Bartosz Hubert Olszewski – „Wspieranie aktywności zawodowej

advertisement
Wspieranie aktywności zawodowej osób prawnie
niepełnosprawnych przez podmioty gospodarki
narodowej sektora finansów publicznych na terenie
m.st. Warszawy
mgr Bartosz H. Olszewski
Instytut Socjologii UKSW
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ochocki
metodologia badania
Cele badania:
1. określenie stopnia zaangażowania podmiotów gospodarki narodowej sektora
finansów publicznych w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
2. określenie na ile wprowadzone zmiany legislacyjne w listopadzie 2011 roku w
ustawie o służbie cywilnej są skuteczne przy promocji zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
3. próba zidentyfikowania czynników zachęcających podmioty gospodarki
narodowej sektora finansów publicznych do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych oraz określenie barier w opinii pracodawców przy
zatrudnianiu tychże osób;
4. analiza oczekiwań pracodawców wobec kompetencji osób niepełnosprawnych,
a także ocena kompetencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Techniki zastosowane w badaniu:
1. analiza danych zastanych;
2. ankieta internetowa skierowana do pracowników kadr.
podsumowanie – analiza danych zastanych
• wzrost liczby osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym (z około 208 tys. w 2002 roku do
około 238 tys. w 2011 roku), a także znaczący spadek liczby osób niepełnosprawnych bez
wykształcenia (z około 307 tys. w 2002 roku do blisko 114 tys. w 2011 roku);
• największy współczynnik aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych miały osoby
z wykształceniem wyższym (od 28,8% w pierwszym i drugim kwartale do 30,9% w czwartym kwartale
2013 roku);
• od 2007 do 2012 roku wzrasta liczba niepełnosprawnych studentów z każdego rodzaju dysfunkcjami.
Od 2011 roku uczelnie wyższe zostały zobowiązane do stwarzania osobom niepełnosprawnym
odpowiednich warunków by zapewnić im pełne uczestnictwo w procesie kształcenia oraz
prowadzonych badaniach naukowych;
• Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach 2003-2013 wskazują, iż maleje liczba osób, u
których przyczyną bierności, a także nieposzukiwania pracy jest zły stan zdrowia lub
niepełnosprawność w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie czynności wchodzących w zakres
wykonywanej pracy (w IV kwartale 2003 – 3,032 mln osób, w IV kwartale 2013 – 1,889 mln osób);
• odsetek ogłoszeń o pracę z sektora publicznego w Warszawie wśród ogółu ogłoszeń skierowanych do
osób niepełnosprawnych maleje (w 2005 roku – 4,32%, w 2013 roku – 3,63%) – w 2006 i 2007 roku
wynosił on ponad 7%;
• wzrost liczby osób niepełnosprawnych zaktywizowanych przez UP w Warszawie (w 2005 roku – średnio
46 osób miesięcznie, w 2013 – 77).
podsumowanie i rekomendacje – badanie własne
• konieczność objęcia całego sektora finansów publicznych regulacjami prawnymi tożsamymi jak
dla korpusu służby cywilnej;
• wprowadzenie obowiązku publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w Biuletynie
Informacji Publicznej przez wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych;
• dobra praktyka: publikacja ogłoszeń na portalach branżowych lub poświęconych poszukiwaniu
pracy – problem z finansowaniem;
• dla sektora publicznego najlepszymi czynnikami zachęcającymi do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych byłyby: lepsza dostępność dofinansowania kosztów przystosowania miejsca
pracy, dofinansowanie do szkoleń niepełnosprawnych pracowników, refundacja części składek na
ZUS, likwidacja barier architektonicznych nie tylko w miejscu pracy, ale także przestrzeni
publicznej;
• organy władzy publicznej jako największą przeszkodę w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
wskazały bariery architektoniczne, wysokie wymogi stawiane kandydatom oraz brak
umiejętności wymaganych na stanowisku pracy;
• umiejętności takie jak otwartość na uczenie się i stały rozwój, rzetelność i terminowość
wykonywania zadań, umiejętność pracy i efektywnego zarządzania czasem, podejmowania
decyzji, kreatywność, formułowania i rozwiązywania problemów oraz determinacja w dążeniu do
celów i odpowiedzialność za podejmowane decyzje wypadają poniżej oczekiwań pracodawców.
nowe perspektywy badawcze
• prowadzenie szczegółowych statystyk dotyczących liczby publikowanych ogłoszeń o wolnych
stanowiskach pracy wraz z opisem warunków pracy oraz liczby zgłoszeń ze strony osób
niepełnosprawnych uwzględniając grupę schorzenia oraz spełnianie bądź też nie warunków
formalnych rekrutacji wraz z powodami;
• ocena możliwości wdrożenia elastycznych form pracy w sektorze finansów publicznych oraz
służbie cywilnej;
• wdrożenie narzędzia pomiaru dla efektywności pracy osób niepełnosprawnych (monitorowanie
absencji chorobowej);
Dziękuję za uwagę!
[email protected]
Instytut Socjologii UKSW
Download