Przepisy prawne regulujące działalność marketingową w Polsce i

advertisement
Rozkład materiału nauczania z przedmiotu
MARKETING
Nazwa działu
Lp.
Orientacyjna liczba godzin
1
Istota marketingu
10
2
Badania marketingowe
30
3
Strategia produktu
26
4
Strategia ceny
7
5
Dystrybucja towarów w marketingu
12
6
Promocja jako narzędzie marketingu
9
7
Planowanie działalności marketingowej oraz kontrola planu działań
18
8
Przepisy prawne regulujące działalność marketingową w Polsce i na świecie
8
9
Do dyspozycji nauczyciela
8
Razem
133
Lp.
1
2
Treść
kształcenia
Istota marketimgu
1. Pojęcie i istota marketingu
2. Geneza marketingu
3. Struktura marketingu-mix
4. Orientacje biznesowe w działalności
przedsiębiorstwa
5. Charakterystyka otoczenia rynkowego
przedsiębiorstwa
6. Zależności
pomiędzy
narzędziami
marketingu-mix
7. Pojęcie i klasyfikacja rynków
8. Analiza potrzeb i zachowań nabywców
9. Pojęcie i kryteria segmentacji rynku
10. Procedura segmentacji rynku
Badania marketingowe
1. Informacja marketingowa w
przedsiębiorstwie
2. Pojęcie i funkcje badań marketingowych
3. Klasyfikacja badań marketingowych
4. Projektowanie procesu badawczego
5. Dobór próby do badań
6. Budowa kwestionariusza
7. Rodzaje pytań i skal pomiarowych
8. Formułowanie pytań w ankiecie
9. Metody badań marketingowych
10. Charakterystyka ankietowych metod
zbierania danych
11. Charakterystyka wywiadów
12. Metody badawcze oparte na obserwacjach
i eksperymentach
13. Specyficzne techniki badawcze
Liczba
godzin
10
Uczeń …






Poziom podstawowy
zna pojęcie marketingu oraz
rozumie jego genezę
zna strukturę marketingu-mix
wie co oznacza otoczenie rynkowe
przedsiębiorstwa
zna różnicę pomiędzy
marketingiem-mix „4 P” a „5 P”
wymienia czynniki wpływające na
decyzję zakupu nabywców
umie wyjaśnić pojęcie segmentacji
rynku




30








zna sposoby pozyskiwania
informacji
zna pojęcie i funkcje badań
marketingowych
rozróżnia typy badań
marketingowych
potrafi skonstruować
kwestionariusz ankietowy
rozróżnia techniki badawcze
zna zasady analizy danych
wie jak prezentować wyniki badań
wie jak wygląda badanie
marketingowe
2





Poziom rozszerzony
rozumie pojęcie marketingu i
potrafi dokładnie opisać jego
strukturę
potrafi samodzielnie dokonać
analizy otoczenia rynkowego
umie dobrać odpowiednie
składniki marketingu-mix oraz
dokonać analizy potrzeb i
zachowań nabywców w
zaaranżowanej przez nauczyciela
sytuacji rynkowej
potrafi dokonać segmentacji
rynku
wie na czym polega
projektowanie procesu
badawczego
umie dokonać klasyfikacji i
charakterystyki badań
marketingowych
zna techniki pozyskiwania
informacji
umie prawidłowo dobrać próbę
do badań
potrafi samodzielnie poprawnie
zaprojektować i przeprowadzić
badanie marketingowe
optymalnie wykorzystując
wiedzę z tego zakresu oraz
dokonać analizy zebranych
danych w sytuacji rynkowej
3
14. Przygotowanie danych do analizy
15. Wykorzystywanie metod statystycznych
w praktyce badań marketingowych
16. Raport jako forma prezentacji wyników
badania
17. Formy prezentowania wyników
18. Wykorzystanie badań marketingowych w
prognozowaniu zjawisk i określaniu
pozycji rynkowej firmy
19. Zasady współpracy z agencją badawczą
Strategia produktu
1. Pojęcie produktu w marketingu
2. Klasyfikacja produktów
3. Elementy wyposażenia produktu
4. Strategia produktu
5. Marka jako element strategii produktu
6. Strategie markowania produktów
7. Nazwa i znak marki
8. Tworzenie nazw produktów metodą burzy
mózgów
9. Analiza logo i logotypów znanych firm
10. Pojęcie i funkcje opakowań
11. Oznakowanie produktu
12. Projektowanie opakowania dla wybranego
produktu.
13. Elementy wyposażenia produktu
14. Kształtowanie struktury asortymentowej
produktu
15. Cykl życia produktu
16. Sposoby wydłużania cyklu życia produktu
17. Dostosowanie narzędzi marketingowych
do fazy cyklu życia produktu na rynku
18. Wprowadzanie nowego produktu na rynek
19. Sposoby badania akceptowalności
zaaranżowanej przez nauczyciela
26







zna pojęcie oraz funkcje produktu
w marketingu
wie jakie znaczenie ma marka
produktu
zna zasady i potrafi opracować
znak graficzny firmy
zna rodzaje opakowań produktów
oraz wie jakie funkcje spełniają
wie co oznacza termin „cykl życia
produktu”
rozróżnia pojęcie asortymentu
produktu
zna strukturę produktu w macierzy
BCG






3
zna strategie markowania
produktu
identyfikuje znaki na opakowaniu
produktu
potrafi samodzielnie przedstawić
pełny cykl życia produktu,
omówić każdą z jego faz oraz
dokonać wyboru narzędzi
marketingowych, które mogą
daną fazę cyklu życia wydłużyć
potrafi samodzielnie
skonstruować znak graficzny i
wybrać odpowiednią nazwę dla
wskazanego przez nauczyciela
produktu
identyfikuje etapy wprowadzania
produktu na rynek
potrafi określić optymalny zestaw
asortymentowy przedsiębiorstwa
4
5
6
produktu na rynku
20. Zarządzanie asortymentem produktów a
ich pozycja na rynku
Strategia ceny
1. Miejsce i funkcje ceny w marketingu-mix
2. Metody ustalania cen
3. Strategie cenowe
4. Zależności między ceną a jakością
produktu
5. Downsizing jako instrument strategii
produktowo-cenowej
6. Zmiany i różnicowanie cen
7. Negocjacje cenowe
7




zna pojęcie oraz funkcje cen w
marketingu
potrafi wymienić strategie cenowe
stosowane w marketingu
zna rodzaje rabatów cenowych
rozumie zależności pomiędzy ceną
a jakością produktu





Dystrybucja towarów w marketingu
1. Pojęcie i funkcje dystrybucji
2. Rodzaje kanałów dystrybucji
3. Rodzaje dystrybucji towarów
4. Pośrednicy
handlowi
w
kanałach
dystrybucji
5. Uczestnicy kanałów na szczeblu hurtu i
detalu
6. Kierowanie kanałami dystrybucji.
7. Zasady i procedura wyboru kanałów
dystrybucji
8. Logistyka
marketingowa.
Fizyczny
przepływ towarów
9. Współpraca i konflikty w kanałach
dystrybucji
12
Promocja jako narzędzie marketingu
1. Miejsce i funkcje promocji w marketingumix
9





zna pojęcie i rozumie funkcje
dystrybucji w marketingu
rozróżnia kanały dystrybucji
rozumie rolę pośredników w
kanałach dystrybucji
umie podać przykłady
zastosowania dystrybucji
intensywnej, selektywnej i
wyłącznej
rozumie pojęcie logistyki
marketingowej i jej kosztów







zna pojęcie i strukturę narzędzi
promocyjnych
rozumie znaczenie promocji w
4


zna miejsce ceny w marketingu
potrafi wymienić i opisać metody
ustalania cen
potrafi samodzielnie dokonać
analizy narzędzi polityki cenowej
umie obliczyć i dobrać
odpowiedni rodzaj rabatu dla
wybranego przykładu
potrafi samodzielnie
przeanalizować i określić jaką
strategię zastosował producent
wskazanego wyrobu
potrafi scharakteryzować funkcje
koordynacyjne i organizacyjne
dystrybucji
klasyfikuje kanały dystrybucji i
potrafi uzasadnić ich wybór
rozumie rolę pośredników w
kanałach dystrybucji
podaje zalety i wady
poszczególnych kanałów
dystrybucji oraz wymienia
przykłady producentów, którzy
stosują dystrybucję intensywną,
selektywną i wyłączną
zna elementy systemu logistyki
marketingowej oraz strukturę jej
kosztów
zna zasady komunikacji
marketingowej
wie jakie instrumenty są
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
8
Narzędzia promocji
Strategie promocji (push i pull)
Program promocji
Pojęcie i rodzaje reklamy
Public relations
Sponsoring
Promocja sprzedaży i jej narzędzie
Sprzedaż osobista
Planowanie działalności marketingowej oraz
kontrola planu działań
1. Określenie misji przedsiębiorstwa
2. Określenie celów przedsiębiorstwa
3. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
(metoda SWOT)
4. Marketingowe strategie rozwoju firmy
5. Planowanie strategiczne i operacyjne w
firmie
6. Klienci, konkurenci, partnerzy a proces
zarządzania marketingowego
7. Analiza sytuacji i rynków docelowych
8. Elementy składowe i konstrukcja planu
marketingowego
9. Konstrukcja planu marketingowego dla
wybranej firmy
10. Wdrażanie i organizacja marketingu w
firmie
11. Techniki mierzenia efektywności działań
marketingowych
Przepisy prawne regulujące działalność
marketingową w Polsce i na świecie
1. Przepisy prawne regulujące działalność
marketingową na świecie




18






marketingu-mix
rozróżnia strategie promocji push i
pull
rozróżnia poszczególne narzędzia
promocji i potrafi je
scharakteryzować
podaje zalety i wady reklamy
umie podać przykłady działań
public relations
rozumie pojęcie misji
przedsiębiorstwa
wie na czym polega analiza
strategiczna
zna strukturę planu
marketingowego
potrafi wskazać miejsce
marketingu w strukturze
organizacyjnej firmy
wie na czym polega proces
kontroli marketingowej
potrafi scharakteryzować analizę
SWOT











8

zna podstawowe przepisy prawne
regulujące działalność
marketingową na świecie i w
Polsce
5


najczęściej wykorzystywane w
promocji i dlaczego
omawia strategie push i pull na
wybranym przykładzie produktu
potrafi opracować program
promocji
zna zasady budowy przekazu
reklamowego
zna zasady współpracy z agencją
reklamową
potrafi sformułować misję dla
wybranego przedsiębiorstwa
formułuje cele marketingowe
zna elementy procesu
zarządzania marketingowego
potrafi przeprowadzić analizę
SWOT i wyciągnąć na jej
podstawie wnioski
zna strategie marketingowe
przedsiębiorstwa
potrafi zbudować plan
marketingowy dla wybranego
przypadku
umie zmierzyć efektywność
działań marketingowych
rozumie zadania regulacji
prawnych w marketingu
potrafi wskazać obszary regulacji
marketingu w Polsce
2. Przepisy prawne regulujące działalność
marketingową w Polsce
3. Ochrona danych osobowych
4. Ochrona znaków towarowych
5. Nieuczciwa konkurencja i
przeciwdziałanie praktykom
monopolistycznym
6. Przepisy
regulujące
działalność
reklamową
7. Ograniczenia w zakresie reklamy
niektórych
rodzajów
działalności
gospodarczej
8. Ograniczenia w zakresie reklamy
niektórych produktów



wie w jaki sposób pozyskać
potrzebne przepisy
rozumie pojęcie etyki w
działalności reklamowej
zna instytucje zajmujące się
ochrona konsumenta




6
umie interpretować akty prawne
związane z regulowaniem
działalności marketingowej
rozróżnia czyny nieuczciwej
konkurencji
potrafi wskazać przykłady
nieetycznych zachowań
rynkowych
zna podstawowe prawa
konsumenta w Unii Europejskiej
i w Polsce
7
Download