thirteen theses on the new economic methodology D. Wade Hands

advertisement
Economic methodology is dead –
long live economic methodology:
thirteen theses on the new
economic methodology
D. Wade Hands
Konrad Rotuski
Plan prezentacji
• Stan dyscypliny metodologii ekonomii
• 13 tez na temat nowej metodologii
ekonomii
• Podsumowanie
Stan Metodologii Ekonomii
• Rozkwit publikacji z tej dziedziny
• Wzrost zarówno liczby publikacji jak i ich
jakości
• Równocześnie autor stwierdza istotną
porażkę tej dziedziny:
• nie sprecyzowano reguł metodologicznych
niezbędnych dla prawidłowego uprawiania
nauki ekonomii
?
• Jak to możliwe że autor twierdzi, że
metodologia ekonomii nie dostarczyła
odpowiedzi na fundamentalne pytania, i
jednocześnie twierdzi że nastąpił znaczny
postęp
wyjaśnienie
• Brak odpowiedzi na fundamentalne
pytania pokazuje jedynie jeden z aspektów
analogicznego problemu z jakim boryka
się teoria nauki w ogóle
• Praktycy nauki porzucili projekt
znalezienia prostych reguł pozwalających
na oddzielenie „nauki” od „nie-nauki”
• Nie znaleziono tych reguł bo „nie ma
żadnych reguł do znalezienia”
Nowa metodologia ekonomii
• „każde badanie które angażuje teorię
ekonomii jak i teorię nauki w ogólności”
• Deregulacja nastąpiła, reguły i
ograniczenia zostały odrzucone
• Stara metodologia ekonomii jest martwa
• Sto (tysiąc) lat dla nowej metodologii
ekonomii
13 tez na temat rozwoju nowej
metodologii ekonomii
• Wysyp artykułów łączących ekonomię z
teorią nauki
• Metodologia ekonomii, filozofia ekonomii,
filozofia nauki, ekonomia nauki, socjologia
wiedzy ekonomicznej, …
• => Postęp w dziedzinie metodologii
ekonomii
1. Metodologa ekonomii Johna
Milla jest bardziej istotna dla
praktyki teorii ekonomii niż
wcześniej sądzono
• Prawa sił (tendency laws), ceteris paribus,
niedokładność nauk ekonomicznych
• Tradycja Millowska porzucona równolegle ze
wzrostem popularności pozytywistów logicznych
i popperiańską filozofią nauki
• Jest bardziej użyteczna w tłumaczeniu
bieżących praktyk głównego nurtu ekonomii niż
inne nurty filozoficzne
2.Popperyzm to znacznie więcej
niż falsyfikacjonizm, jest on istotny
dla debat dotyczących metodologii
ekonomii
• Falsyfikacjonizm
• Krytyczny racjonalizm
• Niepowodzenie popperowskiej wersji
prawdo-podobieństwa
3. Pozytywizm okazał się
niewypałem
• Pozytywizm nigdy nie był homogenicznym
stanowiskiem filozoficznym za jaki starał
się uchodzić
• Pozytywizm nigdy nie był niezależny od
zaangażowania poszczególnych filozofów
4. Realizm wraca do łask
• Realizm nie przypomina już debaty
naukowych realistów z instrumentalistami
• Współczesne prace z dziedziny
metodologii ekonomii odcinają się od
„przyjętego ujęcia” (received view)
• Pytanie o realizm w ekonomii istnieje
odrębnie od analogicznego pytania w
filozofii nauki
5. Abstrakcja, idealizacja oraz
modelowanie są ważnymi
narzędziami używanymi w
metodologii ekonomii
• Zrozumienie powyższych narzędzi jest
istotne dla zrozumienia działalności
poznawczej teorii ekonomii
• Narzędzia te w ekonomii wykraczają poza
analogiczne narzędzia fizyki
6. Nieład w filozofii nauki
nadszarpnął standardowy widok
metodologii ekonomii
• Wcześniej - bazowanie metodologii
ekonomii na dorobku filozofii nauki
• Filozofia nauki nie ma nic co jest na tyle
wiarygodne żeby metodologia ekonomii
mogła z tego korzystać
• Metodologia ekonomii usamodzielniła się,
posiłkując się jedynie ważniejszymi ideami
7. Literatura dotycząca retoryki
ekonomii rozwija się
• Wzrost ilości publikacji jak również ich
wszechstronności i głębi
• Retoryka ekonomii i retoryka nauki czerpią
wzajemnie ze swych osiągnięć
8. Wpływ teorii nauki na
metodologię ekonomii
• Anty-fundamentalizm
• Naturalizm
• Społeczna natura nauki
9. Literatura dotycząca studiów nad
nauką oddziaływała na
metodologię ekonomii
• Modele działania naukowców czy też
instytucji naukowych które u swych
podstaw mają teorie ekonomiczne
• Historia myśli ekonomicznej pokazuje
częste przypadki korzystania z osiągnięć
studiów nad nauką
10. Ekonomia nauki
• Szybko rozwijająca się dziedzina studiów
nad nauką i instytucjami naukowymi
• Efektywność poznawcza
• Stosowanie ekonometrii w badaniach nad
nauką
• Refleksyjność
11. Stosowanie narzędzi
ekonomicznych przez filozofów
nauki
• Teoria racjonalnego wyboru, teoria gier i
inne
• Naukowcy i instytucje naukowe działają w
swoim własnym interesie
• „niewidzialna ręka” prowadzi do
efektywności epistemologicznej
12. Metodologia ekonomii stara się
pogodzić relatywizm z
fundamentalizmem
• Fundamentalizm nie jest akceptowany
• Relatywizm jest zbyt radykalny
13. Dorobek filozofii nauki nigdy nie
był niezależny od dorobku
metodologii ekonomii
• Pozytywizm był ściśle powiązany z debatą
dotyczącą ekonomii politycznej i roli nauki w
ekonomii
• Popper i jego problemy z używaniem
falsyfikacjonizmu w jego własnych
socjopolitycznych ideach
• Relacje pomiędzy empiryzmem logicznym i
ekonomią polityczną zimnej wojny,
pragmatyzmem i Amerykańską myślą
ekonomiczną
Podsumowanie
• W prezentacji przedstawiono :
• Ogólny zarys bieżącego stanu metodologii
ekonomii
• 13 tez autora na temat nowej metodologii
ekonomii
• Nowa metodologia istnieje już od jakiegoś
czasu
• Metodologia bazująca na regułach była
historyczną aberracja
Podsumowanie cd.
• Szerszy pogląd jest bardziej spójny z
głównym nurtem ekonomii niż zawężające
horyzont poszukiwanie sztywnych reguł
zapożyczone z filozofii nauk naturalnych
• „czy to przypadek, ze powstanie
metodologii bazującej na regułach działo
się równolegle do stabilizacji dyscypliny
wokół nurtu ekonomii neoklasycznej ?”
Dziękuję za uwagę
Download