Załącznik nr 3 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta

advertisement
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1096/12
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 3 września 2012 r.
ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 DLA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH, POLICEALNYCH I CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA NA PRAWACH POWIATU
I. Postanowienia ogólne
1. Arkusz organizacyjny szkoły powinien być opracowany zgodnie z przepisami prawa oświatowego
w powiązaniu z planem finansowym szkoły. Informacje zarówno w zakresie dotyczącym
organizacji roku szkolnego, jak i finansów muszą być prawidłowe i rzetelnie wprowadzone, z uwagi
na wykorzystanie ich w planach budżetowych.
2. Do arkusza wprowadza się zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnych planach nauczania.
3. Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne organizuje dyrektor szkoły zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu
i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086),
4. Decyzję o przyznaniu dziecku godzin rewalidacji indywidualnej wydaje się po otrzymaniu
orzeczenia zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych, kierującego ucznia do kształcenia
specjalnego. Zajęcia te w zakresie korekcji wad postawy, wad wymowy, orientacji przestrzennej
i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji oraz inne,
wynikające z programów nauczania winny być realizowane przez odpowiednich specjalistów.
5. Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne przyznane na cały cykl kształcenia przed datą
złożenia arkusza na dany rok szkolny należy umieścić w arkuszu organizacyjnym.
6. Decyzje wydane przez dyrektora w trakcie roku szkolnego w zakresie przydziału godzin nauczania
indywidualnego i/lub rewalidacji należy odnotować bezpośrednio w formie aneksu umieszczonego
w repozytorium.
II. Zasady ustalania liczby oddziałów i podziału na grupy
1. Dla szkół ponadgimnazjalnych i policealnych do projektu arkusza organizacyjnego należy wpisać
prognozowaną liczbę uczniów.
2. Ze względu na to, iż rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych trwa do końca sierpnia podział
na grupy na zajęciach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204),
powinien być uwzględniony dopiero w pierwszym aneksie do arkusza organizacji pracy szkoły.
3. Jeżeli w wyniku naboru nie zrekrutowano wymaganej liczby uczniów, nie tworzy się w szkole
nowego oddziału.
III. Współpraca ze związkami zawodowymi:
Dyrektor szkoły winien, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracować z organizacjami
związkowymi działającymi na terenie szkół. Arkusze organizacji szkół należy udostępnić związkom
zawodowym do wglądu na 4 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej opiniującej AO, celem
wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień i wydania przez związek zawodowy opinii o reorganizacji
pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Opiniowaniu związków zawodowych podlega również pierwszy
aneks do projektu organizacyjnego szkoły.
IV.
Zasady składania arkuszy
Dyrektorzy szkół do 30 kwietnia każdego roku sporządzają wersję elektroniczną arkusza
w repozytorium, z obowiązkowo wpisanym komentarzem oraz datą obowiązywania arkusza.
2.
W oknie „komentarze” powinny zostać zamieszczone informacje w zakresie:
 zmian w stosunku do organizacji roku ubiegłego,
 nauczania indywidualnego i rewalidacji (uczeń i liczba godzin),
 opinia rady pedagogicznej wyrażona zapisem „Organizacja pracy szkoły na rok szkolny …
została zaopiniowana pozytywnie/negatywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu ...”,
1.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1096/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 października 2012 r.
Strona 1 z 2

opinia związków zawodowych wyrażona zapisem „Organizacja pracy szkoły na rok szkolny …
została zaopiniowana pozytywnie/negatywnie przez związek zawodowy ... pismem z dnia ...”,
 ewentualnie inne uwagi dyrektora.
3.
Arkusz organizacyjny umieszczony w repozytorium podpisuje cyfrowo dyrektor szkoły.
4.
Dyrektorzy do 30 kwietnia każdego roku składają w wersji papierowej następujące wydruki:

Płachta – (PlikDrukuj Dokumentywydruki Płachta) – 1 egzemplarz podpisany
i zaopiniowany przez radę pedagogiczną i związki zawodowe;

Zatwierdzenie z uzupełnionym rokiem szkolnym (ArkuszPrzygotuj raport
w exceluTradycyjny projekt organizacji) – 2 egzemplarze podpisane przez dyrektora;

Przydziały nauczycieli - (ArkuszPrzygotuj raport w exceluPrzydziały nauczycieli –
tabela)– 1 egzemplarz podpisany przez dyrektora,

arkusz obsady kadrowej pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i
obsługi (wg wzoru opracowanego przez Wydział Edukacji) – po 1 egzemplarzu podpisanym
przez dyrektora,
5.
Wydruki należy złożyć bezpośrednio do pracownika merytorycznego. Po zatwierdzeniu przez
organ prowadzący jeden egzemplarz zostanie przekazany do szkoły.
V. Aneksy do arkusza organizacji pracy szkoły
1. W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły w stosunku do projektu złożonego w kwietniu,
dyrektor zobowiązany jest w terminie do 10 września każdego roku przygotować wersję
elektroniczną aneksu w repozytorium wraz z komentarzem oraz datą obowiązywania.
2. Aneks, o którym mowa powyżej (aneks pierwszy), należy złożyć również w wersji papierowej,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w części IV.
3.
Każda zmiana w organizacji pracy szkoły, w trakcie roku szkolnego, np. zmiana kadrowa,
administracyjna, płacowa wymaga sporządzenia aneksu w formie elektronicznej i umieszczenia
go w repozytorium do końca tygodnia, w którym następuje zmiana.
4.
Wszystkie aneksy obowiązkowo winny być podpisane elektronicznie przez dyrektora szkoły
oraz opatrzone stosownym komentarzem.
VI. Uwagi końcowe
1. Zobowiązuje się dyrektora szkoły do systematycznego aktualizowania Biuletynu Informacji
Publicznej oraz aktualizowania strony internetowej szkoły.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego mogą nastąpić
odstępstwa od zasad dotyczących organizacji pracy szkoły, w ramach obowiązujących przepisów
prawa.
3. Przy sporządzaniu elektronicznej wersji arkusza organizacyjnego należy bezwzględnie
przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad wypełniania arkuszy organizacyjnych oraz
prawidłowo i rzetelnie wprowadzać wszelkiego rodzaju dane, gdyż będą one podstawą
do określenia planów finansowych.
4. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian organizacji pracy szkoły bez wcześniejszego
uzgodnienia i zatwierdzenia ich przez organ prowadzący.
5. Dyrektor przekazuje niezwłocznie drogą elektroniczna do inspektora prowadzącego informację
o zamieszczeniu arkusza/aneksu w repozytorium.
REZYDENT
MIASTA CZĘSTOCHOWY
(-) Krzysztof Matyjaszczyk
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1096/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 października 2012 r.
Strona 2 z 2
Download