Ad - Bankier.pl

advertisement
MOSTALWAR
QS 4/2006
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 4/2006
1.
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz istotne zasady rachunkowości
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006 roku zostało sporządzone zgodnie z:

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - § 86 ust.2, dla emitentów papierów wartościowych o
działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 186, poz.1921).

Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących IV kwartału 2006 r. w EURO przyjęto następujące zasady:
-
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2006 r. przeliczono wg kursu 3,8991
zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia,
maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada oraz grudnia 2006 r.
poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 31.12.2006 r. wynoszącego 3,8312 zł/EURO.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych, a wszystkie podane
wartości – o ile nie wskazano inaczej – zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych.
Oświadczenie o zgodności
Z dniem 1 stycznia 2005 roku Ustawa nałożyła na Grupę obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę
toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych
przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię
Europejską.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34. MSSF
obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz
Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Grupa zastosowała MSSF według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy
rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy
wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.
Szacunki
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości
wykazane w sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki
opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od
przewidywanych.
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Zasady rachunkowości zastosowane w skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2006 roku nie uległy zmianie w stosunku do zasad
rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu za III kwartał 2006 roku.
2.
Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w IV kwartale 2006 r.
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.10.2006 r. do 31.12.2006 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Grupy
Kapitałowej Mostostal Warszawa:
- 4 października 2006 spółka zależna Remak S.A. potwierdziła przyjęcie do realizacji zlecenia od Fabryki Kotłów Sefako SA na
wykonanie montażu mechanicznego kotła w ramach Projektu EBS KW Sonne w Niemczech.
Wartość kontraktu wynosi: 6,5 mln zł.
Zakończenie montażu kotła przewidziane jest na 21.05.2007r.
- 5 października 2006 Mostostal Warszawa S.A. zawarła umowę z Harmony Office Center Sp. z o.o. na wykonanie, w charakterze
Generalnego Wykonawcy, konstrukcji nadziemnej budynku biurowego (z wyłączeniem robót "stanu zero") oraz kompleksową
realizację prac wykończeniowych i instalacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową dróg dojazdowych i infrastrukturą
podziemną. Biurowiec będzie miał 6 pięter i dwupoziomowy garaż podziemny. Powierzchnia całkowita budynku wyniesie 32,5 tys.
m2, a kubatura 161,3 tys. m3.
Wartość kontraktu netto wynosi: 92,3 mln zł.
Termin zakończenia realizacji: styczeń 2008.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
MOSTALWAR
QS 4/2006
- 6 listopada 2006 spółka zależna Remak S.A zawarła z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym REMAK-Energy Spółka z o.o.
w Bogatyni umowy o podwykonawstwo dotyczącą montażu kotła na kwotę 3 mln zł.
Zakończenie montażu kotła przewidziane jest na 21.05.2007r.
- 8 listopada 2006 spółka zależna WROBIS S.A. zawarła z Gminą Żarów umowę na realizację w charakterze Generalnego
Wykonawcy II etapu budowy gminnej hali sportowej. Zakres robót obejmuje prace wykończeniowe i instalacyjne hali i zaplecza,
zadaszenie trybun zewnętrznych, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie hali w sprzęt sportowy.
Wartość kontraktu netto wynosi: 3,3 mln zł.
Termin zakończenia realizacji: 31 marca 2007.
- 8 listopada 2006 spółka zależna WROBIS S.A. zawarła z Poltegor Projekt Sp. z o.o. umowę na budowę, w charakterze
Generalnego Wykonawcy 4-kondygnacyjnego budynku biurowego we Wrocławiu o kubaturze 15,2 tys. m3 i powierzchni użytkowej
3,7 tys. m2.
Wartość kontraktu netto wynosi: 12 mln zł.
Termin zakończenia realizacji: 31 sierpnia 2007.
- 15 listopada 2006 spółka zależna Wrobis S.A. zawarła z ,,Krause - Zakład Pracy Chronionej" Sp. z o.o. umowę na budowę hali
produkcyjnej w Świdnicy. Prace projektowe związane z budową hali, rozpoczęły się 20 listopada tego roku i potrwają do połowy
stycznia 2007 roku. Natomiast czas realizacji zadania w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zaplanowany jest na
5 miesięcy.
Wartość netto podpisanej umowy wynosi: 14 mln zł.
Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych i potrwa 5 miesięcy.
- 28 listopada 2006 spółka zależna Wrobis S.A. zawarła z Archicom RI Sp. z o.o. umowę na realizację zadania ,,IV Faza Jagodno budowa dwóch budynków mieszkalnych A5 i B5". Dwa nowe obiekty, A5 (66 mieszkań) i B5 (33 mieszkania) staną przy ulicy
Vivaldiego we Wrocławiu. Zakres prac spółki obejmować będzie: roboty ziemne, konstrukcję budynków z kompletnymi dachami,
stolarką i ślusarką otworową, bramami garażowymi, elewacjami budynków wraz z elementami architektonicznymi zewnętrznymi
oraz z wykonaniem kompletnych instalacji wewnętrznych.
Wartość netto podpisanej umowy: 14 mln zł.
Termin zakończenia realizacji: 30 maja 2008 roku.
- 29 listopada 2006 spółka zależna Mostostal Płock S.A. podpisała z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. umowę na
wykonanie zadania o nazwie „Budowa zbiorników 17 A, B, C na Wydziale Komponowania”
Wartość netto podpisanej umowy: 16 mln zł.
- 18 grudnia 2006 spółka zależna Remak S.A podpisała dwie umowy z Foster Wheeler Europe B.V.Holandia, jako Zlecającym z
opcją na wykonanie zadania w ramach drugiej umowy.
Pierwsza umowa na wykonanie montażu kotła dla Alkmaar Project Holandia ma wartość 5,3 mln zł.
Zadanie realizowane będzie od stycznia 2007 do sierpnia 2007 roku.
Druga umowa na wykonanie montażu kotła dla Ostrozebeke Project Holandia na wartość 5,4 mln zł wejdzie w życie pod warunkiem
otrzymania przez Zlecającego przedmiotowego zadania. Dodatkowo gdy powyższy warunek zostanie spełniony to kwota z umowy
dla Alkmaar Project zostanie pomniejszona do wysokości 5,2 mln zł.
Termin realizacji zadania to 2008 rok.
W przypadku gdy zlecający otrzyma do wykonania zadanie dla Alkmaar Project wówczas łączna wartość umów wyniesie 10,7 mln
zł.
- 28 grudnia 2006 Mostostal Warszawa S.A. zawarł z KS Sp. z o.o. umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz
budynków produkcyjno – biurowych znajdujących się na tej działce, położonych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11. Kwota
sprzedaży wyniosła 22 mln zł.
W IV kwartale 2006 r. w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodziły następujące podmioty:

Spółka Dominująca: Mostostal Warszawa S.A.;

spółki zależne: Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Płock S.A., Remak S.A., MPB Mielec S.A.;

Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy, Grupa Kapitałowa Wrobis.
Spółkami nieobjętymi konsolidacją w IV kwartale 2006 r., były: 3A Agencja Art. ASP Sp. z o.o., MMA j.v. S.A., Multi Parking Sp. z
o.o., Brylowska Sp. z o.o., Wigry – Projekt S.A., Uni – Most Sp. z o.o. (w likwidacji). Spółki te nie są objęte konsolidacją ze względu
na ich nieistotność dla skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, co jest zgodne z „Założeniami
koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” MSSF.
3.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe Grupy Kapitałowej
Wyniki finansowe
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty zarządu i sprzedaży
Saldo na działalności operacyjnej
Zysk z działalności kontynuowanej
Saldo na działalności finansowej
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych
Wynik brutto
4 kwartały 2006
1.188.202
67.491
55.292
11.280
23.479
-1.984
348
21.843
Komisja Nadzoru Finansowego
IV kwartał 2006
390.514
6.603
16.417
3.604
-6.210
2.103
735
-3.372
dane w tys. zł
3 kwartały 2006
797.688
60.888
38.875
7.676
29.689
-4.087
-387
25.215
2
MOSTALWAR
QS 4/2006
Podatek dochodowy
Wynik netto z działalności kontynuowanej
Wynik z działalności zaniechanej
Wynik netto
3.486
18.357
0
18.357
212
-3.584
0
-3.584
3.274
21.941
0
21.941
Wynik netto za rok obrotowy przypisany:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
16.303
2.054
-1.718
-1.866
18.021
3.920
Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej w IV kwartale 2006 roku wzrosły o 351.765 tys. zł w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego. W IV kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa zanotowała stratę z działalności kontynuowanej w wysokości 6.210 tys. zł, a narastająco za 4 kwartały 2006 roku osiągnęła zysk w kwocie 23.479 tys. zł.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za 4 kwartały 2006 roku wyniósł 16.303 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV kwartale wzrosły o 36.616 tys. zł., przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej spadły o 1.595 tys. zł., a przepływy pieniężne netto z działalności finansowej spadły o 4.691 tys. zł. w porównaniu do
stanu na 30.09.2006 roku.
W IV kwartale 2006 roku istotnym czynnikiem, który miał znaczący wpływ na osiągnięty wynik była sprzedaż przez Mostostal
Warszawa S.A prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z naniesieniami za kwotę 22.000 tys. zł, zysk brutto Grupy osiągnięty
na tej transakcji wyniósł 10.700 tys. zł.
W IV kwartale 2006 roku aktywo z tytułu podatku odroczonego zmniejszyło się o 832 tys. zł., a rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego zmniejszyła się o 237 tys. zł.
4.
Sezonowość lub cykliczność działalności w IV kwartale 2006 roku
Działalność Grupy Kapitałowej jest uzależniona od warunków pogodowych, jednakże w IV kwartale 2006 roku warunki te nie miały
znaczącego wpływu na jej działalność.
5.
Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;
W IV kwartale 2006 roku nie przeprowadzano emisji akcji. Nie wystąpiły spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
6.
Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie
Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie odnotowano zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na wyniki
finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej.
7.
Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych skutków będących rezultatem zmian w strukturze organizacyjnej Spółki
Dominującej i Grupy Kapitałowej.
8.
Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego
roku obrotowego.
Zobowiązania warunkowe według stanu na dzień 31.12.2006 wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę
142.890 tys. zł, a w stosunku do stanu na dzień 30.09.2006 o kwotę 429 tys. zł głównie z powodu wzrostu wartości gwarancji dla
inwestorów.
Należności warunkowe według stanu na dzień 31.12.2006 wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę
41.866 tys. zł, a w stosunku do stanu na dzień 30.09.2006 o kwotę 11.745 tys. zł co było spowodowane głównie przyjęciem
gwarancji od podwykonawców na zabezpieczenie dobrego wykonania kontraktu.
Zobowiązania i aktywa warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.
Komisja Nadzoru Finansowego
3
Download