Instrukcja realizacji okresowych ocen pracowniczych

advertisement
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2012/K
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31/2012/K
Instrukcja przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych
w Urzędzie Miasta Poznania
§1
Okresowa ocena pracownicza, zwana dalej oceną, przeprowadzana jest:
1. Standardowo – raz w roku, w marcu, oraz przed upływem terminu obowiązywania umowy
o pracę na czas określony (z wyjątkiem pierwszej umowy), w przypadku znacznego
pogorszenia efektywności pracy, oraz w przypadku oceny następującej po uzyskaniu
uprzednio oceny negatywnej.
2. Ocena pracownika zatrudnionego na czas określony, z którym Urząd zamierza zawrzeć
kolejną umowę, dokonywana jest co najmniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania
umowy o pracę.
3. Pracownik zatrudniony na czas określony, z którym Urząd nie zamierza zawrzeć kolejnej
umowy o pracę, nie jest poddawany ocenie. Bezpośredni przełożony, w okresie co najmniej
14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy o pracę, przeprowadza
z pracownikiem rozmowę, w której informuje go o podjętej decyzji.
4. Pracownik, który był nieobecny w okresie przeprowadzania rocznej oceny, powinien zostać
oceniony niezwłocznie po powrocie do pracy, jednak nie później niż do końca czerwca.
5. Pracownik,
który
przebywał
na
ponadtrzymiesięcznym
urlopie:
macierzyńskim,
wychowawczym, bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim, lub był nieobecny z innych
przyczyn, jest oceniany standardowo, jednak w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od
momentu powrotu do pracy.
6. Pracownik zatrudniony na zastępstwo podlega ocenie w terminie i na zasadach
przewidzianych dla całego Urzędu.
7. W przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej, ponownej jego oceny dokonuje
się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.
1
§2
Oceny Sekretarza Miasta, dyrektorów wydziałów, biur i miejskich jednostek organizacyjnych
dokonują stosownie do zakresu bezpośredniego nadzoru: Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta,
Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. Oceny zastępców dyrektorów dokonują dyrektorzy.
§3
1. W rozmowie oceniającej udział biorą: oceniany pracownik i jego bezpośredni przełożony.
Na prośbę pracownika lub bezpośredniego przełożonego w rozmowie może także wziąć
udział, w charakterze obserwatora, inna osoba wskazana przez którąś ze stron.
W uzasadnionych przypadkach prawo udziału w rozmowie przysługuje także dyrektorowi
wydziału.
2. Proces realizacji ocen w Urzędzie Miasta Poznania obejmuje następujące czynności:
1) przekazanie przez przełożonych arkuszy ocen każdemu bezpośrednio podległemu
pracownikowi w celu dokonania przez niego samooceny. Sekretarzowi Miasta
i dyrektorom arkusze przekazuje pracownik na stanowisku ds. rozwoju kadr Wydziału
Organizacyjnego;
2) pracownik dokonuje samooceny i zwraca przełożonemu arkusz oceny w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia jego otrzymania; Sekretarz Miasta oraz dyrektorzy po dokonaniu
samooceny przekazują swoje arkusze ocen odpowiednio Prezydentowi, zastępcom
Prezydenta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta;
3) w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania przez pracownika arkusza
z dokonaną samooceną, bezpośredni przełożony przeprowadza z pracownikiem rozmowę
oceniającą. W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych rozmowa oceniająca
odbywa się po dokonaniu przez nich ocen podległych pracowników. Czas przeznaczony
na ich realizację to 14 dni.
Rozmowa oceniająca obejmuje:
a) omówienie wyników oceny oraz różnic między oceną i samooceną,
2
b) identyfikację czynników utrudniających pracownikowi efektywną pracę oraz sposobu
ich usunięcia,
c) w przypadku osób na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem stanowisk radców
prawnych), doradców i asystentów – określenie indywidualnych celów na okres
poprzedzający kolejną ocenę, wraz z odniesieniem tych celów do celów strategicznych /
pośrednich / celów z programów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do
roku 2030,
d) ocenę zrealizowanych działań doskonalących oraz uzgodnienie obszarów rozwoju
zawodowego pracownika,
e) ewentualne wskazania i propozycje zmian w odniesieniu do stanowiska pracy (np.:
awanse, przeszeregowania, włączenie do kadry rezerwowej);
4) arkusz oceny wypełnia bezpośredni przełożony pracownika w następujący sposób:
a) w przypadku osób na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem stanowisk
radców prawnych), doradców i asystentów – w Części 1 – „Ocena wyników
pracy” oraz w Części 2 – „Ocena kompetencji zawodowych” – wypełnia rubrykę
„Ocena przełożonego” oraz sumuje wynik; następnie wypełnia Część 3, 4 i 5b
arkusza,
b) w przypadku osób na stanowiskach radców prawnych w Części 1b –
„Kompetencje zawodowe” wypełnia rubrykę „Ocena przełożonego” oraz sumuje
wynik; następnie wypełnia Część 2, 3b arkusza,
c) w przypadku osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Części 1 – „Ocena
wyników pracy” wypełnia rubrykę „Ocena przełożonego” oraz sumuje wynik;
następnie wypełnia Część 2, 3b arkusza.
Wypełnianie arkusza oceny przez przełożonego polega na klasyfikacji osiąganych
wyników w pracy oraz kompetencji ocenianego według kryteriów i skal zawartych
w arkuszu; ocena dotyczy całego okresu pracy podlegającego ocenie;
5) jednym z elementów branych pod uwagę podczas oceny osób na stanowiskach
kierowniczych jest ankietowa opinia bezpośrednio podlegających im pracowników,
dotycząca umiejętności zarządczych przełożonych;
6) na podstawie ocen cząstkowych zawartych w poszczególnych częściach arkusza oceny,
pracownik otrzymuje końcową ocenę pozytywną lub negatywną. Pracownik potwierdza
podpisem na arkuszu oceny przyjęcie oceny do wiadomości;
3
7) niezwłocznie po przeprowadzeniu rozmów oceniających, wydziały nadają wypełnionym
arkuszom znak sprawy (zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną jest to symbol 2130 –
Opiniowanie i ocenianie pracowników Urzędu) oraz kolejny numer sprawy. Tak opisane
arkusze przekazywane są zbiorczo do Wydziału Organizacyjnego. W wydziałach
pozostaje
spis
spraw
w
teczce.
Pracownik
na
stanowisku
ds. funduszu płac w Oddziale Spraw Pracowniczych wprowadza dane z arkuszy ocen
do informatycznego systemu kadrowego;
8) kopie arkuszy ocen przechowywane są na stanowisku bezpośredniego przełożonego,
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, i podlegają zniszczeniu po
dokonaniu kolejnej oceny;
9) w terminie 21 dni od przekazania Wydziałowi Organizacyjnemu arkuszy ocen, pracownik
na
stanowisku
ds.
rozwoju
kadr
opracowuje
raport
o
wynikach
ocen
dla poszczególnych wydziałów. Oryginały raportów przekazywane są do wydziałów,
gdzie dołączane są do teczki 2130 – Opiniowanie i ocenianie pracowników Urzędu;
10) Wydział Organizacyjny opracowuje zbiorczy raport z przeprowadzonej oceny
i przedstawia go Sekretarzowi Miasta. Raport obejmuje analizę procesu oceny, analizę
potencjału kadrowego, wnioski dla realizacji polityki kadrowej Urzędu – w szczególności
odnoszące się do systemu szkoleń i systemu motywacyjnego Urzędu, a także ewentualne
wnioski do systemu organizacyjnego w Urzędzie.
§4
Raz w roku pracownicy wyrażają opinię dotyczącą umiejętności zarządczych swoich
bezpośrednich przełożonych. Następuje to, gdy przełożonemu podlegają bezpośrednio
co najmniej 4 osoby. Opinia wyrażana jest anonimowo na arkuszu stanowiącym załącznik do
Instrukcji. Arkusze przekazywane są pracownikom, a następnie zbierane przez osoby na
stanowiskach ds. rozwoju kadr lub wyznaczonych pracowników w wydziałach po 7 dniach od ich
przekazania. Podsumowanie wyrażonych opinii zestawiają pracownicy Oddziału Rozwoju Kadr.
Najpóźniej w piątym tygodniu realizacji okresowych ocen pracowniczych pisemna informacja
o wynikach przekazywana jest osobie ocenianej i jej przełożonemu oraz załączana do formularza
oceny ocenianego.
4
§5
W przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej, przełożony wyznacza warunek do
realizacji w terminie nie krótszym niż 3 miesiące. Po upływie wyznaczonego terminu pracownik
poddaje się ponownej ocenie. Jeśli uzyskana ocena jest negatywna:
1) w przypadku pracownika na stanowisku urzędniczym – umowa o pracę zostaje rozwiązana
z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
2) w przypadku pracownika na stanowisku pomocniczym, obsługi, asystenta i doradcy –
przełożony
może
wyznaczyć
kolejny
warunek
lub
wnioskować
o
rozwiązanie
z pracownikiem umowy zgodnie z Kodeksem pracy.
§6
Pracownik, który nie zgadza się z oceną negatywną, może odwołać się od niej do Sekretarza
Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny. Odpowiedź na odwołanie powinna być
przekazana pracownikowi na piśmie w terminie 14 dni od jego wniesienia. W przypadku
uwzględnienia odwołania, ocenę zmienia się albo dokonuje się ponownej oceny. Odwołanie oraz
odpowiedź na odwołanie dołącza się do arkusza oceny.
§7
1. Przed przystąpieniem do oceny osoby dokonujące okresowej oceny pracowniczej
zobowiązane są do odbycia szkolenia z zakresu systemu ocen pracowniczych i umiejętności
oceniania.
2. Szkolenie organizowane jest corocznie przez Wydział Organizacyjny.
§8
1. Arkusz okresowej oceny pracowniczej przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
5
2. Dostęp do informacji zawartych w arkuszach oceny mają osoby uprawnione do wglądu
w akta osobowe pracowników.
§9
W przypadku udziału pracownika w projekcie, w którym przewodniczący zespołu programowego
lub kierownik projektu nie jest jego bezpośrednim przełożonym, dodatkowo dokonuje się oceny
pracownika na formularzu o nazwie: „ocena pracy w projekcie”. Oceny tej dokonuje przełożony
pracownika w projekcie. Wypełniony formularz przekazuje on bezpośredniemu przełożonemu
ocenianego pracownika w celu dokonania oceny łącznej.
§ 10
Uwagi i wnioski dotyczące procedury przeprowadzania okresowej oceny pracowniczej należy
przekazywać na piśmie Wydziałowi Organizacyjnemu.
6
Download