalnych oraz w
Krajowe Plany Działania na rzecz Zatrudnienia i Integracji Społecznego.
Download