PRZEWODNIK PO SYSTEMIE OCEN PRACY PRACOWNIKÓW

advertisement
PRZEWODNIK
PO SYSTEMIE OCEN PRACY PRACOWNIKÓW
NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
W AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

Co to jest SOO?
System Ocen Okresowych pracowników jest to zaplanowany, sformalizowany
i odbywający się co dwa lata proces oceny pracownika przez jego przełożonego.
PAMIĘTAJMY:
OCENA DOTYCZY PRACY, A NIE LUDZI KTÓRZY JĄ WYKONUJĄ.

Co oceniamy?
Przedmiotem oceny są kompetencje pracowników i efekty pracy, czyli wzorce
zachowań, które prowadzą do osiągnięcia najlepszych wyników.
Ze względu na cele Uczelni, jej misję oraz plany na przyszłość wyodrębnione zostały,
tzw. kompetencje kluczowe, wg których oceniani są wszyscy pracownicy nie będący
nauczycielami akademickimi.

Kogo oceniamy?
Ocenie podlegają
pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania lub mianowania.

AM
Kto ocenia?
Ocenę pracownika przeprowadza jego bezpośredni przełożony.

Kiedy oceniamy?
Ocenę za dany okres przeprowadza się w II kwartale roku kalendarzowego zgodnie z
kalendarzem ocen rozsyłanym przez Dział Spraw Pracowniczych, który będzie
zawierał datę rozpoczęcia sesji ocen, termin jej realizacji i termin zakończenia ocen.

Jakie są korzyści dla pracownika?
System ocen okresowych umożliwi pracownikom poznanie tego, jakie postawy,
zachowania i działania są pożądane przez Uczelnię. Otrzymają informacje dotyczące
oczekiwań przełożonego wobec wyników ich pracy oraz będą mieli możliwość
wymiany poglądów dotyczących własnej pracy.
Dzięki wyznaczeniu zadań i celów oraz późniejszej ich weryfikacji mogą uzyskać
informacje o osiąganych przez siebie efektach pracy.
Jednym z celów SOO jest zobiektywizowanie oceny pracy i uczynienie jej
sprawiedliwą. To, że wszyscy pracownicy podlegający ocenie są oceniani wg
jednolitych i równych dla wszystkich zasad oznacza, że każdy niezależnie od
stanowiska i miejsca pracy traktowany jest tak samo.
Dzięki SOO oraz rozmowie oceniającej pracownicy:
otrzymają informację zwrotną o efektach pracy i swoich osiągnięciach
poznają zdanie przełożonego na temat swoich mocnych i słabych stron
dowiedzą się, co powinni zrobić, aby być lepszym w pracy, czyli zdobędą
informacje o możliwościach i sposobach doskonalenia efektów swojej pracy
sami zmniejszą prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki czy błędu w
swojej pracy
będą mieli możliwość wymiany poglądów i opinii na temat pracy
skonfrontują z przełożonym wzajemne oczekiwania
porozmawiają o tym, co jest najważniejsze, jakie są priorytety i kluczowe
obszary na swoich stanowiskach pracy
wspólnie ustalą cele i zadania na najbliższy okres
będą mieli szansę wspólnie z przełożonym poszukać rozwiązań trudnych
sytuacji zawodowych
porozmawiają o rzeczach, na które zazwyczaj brakuje czasu
otrzymają ocenę pracy w ustalonej i jednakowej dla wszystkich formie

Narzędzia wykorzystywane w SOO
Wypełnianie arkusza oceny rozpoczyna się od wpisania danych
osobowych Ocenianego i Oceniającego. Następnie należy przejść do oceny 3
kompetencji tj. C1 Jakość pracy, C2 Zorientowanie na petenta wewnętrznego i
zewnętrznego, C3 Wykorzystanie wiedzy fachowej i doskonalenie zawodowe.
Każda kompetencja została opisana w formie zachowań na poziomach kompetencji
od A do E.
Należy pamiętać, że poziom kompetencji C oznacza, że pracownik w 100% spełnia
wszystkie wymagania w ramach danej kompetencji, jest to poziom pożądany przez
Uczelnię.
Poziom kompetencji D zarezerwowany jest dla osób znacznie wyróżniających się w
opisanych zachowaniach, spełniających wszystkie wymagania stawiane dla poziomu
C oraz dla poziomu D.
Natomiast poziom kompetencji E pracownik powinien stawiać sobie za cel, do
którego należy dążąc, doskonalić i tak już posiadane na wysokim poziomie
umiejętności.
Definicje opisane są dość szczegółowo, zatem ważne jest, aby dokładnie się z nimi
zapoznać przed rozmową oceniającą. Po każdej kompetencji znajduje się miejsce na
wpisanie konkretnych uzasadnień tylko w przypadku wyboru poziomu D lub E .
W arkuszu znajduje się też miejsce na wpisanie szczególnych osiągnięć i
dodatkowych umiejętności. W tym miejscu przełożony umieszcza obszary, w których
oceniany znacząco się wyróżnia. Może to być moment na pochwalenie się
zdobytymi nowymi uprawnieniami lub też odnotowanie faktu ukończenia szkoły,
bądź zamieszczenie wszystkiego, czego nie uwzględniały poprzednie kategorie.
Jeżeli pewne kompetencje wymagają ze strony ocenianego udoskonalenia, po
wspólnym omówieniu, przełożony wpisze je do tabelki nazwanej Cele rozwojowe C5.
Cele rozwojowe to po prostu wskazanie obszarów, które oceniany powinien rozwijać.
Obszar do
rozwoju
Wpisz nazwę
obszaru do
rozwoju
1
Cele rozwojowe
Sposób realizacji
Termin realizacji
Wpisz datę.
Opisz pożądany stan
zachowań, pożądane
rezultaty.
Osoby wspomagające realizację, np. szkolenia,
samodokształcanie, praca z doświadczoną osobą
- wpisz działania
2
3
4
Tutaj przełożony wskaże m.in. jak i do kiedy powinien oceniany pracownik poprawić
swoje kompetencje oraz czego od ocenianego oczekuje. Podczas rozmowy
oceniającej, przełożony weźmie kserokopię arkusza oceny z 2009 roku i
przeanalizuje jakie wówczas były ( jeżeli były) wyznaczone cele rozwojowe oraz
jakie terminy zostały wyznaczone. Wynik tej analizy powinien być odzwierciedlony w
obecnej ocenie na odpowiednim poziomie kompetencji tj. czy oceniany zrealizował
cel rozwojowy w zakresie np. jakości pracy zostanie odzwierciedlone w przyszłej
ocenie kompetencji „Jakość pracy”.
Na zakończenie rozmowy oceniającej, oceniany i oceniający mogą wpisać do
arkusza swoje uwagi na temat przeprowadzonej oceny, a następnie potwierdzają
fakt dokonania oceny swoim podpisem .

Rozmowa oceniająca
W rozmowie oceniającej uczestniczą oceniany i oceniający.
Rozmowa oceniająca powinna prowadzić do osiągnięcia następujących rezultatów:
zmotywowanie pracownika do utrzymania wysokiej jakości pracy
skorygowanie zachowań niepożądanych
wyjaśnienie pracownikowi zadań i celów
poprawienie przepływu informacji w zespole
wypracowanie sposobów pokonania problemów zawodowych, z którymi
boryka się pracownik
zidentyfikowanie możliwości rozwojowych pracownika

Jak przygotować się do rozmowy oceniającej?
Dobre przygotowanie się do rozmowy oceniającej to jedna z najważniejszych spraw
w Systemie Ocen Okresowych.
Bierne wysłuchanie przełożonego nie przyczyni się do realizacji oczekiwań.
Rozmowa oceniająca to najbardziej odpowiedni czas, aby przekazać przełożonemu
informacje, które pomogą mu lepiej planować i wspierać pracę podległych mu
pracowników.
W celu lepszego przygotowania się, przed rozmową oceniającą każdy pracownik
indywidualnie powinien odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:
 Czy rozumiem oczekiwania dotyczące mojej pracy?
 Jakie były moje szczególne osiągnięcia w ocenianym okresie?
 Jak oceniam poziom wywiązywania się ze swoich obowiązków w trakcie
ocenianego okresu?
 Jakie są moje silne strony?
 Czy są jakieś aspekty mojej pracy, z których nie jestem zadowolony
i dlaczego?
 Czy wystąpiły jakieś kłopoty czy mam problemy w pracy?
 Jakie są moje słabe strony?
 Co można ulepszyć w mojej pracy? Co mógłbym zrobić w tym celu?
 Co lub kto może mi pomóc w osiąganiu lepszych rezultatów w pracy?
 Jakiej pomocy oczekuję ze strony przełożonego?
 Jak współpracuje mi się z innymi osobami z działu/ zakładu/kliniki?
 Wykonania jakich zadań chciałbym się podjąć w najbliższym czasie?
 Czy jakieś elementy mojej pracy nie zostały ujęte w arkuszu?
Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania należy przypomnieć sobie konkretne
sytuacje i zdarzenia, które miały miejsce w ocenianym okresie. Należy się również
zastanowić nad propozycjami zastosowania swoich umiejętności oraz poprawy
niedociągnięć.
Przed wypełnieniem arkusza zarówno oceniany jak i oceniający zobowiązani są
zapoznać się z Regulaminem SOO.
Przed rozmową oceniającą należy dobrze zapoznać się z arkuszem oceny.
Przy ocenie każdej kompetencji należy brać pod uwagę konkretne sytuacje.
Po zakończeniu rozmowy oceniającej, oceniany może poprosić o kopie strony
arkusza z zamieszczonymi celami rozwojowymi i wyznaczonymi zadaniami.

Jak odwołać się od oceny?
Jeśli oceniany nie zgadza się z oceną przełożonego, może się od niej odwołać do
przełożonego wyższego szczebla. W tym celu sporządza pisemne odwołanie, które
musi zawierać przedmiot oceny (kompetencja, cel, zadanie) i ocenę, z którą się nie
zgadza oraz przyczynę odwołania. Dobrze, gdyby zaproponował swoją ocenę i
uzasadnił ją przykładami i konkretnymi sytuacjami. Następnie -zgodnie z
regulaminem - odbywa się rozmowa z przełożonym wyższego szczebla.
Przełożony wyższego szczebla rozmawia najpierw z pracownikiem, a później z
oceniającym. Celem rozmów jest wyjaśnienie rozbieżności w ocenie pracy pomiędzy
ocenianym a oceniającym.
Procedura odwołania powinna trwać max. 14 dni, w wyjątkowych sytuacjach może
się przedłużyć do 30 dni.
Decyzję przełożonego wyższego szczebla zainteresowane strony otrzymują w formie
pisemnej.
Jest ona ostateczna; regulamin nie przewiduje możliwości dalszego odwołania.
Mamy nadzieję, że dzięki SOO i określeniu kryteriów oceny wzrośnie poczucie
bezpieczeństwa oraz zadowolenie i satysfakcja z pracy w naszej Uczelni.
Download