„MISTRZOWIE GENETYKI” Cele konkursu

advertisement
REGULAMIN KONKURSU „MISTRZOWIE GENETYKI”
Cele konkursu:
 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów genetyką
 zachęcanie do samokształcenia
 integracja uczniów
 kształcenie nawyków zdrowej rywalizacji
Zasady konkursu:
„Mistrzowie genetyki” jest to trójetapowy konkurs biologiczny dla klas trzecich.
Pierwszy, klasowy etap to test wyboru dotyczący podstawowych zagadnień z
genetyki. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 40min. Za wykonanie
wszystkich zadać można uzyskać 26 punktów. W każdym zadaniu jest tylko
jedna poprawna odpowiedź. Do drugiego etapu przechodzi 6 uczniów z każdej
klasy, którzy uzyskali największą liczbę punktów (przy małej ilości uczniów
biorących udział przechodzi 4).
Drugi etap to test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi (17). Na jego
rozwiązanie uczniowie mają 40 minut. Za wykonanie wszystkich zadań mogą
otrzymać maksymalnie 36 punktów.
Do trzeciego finałowego etapu zakwalifikują się już tylko dwie osoby z każdej
klasy z największą ilością punktów w dwóch poprzednich etapach. Etap ten
polega na uczestnictwie w projekcie poznawczo-badawczym dotyczącym
wykorzystania genetyki w różnych dziedzinach nauki i gospodarki. Rezultaty
projektu mogą być przedstawione w formie albumu, plakatu lub prezentacji
multimedialnej zaprezentowanej komisji konkursowej. W skład komisji wchodzi
dyrektor szkoły, nauczyciel biologii (organizator) oraz inny nauczyciel. Każdy
członek komisji przyznaje grupie punkty w skali od 1 do 5. W konkursie
zwycięża grupa, która otrzyma za swój projekt największą liczbę punktów.
Projekt poznawczo-badawczy polegający na zebraniu
i usystematyzowaniu treści dotyczących wykorzystania genetyki w różnych
dziedzinach nauki i gospodarki.
Cele projektu:
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat wykorzystania genetyki w różnych
dziedzinach życia człowieka. Kształtowanie umiejętności
ponadprzedmiotowych, takich jak:
• współpraca w grupie,
• planowanie i organizowanie własnej pracy,
• korzystanie z różnych źródeł informacji,
• selekcja i przetwarzanie informacji,
• przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych,
• formułowanie i wyrażanie własnych opinii.
Tematyka projektów:
• Wykorzystanie genetyki w diagnozowaniu i leczeniu chorób człowieka
• Genetyka a kryminalistyka
• Znaczenie genetyki w rolnictwie
• Hodowla zwierząt a genetyka
• Wykorzystanie genetyki w archeologii
• Wykorzystanie genetyki w przemyśle spożywczym
• Farmaceutyka a genetyka
Czas przygotowania projektu: dwa tygodnie
Ocena projektu:
Przydzielanie punktów w skali od 1 do 5 za spełnienie następujących kryteriów:
 zgodność z tematem
 kreatywność w ujęciu tematu i rozwiązywaniu problemów
 jakość prezentacji na forum
 stopień realizacji założonych celów
Zgłoszenie udziału i termin realizacji konkursu: po zrealizowaniu zagadnień
z genetyki przez klasy III (grudzień – styczeń)
Organizator konkursu: Magdalena Cyrych
Download