Ad - Bankier.pl

advertisement
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego SA–QS 2/2005 :
1.
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz istotne zasady rachunkowości
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2005 roku zostało sporządzone zgodnie
z:

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 93 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463, dla emitentów
papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim
powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 50, poz.464).

Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących II kwartału 2005 r. w EURO przyjęto następujące
zasady:
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2 kwartały 2005 r. przeliczono wg
kursu 4,0805 zł/EURO będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia,
lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca 2005 r.
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzień 30.06.2005 r. wynoszącego
4,0401 zł/EURO.
 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych,
a wszystkie podane wartości – o ile nie wskazano inaczej – zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy.
Przy sporządzaniu danych wg MSSF zastosowano przepisy MSSF 1, które są stosowane przy sporządzaniu
pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF i wykorzystano najlepszą wiedzę o
spodziewanych zmianach w standardach i ich interpretacjach.
Niektóre dane i informacje dodatkowe, które zazwyczaj wykazywane są w rocznym sprawozdaniu finansowym
sporządzonym zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zostały skondensowane
lub pominięte, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczne sprawozdania
finansowe” (MSR 34).
Niniejsze sprawozdanie finansowe stanowi śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sporządzone zgodnie ze standardami MSSF. Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego, datą przejścia na
stosowanie standardów MSSF był 1 stycznia 2004 roku. Ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
sporządzonym zgodnie z polską ustawą o rachunkowości było sprawozdanie finansowe sporządzone za rok
zakończony 31 grudnia 2004 roku.
Zgodnie ze standardami MSSF, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w taki sposób, jak gdyby jednostka
zawsze stosowała standardy MSSF.
Spółki Grupy dokonały wyceny istotnych środków trwałych zgodnie z wymogami MSSF ze szczególnym
uwzględnieniem prawa wieczystego użytkowania gruntów, którego wartość wprowadzono do bilansu.
W prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt związanych z włączeniem do
konsolidacji spółki zależnej, która nie była objęta konsolidacją zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.
Zgodnie z MSSF dokonano wyceny kaucji w pozycjach należności i zobowiązań wg zamortyzowanego kosztu przy
użyciu efektywnej stopy procentowej.
2
Skutki zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym:
Uzgodnienie skonsolidowanego kapitału własnego
w tys. PLN
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2004
Skonsolidowany kapitał własny wg
PSR
Korekty:
1. Wycena rzeczowych aktywów
trwałych
2. Wycena należności i zobowiązań do
wartości bieżącej
3. Włączenie Spółki do konsolidacji
Skonsolidowany kapitał własny wg
MSSF przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
Stan na 30.06.2004
Stan na 01.01.2004
80.090
128.170
126.208
33.828
34.235
34.961
-683
-581
-590
0
-4633
-3287
113.235
157.191
157.292
Uzgodnienie skonsolidowanego wyniku netto
Wyszczególnienie
Skonsolidowany wynik netto wg PSR
Korekty:
Korekta z tyt. amortyzacji rzeczowego majątku
trwałego
Korekta z tyt. wyceny należności i zobowiązań
do wartości bieżącej
Korekta z tyt. włączenia Spółki do konsolidacji
Skonsolidowany wynik netto wg MSSF
01.01.2004 – 31.12.2004
- 42.391
w tys. PLN
01.01.2004 – 30.06.2004
2.388
-409
-196
-93
9
0
-42.893
-1.346
855
Istotne zmiany w wielkościach szacunkowych
W I półroczu 2005 aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego uległy zwiększeniu o 2.913 tys. PLN w
stosunku do końca 2004 roku, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 1.428 tys. PLN w stosunku do
końca 2004 roku.
2.
Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w II kwartale 2005 r.
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.04.2005 r. do 30.06.2005 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla
Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa:
 12 kwietnia Spółka Zależna Mostostal Puławy S.A. zawarła umowę z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu na realizację w charakterze Generalnego Wykonawcy
inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja głównego pawilonu (budynku) działów Dawców wraz z
obiektami towarzyszącymi”. Wartość kontraktu wynosi 15,3 mln PLN netto powiększona o należny
podatek VAT. Termin realizacji kontraktu maj 2005 – luty 2006 r.;
 14 kwietnia Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła umowę z Inter IKEA Centre Polska
S.A. na wykonanie całości prac związanych z inwestycją budowy wiaduktu drogowego nad Trasą
Toruńską w rejonie Parku Handlowego Targówek wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, techniczną i
przebudową istniejących sieci za kwotę 18,07 mln PLN powiększoną o należny podatek VAT;
 12 maja 2005 roku Spółka Zależna Wrobis S.A. zawarła kontrakt z Towarzystwem Budownictwa
Społecznego Wrocław Sp. z o.o. na wybudowanie 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z
niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu Leśnicy przy ul. Brzezińskiej i
Dolnobrzeskiej. Wartość kontraktu to 20,1 mln PLN. Termin realizacji kontraktu czerwiec 2005 – sierpień
2006 roku.
3







13 maja Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa umowę
na budowę z projektowaniem parkingu strategicznego „Parkuj i jedź” Wilanowska za kwotę 8,27 mln PLN
brutto;
18 maja 2005 roku Spółka Zależna Mostostal Puławy S.A. podpisała umowę z TEZET Sp. z o.o. na
rozbudowę terminala przeładunkowego gazów płynnych w Brzeźnie. Wartość kontraktu wynosi 10,26 mln
PLN netto powiększona o należny podatek VAT. Termin realizacji 18 maja 2005 – 28 grudnia 2005 r.
W okresie od 18.05.2005 do 27.06.2005 roku Spółka Zależna Mostostal Płock S.A. podpisała z PKN Orlen
S.A. umowy i aneksy do zawartych umów na łączną kwotę 6 mln PLN.
9 czerwca Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. podpisała z EKO-PARK S.A. z siedzibą w
Warszawie umowę na budowę pn.: „Budynki mieszkalne wielorodzinne – EKO PARK etap D6” za kwotę
16,64 mln PLN powiększoną o należny podatek VAT;
16 czerwca rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A. złożył p.
Tadeusz Szymański. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A. na
posiedzeniu, które odbyło się w tym samym dniu, powołała w skład Zarządu Spółki Dominującej Mostostal
Warszawa S.A. panów: Andrzeja Sitkiewicza, Grzegorza Owczarskiego oraz Jerzego Binkiewicza,
powierzając im funkcje Członków Zarządu.
29 czerwca 2005 roku Spółka Zależna Wrobis S.A. podpisała dwa kontrakty:
- z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa na budowę parterowego budynku o przeznaczeniu
badawczo – rozwojowym w Oddziale IUNG we Wrocławiu. Wartość kontraktu 3,2 mln PLN netto. Termin
realizacji czerwiec 2005 – sierpień 2006 roku.
- z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na budowę specjalistycznej hali do sportów walki.
Wartość kontraktu 3,2 mln PLN netto. Termin realizacji czerwiec 2005 – październik 2006 roku.
W II kwartale Spółka Zależna Remak S.A. podpisała znaczące umowy:
- z Rafako S.A. na wykonanie prac montażowych 2 wytwornic paru wraz z montażem przynależnego
osprzętu dla Spalarni Odpadów Afval Energie Bedrif Amsterdam w Azieen Haven w Holandii. Wartość
kontraktu 12,8 mln PLN
- z CSI Indudtrievertretung GmbH Niemcy w zakresie prac montażowych urządzeń urządzeń
energetycznych o łącznej wartości 3,5 mln PLN;
W II kwartale 2005 r. w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodziły następujące
podmioty:
 spółka dominująca: Mostostal Warszawa S.A.
 spółki zależne: Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Wrobis S.A., Mostostal Płock S.A., Remak S.A.,
MPB Mielec S.A.;
 Grupa Kapitałowa Mostostal Invest,
 Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy
W II kwartale 2005 Spółka Zależna Emitenta Mostostal Puławy S.A. nabyła dwa podmioty: Mezap Sp. z o.o. i
Energezap Sp. z o.o. Na dzień 30.06.2005 sporządzono po raz pierwszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy. Włączenie Spółek do konsolidacji za I półrocze 2005 r. nie miało wpływu na
kapitał własny i wynik Grupy.
Spółkami nieobjętymi konsolidacją w II kwartale 2005 r., były: Mostostal Aluminium Sp. z o.o. (w upadłości), 3A
Agencja Art.ASP Sp. z o.o., MMA j.v. S.A., Multi Parking Sp. z o.o., Brylowska Sp. z o.o., Wigry – Projekt S.A.,
Mostostal Piotrków Sp. z o.o. (w upadłości), Uni – Most Sp. z o.o. (w likwidacji), Mostostal Ukraina Sp. z o.o.,
ponieważ Grupa Kapitałowa nie posiada kontroli nad nimi, została zawieszona ich działalność lub nie rozpoczęły
działalności operacyjnej.
3.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I półroczu 2005 roku.
Lp.
1
2
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
I kwartał
2005
II kwartał
2005
w tys. PLN
Narastająco 1
półrocze 2005
127.555
225.556
353.111
121.107
214.699
335.806
4
Wynik brutto na sprzedaży
Koszty zarządu i sprzedaży
Wynik na sprzedaży
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Wynik na działalności finansowej
Wynik na sprzedaży całości lub części udziałów
jednostek podporządkowanych
Wynik na działalności gospodarczej
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek
podporządkowanych
Wynik brutto
Podatek dochodowy
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenionych metodą praw
własności
(Zyski) straty mniejszości
Wynik netto
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6.448
12.436
-5.988
1.524
-1.031
10.857
14.032
-3.175
-5.117
-2.180
17.305
26.468
-9.163
-3.593
-3.211
-63
-20
-83
-5.558
-35
-10.492
-36
-16.050
-71
110
109
219
-5.483
762
-10.419
2.616
-15.902
3.378
4
179
183
-615
-6.856
-1.083
-13.939
-1.698
-20.795
Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej w II kwartale 2005 roku wzrosły o 20,4 % w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego. Utworzenie rezerw na koszty na części realizowanych kontraktów oraz
rozpoznanie straty na kontraktach (przede wszystkim na kontraktach drogowych) spowodowało obniżenie się marży
brutto na sprzedaży, która nie pokryła kosztów zarządu. Dodatkowo utworzono rezerwy na sprawy sądowe i
dokonano odpisów aktualizujących należności. W konsekwencji strata netto Grupy Kapitałowej w II kwartale
wyniosła -13.939 tys. PLN, a po 6 miesiącach 2005 roku wyniosła 20.795 tys. PLN.
Środki pieniężne na koniec II kwartału wzrosły o 1.046 tys. PLN w porównaniu do stanu na 31.03.2005 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w II kwartale zwiększyły się o 5.648 tys. PLN, przepływy
pieniężne netto z działalności inwestycyjnej zmniejszyły się o 3.375 tys. PLN, przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej zmniejszyły się o 1.227 tys. PLN.
4.
Sezonowość lub cykliczność działalności II kwartale
W II kwartale zanotowano wzrost sprzedaży o 77% w porównaniu do I kwartału z uwagi na sezonowość
prowadzonych robót.
5.
Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych;
W II kwartale Spółka Dominująca Mostostal Warszawa S.A. zmniejszyła wartość wyemitowanych weksli (papiery
dłużne) o 4 000 tys. zł do kwoty 9.000 tys. zł. Weksle są objęte przez Spółkę Zależną Mostostal Płock S.A.
Na dzień 30.06.2005 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość ww weksli została wyłączona ze
wzajemnego obrotu korektą konsolidacyjną.
6.
Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie
Nie wystąpiły zdarzenia po dniu, na który sporządzano sprawozdanie, mogące w znaczący sposób wpłynąć na
przyszłe wyniki finansowe i które nie są w nim ujęte.
7.
Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej
W II kwartale 2005 Spółka Zależna Emitenta Mostostal Puławy S.A. nabyła dwa podmioty: Mezap Sp. z o.o. i
Energezap Sp. z o.o. Na dzień 30.06.2005 sporządzono po raz pierwszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy. Włączenie Spółek do konsolidacji nie miało wpływu na kapitał własny i
wynik Grupy.
5
8.
Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Zobowiązania warunkowe w II kwartale 2005 roku wzrosły w stosunku do końca 2004 roku o kwotę 13.190 tys.
PLN oraz zmniejszyły się w stosunku do I kwartału 2005 roku o kwotę 2.280 tys. PLN. Zobowiązania i aktywa
warunkowe zaprezentowano w części liczbowej raportu.
Download