spis zawarto*ci projektu e-1037

advertisement
E- 1789
Nr umowy
Numer projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł projektu: Demontaż nieczynnego oświetlenia ulicznego przy
ul.Żeromskiego w Kozienicach
Inwestor:
Zleceniodawca:
Projektował:
Dyrektor Biura
Gmina Kozienice
26-900 Kozienice, ul.Parkowa 5
Gmina Kozienice
mgr inż. P.Baran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
upr. budowlane elektryczne nr KL 76/90
mgr inż. M.Grzywacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radom czerwiec 2011r.
E- 1789
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Kserokopie uzgodnień i uprawnień
2. Opis techniczny
3. Zestawienia materiałowe
4.Rysunki
4.1. Projekt zagospodarowania terenu cz. 1
4.2. Projekt zagospodarowania terenu cz. 2
4.3. Projekt zagospodarowania terenu cz. 3
4.4. Projekt zagospodarowania terenu cz. 4
Biuro Projektów ENERGETYKA, ul. Szewska 6, 26-600 RADOM
E-1789.1
E-1789.2
E-1789.3
E-1789.4
3
E- 1789
2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawa opracowania
Podstawę prawną przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:
- umowa zawarta z inwestorem tj. Urząd Gminy Kozienice.
- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500.
- warunki techniczne na demontaż nieczynnego oświetlenia ulicznego ul.Żeromskiego w
Kozienicach. Wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp z o.o. Rejonowy Zakład
Energetyczny Kozienice. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 11. Pismo znak:
TU/HP/1377/2011 z dn.2011-05-23.
- wizja lokalna w terenie.
-
Uzgodnienia
-opinia PGE ZEORK Dystrybucja Sp z o.o. Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice. 26-900
Kozienice ul. Przemysłowa 11
2.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest demontaż nieczynnego oświetlenia ulicznego w ul.Żeromskiego w
Kozienicach.
2.3. Oświetlenie uliczne.
Nieczynne oświetlenie ulicy Żeromskiego przewidziane do demontażu jest wykonane na słupach
betonowych typu WZ z wysięgnikami jednoramiennymi. Na wysięgnikach zamontowane są oprawy
oświetleniowe wysokoprężne typ OUR 100, 125 i OUS 70. Oprawy OUR 125 są wyeksploatowane,
część opraw nie ma klosza. Słupy są wyeksploatowane i nie nadają się do dalszej eksploatacji. Część
słupów jest popękana na całej długości i ma znaczne ubytki betonu odsłaniające zbrojenie.
Słupy są zasilane linią kablową, która jest przewidziana do dalszej eksploatacji. Aby to było możliwe
zaprojektowano w miejscach demontowanych słupów przelotowe mufy kablowe celem zapewnienia
ciągłości kabli. Mufy posadowić na głębokości ułożenia kabli. Mufy układać w warstwach piasku
2x10cm. Miejsce posadowienia mufy oznaczyć słupkiem oznacznikowym. W sytuacji, gdyby długość
kabla okazała się niewystarczająca, należy dać wstawkę kabla tego samego typu i przekroju, co kabel
istniejący. W miejscu demontowanych słupów należy odtworzyć zieleńce minimum 2 m2.
Słup na rogu ulicy Żeromskiego i Warszawskiej pozostaje jako ciąg oświetleniowy przejścia dla
pieszych ul. Żeromskiego. Słup ten zasilany będzie istniejącą linią kablową oświetleniową, której
ciągłość zostanie zapewniona poprzez zmufowanie kabli w miejscu demontowanych słupów przy
ul.Żeromskiego.
W linii oświetlenia ulicznego jako Ochrona przeciwporażeniowa zastosowano – szybkie wyłączenie
napięcia w układzie sieci TN-C.
Dodatkowo przewidziano wymianę istniejącej oprawy rtęciowej OUR125 i montaż w jej miejsce
oprawy OUS 70W na istniejącym pierwszym słupie przy ul. Żeromskiego róg ul.Głowaczowskiej, po
przeciwnej względem demontowanej linii stronie ul. Żeromskiego.
2.4. Dodatkowe zalecenia
Po zakończeniu robót sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy z udziałem przedstawiciela
Wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp z o.o. Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice. 26-900
Kozienice ul. Przemysłowa 11. 1 egz. dokumentacji powykonawczej przekazać do Rejonowy Zakład
Energetyczny Kozienice. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 11.
2.5. Uwagi końcowe
1. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją, wymogami norm i przepisów.
Biuro Projektów ENERGETYKA, ul. Szewska 6, 26-600 RADOM
4
E- 1789
2. Zakres niezbędnych wyłączeń uzgodnić z Rejonowym Zakładem Energetycznym Kozienice.
26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 11. Na etapie realizacji robót przestrzegać należy uwag
RZE Kozienice.
3. O terminie przystąpienia do realizacji prac powiadomić w formie pisemnej Rejonowy Zakład
Energetyczny w Kozienicach ul. Przemysłowa 11 co najmniej 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem robót.
4. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace ziemne należy wykonywać
ręcznie.
4. Po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokóły z
wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego.
5. Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub
deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
6. Roboty elektryczne zgłosić do odbioru w RZE Kozienice, ul. Przemysłowa 11.
3. ZESTAWIENIA MATRIAŁOWE
3.1. Materiały projektowane
1. Oprawa oświetlenia ulicznego OUS z lampą sodową 70W
– 1 kpl.
2. Mufa przelotowa do kabla YAKY 4x25 mm2 na napięcie do 1kV typ SMOE 81546 – 19 szt.
3. Słupek oznacznikowy mufy kablowej
– 19 szt
4. Piasek nienormowany pochodzenia miejscowego
– 1,9 m3
5. Folia koloru niebieskiego szer. 0,3m
– 12 m
6. Ziemia ogrodowa (humus)
– 3,8 m3
7. Nasiona traw pospolitych
– 2opak
3.2. Demontaż
Wykaz podstawowych materiałów.
1. Oprawa oświetleniowa OUR125 z kloszem i lampą
2. Oprawa oświetleniowa OUR125 bez klosza z lampą
3. Oprawa oświetleniowa OUS70 z kloszem i lampą
4. Oprawa oświetleniowa OUR 100 bez klosza z lampą
5. Żerdź betonowa WZ dł. 9,0m
6. Żerdź betonowa WZ dł.11,0m
7. Płyta stopowa słupa WZ
8. Wysięgnik stalowy jednoramienny
9. Wnęka bezpiecznikowa słupa WZ
10. Opaska z bednarki FeZn30x40 l=0,9m
11. Opaska z płaskownika perforowanego 30x40 l=0,9m
12. Opaska z taśmy stalowej z klamrą
13. Śruba z nakrętką M10x40
14. Śruba z nakrętką M6x40
15. .Gniazdo bezpiecznikowe TZ 25A
16. Wkładka bezpiecznikowa BiWts 4
17. Przewód izolowany YDY 2,5mm2
– 13 szt.
– 4 szt.
– 1 szt.
– 1 szt.
– 12 szt.
– 7 szt
– 19 szt
– 19 szt
– 19 szt
– 11 szt
– 8 szt
– 1 szt
– 11 szt
– 8 szt
– 19 kpl
– 19 szt
– 220m
Biuro Projektów ENERGETYKA, ul. Szewska 6, 26-600 RADOM
5
Download