document Formularz zamówienia na MHP PPW WH

advertisement
Formularz zamówienia arkuszy MHP PPW-WH
................................., ...............
Miejscowość
data
Pieczątka firmowa
ZAMÓWIENIE NA ARKUSZE
MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
Pierwszy Poziom Wodonośny – WH (Występowanie i Hydrodynamika)
W SKALI 1:50 000
Nr
arkusza
Rodzaj zamówienia
Nazwa arkusza
Koszt
jednostkowy
netto (brutto)
PLN
Mapa zbiorcza wydrukowana ploterowo
30,00 (36,90)
Mapa dokumentacyjna wydrukowana ploterowo
30,00 (36,90)
Mapa zbiorcza w postaci pliku rastrowego na CD
20,00 (24,60)
Mapa dokumentacyjna w postaci pliku rastrowego na CD
20,00 (24,60)
Objaśnienia do arkusza mapy (tekst i tabele) w postaci
PDF/Word na CD
Objaśnienia do arkusza mapy (tekst, przekroje, tabele) –
wydrukowane i oprawione
Baza danych dla arkusza mapy - w wersji cyfrowej
Geomedia Access na CD
Baza danych dla arkusza mapy - w wersji cyfrowej
Shape wraz danymi tabelarycznymi – Access na CD
15,00 (18,45)
25,00 (30,75)
40,00 (49,20)
40,00 (49,20)
Mapa zbiorcza wydrukowana ploterowo
30,00 (36,90)
Mapa dokumentacyjna wydrukowana ploterowo
30,00 (36,90)
Mapa zbiorcza w postaci pliku rastrowego na CD
20,00 (24,60)
Mapa dokumentacyjna w postaci pliku rastrowego na CD
20,00 (24,60)
Objaśnienia do arkusza mapy (tekst i tabele) w postaci
PDF/Word na CD
Objaśnienia do arkusza mapy (tekst, przekroje, tabele) –
wydrukowane i oprawione
Baza danych dla arkusza mapy - w wersji cyfrowej
Geomedia Access na CD
Baza danych dla arkusza mapy - w wersji cyfrowej
Shape wraz danymi tabelarycznymi – Access na CD
15,00 (18,45)
25,00 (30,75)
40,00 (49,20)
40,00 (49,20)
Mapa zbiorcza wydrukowana ploterowo
30,00 (36,90)
Mapa dokumentacyjna wydrukowana ploterowo
30,00 (36,90)
Mapa zbiorcza w postaci pliku rastrowego na CD
20,00 (24,60)
Mapa dokumentacyjna w postaci pliku rastrowego na CD
20,00 (24,60)
Objaśnienia do arkusza mapy (tekst i tabele) w postaci
PDF/Word na CD
Objaśnienia do arkusza mapy (tekst, przekroje, tabele) –
wydrukowane i oprawione
Baza danych dla arkusza mapy - w wersji cyfrowej
Geomedia Access na CD
Baza danych dla arkusza mapy - w wersji cyfrowej
Shape wraz danymi tabelarycznymi – Access na CD
Liczba
zamawianych
egzemplarzy
15,00 (18,45)
25,00 (30,75)
40,00 (49,20)
40,00 (49,20)
UWAGA:
1. W wypadku zamawiania identycznych materiałów dla wielu arkuszy, zaleca się wpisywać po kilka
numerów i nazw arkuszy w jedno odpowiednio pole a w kolumnie „Liczba egzemplarzy” wpisać „po 1”
2. Stronę formularza „Zobowiązanie” należy wypełnić tylko dla map w wersjach Geomedia i Shape.
Dla plików rastrowych „Zobowiązanie” nie jest wymagane
3. Dostępność map ograniczona. Prosimy o kontakt z Sekcją Dystrybucji Wydawnictw PIG w celu
potwierdzenia lub tu: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/mhpppw.html
ZAMAWIAJĄCY:
zamówienie dla firmy
zamówienie dla osoby fizycznej
DANE DO FAKTURY :
Nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby fizycznej ..............................................................................................
Adres .........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..................................................
Zamawiający (firma) oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ....................................................
Imię i nazwisko osoby zamawiającej ..........................................................................................
Imię i nazwisko osoby do kontaktów ..........................................................................................
Telefon ........................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................
Zamówione materiały zostaną odebrane w PIG w Warszawie ( w uzgodnionym terminie) *
Opłata zostanie przelana na konto PIG po otrzymaniu faktury **), zamówione materiały proszę przesłać
na poniższy adres***
(możliwość opłaty przelewem dotyczy tylko instytucji państwowych lub zamówień na kwotę
powyżej 2 000 zł)
Zamówione materiały proszę przesłać za zaliczeniem pocztowym na poniższy adres***)
DANE DO WYSYŁKI :
Instytucja .....................................................................................................................................
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
Ulica ............................................................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość ......................................................................................................
Rodzaj wysyłki:
Paczka 48 (Poczta Polska priorytet) – koszt wysyłki doliczony do faktury PIG-PIB
Kurierska (Pocztex) – fakturę za usługę kurierską wystawia kurier
UWAGI zamawiającego:
Pieczątka firmowa
......................., .....................................
Data,
podpis
Po odbiór zamówionych materiałów proszę się zgłosić z zamówieniem oraz podpisanym zobowiązaniem dotyczącym przestrzegania praw
autorskich i sposobu wykorzystania mapy. Opłatę za przygotowanie danych do udostępniania można wnieść gotówką w kasie
Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
**)
Konto Państwowego Instytutu Geologicznego- PIB do przelewu należności : wg faktury VAT
***)
Formularz zamówienia proszę przesłać (pocztą lub skan emailem) na niżej podany adres razem z podpisanym zobowiązaniem
dotyczącym przestrzegania praw autorskich i sposobu wykorzystania mapy(jeśli wymagany)
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
*)
Dodatkowych informacji udziela Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG
tel. 22 45 92 403, fax 22 45 92 001, e-mail: [email protected]
Zobowiązanie niezbędne TYLKO przy zamawianiu arkuszy MHP PPW-WH w wersji wektorowej
(wersje cyfrowe Shape, GeoMedia)
................................., ...................
Miejscowość
data
Pieczątka firmowa
ZOBOWIĄZANIE
W związku z zamówieniem bazy danych w formacie Geomedia/Shape dla Mapy
hydrogeologicznej Polski MHP PPW-WH w skali 1:50 000 (wg tabeli poniżej) :
Numer
Nazwa arkusza
Numer
Nazwa arkusza
Numer
Nazwa arkusza
zobowiązuję się:
– przestrzegać osobistych praw autorskich twórców arkuszy map,
– nie udostępniać uzyskanych danych cyfrowych innym osobom i instytucjom,
– wykorzystywać je jedynie dla opracowań własnych z podaniem źródła pochodzenia.
.........................................................
Podpis
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards