Przedmiotem zadania jest udzielenie licencji na użytkowanie

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
Specyfikacja techniczna
Systemu projektowania organizacji arkuszy wraz z planowaniem budżetu.
Przedmiotem zadania jest udzielenie licencji na użytkowanie dostarczonego
oprogramowania, dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania oraz wszelkie inne prace
niezbędne do uruchomienia u Zamawiającego dostarczonego oprogramowania
aplikacyjnego.
Poniżej przedstawiono minimalne wymagania funkcjonalne.
1. System będzie wyposażony w centralnyrejestr jednostek i użytkowników, w tym
centralnie definiowaną strukturę jednostek sprawozdawczych.
2. System będzie wyposażony w centralnie definiowane parametry oraz słowniki finansowe
i kadrowe na potrzeby przygotowania projektu arkusza i planu finansowego. Wymagane
centralne słowniki:
2.1. Elementów klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji
2.2. Zadań i źródeł finansowania
2.3. Tabeli wynagrodzeń
2.4. Poziomu wykształcenia nauczycieli
2.5. Stanowisk nauczycielskich i nienauczycielskich
3. System musi zapewniać możliwość opracowania arkusza organizacyjnego każdej
jednostki oświatowej wskazanej w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty.
4. System musi zapewniać na poziomie organu prowadzącego możliwość zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego przygotowanego w systemie oraz dalsze jego analizowanie.
5. System umożliwi:
5.1. Centralne dostosowywanie zawartości słowników, tak aby w zależności od typu
jednostki sprawozdawczej osoba przygotowująca arkusz widziała tylko pozycje
dostosowane do swoich potrzeb.
5.2. Centralne definiowanie sposobu wprowadzania każdego ze składników
wynagrodzeń (kwota lub % wynagrodzenia brutto) przez dyrektorów
przygotowujących Arkusz.
5.3. Centralne określanie limitów składników wynagrodzeń (przynajmniej dodatków
funkcyjnych, motywacyjnych, za wychowawstwo, za opiekę nad stażem, socjalnych).
5.4. Centralne definiowanie warunków kompletności – możliwość wskazania, które pola
arkusza muszą zostać wypełnione.
5.5. Centralne definiowanie warunków kontroli przynajmniej w zakresie:
5.5.1. Wymaganej liczebności oddziałów w zależności od typu szkoły, poziomu
edukacyjnego i typu oddziału.
5.5.2. Liczebności grup na wybranych zajęciach (np. na zajęciach wychowania
fizycznego, języków).
5.5.3. Maksymalnych wymiarów etatów nauczycielskich w zależności od stanowiska
(np. dyrektor, nauczyciel przedmiotu).
5.6. Wybór przez administratora opisu organizacji albo na bazie kalendarzy bądź przy
użyciu modelu tygodni .
5.7. Prowadzenie niezależnych od arkusza rejestrów np. oddziałów, pracowników i
przedmiotów na poziomie jednostki oświatowej tak aby możliwe było śledzenie
zmian.
5.8. Definiowanie nowych oddziałów oraz ich typów np. sportowy, integracyjny.
5.9. Definiowanie
indywidualnych
form
indywidualnego,indywidualnej rewalidacji.
kształcenia
np.
nauczania
5.10.Możliwość opisu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych zajęć kursowych.
5.11.Definiowanie zajęć międzyoddziałowych, pozalekcyjnych oraz innych zajęć
edukacyjnych.
5.12.Dokonywanie wyboru nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy i opiekuna stażu
z istniejącej listy nauczycieli.
5.13.Budowanie planu nauczania dla wybranego oddziału szkolnego, również na cały cykl
kształcenia.
5.14.Wskazanie miejsca prowadzenia zajęć (szczególnie istotneprzy definiowaniu
praktyk, warsztatów, zajęć pozaszkolnych itp.).
5.15.W szkołach ponadgimnazjalnych definiowanie różnych zawodów i profili kształcenia
dla danego oddziału (tzw. oddziały wielozawodowe).
5.16.Kopiowanie planów nauczania tak aby można było wykorzystać raz zdefiniowany
plan nauczania dla różnych oddziałów.
5.17.Wskazanie w planie nauczania godzin do dyspozycji dyrektora, godzin JST.
5.18.Definiowanie godzin realizowanych w zakresie rozszerzonym.
5.19.Definiowanie godzin realizowanych w układzie tygodniowym, semestralnym i
rocznym.
5.20.Budowę planów nauczania dla szkół działających w układzie semestralnym.
5.21.Kontrolę zgodności
ramowymi.
planów nauczania poszczególnych oddziałów z planami
5.22.Rejestrację danych pracowników jednostek oświatowych w zakresie niezbędnym do
budowy arkusza oraz wyliczenia kosztów organizacji na potrzeby projektu planu
finansowego.
5.23.Definiowanie przydziałów czynności nauczycieli, w tym w podziale na grupy i w
ramach grup międzyoddziałowych.
5.24.Rejestrację kilku niezależnych umów nauczyciela w tej samej jednostce oświatowej.
5.25.Automatyczne wyliczanie średniorocznych wymiarów etatów nauczycieli na
podstawie przydzielonych zajęć, na podstawie pensum zajęć oraz okresu ich
prowadzenia.
5.26.Wyliczanie wymiarów etatu nauczycieli prowadzących zajęcia z różnych pensów na
podstawie uśrednionego pensum definiowanego na poziomie umowy
nauczycielskiej.
5.27.Definiowanie przewidzianych przez przepisy zniżek obowiązkowego wymiaru
godzin.
5.28.Tworzenie wydruku projektu arkusza (płachty).
5.29.Tworzenie aneksów do arkusza.
5.30.Przygotowanie przez jednostkę oświatową arkusza na nowy rok szkolny poprzez
wykorzystanie danych arkusza z poprzedniego roku szkolnego.
5.31.Na poziomie jednostki oświatowej podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
arkusza
organizacyjnego
5.32.Eksport danych na potrzeby tworzenia sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej.
5.33.Zbiorczą analizę danych zawartych w arkuszach w tym:
5.33.1. Zapewniających możliwość analizy liczby uczniów / oddziałów w każdym typie
placówek, rodzaju oddziału, specjalności.
5.33.2. Nauczycielskich etatów przeliczeniowych w układzie jednostek oświatowych,
ich typów i rodzajów.
5.33.3. Zapewniających analizę zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu,
kwalifikacji, pełnionych funkcji, nauczanych przedmiotów, struktury wiekowej,
urlopów.
5.34.Budowę projektu planu finansowego w obszarze dochodów i wydatków
budżetowych dla wszystkich typów jednostek oświatowych.
5.34.1. Przeliczając koszty związane z realizacją planowanej organizacji
z
uwzględnieniem dwóch arkuszy opisujących organizację w roku budżetowym.
5.34.2. Planując wydatki rzeczowe placówki w szczegółowości: zadanie – dział –
rozdział – paragraf – pozycja klasyfikacji budżetowej.
5.35.Zatwierdzanie projektów w obowiązujący plan finansowy.
5.36.Składanie wniosków o zmianę w planie przez jednostki oświatowe.
5.37.Wprowadzenie, analizę i monitoring wykonania planów finansowych i dokumentów
bilansowych pojedynczej jednostki organizacyjnej, a także w ujęciu zbiorczym.
5.38.Na podstawie zgromadzonych danych przygotowywanie
poszczególnych jednostek sprawozdawczych, jak i zbiorczo:
wydruków
dla
5.38.1. Sprawozdań budżetowych : RB-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-WSa, Rb-27ZZ, Rb50, Rb-34s
5.38.2. Sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszu, bilans skonsolidowany
5.38.3. Projektu i planu finansowego
5.38.4. Wniosku o zmianę
5.39.Weryfikację następujących zależności w zakresie wydatków i w zakresie dochodów:
5.39.1. Wydatki wyższe niż plan,
5.39.2. Wydatki + zobowiązania wyższe niż plan,
5.39.3. Wydatki + zobowiązania wyższe niż zaangażowanie,
5.39.4. Zaangażowanie wyższe od planu i niższe od wydatków,
5.39.5. Dochody wykonane + (należności pozostałe do zapłaty – nadpłaty) =
należności,
5.39.6. Dochody wykonane wyższe niż dochody otrzymane.
5.40.Składnie wniosków o zapotrzebowanie środków pieniężnych przez jednostki
oświatowe i rejestrację transz środków pieniężnych przekazywanych jednostkom
oświatowym.
5.50. Przygotowanie planów finansowych o strukturze pozwalającej import do systemu
Finanse firmy VULCAN.
Download