Warsztaty Naukowe „Sekwencjonowanie DNA nowej

advertisement
Warsztaty Naukowe
„Sekwencjonowanie DNA nowej generacji – metody i zastosowania”
W dniu 21 października 2011 roku o godz. 11:00 w sali wykładowej Instytutu Genetyki Roślin PAN w
Poznaniu, ul. Strzeszyńska 34, odbyły się warsztaty naukowe zorganizowane przez IGR PAN i
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN (www.polapgen.pl).
W trakcie warsztatów, na plakatach, przedstawiono niektóre uzyskane dotychczas wyniki projektu
POLAPGEN-BD. Uczestnicy otrzymali materiały informujące o źródłach finansowania, celach i
zasadach realizacji projektu. Wygłoszone na sesji referaty dotyczyły technologii sekwencjonowania DNA
zwanych technologiami „następnej generacji” (NGS). Tematyka ta jest szczególnie waŜna dla obszaru
działania Konsorcjum POLAPGEN i problematyki projektu POLAPGEN-BD, gdyŜ dotyczy moŜliwości
poznania sekwencji genomu, który decyduje o własnościach organizmów, np. o odporności roślin na stres
związany z niedoborem wody. Wydarzenie było częściowo inspirowane przez udział w Akcji COST TD
0801 Statseq i miało takŜe na celu promowanie współpracy pomiędzy polskimi grupami badawczymi w
zakresie wykorzystania technik NGS.
Referaty wygłosili:
Wojciech Karłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Adnotacja funkcjonalnych sRNA w oparciu
o sekwencjonowanie NGS.
Paweł Krajewski, Pedro Madrigal (Instytut Genetyki Roślin PAN): Metody obliczeniowe poszukiwania
genomowych miejsc wiązania białek na podstawie doświadczeń ChIP-Seq.
Mirosław Kwaśniewski (Uniwersytet Śląski): Pirosekwencjonowanie w systemie GS Junior (Roche) –
moŜliwości, ograniczenia, perspektywy.
Agnieszka śmieńko, Marek Figlerowicz (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): Zastosowanie
masowego sekwencjonowania w analizie funkcjonalnej RNA.
Dyskusja wokół tych referatów dotyczyła szczegółów zastosowań technologii NGS, problemu
powtarzalności technicznej, zmienności biologicznej wyników oraz znaczenia technologii NGS dla
rozwoju genetyki i genomiki. W warsztatach wzięło udział ok. 70 osób (pracowników naukowych i
studentów) reprezentujących jednostki będące partnerami Konsorcjum POLAPGEN, a takŜe:
Politechnikę Wrocławską, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Universität Rostock (Niemcy).
Download