Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

advertisement
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Agencji Rozwoju Miasta S.A.
za 2005 rok
1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz
wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
Sprawozdanie finansowe dotyczy Agencji Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w
Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

obsługa działania jednostek samorządu terytorialnego oraz innych komunalnych osób
prawnych na rynku finansowym (PKD 67.13.Z);

badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);

doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem,
dotyczące potrzeb samorządu terytorialnego, w tym opracowywanie kompleksowych
programów finansowania inwestycji oraz programów inwestycyjnych (PKD 74.14.A);

obsługa nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego lub komunalnych osób
prawnych (PKD 70);

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i prawnych
w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.20.A,B);

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie rozwoju przestrzennego i
ochrony przyrody i środowiska naturalnego w zakresie związanym z potrzebami
samorządu terytorialnego (PKD 73.10.D,G);

działalność oświatowa i szkoleniowa (PKD 80.42.Z).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2003 r. Spółka została
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000146404.
1
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
ARM S.A. jest spółką akcyjną powołaną bez ograniczenia czasu działania.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe obejmuje pełny rok obrotowy pokrywający się z rokiem
kalendarzowym tj. 2005.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe.
ARM S.A. nie posiada w swojej strukturze jednostek samodzielnie sporządzających
sprawozdania finansowe.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
przez nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z dn.17 czerwca 2002r. z
późniejszymi zmianami) przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia,
łączenia udziałów).
W roku 2005 ARM S.A. kontynuowała działalność gospodarczą bez zmian
w stosunku do 2004 r. (nie miały miejsca połączenia spółek lub podział).
2
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2005 r. jednostka stosowała następujące zasady:
a) Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek
przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
b) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zostały ujęte w bilansie w wartościach
netto tj. po uwzględnieniu umorzenia. W stosunku do wartości niematerialnych i
prawnych - prawo użytkowania nieruchomości- przyjęto okres amortyzacji wynoszący 35
lat pokrywający się z okresem prawa użytkowania i czerpania pożytków przez Spółkę z
nieruchomości przy ul. Floriańskiej 31, które to prawo zostało wniesione do Spółki aktem
notarialnym.
Jednostka amortyzuje środki trwałe metodą liniową według stawek określonych w ustawie
z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyjątek stanowią
urządzenia z grupy 4 KST amortyzowane wg stawek degresywnych podatkowych.
Rzeczowe składniki majątku trwałego i wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu
do 3.500 zł jednostka nie ujmuje w ewidencji środków trwałych, tylko zalicza 100% w
koszty materiałów w miesiącu ich zakupu.
c) Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie dotyczące Inwestora Właściwego, realizowane w ramach
świadczonych usług inwestorstwa zastępczego nie zostały ujęte w aktywach trwałych w
bilansie, ponieważ nie stanowią majątku spółki. Natomiast różnicę między wartością
zrealizowanych nakładów, a wielkością otrzymanych od Inwestora środków na ich
sfinansowanie ujęto w bilansie w pozycji: inne należności.
3
d) Zapasy
Zakupy materiałów związanych z prowadzona działalnością odnoszone są bezpośrednio
w ciężar kosztów. Zakupy materiałów reklamowych - przyjęto na stan magazynu w cenie
zakupu.
e) Należności i zobowiązania
Należności wykazano w kwocie netto tj. po uwzględnieniu odpisu aktualizującego ich
wartość,
odpis
dotyczy
należności
przeterminowanych
o
prawdopodobieństwie
nieściągalności. Zobowiązania ujęto w kwocie wymagalnej zapłaty.
f) Środki pieniężne w banku i kasie
Środki pieniężne to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych.
Inne aktywa
pieniężne to lokaty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, oraz
należne odsetki od lokat zarachowane na dzień bilansowy.
g) Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji tej spółka wykazuje różnicę pomiędzy
niższymi
przychodami
zafakturowanymi
a
przychodami
faktycznie
ustalonymi
dotyczącymi robót budowlanych.
h) Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty przeliczane są na złote przy
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty
przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień kursu
ustalonego dla danej waluty przez NBP.
Kurs średni NBP dla EUR
z dnia 29 grudnia 2005r. przyjęty dla potrzeb wyceny
bilansowej wynosi 3,8598zł.
4
i) Kapitał zakładowy
Kapitał własny ujęto w wartości nominalnej w wysokości wpisanej w Rejestrze
Sądowym.
j) Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży obejmują
należne
lub uzyskane kwoty ze sprzedaży,
pomniejszone o podatek od towarów i usług.
Na dzień bilansowy,
dla kontraktów budowlanych niezakończonych, przychody i
koszty ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac. W wyniku takich
ustaleń Spółka
dokonuje osobno dla każdego kontraktu niezakończonego na dzień
bilansowy odpowiednio zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie
rozliczeń międzyokresowych po stronie aktywów bilansu.
k) Rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na wypłatę odsetek od kwot zatrzymanych (kaucji) pobranych od
kontrahentów z tytułu umów budowlanych oraz na wypłatę odszkodowań byłym
pracownikom z tytułu wniesionych przez nich pozwów sądowych.
l) Odroczony podatek dochodowy
W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów
i pasywów a ich wartością podatkowa oraz stratą
podatkową
możliwą do odliczenia w przyszłości, spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards